Polder Burgh- en Westland


Context VN set links: model = Polder Burgh- en Westland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Polder Burgh- en Westland

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Havendam
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2007
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 40' 22", 3° 44' 29"
Dijktraject 
1,6 - 27,3Het dijkgedeelte ligt op Schouwen-Duiveland en viel tijdens de verbetering onder het beheer van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu onderdeel van Waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 1,55 en dp 27,3, ten oosten van de Oosterscheldekering aan de noordzijde van de Oosterschelde. De totale lengte bedraagt ongeveer 2,6 km. Ter hoogte van dijkpaal 12 ligt een strekdam, de Westbout. Het haventje van Burghsluis wordt in dit traject niet meegenomen. Langs het gehele traject ligt de diepe geul "Hammen" en is er vrijwel nergens voorland aanwezig.

Bijzonderheden:

  • Omdat bij geopende kering op deze locatie Noordzee golven doordringen met langere perioden dan bij gesloten kering, is nader onderzoek naar deze golven verricht.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

De landschapsvisie is conform de algemene visie voor de Oosterschelde.Ecologie

Op basis van het detailadvies wordt een nieuwe bekleding gekozen die ecologisch minstens gelijkwaardig is aan de oude bekleding.

Om te onderzoeken of en onder welke omstandigheden planten zich sneller Vestigen op de boventafel, is in voorjaar 2009 een vijftal vakken uitgezet op de steenglooiing van de Burgh- en Westlandpolder. Op deze vakken werd grond aangebracht van verschillende samenstelling, of niets gedaan. Een voorlopige conclusie is dat in het eerste groeiseizoen de meest wenselijke vegetatieontwikkeling heeft plaatsgevonden in het vak dat is afgestrooid met steenslag en met een zeer beperkte hoeveelheid (ingewaaid) zand.

Vanwege de Natuurbeschermingswet, de Flora en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn voor deze ingrepen recente gegevens van de fauna nodig. Hiertoe is in opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Verder zijn gegevens verzameld over het voorkomen van overige beschermde dieren op de dijktrajecten.Referenties

Vergunningen en planbeschrijving

Op basis van de planbeschrijving, die is opgesteld door het projectbureau, kunnen de aanmelding mer beoordeling en de aanvragen voor diverse vergunningen door het waterschap worden verzonden. Omdat een klein deel van de waterkering in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat dient geformaliseerd te worden dat ook voor dit deel de aanvraagprocedures via het waterschap zullen lopen.

Ter voorbereiding van de eventuele aanvraag voor ontheffing in het kader van de Flora en faunawet worden de benodigde toetsen uitgevoerd.

Voordat de aanvraag van de vergunning Natuurbeschermingswet is verzonden is de habitat natuurtoets uitgevoerd. De vergunning is onder voorwaarden verleend. De voorwaarden zijn opgesteld om de nadelige effecten, die door het werk ontstaan, te voorkomen of beperken.

Ten slotte wordt door het projectbureau de conclusie getrokken dat alle benodigde vergunningen zijn verleend.Referenties

Communicatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de planbeschrijving ter inzage gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen hier middels een samenvatting eenvoudig kennis van nemen. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Referenties

Juridische zaken

Er bevinden zich kabels binnen het werkgebied. Delta N.V. geeft aan dat de ligging hiervan door middel van proefsleuven dient te worden gelokaliseerd om schade te voorkomen.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude bekleding tpv west havendam
oude bekleding
oude bekleding, basalt, vilvoordse steen

De glooiing bestond uit diverse soorten bekleding. Van dp 1+55 tot dp 4 bestond het talud uit Haringmanblokken. Hierboven bevond zich een verharding van asfaltbeton. Vanaf dp 4 tot dp 12 (strekdam Westbout) was het talud tot NAP bekleed met Vilvoordse steen, daarboven ingegoten basalt tot NAP +3,0m en daarboven weer een strook Vilvoordse steen. Een berm was op dit traject nauwelijks aanwezig. Tussen dp 12 en dp 15 was het talud tot NAP +1,5m bekleed met voornamelijk Vilvoordse steen, ingegoten met beton. Hierboven lagen Haringmanblokken tot NAP +4,2m. Vanaf dp 15 bestond de onderzijde van het talud uit Vilvoordse steen. Hierboven lag tot NAP +3,8m uit basalt, daarboven bevonden zich Haringmanblokken. Vanaf dp 12 tot dp 27 was op NAP +4,20m een berm aanwezig. Op de berm lag een strook betonblokken, daarboven bestond de berm uit asfalt. Op het bovenbeloop was geen steenbekleding aanwezig. Ter plaatse van dp 26+50 is een nol aanwezig. Ter plaatse van dp 27 bevindt zich de westelijke havendam.Toetsing

In 1999 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden in het kader van de inventarisatie steenzettingen Zeeland toetsingen uitgevoerd. In verband met het in voorbereiding nemen van de dijkverbetering van het dijktraject Polder Burgh- en Westland is door het projectbureau aan het waterschap gevraagd deze toetsingen te actualiseren. Nadat de controle door PBZ op de toetsing van het dijktraject heeft plaatsgevonden is het dijkvak vrijgegeven voor ontwerp.Referenties

Ontwerp
aanbrengen overlaging beneden goed getoetste basalt
nieuwe bekleding tpv Westbout
beeindiging nieuwe bekleding tpv west havendam
aanbrengen nieuwe zuilen

Als gevolg van de op de Oosterschelde optredende stagnante waterstanden zal een 15% hogere belasting door golven optreden. In de controle toetsing is hiermee al rekening gehouden. Ook voor het ontwerp dient deze zwaardere belasting in rekening te worden gebracht. Omdat bij geopende kering op deze locatie Noordzee golven doordringen met langere perioden dan bij gesloten kering, is nader onderzoek naar deze golven verricht.

Op locaties waar goed getoetste basalt aanwezig is zal de lager gelegen natuursteen bekleding worden overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Op de boventafel worden betonzuilen geplaatst. Op locaties waar deze basalt niet aanwezig is, worden zuilen aangesloten aan de gepenetreerde overlaging.

Ter plaatse van dp 12 bevindt zich een strekdam. Deze strekdam maakt geen deel uit van de primaire waterkering. Verbetering van de bekleding ter plaatse wordt uitgevoerd als verborgen glooiingsconstructie, dit geldt ook voor de nol bij dp 26,5 aan de westzijde van de haven.

Ter plaatse van de haven van Burghsluis loopt de feitelijke hoogwaterkering vanaf dp 25 achterlangs het hooggelegen terrein naar de plaats waar de bestaande glooiing aansluit op de damwand in de haven (dp 28+30m).Teneinde enige bescherming te bieden aan het hooggelegen terrein alsmede de kademuur in de haven dient de glooiingsconstructie vanaf dp 25 tot ca een lengte van 50 m havendam langs de buitenzijde van het haventje versterkt te worden.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht
verticale overgangsconstructie
nieuwe zuilen bekleding

Nadat de rapportage van de toetsing door het waterschap is opgesteld en is geformaliseerd door de revisietoetsing vanuit het projectbureau kan dit dijkvak worden overgedragen aan het waterschap.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
juli 2007 tijdens project aangelegde trap
maart 2008, trap na schade
november 2008, trap na reparatie

Tijdens de realisatie van het werk zijn een aantal afwijkingen opgetreden, die tweezijdig door middel van een afwijkingsrapport zijn vastgelegd. Deze overeenstemming wordt in vaststellingsovereenkomsten geformaliseerd. Op deze wijze is bijvoorbeeld de reparatie van de bij storm beschadigde trappen tot stand gekomen.Uitvoering
tijdelijke overgang
verwijderen oude haringmanblokken
kapotbreken blokken voor aanbrengen overlaging
herzetten basalt tpv nol
schoonspuiten oude bekleding voordat overlaging wordt aangebracht
aanbrengen penetratie tpv overlaging

De directie merkt op dat het ingieten en afstrooien een punt van aandacht is. Bij andere werken komt het voor dat de voorgeschreven hoeveelheid breuksteen 56-125 mm niet vast komt te liggen.

Op het schelpenterrein is de bontbekplevier gesignaleerd. Dit betekent dat er geen werkzaamheden op het schelpenterrein mogen plaatsvinden. Het terrein mag ook niet gebruikt worden voor opslag. Wanneer dit wel wenselijk is dient het eerst gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van nesten. Op het schelpenterrein mogen Noordzee-schelpen worden toegepast, zoals voorgesteld door de aannemer. Afhankelijk van hoe dit er bij komt te liggen kan de ecoloog nog met het aanvullende verzoek komen om hier en daar een hoeveelheid kokkelschelpen aan te brengen.

Op de open dag van RWS op 9 juni 2007 kunnen mensen het werk bij Burghsluis bezoeken. De aannemer zorgt dat er op verschillende locaties op het dijkvak werk zal worden verricht. In de keet zal een korte presentatie gegeven worden waarna belangstellenden onder begeleiding het werk kunnen bekijken. De veiligheid dient te allen tijde gewaarborgd te zijn.

Tijdens lossen van breuksteen is er sprake geweest van olielekkage op de loswal Noordland binnenhaven. Hier is de aannemer over aangeschreven door de beheerder van de loswal, het district Zeeuwse Delta. De aannemer heeft de voorgeschreven maatregelen getroffen.

Op 20 mei 2007 heeft er een fietsongeluk plaatsgevonden. Er is een claim binnengekomen voor de geleden schade aan kleding en fiets. Omdat niet aangetoond kan worden dat het werk volledig afgesloten was geeft de aannemer aan deze schade te zullen vergoeden.
Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares