Paulinapolder


Context VN set links: model = Paulinapolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Paulinapolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 

Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2003
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 54", 3° 42' 58"
Dijktraject 
531 - 548Dit dijktraject was tijdens de aanleg in beheer bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het Waterschap Scheldestromen. Het ligt aan de zuidzijde van de Westerschelde, ten westen van Terneuzen, en heeft een lengte van ongeveer 1700 m.

Bijzonderheden:

  • In de eerste fase van dit project is onderzocht of een groene dijk tot de mogelijkheden behoorde. Na een uitgebreide afweging bleek dat handhaving van het huidige areaal schorgebied de voorkeur heeft.
  • Om een keuze te maken uit de alternatieven voor de bekleding is voor het eerst het 'Keuzemodel Kust- en Oeverwerken' toegepast.
  • Het dijkvak grenst aan een schorgebied. Ten gevolge hiervan is extra aandacht besteed aan de gevolgen voor diverse vogels. Vogelbescherming Nederland heeft zich hiervoor ingespannen.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie

Landschap

Een groene oplossing heeft landschappelijk gezien de voorkeur. Onder de gegeven omstandigheden, waarbij de ondertafel is goedgetoetst, komt een lichtgekleurde bekleding van de boventafel in aanmerking.

Referenties

Ecologie

Flora

In 2000 is door de Meetinformatiedienst Zeeland de Paulinapolder geïnventariseerd in opdracht van Projectbureau Zeeweringen. Aan de hand hiervan is een detail advies gegeven waarin wordt gepleit voor een bekleding met veel tussenruimte.

Fauna

Voordat de planbeschrijving is goedgekeurd is deze aangepast naar aanleiding van inhoudelijk commentaar van Vogelbescherming Nederland. De door Vogelbescherming Nederland ingebrachte visie leidde tot tijdelijke terughoudendheid bij het verlenen van ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet (zie bij Vergunningen).


Referenties

Vergunningen
bekleding van zuilen, fiets onvriendelijke berm

De planbeschrijving dient als basis om een mer beoordeling aan te vragen en om verdere vergunningen te kunnen bekomen. De planbeschrijving dient als basis om een mer beoordeling aan te vragen en om verdere vergunningen te kunnen bekomen. In het kader van de Flora- en Faunawet is een inventarisatie gehouden van de natuurwaarden op dit dijkvak. Op basis hiervan is een ontheffingsaanvraag ingediend bij de Directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Er wordt aanvullende informatie gevraagd, o.a. over het openstellen van de werkweg voor recreatie. In het antwoord wordt aangegeven dat het ontwerp voldoet aan de afspraak, gemaakt omtrent het al dan niet openhouden van onderhoudsstroken langs de gehele kust van Zeeuws-Vlaanderen die waterschap Zeeuws-Vlaanderen met de Zeeuwse Milieufederatie heeft gemaakt, waarbij ook de belangen van Vogelbescherming Nederland zijn meegenomen. Hierna wordt de ontheffing verleend. Deze wordt enige weken later aangepast. Vervolgens heeft het Waterschap, in overleg met het Projectbureau opmerkingen over de voorwaarden in de ontheffing. Ook hierover is weer correspondentie. Alle relevante stukken zijn bijgevoegd, zodat de gehele discussie kan worden gevolgd.

Referenties

Communicatie

Na vaststellen van het ontwerp, wordt het voornemen om de dijk te verbeteren ter inzage gelegd, zodat omwonenden erop kan reageren. Hiervoor is een kort overzicht van de plannen opgesteld.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
tijdelijke overgang aan begin werk

De ondertafel van het dijktraject was over een afstand van circa 1.475 m met graniet bekleed, met de bovengrens op circa NAP + 3 m, en over circa 225 m met basalt. Op de gehele boventafel en een strook op de berm, die begon op NAP + 5,6 à 5,8 m, waren vlakke blokken aangebracht. Het overige deel van de berm en het bovenbeloop was bekleed met klei en gras.Toetsing
onderzoek naar kleilaagdikte
oude bekleding, basalt goed-, blokken onvoldoende getoetst

De toetsing is uitgevoerd door het waterschap en gecontroleerd door het Projectbureau. Hierna is een vrijgavedocument opgesteld, waarna het dijkvak kon worden verbeterd. Uit de toetsing volgt dat de gehele ondertafel kan worden gehandhaafd en dat de gehele boventafel moet worden vernieuwd. De berm moet worden verhoogd tot aan het ontwerppeil.
Referenties

Ontwerp
nieuwe bekleding van zuilen
nieuwe bekleding van blokken op kant

In de voorontwerpfase is onderzocht of een groene dijk een goed alternatief zou zijn. De doelstelling van dit vooronderzoek is als volgt geformuleerd: het inventariseren van de huidige waarden van het Paulinaschor langs het betreffende dijkvak en het maken van een afweging tussen de waarden in de huidige situatie en de potentiële waarden van een groene dijk. Het bleek dat de achteruitgang van het areaal schor nadelig was voor de ecologische waarde van het gebied. Verder bleek uit de toetsing dat de ondertafel is goedgekeurd, vervanging van de ondertafel en de teen is dus niet aan de orde. Bij wijze van proef is voor de dijken van de Paulinapolder, naast de gebruikelijke afweging het 'Keuzemodel Kust- en Oeverwerken' toegepast om een keuze te maken uit de alternatieven voor de bekleding. De eerste indruk is dat met het keuzemodel een duidelijkere onderbouwing van de keuze wordt gegeven. De afgekeurde boventafel wordt vervangen door betonzuilen en door gekantelde blokken. Gekozen is voor het alternatief met gekantelde blokken, waarbij over meer dan de helft van het dijktraject de gehele boventafel met blokken wordt bekleed en het overige deel geheel met betonzuilen. Van de alternatieven met gekantelde blokken heeft dit alternatief de hoogste waardering voor landschap en beheer. Ter plaatse van de overgang naar de ondertafel wordt gekozen voor een vlakke overgang. Het gevolg hiervan is dat de kleilaag onder de boventafel verdiept moet worden aangelegd.Referenties

Revisietoetsing en Overdracht

Revisietoetsing

De revisietoetsing heeft in 2009 plaatsgevonden, de gehele bekleding is hierbij goedgekeurd waardoor de overdracht kon plaatsvinden.

Overdracht

Ook de overdracht vond in 2009 plaats.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Uitvoering
aanbrengen nieuwe bekleding boven goede basalt

Tijdens de laatste bouwvergadering was het nog niet duidelijk welke verharding van de onderhoudsweg zal worden toegepast.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares