Planvorming en uitvoering


Context VN set links: model = PP Planvorming en uitvoering


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Planvorming en uitvoering

Result =

End Set VN linkPlanvorming

Rijkswaterstaat 2008 heeft een plan gemaakt waarin een streefbeeld is opgenomen voor estuariene natuur dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • een goede getijdenwerking;
  • slikken op het niveau tussen 25 en de 75% overspoelingsduur;
  • aanwezigheid van schorren;
  • een meerwaarde voor vissen.

Om het potentieel van het gebied kan worden verhoogd door:

  • een initieel krekenstelsel te graven en oude dijken te verwijderen wordt de getijdenwerking in het gebied vergroot.
  • delen te verlagen wordt verlanding van het gebied vertraagd en neemt de waarde van het gebied voor o.a. op slikken foeragerende vogels toe.
  • een deel onder het niveau van GLWS te brengen wordt ook een extra ecotoop ten gunste van vissen aan het gebied toegevoegd.

Uitvoering

Het project werd gestart door Rijkswaterstaat in 2006 en had als deadline 31 december 2015. Dienst Landelijk Gebied (DLG) werd destijds aangewezen om het uit te voeren. Rijkswaterstaat fungeerde als regievoerder en het gezicht van de operatie terwijl DLG het ontwerp en de uitvoering regelde. Na de opheffing van DLG in 2014 maakte Rijkswaterstaat het project af met ondersteuning van projectbureau Zeeweringen. Zie voor meer informatie over de uitvoering deze pagina.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares