Polder Vierbannen


Context VN set links: model = Polder Vierbannen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Polder Vierbannen

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Nol
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2009
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 36' 52", 3° 58' 14"
Dijktraject 
273 - 310Het dijktraject langs de Vierbannenpolder was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van waterschap Scheldestromen. Het ligt op Schouwen-Duiveland, in de gelijknamige gemeente aan de Oosterschelde. Het heeft een lengte van ongeveer 3,7 km.

Bijzonderheden:

  • Er wordt op het boventalud een verzameling bekledingen aangelegd om te laten zien welke bekledingen in het heden en het verleden zijn toegepast. Dit project ligt op loopafstand van het Watersnoodmuseum.

Kaart werkgebied

Werkgebied Polder Vierbannen.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Werken buiten de vergunnende periode

Vergunde periode geldt voor alle werkzaamheden
Bij verschillende dijktrajecten zijn door de aannemer werkzaamheden buiten de vergunde periode uitgevoerd. Dit varieerde van kleine aanvullingen tot het storten van materiaal. Het projectbureau had duidelijker moeten/kunnen communiceren wat onder 'werkzaamheden' wordt verstaan.


Andere pagina's met deze lesson learned: Roggeplaat
Lesson learned: Duidelijker communiceren beperkte mogelijkheden transport kruin

Duidelijker communiceren beperkte mogelijkheden transport kruin
Inlagen hebben een belangrijke functie voor verschillende soorten vogels. Eén van de mitigerende maatregelen is dat ter hoogte van de inlagen niet op de kruinen van de dijk gereden mag worden. Tijdens de uitvoering werd geconstateerd dat dit toch gebeurde. Het projectbureau had de aannemer hier extra op kunnen wijzen tijdens het startoverleg.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In de detailadviezen wordt de aanwezige vegetatie geïnventariseerd, zowel boven als in de getijzone. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over de soort nieuwe bekleding die moet worden toegepast om na aanbrengen de mogelijkheid te bieden om minstens eenzelfde vegetatie mogelijk te maken.


Op 3 juni 2009 heeft een veldbezoek plaatsgevonden aan het dijktraject Vierbannenpolder. Het veldbezoek is gedaan vanuit een ecologisch oogpunt. In het bijzonder is gelet op de mitigerende maatregelen zoals deze zijn voorgesteld in de Soortenbeschermingstoets (Flora- en faunawet) en de Passende beoordeling (Natuurbeschermingswet 1998). Bij dit bezoek zijn deze mitigerende maatregelen aan de hand van waarnemingen getoetst. De kruin en het binnentalud van de dijk zijn met materieel bereden ter hoogte van Ouwerkerkse inlaag. Dit was niet toegestaan in verband met foeragerende vogels in de inlaag. Voorkomen moet worden dat het depot niet goed afwatert, anders zullen rugstreeppadden zich er kunnen vestigen. Ook op 1 oktober 2009 is een bezoek gebracht. Hierbij zijn geen aanvullende zaken waargenomen, wel is opgemerkt dat het voorland netjes is afgewerkt na de werkzaamheden.


Lessons Learned

Werken buiten verleende vergunningsperiode

Op 10 september constateerde het projectbureau dat de aannemer nog buitendijks werkzaam was, terwijl de vergunde periode tot 1 september liep. Navraag wees uit hij nog kleine gaatjes in de nieuwe steenbekleding moest dichtten. Het projectbureau had moeten aangeven dat bij de bepaling ‘buitendijkse werkzaamheden’ álle werkzaamheden werden bedoeld, niet alleen het daadwerkelijk verwijderen en versterken van de steenbekleding.


Rijden op kruin bij inlaag

Inlagen hebben een belangrijke functie voor verschillende soorten vogels. Eén van de mitigerende maatregelen is dat ter hoogte van de inlagen niet op de kruinen van de dijk gereden mag worden. Tijdens de uitvoering werd geconstateerd dat dit toch gebeurde. Het projectbureau had de aannemer hier extra op kunnen wijzen tijdens het startoverleg.Referenties

Vergunningen

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie, de gemeente en de Zeeuwse Milieufederatie verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend.

Ter voorbereiding van een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een passende beoordeling opgesteld. De aanvraag wordt door het waterschap verzorgd. Bij het afgeven van de vergunning worden voorwaarden gesteld die er zorg voor dragen dat milieueffecten zo veel mogelijk worden beperkt. Met het oog op de doortrekpiek van de Bontbekplevier dienen de werkzaamheden op 1 september te zijn beëindigd. Verstoring van broedvogels in de Ouwerkerkse Inlaag moet worden voorkomen door voor aanvang van het broedseizoen te beginnen en in één werkgang doorwerken tot voorbij de Ouwerkerkse Inlaag. Dit betekent dat gewerkt gaat worden van oost naar west, te beginnen bij de Ouwerkerkse Inlaag. Het onderhoudspad tussen dijkpaal 273 en 279 niet openstellen voor fietsers om de functie als foerageergebied voor Bontbekplevier, Steenloper en Tureluur te behouden. Het onderhoudspad tussen dijkpaal 273 en 279 afstrooien met grond om recreatief medegebruik tegen te gaan en de aanleg van een dijkovergang voor fietsers voor dijkpaal 279. Aan het einde van het werk heeft een toezichthouder van de afdeling Handhaving Natuur en Milieu de uitvoering van de werkzaamheden bezocht. Het doel van dit bezoek was om te controleren of de voorschriften zijn nageleefd van de vergunning Natuurbeschermingswet. Er zijn daarbij geen strijdigheden geconstateerd.

Parallel aan deze passende beoordeling wordt in het kader van de Flora- en faunawet een soortenbeschermingstoets uitgevoerd. Op basis van de mitigerende maatregelen die in de Soortenbeschermingstoets worden genoemd is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora en faunawet.Referenties

Communicatie

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Om de communicatie vlot te laten verlopen wordt een communicatieplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke organisaties en personen belang hebben bij een goede communicatie.

Op 8 december 2008 is een bijeenkomst gehouden waarbij de werkzaamheden en de gevolgen voor de aanwezigen worden besproken. Verder vindt overleg plaats met de Reddingsbrigade Zierikzee- Duiveland. Doel van dit overleg was het afstemmen van de werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd door het Projectbureau Zeeweringen. De reddingsbrigade heeft een standplaats op het strand bij de Zuidbout, en verzorgt daar de bewaking van het strand..Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Inlaag achter dijk

Het onderbeloop was tot circa NAP + 3,00m à NAP + 4,50m bekleed. De steenbekleding bestond uit grote vakken met basalt en vol-en-zat gepenetreerde breuksteen, die werden afgewisseld door kleinere vlakken en stroken met betonblokken of Vilvoordse steen. Het overige deel van de boventafel en de stormvloed berm die deels begon op ca. NAP +3,00m, deels op circa NAP +4,50m waren met klei en gras bekleed. In een later stadium is dit dijkvak aan de oostzijde uitgebreid. Hier bestond een deel volledig uit basalt, aan de bovenzijde deels gepenetreerd met beton. Het laatste stuk had in de ondertafel een bekleding van basalt. Hierboven was een strook Basalton aanwezig. De boventafel bestond uit betonblokken systeem Leendertse.Toetsing
onderzoek kleilaagdikte tbv ontwerp

De actualisatie van de toetsing is door het waterschap uitgevoerd en gecontroleerd door het projectbureau. Zowel de Noordbout als de zuidbout behoren niet bij het werk en worden achterlangs met een verborgen bekleding gepasseerd. In een erratum van de vrijgave wordt later aangegeven dat de eerder goedgetoetste bekleding van asfalt niet voldoet omdat eerder de onderliggende laag van zandasfalt bij de toplaag was meegerekend.

De gehele bekleding, met uitzondering van de bekleding van vol-en-zat gepenetreerde breuksteen van dp295+66m tot dp304+55m en een strook basalt uit de aanvullende nota moet worden verbeterd.Referenties

Ontwerp
zuilen boven goed getoetste basalt en boven overlaging
kreukelberm, overlaging met eco-laag en zuilen

In het detailadvies worden de reeds bestaande hydraulische randvoorwaarden getoetst aan nieuwe inzichten en verder aangescherpt.

De ontwerpnota wordt in een erratum op detail gewijzigd. Nog later wordt een aanvulling gemaakt om het dijkvak uit te breiden in oostelijke richting. Dit in verband met gebruik van transportwegen en om een achterliggende camping niet twee jaar te hinderen.

Op de afgekeurde delen van de ondertafel wordt een overlaging toegepast met ecologische toplaag. De boventafel is voorzien van betonzuilen. Het onderhoudspad is ontworpen als asfaltweg. Later is als mitigerende maatregel besloten een deel te voorzien van open steenasfalt, afgedekt met grond.Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Nadat het werk is afgerond, heeft het waterschap het werk getoetst. Tussen de dijkpalen 308+50m en 309+90m is de kwaliteit van het herzette basalt onvoldoende. De gezette basaltzuilen staan hoger dan de gehandhaafde basalt en plaatselijk is het gietasfalt losgelaten. Voorgesteld wordt om in overleg met het projectbureau Zeeweringen te bepalen welke maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld herzetten basalt en/of plaatselijk ingieten van de overgang).

De revisietoetsing is door het projectbureau gecontroleerd. Er is een veldbezoek uitgevoerd door waterschap Scheldestromen en projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouw technisch goed uit. De niet goed herzette basalt rond dijkpaal 309 wordt in 2013 gerepareerd en vormt geen belemmering voor de overdracht. Deze vindt plaats door ondertekening van het protocol.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
aanvoer materiaal
patroonpenetratie kreukelberm
niet volledig gepenetreerde overlaging

Het bestek is samengevoegd met het traject Haven de Val in 2010. De tekeningen betreffen uitsluitend het hier behandelde dijkvak. Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken. In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur. Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties. Deze innovaties leiden tot nieuwe acties die door de aannemer zelfstandig dienen te worden verricht, het gaat dan om het maken van afwijkingen en dergelijke. De directie heeft hierop toegezien, onder andere door het uitvoeren van toetsen. Binnen dit contract heeft de directie enige tekortkomingen geconstateerd. Het gaat om het mogelijk niet voldoen aan de planning ter plaatse van het recreatiegebied. Verder is geconstateerd dat op bovengenoemd dijktraject in het cunet naast de fundatie van de onderhoudsweg niet de tijdelijk ontgraven klei wordt teruggebracht maar met puinresten verontreinigde grond. Ook dit wordt gezien als een tekortkoming. Hiermee samenhangend worden de termijnbetalingen stopgezet. De eerstvolgende termijn zal pas verschijnen als de tekortkomingen zijn opgeheven.

Het komt voor dat tijdens de werkzaamheden onvoorziene kosten worden gemaakt. Deze worden vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na overeenstemming met de directie over de gemaakte kosten wordt een vatstellingsovereenkomst gesloten, waarna de betaling kan worden uitgevoerd. Het gaat hier onder andere over levering betonzuilen, plaatsen van afrastering, verbreden van het onderhoudspad en aanbrengen extra bekleding. Naar aanleiding van een door de aannemer ingediende verrekening in verband met de kostenstijging van wegenbouwbitumen wordt een vergoeding toegekend.Uitvoering
onvoldoende ingegoten breuksteen
aanleg zuilenbekleding
aansluiten basalt op nieuwe zuilen
overlaging, deels van oude betonzuilen
museum bekleding diverse vakken
museum bekleding
museumbekleding gebakken blokken

De directie gaat in op het plan van aanpak zoals dit door de aannemer is ingeleverd bij de inschrijving op het werk. De punten die in dit plan van aanpak zijn vermeld dienen allen terug te komen in het Projectkwaliteitsplan. De aannemer is zich hiervan bewust.

De ecoloog gaat in op de mitigerende maatregelen zoals deze gelden voor het werk, deze zijn opgenomen in de NB-vergunning.

De directie verzoekt om de museumglooiing uit te breiden tot 15 vakken. De volgorde is aangegeven richting aannemer. Er zal nog een tekening worden aangeleverd met de wijze waarop de vakken ingericht moeten worden.

Ter plaatse van profiel 9 moet op de boventafel teerhoudend asfalt worden verwijderd dat op zandasfalt ligt. In de praktijk blijkt dit zeer lastig te scheiden. De aannemer doet zijn best om de twee materialen gescheiden af te voeren maar kan niet voorkomen dat er zandasfalt mee wordt afgevoerd. Het is ook niet de bedoeling dat, door te zuinig te werk te gaan, teerhoudend asfalt achter blijft op het werk.

De directie vermeldt dat 26 april het Watersnoodmuseum opnieuw geopend wordt. De aannemer houdt hier rekening mee en zal 's middags geen transport uitvoeren.

De campinghouder zal vermoedelijk gebruik maken van de nadeelcompensatie regeling, deze claim die omzetschade van de periode na 15 juli behelst zal bij de aannemer worden verrekend. De aannemer is verzocht vanaf ma. 20 juli niet voor 9.00 uur te starten met werkzaamheden en deze om 16.00 uur te beëindigen ter plaatse van de camping.

De directie en de aannemer hebben verschil van mening over het aanbrengen van de volledige- en de vol en zat gepenetreerde overlaging. Door middel van boringen moet worden aangetoond dat de penetratie, met name ter plaatse van het waterslot volledig is. Verder voldoet het aanbrengen van de lava op de volledig gepenetreerde overlaging op een aantal plaatsen niet, ondermeer doordat het gietasfalt te schraal is aangebracht en er geen inbedding van de lavasteen kon plaatsvinden.

Nog in 2010 heeft een aantal werkzaamheden aan dit dijkvak plaatsgevonden. Het ging voornamelijk om het aanbrengen van de museumglooiingen. Het waterschap heeft een verzoek ingediend in het kader van de regeling subsidie Nationale en grensoverschrijdende Parken bij het Nationaal Park Oosterschelde.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares