Perkpolder


Context VN set links: model = Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Perkpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Basalt, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2001
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 23' 49", 4° 1' 23"
Dijktraject 
197,3 - 233,5Het dijkvak van de Perkpolder ligt ten noorden van Walsoorden in het beheersgebied van het voormalig Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu deel uitmakend van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt aan weerszijden van de Veerhaven Perkpolder en heeft een totale lengte van ongeveer 1800 m. We onderscheiden Perkpolder-oost en Perkpolder-west. Het oostelijke deel ligt tussen dp 197,3 (oostgrens) en dp 201,3, het westelijke deel strekt zich uit van dp 220 tot dp 233,5 (westgrens). Het dijkvak wordt besproken van oost naar west. Het aangrenzende dijkvak ten westen behoort tot de Kievitpolder, ten oosten ligt het dijkvak van de Noorddijkpolder. Beide dijkvakken zijn reeds in het kader van het Project Zeeweringen verbeterd. Het tussenliggende dijkvak, de oude veerhaven, is in beheer bij Rijkswaterstaat en is in 2012 verbeterd. Dit project is uitgevoerd onder de naam Natuurcompensatie Perkpolder en betreft zowel de aanleg van buitendijks natuurgebied als de verbetering van de bekleding in de oude veerhaven. Zie ook deze pagina.

Bijzonderheden:

  • Aan de binnenzijde is een dijkovergang gemaakt voor rolstoelgebruikers.
  • Toen het werk al bezig was is besloten een kort stuk rijksdijk mee te nemen.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie

Het ontwerp van Perkpolder-oost komt niet overeen met de landschapsvisie. De boventafel is ontworpen met een bekleding van basalt. Volgens de visie zou een lichte bekleding de voorkeur verdienen. Omdat de naastliggende polder ook een boventafel van basalt heeft is het aannemelijk om ook hier basalt toe te passen, zo doende is er geen overbodige onderbreking in horizontale richting. Westelijk van de haven is er grote overeenkomst tussen de ontworpen bekleding en de landschapsvisie.

==


==
Referenties

Ecologie

Door RIKZ is een detail advies gegeven met betrekking tot de mogelijke bekledingen ten aanzien van de natuurwaarden op het gebied van begroeibaarheid. Ook de verstoring van vogels wordt hierin afgewogen.

==


==
Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies van het dijkvak Perkpolder. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden. De provincie deelt mede dat het vastgestelde Plan verbetering gezette steenbekleding Perkpolder volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering is goedgekeurd.

Referenties

Communicatie

Stichting Het Klaverblad heeft in oktober 1998 bij het waterschap een verzoek neergelegd om bij het uitvoeren van de verbetering van de dijk van Perkpolder-oost een rolstoel vriendelijke dijkovergang aan te leggen. Het waterschap (Hulster Ambacht) heeft hierop gereageerd. De brief van de stichting zal bij de planvoorbereiding worden betrokken en de stichting zal op de hoogte worden gehouden. Ook het Projectbureau Zeeweringen heeft zich in dergelijke bewoordingen uitgelaten en schreef dat is afgesproken dat het initiatief tot overleg met de stichting bij het waterschap zal liggen. In 2001 is het waterschap Hulster Ambacht opgegaan in waterschap Zeeuws Vlaanderen en zijn er geen zichtbare vorderingen in het contact met de stichting. Deze biedt aan om over een goede oplossing mee te denken. Er komt een afspraak met de gemeente Hontenisse tot het maken van een definitieve oprit tegenover het restaurant Perkpolder. De gemeente betaalt het asfalt, Rijkswaterstaat de aanleg. Er wordt een kort overzicht plan opgesteld om communicatie met gemeenten en burgers te vergemakkelijken. Om de gemeente Hontenisse op de hoogte te brengen van de werkzaamheden vindt overleg plaats. De gemeente ziet graag dat de strandjes ter plaatse van het westelijk deel worden meegenomen, maar dit is niet mogelijk omdat er aan de ondertafel weinig of geen werk wordt verricht. Later wordt in een brief gevraagd om een aantal trappen aan te leggen om de strandjes toegankelijker te maken. Begin 2001 vindt een informatieavond plaats, waar de bevolking vragen kan stellen aan het Projectbureau en het waterschap.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

In de bestaande situatie werd de basis van de dijk in het traject van Perkpolder-oost en een deel van Perkpolder-west gevormd door de oude dijk. De kern bestond tot bermniveau uit klei. Ter verkrijging van het bestaande profiel was de oude dijk aangevuld met een kleilaag, lokaal met mijnsteen of zand, zodat zandinsluitingen ontstonden. Het grootste deel tot de westgrens bestond de kern uit zand, afgedekt met een kleilaag met een dikte van ongeveer 0,95 m. Het gedeelte van de steenbekleding op de ondertafel bestond overwegend uit basalt met lager op de glooiing Doornikse steen en granietblokken. In het meest westelijke deel kwam ook een vak koperslakblokken voor. In het traject van Perkpolder-oost was de bekleding van Doornikse steen overgoten met asfalt. In het traject van Perkpolder-oost was de boventafel tot ca. NAP+ 4,6 m bekleed met vlakke betonblokken (0,50 x 0,50 m x 0,20 m). Daarboven lag een smalle strook Vilvoordse steen met daarboven gras. In het traject van Perkpolder-west was de boventafel tot de berm (rond NAP + 6,2 m) geheel bekleed met vlakke betonblokken (0,50 x 0,50 m x 0,20 m). De taludhelling was ongeveer 1:3. Op de berm van Perkpolder-west lag een 2,5 m brede onderhoudsstrook. De berm en het bovenbeloop waren voor de rest bekleed met gras.Toetsing
werkzaamheden om onderliggende klei te bemonsteren

Deze toetsing is nog door het projectbureau uitgevoerd conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golfaanval en reststerkte. Voor een aantal glooiingstafels heeft het projectbureau een geavanceerde toetsing uit laten voeren. Het toets oordeel van de koperslakblokken, gelegen in het meest westelijke deel van het traject, is gebaseerd op de eerder uitgevoerde geavanceerde toetsing van de koperslakblokken in het naastgelegen dijkvak van de Kievitpolder. De dichtheid van de koperslakblokken is beproefd. De bekledingen van Perkpolder-west en de Kievitpolder zijn nauwkeurig in situ vergeleken en er kwam informatie over de vorige dijkverbetering waaruit bleek dat het gehele traject vroeger als een totaal project was uitgevoerd. Hiermee is de bekleding van koperslakblokken beoordeeld als 'goed'. Verder is de gehele bekleding van basalt als ook de gehele bekleding van Doornikse blokken en de strook graniet onder de reeds genoemde koperslakblokken in het traject van Perkpolder-west en enkele kleine gedeelten van de overgoten Doornikse steen in Perkpolder-oost en de hier aanwezige graniet beoordeeld als 'goed'. Dit bleek uit een geavanceerde toets door GeoDelft en WL Delft Hydraulics. De overige bekledingen kregen het oordeel 'onvoldoende'. In 2001 is besloten om een kort stuk rijksdijk mee te nemen. Dit is onderwerp geweest van een korte toetsing vanuit de werkgroep kennis. Hierin werd een stuk Doornikse steen afgekeurd op toplaagstabiliteit.


Referenties

Ontwerp

Op de gehele boventafel van Perkpolder-oost komen basaltzuilen. Dit gedeelte leent zich bij uitstek hiervoor vanwege de aanwezige bochten. De overgoten Doornikse blokken op de lage tafel worden boven het niveau van NAP+ 0,7 m verwijderd. Hiervoor in de plaats komen basaltzuilen, aansluitend op de bovenliggende nieuwe bekleding van basalt. Op de hele boventafel van Perkpolder-west komen gekantelde betonblokken met als voorkeur die met een dikte van 0,25 m (uit een bestaand depot). De vrijkomende blokken met een dikte van 0,2 m zijn bij zwaardere golfcondities elders toepasbaar. Deze blokken worden in depot geplaatst. In de ontwerpnota is op de dwarsprofielen duidelijk dat op plekken waar de onderliggende kleilaag niet voldoende dik is, de te dunne kleilaag en het onderliggende zand zijn verwijderd, en een dikke kleilaag is aangebracht. Aansluitend op de bekleding van gekantelde blokken wordt de overgang naar de onderhoudsweg gerealiseerd met waterbouwasfaltbeton, omdat de (relatief hoge) betonblokken lastig in dit bolle glooiingsdeel passen. Ter plaatse van de afgekeurde graniet in de ondertafel komen basaltzuilen, aansluitend aan de bovenliggende basalt. De ontwerpnota is door de Toetsgroep aandachtig bestudeerd. Behoudens een enkele opmerking is de nota met waardering goedgekeurd. Tijdens de uitvoering is besloten om een naastliggend stukje rijksdijk mee te nemen. In dit stukje zal een deel van de Doornikse bloksteen moeten worden vervangen. Hierover zijn enige kennisnotities verschenen die in bijgevoegd document zijn gebundeld.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht
Perkpolder, ten oosten van de haven

Revisietoetsing

Uit de toetsing, uitgevoerd door het waterschap bleek dat op sommige locaties de taludhelling oorzaak was om sommige bekledingen niet goed te toetsen. Uit een vervolgtoetsing bleek dat alle bekledingen konden worden goed getoetst. In 2015 is een aanpassing verricht, hiervan is een revisietekening toegevoegd.

Overdracht

De overdracht vond plaats in 2007, toen het overdrachtsprotocol is ondertekend.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Uitvoering

Men kwam ± 2000 m2 basalt, (hoog minimaal 25 cm)te kort, na overleg is besloten basalt van de sortering 20/25 cm toe te passen. Er is navraag over gedaan bij het projectbureau waaruit bleek dat de sortering 20/25 voldoet, maar dat er wel zorg aan de uitvoering dient te worden besteed. In de revisietoetsing is geen basalt getoetst met zuilhoogte kleiner dan 0,25m Er is door de dienstkring Zeeuws Vlaanderen van Rijkswaterstaat verzocht om 80 meter rijksdijk in Perkpolder-west mee te nemen in de lopende uitvoering, de Directie zal de noodzakelijke informatie, zoals hoeveelheden, dwarsprofielen e.d. zo spoedig mogelijk aan de aannemer overhandigen, zodat hij dit gedeelte in kan plannen in de lopende werkzaamheden na de bouwvakvakantie.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares