Philipsdam Zuid


Context VN set links: model = Philipsdam Zuid


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Philipsdam Zuid

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Losse breuksteen
Specifieke constructie 

Voorland 
Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 

Jaar 
2015
Locatie 
Sint Philipsland
Coördinaten 
51° 38' 59", 4° 10' 37"
Dijktraject 
dp 502 - dp 550+92 meterDijktraject Philipsdam Zuid ligt aan de noordoostelijke tak van de Oosterschelde. Het maakt onderdeel uit van de verbindingsdam tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland. Het verbeterde gedeelte ligt tussen dijkpaal 502 (direct ten zuiden van het Krammersluizencomplex) en dijkpaal 550+92 meter (ter hoogte van de Rumoirtschorren). Het traject heeft een lengte van 4,9 kilometer. Rijkswaterstaat Zee & Delta, District Noord is eigenaar en beheerder van de Philipsdam. Het bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is het Ministerie van Economische Zaken.

Bijzonderheden

Philipsdam Zuid luchtfoto2.JPG
Philipsdam Zuid luchtfoto1.JPG

De belangrijkste bijzonderheden in dit dijktraject:

 • Tussen de dijkpalen 502 en 526 ligt een zogenaamd laagbekken. Dat is een door hoge dijken omringd zoutwaterreservoir. Het laagbekken maakt onderdeel uit van het zout-zoet scheidingssysteem van het Krammersluizencomplex.
 • Vlak voor het einde van het dijkvak, tussen de dijkpalen 526 en 550, ligt de primaire waterkering direct aan de rijksweg N257.
 • Aan de binnenzijde van de dam loopt een parallelweg en een fietspad.
 • Tussen dijkpaal 523 en dijkpaal 524+50 meter ligt aan de binnenzijde van de dijk een parkeerplaats met picknickvoorzieningen. In de zomermaanden staat hier regelmatig een mobiele frietkraam.
 • Ten westen van het dijktraject liggen in de vooroever mosselpercelen. Naast de mosselpercelen ligt een aantal mosselzaadinvanginstallaties in het Slaak.

Dijktraject Philipsdam Zuid heeft een lengte van bijna 5 kilometer. Omdat een groot deel van het traject goed getoetst werd, versterkte projectbureau Zeeweringen uiteindelijk maar 3 kilometer. Daarmee was het een relatief kort dijkvak.

Projectbureau Zeeweringen versterkte een groot deel van dijktraject Philipsdam met losse breuksteen. Deze steenbekleding komt in Zeeland nauwelijks voor, omdat het slecht beloopbaar en daardoor gevaarlijk voor publiek is. Dijktraject Philipsdam Zuid is echter grotendeels afgesloten voor publiek. Bovendien is er op dit traject geen sprake van zware golfaanvallen. Het projectbureau omschreef in het contract exact hoeveel breuksteen per vierkante meter de aannemer op het traject moest toepassen.

Kaart werkgebied

Werkgebied

Terugblik aannemer

Aannemer Liebregts BV. voerde de dijkversterking uit. Hier blikt de projectleder kort terug op de uitvoering:


Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Omgevingsplan

Projectbureau Zeeweringen heeft voor dijktraject Philipsdam Zuid, net als voor alle andere dijktrajecten, een omgevingsplan gemaakt (zie referenties). Dat plan omvat een inventarisatie van alle stakeholders die voor dit dijktraject relevant zijn. Daarnaast staat hierin beschreven op welke manier het projectbureau deze doelgroepen geïnformeerd heeft over de werkzaamheden.

Recreanten

Informatiebord langs fietsroute
Het grasveld bij het laagbekken aan de buitenzijde van de dijk en de daarnaast gelegen parkeerplaats tussen dijkpaal 523 en dijkpaal 524+50 meter, worden gebruikt voor recreatie. Tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden waren het grasveld en de parkeerplaats niet bereikbaar voor recreanten, omdat de aannemer de parkeerplaats als depot gebruikte.

Projectbureau Zeeweringen rondde zijn werkzaamheden in april af, voordat het recreatieseizoen begon en veroorzaakte daardoor geen overlast voor recreanten.

Bushalte

Net buiten het werkgebied van projectbureau Zeeweringen stond een bushalte, die hoofdzakelijk gebruikt werd door recreanten. Om te voorkomen dat recreanten bij de bushalte zouden uitstappen, nam busmaatschappij Connexxion in overleg met het projectbureau de halte tijdelijk uit de route.

Mobiele frietkraam

Op het parkeerterrein, dat in gebruik was als depot, staat normaal gesproken regelmatig een mobiele frietkraam. De eigenaar heeft hiervoor een vergunning van Rijkswaterstaat. Vanwege de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen kon die er tijdelijk niet staan. Voorafgaand aan de werkzaamheden voerde het projectbureau overleg met de eigenaar van de frietkraam. Hij had begrip voor het feit dat hij tijdelijk niet op de Philipsdam terecht kon. Hij had voor zijn frietkraam ook een standplaats in Oude Tonge en besloot tijdens de werkzaamheden op de Philipsdam alleen in Oude Tonge te gaan staan. Vóór het hoogseizoen rondde projectbureau Zeeweringen zijn werkzaamheden af. Hierdoor heeft de eigenaar van de frietkraam nauwelijks tot geen inkomstenderving gehad en geen aanspraak hoeven maken op nadeelcompensatie. Tijdens het gesprek met projectbureau Zeeweringen vertelde hij dat er maar één afvalcontainer op de parkeerplaats stond. Die was gauw vol en daardoor lag er vaak afval op de grond. Hij ruimde dat zelf op, maar zou het fijn vinden als daar een andere oplossing voor zou komen. Projectbureau Zeeweringen nam herhaaldelijk contact op met areaalbeheerder van de dam en andere collega’s bij Rijkswaterstaat om te informeren naar een oplossing. Hierop kwam helaas geen reactie. Het projectbureau bood hiervoor zijn excuses aan bij de eigenaar van de frietkraam.

Mosselvissers

Voor het dijkvak lagen mosselpercelen en mosselzaadinvanginstallaties. Projectbureau Zeeweringen maakte vooraf afspraken met de mosselvissers/eigenaren van deze percelen over de aanvoerroute over het water en de fasering van het project. De aannemer richtte de aanvoerroute over het water zo in, dat de mosselpercelen ongemoeid bleven. Bovendien zou hij ervoor zorgen dat alle materiaal vóór 1 april ter plaatse zou zijn. Vanaf dat moment moesten de mosselen met rust gelaten worden. Tijdens de uitvoering bleek de datum van 1 april niet haalbaar en werd hij met één week overschreden. Het niet nakomen van deze afspraak loste de aannemer zelf in goed overleg met de mosselvissers op.

Pachter

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kwam projectbureau Zeeweringen erachter dat er een pachter op de dijk zat. Uit navraag bleek dat Rijkswaterstaat, de eigenaar van de dijk, een contract heeft met een andere overheidsinstantie waarin deze pacht is geregeld. Het projectbureau maakte vervolgens zelf afspraken met de pachter, onder meer over compensatie. Dat was nodig, omdat het grasoppervlak op de dijk minder was geworden door het aanbrengen van een onderhoudsstrook. Bovendien kon de pachter tijdelijk niet maaien. Daardoor had, maar heeft hij ook in de toekomst, minder grasopbrengst en derft hij inkomsten.

Referenties

Voor dit dijktraject zijn verschillende vergunningen aangevraagd in het kader van natuurbescherming.Referenties

Transportroutes
De tijdelijke losvoorziening bij Philipsdam Zuid

Het aanvoeren van stenen en andere benodigde materialen gebeurde voornamelijk over het water. De aannemer maakte daarvoor een tijdelijke losvoorziening ter hoogte van dijkpaal 508. Het transport over de weg beperkte zich daardoor tot het aanvoeren van de benodigde betonzuilen. De aannemer loste de betonzuilen in de werkhaven van een grondverzetbedrijf in Sint Philipsland en bracht ze per vrachtauto naar de Philipsdam.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Aan het begin van het dijkvak, tussen dijkpaal 502 en dijkpaal 503+75 meter, is een verticale damwand aanwezig. Vanaf dijkpaal 503 begon voor de damwand de gezette bekleding. Tussen dijkpaal 503 en dijkpaal 507+50 meter was het talud tot een hoogte van NAP+0,80 meter bekleed met betonblokken. Daarboven lag een strook met Haringmanblokken. Boven de Haringmanblokken lagen vlakke blokken, die vervolgens aansloten op een onverharde berm. Vanaf dijkpaal 507+50 meter tot dijkpaal 507+90 meter was het talud bekleed met koperslakblokken. Tussen dijkpaal 507+90 meter en dijkpaal 526+14 meter lag er losse breuksteen op geotextiel op het talud. Tussen dijkpaal 526+14 meter en dijkpaal 528+85 meter bestond de dijkbekleding uit betonblokken en daarboven Haringmanblokken. Boven de Haringmanblokken lag een strook vlakke blokken. De glooiing tussen dijkpaal 528+85 meter en dijkpaal 550+92 meter was bekleed met basalton. Langs het hele traject lag een kreukelberm met een breedte van ongeveer 10 meter. Het onderhoudspad op de kruin van de dijk was deels met asfalt verhard en deels half verhard. Ten noorden van dijkpaal 520+75 meter was het onderhoudspad met een hek afgesloten voor recreanten.Toetsing

Waterschap Scheldestromen heeft het dijktraject getoetst aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Uit de toetsing bleek dat:

 • de Haringmanblokken, vlakke blokken en koperslakblokken tussen dijkpaal 503 en dijkpaal 507+90 meter en tussen dijkpaal 526+14 meter en dijkpaal 528+85 niet aan de norm voldeden. Dit gold ook voor de bestorting van losse breuksteen tussen dijkpaal 507+90 meter en dijkpaal 526+14 meter.
 • de bekleding van basalton tussen dijkpaal 528+85 meter en dijkpaal 550+92 meter in orde was.
 • de damwand tussen dijkpaal 502 en dijkpaal 503+75 meter in goede staat verkeerde.
 • de aanwezige kreukelbermen eveneens aan de norm voldeden.
Referenties

Ontwerp
Projectbureau Zeeweringen bekleedde dijktraject Philipsdam Zuid grotendeels met losse breuksteen

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Het dijktraject is daarin onderverdeeld in vier deelgebieden:

 • deelgebied 1: van dijkpaal 502 tot dijkpaal 508
 • deelgebied 2: van dijkpaal 508 tot dijkpaal 526+14 meter
 • deelgebied 3: van dijkpaal 526+14 meter tot dijkpaal 528+85 meter
 • deelgebied 4: van dijkpaal 528+85 meter tot dijkpaal 550+92 meter

Samengevat ziet het ontwerp er als volgt uit:

In de deelgebieden 1 en 2 zijn de onder- en boventafel bekleed met losse breuksteen. In deelgebied 3 zijn betonzuilen toegepast op de onder- en boventafel. In deelgebied 4 zijn de goed getoetste betonzuilen gehandhaafd. Over bijna de hele lengte van het dijktraject is een nieuw onderhoudspad van open steenasfalt op de buitenberm aangelegd. Het onderhoudspad is afgesloten voor publiek. Op de kruin van de dijk ligt het oude onderhoudspad; daaraan is niets veranderd. Tussen dijkpaal 526 en dijkpaal 529 ligt geen onderhoudspad. Het dijkvak ligt daar vlak naast de provinciale weg en is daardoor goed bereikbaar.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Losse breuksteen

Projectbureau Zeeweringen geeft normaal gesproken in contracten op tekening aan hoe een dijktraject eruit moet komen te zien. De aannemer bepaalt vervolgens zelf aan de hand van de tekening hoeveel materialen hij gaat toepassen. Voor dijktraject Philipsdam Zuid maakte projectbureau Zeeweringen een uitzondering. Het projectbureau omschreef in het contract exact hoeveel breuksteen per vierkante meter de aannemer op het traject moest toepassen. Bovendien nam het projectbureau extra tonnen steen op in het contract. Deze stenen moest de aannemer op aanwijzing van het projectbureau verwerken op plekken waar de steenlaag te dun was. De aannemer moest met vrachtbrieven aantonen dat hij de afgesproken hoeveelheid stenen ook daadwerkelijk geleverd en gebruikt had. Op die manier wist het projectbureau zeker dat er op elke plek in het dijktraject voldoende stenen lagen.

Gekantelde blokken in plaats van nieuwe zuilen

Volgens het ontwerp en het contract zou de aannemer tussen dijkpaal 526+14 meter en dijkpaal 528+85 meter dijkbekleding van nieuwe betonzuilen toepassen. Bij het weghalen van de bestaande bekleding bleken er betonblokken vrij te komen, die gekanteld goed herbruikbaar waren. In overleg met projectbureau Zeeweringen stelde de aannemer een ontwerpwijziging op. In plaats van nieuwe betonzuilen gebruikte hij op de ondertafel in dit deelgebied de vrijgekomen, gekantelde betonblokken als dijkbekleding. Op de boventafel paste hij nieuwe betonzuilen toe.

Uitvoering

Start in het stormseizoen

Philipsdam Zuid zuilen zetten.JPG

De aannemer kreeg van het waterschap toestemming om in februari, in het stormseizoen, te starten met de werkzaamheden. Daarmee kwam de veiligheid niet in het geding, omdat de nieuwe steenbekleding over de bestaande aangebracht zou worden. De bestaande dijkbekleding bleef in tact, waardoor geen inbreuk plaatsvond op de integriteit van de dijk. De aannemer begon zijn werkzaamheden in maart, omdat hij vanwege andere projecten eerder geen materieel beschikbaar had. Aanvankelijk zou hij, in overleg met de mosselvissers in het traject, op 1 april klaar zijn. Uiteindelijk haalde hij die datum niet en rondde hij zijn werkzaamheden eind april af.

Nieuw hekwerk

Het grootste deel van dijktraject Philipsdam Zuid is met een hek afgesloten voor publiek. Voor Rijkswaterstaat, de beheerder van de dijk, vernieuwde de aannemer het hekwerk en plaatste er een rolpoort die toegang verleent tot het onderhoudspad.
Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

Hergebruik zuilen

In deelgebied 3 (van dijkpaal 526+14 meter tot dijkpaal 528+85 meter) van het dijktraject zou de aannemer volgens het contract de bestaande bekleding van betonblokken verwijderen en nieuwe betonblokken aanbrengen. De vrijkomende betonblokken zagen er echter nog goed uit. Daarom stelde de aannemer voor om deze blokken gekanteld toe te passen op de ondertafel in dit deelgebied. De boventafel kreeg wel nieuwe zuilen. Het aantal benodigde nieuwe zuilen was daardoor lager dan het aantal dat in het contract was opgenomen.

Meer grondverbetering

Bij de uitvoering van dijkversterking Philipsdam Zuid moest de aannemer meer grondverbetering uitvoeren dan vooraf was ingeschat. Dat leidde tot onvoorziene kosten.

Problemen met open steenasfalt

Op het onderhoudspad paste de aannemer een bepaalde kwaliteit open steenasfalt toe, die qua levensduurverwachting niet lijkt te voldoen aan de eisen van projectbureau Zeeweringen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau verricht in opdracht van de aannemer onderzoek naar de kwaliteit van het open steenasfalt. Het projectbureau is in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Tot die tijd kan het project, dat formeel op 1 oktober afgerond had moeten zijn, niet opgeleverd worden.

Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares