Polder Schouwen (Weeversinlaag ev)


Context VN set links: model = Polder Schouwen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Polder Schouwen

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Gabions
Specifieke constructie 
Strekdam, Spuisluis, Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2011
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 40' 38", 3° 51' 11"
Dijktraject 
101 - 144,9Dit dijkvak ligt langs de Wevers- en Flaauwersinlaag, Heerenkeet en Polder Schouwen. Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde op het eiland Schouwen-Duiveland, ongeveer halverwege tussen de Oosterscheldekering en Zierikzee. Het dijkvak valt onder het beheer van het waterschap Scheldestromen, tijdens het ontwerp waterschap Zeeuwse Eilanden. In het dijkvak bevinden zich een oude dijkval, de Flaauwershaven en het gemaal Prommelsluis.

Bijzonderheden:

  • In dit dijkvak bevindt zich bij dijkpaal 120 een voormalige dijkval, die soms als vluchthaven wordt aangeduid. De huidige dijk heeft een asfaltbekleding die reeds met breuksteen is overlaagd en met verticale stroken is gepenetreerd. Het betreft dus geen gezette bekleding en valt daardoor niet binnen het Project Zeeweringen. De bekleding wordt wel tijdens de uitvoering op veiligheid gebracht. De dijkval en de restanten van de oude zeedijk met het voorland, hebben de aandacht van het ecologische project "rijke dijk". Geadviseerd wordt om ook deze werkzaamheden die hieruit voortkomen te combineren met de verbetering van de bekleding in naastliggende deelgebieden. Voorgesteld is om aan de achterzijde van deze vluchthaven (voor de dijk) een zandberm aan te brengen. Deze fungeert als zandmotor om het schor tussen de oude dijkresten op peil te houden. Om te voorkomen dat het zand te snel wegspoelt is een golfbreker van vrijkomende zetsteen voorzien tussen deze oude dijkresten. In een memo wordt het ontwerp van de golfbreker beschreven.
  • De Flaauwershaven is een speciaal object, het ontwerp hiervoor wordt niet in de algemene nota uitgewerkt. Er is een aparte ontwerpnota voor opgesteld. Deze werkzaamheden zullen gelijktijdig met de verbetering van de bekleding worden meegenomen. De aanpassingen op het haventerrein worden uitgevoerd in samenwerking met het project Van Zierik tot Zee.
  • Verder naar het oosten ligt het gemaal Prommelsluis, dat is uitgerust met een aalgoot.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Voor de landschapsvisie zijn haventjes als de Flaauwershaven van belang. Aangezien de oude betonnen damwanden niet meer voldoen wordt uiteindelijk besloten om een nieuwe damwand aan te leggen aan de buitenzijde van de bestaande constructie. Zo blijven de oorspronkelijke functie en vorm van de haven het best bewaard.


Referenties

Ecologie
Getijdepoel Flaauwers
onderzoek Zeeuwse Landschap, Getijpoel Flaauwers, Peter Meininger
aalgoot Prommelsluis

In een vroegtijdig stadium zijn op het gebied van fauna aandachtspunten aangedragen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van de ontwerpnota.

In het detail advies wordt de aanwezige flora geïnventariseerd, zowel in de getijzone als in de zone daarboven. Op basis hiervan wordt advies gegeven over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om een vegetatie te verkrijgen die minimaal leidt tot een zelfde kwaliteit aan vegetatie. De detailadviezen zijn weergegeven als bijlagen in de ontwerpnota.

Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Later is een erratum toegevoegd, het betreft een wijziging die een gevolg is van het verzoek van Staatsbosbeheer om, in het kader van het project Zierik tot Zee, een herinrichting te maken van het haventerrein. Ook wordt er een tijdelijke dijkovergang aangelegd achter het restaurant langs om zo de overlast op het haventerrein in het recreatie seizoen te beperken. Ook wordt de planbeschrijving ter inzage gelegd. Dit heeft geleid tot een tweetal zienswijzen. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) geeft een samenvatting van reeds in eerder overleg overeengekomen afspraken en verzoekt om extra aandacht aan de duik locatie te Gorishoek. De Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. vestigt de aandacht op de plannen om de trap naar het strandje bij gemaal “De Prommel” te verbeteren. Men verzoekt om een degelijke oplossing voor recreanten die dit strandje bezoeken.

Op basis van de planbeschrijving wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt een verzoek tot goedkeuring Waterwet aan de provincie verzonden. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet. Hierbij wordt ingestemd met de behandeling van de zienswijzen door het waterschap.

Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. Later wordt een wijziging ingebracht waarin een extra dijkovergang wordt getoetst op milieu effecten. Deze overgang is nodig om doorstroming van het werkverkeer te bevorderen. De vergunning wordt onder voorwaarden verstrekt . Tijdens de werkzaamheden blijkt de oorspronkelijk geplande transportroute ter hoogte van de Wevers- en Flaauwersinlaag op de buitenberm onvoldoende breed. Deze wordt door kranen gebruikt om het verbeteringswerk uit te voeren. De buitenberm kan niet worden gebruikt als aanvoerroute van materialen. De aanvoer van materialen dient over de kruin van de waterkering plaats te vinden. Daarnaast worden ook materialen over water aangevoerd. Ook moet de oorspronkelijke planning worden herzien. De werkzaamheden starten niet op 1 april 2011. Als gevolg van de vertraging bij het dijktraject Gat van Westkapelle zullen de werkzaamheden uiterlijk 15 mei starten. De effecten van bovengenoemde wijzigingen op de beschermde natuurwaarden is getoetst. Naar aanleiding van deze toets zijn een aantal mitigerende maatregelen opgesteld. Aan de provincie wordt gevraagd of een wijzigingsvergunning nodig is. Deze wordt niet nodig geacht omdat geen extra belasting voor het milieu wordt voorzien.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.

Omdat de oude dijkval niet binnen het project zeeweringen is opgepakt is dit ook niet nader beschreven in de soortenbeschermingstoets, daarom is er een aparte nota verschenen met betrekking tot dit gebied. Voordat de drempel kan worden aangelegd wordt er door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) toestemming verleend voor deze activiteit. Ook wordt er een aparte melding gemaakt in het kader van de waterwet.

Nadat de drempel is aangebracht was het de bedoeling dat er vrijkomend zand uit het dijktraject zou worden aangebracht achter deze drempel. De zandsuppletie is meegenomen in de toetsing van de drempel in de "dijkval". In die toets wordt geconcludeerd dat zowel suppletie als drempel geen ecologisch relevante effecten tot gevolg hebben. Het vrijkomende zand was echter van dusdanig slechte kwaliteit (veel veen) dat hiervan afgezien is. In 2012 vindt uitvoering van versterking van het dijktraject Oesterdam Zuid plaats. Hier komt een hoeveelheid goed zand vrij van circa 1.000 m3 die wel geschikt is voor het aanbrengen achter deze drempel. Het waterschap vraagt of hier een Natuurbeschermingswet vergunning nodig is. Deze vergunning is niet noodzakelijk. In het kader van de waterwet wordt vergunning verleend.

In de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 zijn locaties opgenomen waar de onderhoudsweg wordt afgesloten met een dwarsafrastering, waardoor de toegang tot het ontoegankelijke deel langs de Wevers- en Flaauwersinlaag wordt belemmerd. Het waterschap vraagt toestemming om dit hek te verplaatsen en of hier een wijzigingsvergunning Natuurbeschermingswet voor nodig is. Een vergunning is niet nodig omdat het doel van de oorspronkelijke vergunningsvoorwaarde ook op deze manier bereikt wordt en deze situatie niet tot extra negatieve effecten op de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde leidt.

Na afloop van het werk heeft een ecologische eindcontrole plaatsgevonden. Deze was gericht op de uitvoering van de op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder gelet op de mitigerende maatregelen, voorgesteld in de door de provincie Zeeland afgegeven natuurbeschermingsvergunning en de Soortenbeschermingstoets.
Referenties

Communicatie
depot nabij Pikgat
uitlaat Prommelsluis

Om er zeker van te zijn dat alle betrokkenen in de omgeving van het werk worden benaderd en eventueel bij de plannen wordt betrokken wordt een omgevingsplan opgesteld. Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Ook wordt voor de omwonenden een informatie avond gehouden in september 2010. Voor aanvang van de werkzaamheden aan de haven en aan de dijk wordt nog een persbericht opgesteld.

Met een omwonende wordt besproken op welke wijze een vergoedingsprocedure kan worden opgestart in verband met overlast ten gevolge van de dijkverbetering en het werkverkeer dat langs hun bedrijf rijdt. Bij eerdere werkzaamheden door het projectbureau was de vergoedingsprocedure niet opgestart, maar de verwachting is dat de nu geplande werkzaamheden aanzienlijk meer hinder zullen opleveren.

De eigenaar van Restaurant De Heerenkeet wordt regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden. Indien mogelijk worden zijn wensen met betrekking tot werkperiode en aanpassingen rond het bedrijf meegenomen. Bij het pand wordt een vooronderzoek gepleegd om vast te stellen of voordat de werkzaamheden aanvangen reeds schade aan het pand aanwezig is. Op deze manier kan eventueel door het werkverkeer aangerichte schade worden aangetoond en worden vergoed.

De Stichting Natuur- en Milieu-educatie Schouwen-Duiveland (NME) heeft het projectbureau Zeeweringen benaderd met het verzoek om, na afronding van de dijkversterking Polder Schouwen, bij de Flaauwershaven een nieuwe trap aan te leggen. Op locatie Flaauwershaven verzorgt de stichting aan de dijk en in het water educatieve activiteiten voor het basis- en voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. Omdat na de dijkversterking ter plaatse het talud minder goed beloopbaar wordt en daar bovendien een parkeerterrein wordt aangelegd, ontstaat voor de leerlingen een onveilige situatie. Om natuureducatie op een veilige manier te kunnen voortzetten is de aanleg van een trap met leuning zeer wenselijk. Het verzoek is voorgelegd aan het projectbureauoverleg waar over dit verzoek een positief besluit genomen is..Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Flaauwershaven, oude betonnen damwand
Flaauwershaven, oude situatie
Flaauwersinlaag, oude bekledingen

De steenbekleding op de dijk bestond hoofdzakelijk uit een aantal grote vlakken met basalt of Vilvoordse steen. De bovengrens van de steenbekleding varieerde van ca. NAP+2,00 m tot ca. NAP+4,00 m.


Toetsing
uitlichten basaltzuil tbv onnderzoek
grondonderzoek onder oude afgekeurde basalt
kleidikte bepaling onder oude open steenasfalt
grondonderzoek naar kleidikte bovenbeloop
polder Schouwen, oude bekleding

Nadat de actualisatie in twee rapporten is toegeleverd aan het projectbureau is deze door het projectbureau gecontroleerd en is het dijkvak vrijgegeven voor verbetering. Voor het dijkvak langs de inlagen zijn nog twee errata toegevoegd waarin onder andere wordt ingegaan op de oude dijkval, die ten onrechte vluchthaven is genoemd.

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat het grootste deel van de gezette steenbekleding afgekeurd is. Ter hoogte van dp. 140 heeft nader onderzoek naar de basaltbekleding plaatsgevonden. Dit heeft echter niets opgeleverd. De goedgekeurde delen zijn zo klein dat ze niet in het nieuwe ontwerp kunnen worden gehandhaafd. Het gehele dijkvak moet dus worden verbeterd. Ter plaatse van de oude dijkval bestaat de kreukelberm uit breuksteen 40-200 kg en heeft een breedte van ca. 5 m. De huidige waterkering heeft een bekleding van stroken gepenetreerde breuksteen op de originele asfaltbekleding. De dijk ligt in de huidige situatie beschermd achter twee stukken van de oude dijk (nollen). Deze nollen maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en worden daarom niet verbeterd in het kader van project Zeeweringen. De dijk achterlangs zou onderdeel kunnen zijn van het project ware het niet dat het type constructie niet binnen het project kader valt. De oude dijkval is niet opgenomen in de vrijgave. Het gebied van de oude dijkval heeft wel de aandacht van het Project Rijke Dijk vanwege natuurwaarden.


Referenties

Ontwerp
nieuwe stalen damwand aan buitenzijde oude betonnen wand
havendam Flaauwershaven, aanbrengen verborgen glooiing
Flaauwershaven, golfremmende schanskorven
Flaauwershaven, aanbrengen damwand

Het ontwerp wordt weergegeven in een tweetal ontwerpnota’s voor het dijkgedeelte Polder Schouwen, Wevers- en Flaauwers inlaag en apart voor de Flaauwershaven. Daarnaast wordt in een memo aandacht besteed aan het ontwerp van de breuksteen dam tussen de dijknollen ter plaatse van de oude dijkval.

Ten tijde van het startoverleg was het westelijk dijkdeel nieuw toegevoegd, van dit deel waren nog niet alle gegevens bekend.

Tijdens het voorontwerp overleg wordt duidelijk dat de bekleding ter plaatse van de oude dijkval mogelijk niet voldoende sterk is. Deze wordt verbeterd en meegenomen in de verbeteringswerken van Zeeweringen zodat een totaal plan ontstaat. De werkzaamheden ten behoeve van het waterschap bestaan uit het ingieten met gietasfalt.

Tijdens het kwartetoverleg worden problemen aangekaart op het gebied van transportroutes en in welke periode op de verschillende dijkdelen kan worden gewerkt zonder de vogels al te zeer te verstoren.

De bekleding ter plaatse van de inlagen bestaat uit gepenetreerde breuksteen op de ondertafel en betonzuilen op de boventafel. De onderhoudsweg bestaat hier uit open steenasfalt, afgestrooid met grond. Ten oosten van Flaauwershaven bestaat het gehele talud uit betonzuilen tot aan de onderhoudsweg die van asfalt is gemaakt.

Het ontwerp binnen de Flaauwershaven voorziet in een damwandconstructie voorlangs de oude bekledingen. Om de golfaanval ter plaatse van het restaurant te beperken zijn schanskorven geplaatst. Hierdoor behoefde het talud en de oude muraltmuur niet te worden aangepast. Met Vereniging Natuurmonumenten is overlegd hoe de plannen voor de herinrichting van de Flaauwershaven geïntegreerd kunnen worden in de plannen van Projectbureau Zeeweringen. Afgesproken is dat Projectbureau Zeeweringen het inrichtingsplan grotendeels zal uitvoeren.

Het ontwerp voor de breuksteendam tussen de nollen van de oude dijkval is opgesteld door het projectbureau.Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De bekledingen van de Wevers- en Flaauwersinlaag en Polder Schouwen tot de Heerenkeet die in de vrijgave zijn overgedragen aan het projectbureau zijn getoetst door het waterschap. Deze toetsing is door het projectbureau gecontroleerd, waarna de overdracht heeft plaatsgevonden.
Contractmanagement werkprocessen

Contract
asfaltcentrale naast oude dijkval
depot en tijdelijke dijkovergang aan oostzijde werk

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier onder andere om aanpassingen op het haventerrein, maar voornamelijk over het aanbrengen van grondverbetering, In dit werk hebben gedurende het werk veel grondverbeteringen plaatsgevonden. Na afloop bleek dat de totale inspanning enigszins naar beneden moest worden bijgesteld, hetgeen in een vaststellingsovereenkomst is weergegeven. Ook het aanbrengen van een dikkere funderingslaag onder het onderhoudspad, het verwijderen van aanwezig puin uit de kruin van de dijk en het proefvak waarbij een blokkenglooiing over de bestaande glooiing is aangebracht waren niet te voorziene werkzaamheden die zo zijn uitgevoerd.


Uitvoering
Flaauwershaven, overzicht
gemaal De Prommel, overzicht
nol, aanleg verborgen glooiing
Flaauwershaven, bekisting voor betonnen deksloof
Flaauwershaven, nieuwe kade

Tijdens het kick-off overleg komt de nieuwe manier van werken met systeem gerichte contractbeheersing aan de orde. De aannemer is verantwoordelijk voor zijn eigen kwaliteitsborging. In de afgelopen projecten is gebleken dat vooral de opdrachtgever nog moeite heeft om de oude vertrouwde werkwijze te verlaten. De opdrachtgever zal meer vanuit het kwaliteitssysteem van de aannemer gaan werken. De opdrachtnemer probeert te veel papierwerk te voorkomen, hij heeft ondervonden meer tijd kwijt te zijn sinds systeem gerichte contractbeheersing wordt toegepast.

Het risicodossier wordt doorgenomen. Aan de aannemer wordt gevraagd om alle risico’s vanuit het risicodossier te behandelen en zichtbaar te maken in het PKP. Er worden nog 2 risico's besproken die niet in de lijst staan, met het verzoek deze ook mee te nemen in het PKP. Hierbij gaat het om: Schade restaurant door heiwerk en verzakking nieuwe kade door onvoldoende verdichting achterland. De aannemer zal deze risico's meenemen.

Er is geconstateerd dat grond (zand) is toegepast langs de dijk bij Flaauwershaven. Bij navraag bleek dat deze toepassing niet in het kader van het Besluit bodem kwaliteit via de site van Senternovem is gemeld. Er wordt dringend verzocht aan te geven welke maatregelen zullen worden getroffen om herhaling van deze overtreding te voorkomen. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan moet ernstig rekening worden gehouden dat bestuurlijke sanctiemiddelen worden toegepast.

De aanleg van de nieuwe damwand in Flaauwershaven begint in het gesloten seizoen, in januari. Dit kan omdat de aanwezige waterkering in tact blijft en er door de werkzaamheden geen verzwakking optreedt.

Breuksteen wordt over water aangevoerd. Loslocatie wordt in principe de oostelijke nol van de oude dijkval.

Bij de nieuw aan te brengen dam tussen de dijknollen ter plaatse van de oude dijkval is geconstateerd dat de harde ondergrond dieper ligt dan op tekening is aangegeven. Uit de gegevens die de aannemer gepeild heeft ligt er een zachte laag van minimaal 1 meter onder de nieuw aan te brengen dam. Met de geplande hoeveelheid zal niet de eindhoogte gehaald kunnen worden. Afspraak is om eventueel de dam te completeren extra basalt te gebruiken. De aannemer zal tijdig aangeven wat de te verwachte tekorten zijn.

OG heeft een verzoek om een proefvak van 100 meter te maken bestaande uit een blokken of zuilen constructie op de oude glooiingsconstructie in het bovenbeloop. De proef waarbij zuilen worden gezet op de oude bekleding loopt goed.

Er is een melding van blikseminslag op een kraan, er zijn geen gewonden maar er is wel een flinke schade aan de GPS. Op 14-09-2011 is een kraan van de kreukelberm in het water geschoven. De machinist heeft de cabine vol laten lopen en is eruit gezwommen. Voor zover bekend is er geen lichamelijk letsel. Geschat wordt dat kraan bij de -10 NAP ligt. De aannemer heeft bergwerkzaamheden in gang gezet. De opdrachtgever heeft een peiling verricht langs het traject om te kijken wat er precies gebeurt is. De aannemer zal niet meer op de kreukelberm of glooiing werken. Werkzaamheden aan de overlagingsconstructie worden met een lange giek afgerond. Intern rijkswaterstaat wordt een onderzoek opgestart om na te gaan of aan het incident risico's ten grondslag liggen die tot een herhaling van het incident kunnen leiden en om te bezien of er eventueel landelijk toepasbare adviezen aan zijn te verbinden. Er heeft een ongeval plaats gevonden met een trekker en grondkar waarbij de chauffeur van de trekker ernstig verwond is, hij heeft zijn rug gebroken en is voorlopig uitgeschakeld.

Na gereedkomen van het werk is tijdens enige stormen een groot deel van de grond op de onderhoudsweg van open steenasfalt weggespoeld. In het voorjaar van 2012 is deze stormschade hersteld.
Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer
oude dijkval, breuksteen overlaging met stroken penetratie

Bij het maken van een tijdelijk werkpad op het boventalud van de zeekant van de dijk is geconstateerd dat de kleibedekking daar een onvoldoende kwaliteit en laagdikte heeft. De kwaliteit heeft betrekking op de erosieklasse van de klei en op vermenging van de klei met puin. De kleibedekking is geen onderdeel van de scope van het Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde, maar wordt in de werkgang wel tijdelijk opengelegd t.b.v. de toegankelijkheid. In het bestuurlijk overleg Zeeweringen is besloten om ook dit onderdeel kwalitatief goed op te leveren i.v.m. de directe veiligheid. Daarbij is afgesproken dat RWS en het waterschap dit onderling verdelen op basis van 50% voor beide organisaties.

Het opknappen van de stroken gepenetreerde breuksteen op asfalt ter plaatse van de oude dijkval wordt op kosten van het waterschap uitgevoerd.

De herinrichting van het havenplateau is in samenspraak met de Vereniging Natuurmonumenten tot stand gekomen.

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares