Beheer van rijkswateren


Context VN set links: model = RWS Beheer van rijkswateren


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RWS Beheer van rijkswateren

Result = Beheer van watersystemen VN

End Set VN linkBinnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn beleid, uitvoering en inspectie organisatorisch gescheiden. De beleidsdirectoraten formuleren het beleid en geven de opdrachten voor de uitvoering aan Rijkswaterstaat. De opdracht aan Rijkswaterstaat is samengevat in de missie:

‘Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.’

Het beheer van de rijkswateren vindt plaats binnen kaders van regelgeving en beleid. In het beheer komen de verplichtingen vanuit (Europese) wet- en regelgeving, beleidsopdrachten, bestuurlijke afspraken, wensen van gebruikers en fysieke mogelijkheden van het watersysteem samen. Naast de wettelijke en beleidsmatige kaders zijn ook de financiële middelen sturend voor het beheer. Rijkswaterstaat programmeert het beheer en onderhoud binnen de budgettaire kaders uit de meerjarenbegroting van het Ministerie van IenM.
Referenties
RWS Zorgen voor waterveiligheid VN RWS Zorgen voor veilig en vlot verkeer over water VN RWS Zorgen voor schoon en gezond water VN RWS Zorgen voor voldoende water VN RWS Aanleg beheer en onderhoud VN RWS Vergunningverlening en handhaving VN RWS Informatievoorziening VN RWS Crisismanagement VN RWS Kennis en innovatie VN RWS Omgevingsmanagement VN RWS Water- en scheepvaartverkeersmanagement VN RWS Uitvoering VN RWS Uitvoeren van kerntaken Rijkswaterstaat VN RWS Doelstelling RWS VN RWS Maken van visiedocumenten en beleidsplannen VN RWS Actualiseren VN RWS Monitoren en evalueren VN RWS Wetgeving VN RWS Verdragen VN RWS Visiedocumenten en beleidsplannen VN RWS Gebruiksfuncties VN RWS Beheer van rijkswateren VNBeheer RWS PDCA_17mei
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares