PBZ onderzoek en innovatie scheve golven

PBZ onderzoek en innovatie scheve golven
PBZ Onderzoek en Innovatie PBZ onderzoek en innovatie
Onderzoektype Golfbelasting

Activity IORVinjebak

Er is in het verleden door WL een onderzoek naar drukken op een talud uitgevoerd in een golfbak met langkammige golven. Het eindresultaat is een set nieuwe formules om overdrukken uit te rekenen. Op basis van de metingen heeft GeoDelft een 3D-berekening gemaakt met Steen3D. Hieruit komt dat onder scheve golfaanval aanzienlijk hogere drukken op een talud kunnen voorkomen dan bij loodrechte golfaanval. Tot slot heeft Klein Breteler een samenvattende notitie geschreven, waarin geconcludeerd wordt dat verder onderzoek noodzakelijk is. Inmiddels zijn proeven onder begeleiding van Infram uitgevoerd bij de universiteit van Aalborg, Denemarken, waarbij gekeken is naar golftransmissie over constructies. Hierbij is ook aandacht besteed aan een gladde constructie, vergelijkbaar met een steenbekleding. Uit de video’s en foto’s van deze proeven lijkt naar voren te komen dat het best mogelijk is dat er hogere belastingen optreden bij scheve golfaanval, maar dat deze belasting zeer lokaal is en zich ook zeer snel langs het talud verplaatst.

De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van PBZ onderzoek en innovatie
Instantie van
Betreft
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares