Roggenplaat


Context VN set links: model = Roggeplaat


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Roggeplaat

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Overig
Coördinaten 
51° 39' 11", 3° 43' 21"
Dijktraject 
1 - 27Dit dijkvak is onderdeel van de Oosterscheldekering en grenst zowel aan de Noordzee als aan de Oosterschelde. Het dijkvak heeft een lengte van ruim 2,7km en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta.

Roggeplaat luchtfoto.jpg

Bijzonderheden:

  • Het eiland bestaat uit een Noordzeezijde die beschermd wordt door een ringdijk, en een Oosterscheldezijde waar aan de noord- en zuidzijde een dijk en aan de oostzijde het havenplateau aanwezig is. De aansluiting op de pijlers van de Oosterscheldekering wordt gevormd door de noordelijke en zuidelijke damaanzet. Het dijkvak is zowel aan de Noordzeezijde als aan de Oosterscheldezijde beoordeeld en verbeterd.

Kaart werkgebied

Werkgebied Roggeplaat.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Werken buiten de vergunnende periode

Onder werkzaamheden valt ook het storten van materialen
Bij verschillende dijktrajecten zijn door de aannemer werkzaamheden buiten de vergunde periode uitgevoerd. Dit varieerde van kleine aanvullingen tot het storten van materiaal. Het projectbureau had duidelijker moeten/kunnen communiceren wat onder 'werkzaamheden' wordt verstaan.


Andere pagina's met deze lesson learned: Polder Vierbannen

Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Omdat de bekledingen van de Deltawerken een “Technisch Profiel” mogen hebben zijn veel bekledingen mogelijk, inclusief asfalt. De cultuurhistorische waardering van de haven is hoog. De invloed van het vervangen van steenbekleding is echter klein en doet derhalve niets af aan de cultuurhistorische waarde.

Referenties

Ecologie
Roggenplaat, meeuw met jongen
Roggenplaat, gele hoornpapaver

Op basis van het ecologisch detail advies wordt een bekleding gekozen waarvan kan worden verwacht dat zich minimaal een zelfde begroeiing kan vestigen. Dit advies is in de ontwerpnota opgenomen als bijlage.


‘’Lessons Learned’’

Werk buiten vergunde periode Eind mei stelde het projectbureau vast dat langs het traject materiaal werd gestort terwijl de vergunde periode (vanaf 1 juli) nog niet geopend was. De aannemer meende dat ‘storten’ niet hetzelfde was als ‘werken‘. Door het rijden en storten gingen zeven broedsels verloren. Het projectbureau had duidelijker moeten aangeven wat onder de bepaling ‘storten’ werd bedoeld.

Broedvogels Tijdens de uitvoering vestigden broedvogels zich in de werkstrook. Maaien en klepelen van het aanwezige struweel om de vestiging van zangvogels te voorkomen, maakte de werkstrook onverwacht aantrekkelijk voor scholeksters, die er nesten maakten. De aannemer beschermde de nesten door het gebied er omheen af te zetten. Het projectbureau scherpte de verstoringsmaatregel voortaan aan. Preventieve maatregelen om de vestiging van grasland- en struweelvogels te voorkomen, scheppen gunstige condities voor kustbroedvogels. Stokken met wapperende linten werken niet voor alle soorten (mogelijk wel voor meeuwen). Afspannen met linten zou beter kunnen werken. Met name bontbekken schrikken niet van wat extra dynamiek. Dagelijkse verstoring of ploegen/slepen voorafgaand aan de start van werkzaamheden werkt het best.Vergunningen

Om een aanmelding voor een mer beoordeling te doen en diverse vergunningen te bekomen wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt ook ter inzage gelegd, zodat overheden, organisaties en particulieren een zienswijze kunnen ontwikkelen. Omdat de dammen, die in het kader van de Deltawerken zijn aangelegd, rijks objecten zijn, geldt dat beslissingen en vergunningen niet meer door de provincie kunnen worden afgehandeld. Dit is een gevolg van het in werking treden van de Crisis en herstelwet (april 2010). Rijkswaterstaat beslist dat een mer procedure niet hoeft te worden opgestart. Ook de watervergunning wordt verleend. In het kader van de waterwet wordt ook vergunning verkregen tot het tijdelijk inrichten van een werkdepot op de Roggenplaat. Later wordt de periode waarover vergunning is verleend met een maand verlengd. Met redenen wordt aangegeven dat deze verlenging over de maand januari geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Naast de depots op het Roggeneiland wordt op het eiland Schouwen-Duiveland een depot ingericht. De inrichting van dit depot wordt bij de gemeente gemeld.

Het Ministerie van LNV is in deze het bevoegd gezag voor het afgeven van de NB-wet vergunning. Om de aanvraag voor de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te onderbouwen wordt een habitat natuurtoets uitgevoerd. Op basis hiervan heeft het waterschap de aanvraag ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Deze heeft de aanvraag doorgezonden naar het ministerie van LNV. De vergunning is verleend, waarbij een aantal voorwaarden wordt gesteld die eerder in de natuurtoets zijn opgesteld.

In het memo Ecologische eindcontrole Roggenplaateiland wordt aangegeven of de milieubepalingen door de aannemer zijn nageleefd. In dit memo wordt gememoreerd dat door toedoen van een onderaannemer zeven nesten zijn gesneuveld, waaronder die van de bontbekplevier. Daarnaast wordt de verwachting uitgesproken dat de gele hoornpapaver zich weer zal vestigen op de plaatsen waar een nieuwe bekleding is aangelegd.

Een vergunning voor de Flora en faunawet is niet nodig, de Soortenbeschermings natuurtoets is voldoende indien de hierin aangekondigde mitigerende maatregelen worden getroffen. In aanvulling op de algemeen verplichte mitigerende maatregelen is het wenselijk om het hervestigen van de op de locatie voorkomende aandacht soort Gele Hoornpapaver te bevorderen. Daartoe dient de locatie waar de soort voorkomt na afloop dun te worden afgestrooid met zand.
Referenties

Communicatie

Om er zeker van te zijn dat alle belanghebbenden tijdig op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden wordt een omgevingsplan opgesteld.

In het voorjaar is geen huis-aan-huiskrant verspreid over de werkzaamheden. In het najaar is door het projectbureau een algemene krant verzonden waarin wordt gememoreerd dat het werkverkeer beide zijden van de Roggenplaat goed, snel en veilig kon bereiken door gebruik te maken van de tijdelijke verkeerslichten.

Naast het overleg tussen het projectbureau en Windpark Roggenplaat over de tijdelijke op- en afrit is er nog overleg geweest over andere raakvlakken van beide projecten, zoals genoemde verkeersregelinstallatie.


.


Referenties

Transportroutes
Roggenplaat, opbouw nieuwe windturbine

Om het transport ten behoeve van het dijkvak Roggenplaat uit te voeren ligt het in de bedoeling een tijdelijke oprit en afrit Rijksweg N57 te verwezenlijken. Ook voor het vernieuwen van windmolens op de Roggenplaat zijn dergelijke voorzieningen nodig. Hierover worden afstemmingsbesprekingen gevoerd met Windpark Roggenplaat en Wegendistrict Rijkswaterstaat. De aanvraag voor de vergunning wordt door Windpark Roggenplaat verzorgd. Het Wegendistrict Zeeland verleent deze vergunning. Na afloop van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie hersteld. Verder werden er ter bevordering van de verkeersveiligheid tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Roggenplaat, schade 2007
Roggenplaat, 2007 schade aan oude bekleding
Reparatie Roggeplaat na schade 2007

De steenbekleding op de dijk bestond uit een groot vak met Haringmanblokken en vlakke blokken en twee kleinere vakken met koperslakblokken. Op de damaanzetten waren vakken met gepenetreerde breuksteen aanwezig. De bovengrens van de steenbekleding lag rond NAP+3,0m. Direct aansluitend boven deze steenbekleding was waterbouwasfaltbeton aanwezig. Deze liep door op de buiten berm van de dijk. De berm lag op een hoogte van NAP+4,0m uitgezonderd het deel langs het havenplateau, waar de hoogte slechts NAP+3,0m was. Het bovenbeloop, de kruin en het binnenbeloop van de dijk, zowel aan de Noordzeezijde als Oosterscheldezijde waren eveneens bekleed met waterbouwasfaltbeton. De kruinhoogte bedroeg in het gehele dijkvak NAP+8,0m. In 2007 is schade opgetreden aan de Noordzeezijde van de bekleding, zowel aan de koperslakblokken als aan de asfaltbekleding.Toetsing
Roggenplaat, oude bekleding Haringmanblokken
Roggenplaat, onderzoek laagdikte asfalt
Roggenplaat, onderzoek onderliggende grond

Omdat dit een dijkvak is dat in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat heeft het waterschap geen actualisatie van de toetsing gemaakt. De vrijgave is opgesteld door het projectbureau, later is een erratum toegevoegd, dat de cultuurhistorie nader belicht. De cultuurhistorische waardering van de Roggenplaathaven is hoog. De invloed van het vervangen van steenbekleding is echter klein en doet derhalve niets af aan de cultuurhistorische waarde.

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat alle gezette steenbekleding afgekeurd is. Verder is de bekleding van waterbouwasfaltbeton aan de Noordzeezijde op het buitentalud, de kruin en het binnentalud eveneens afgekeurd. Voor de Oosterschelde geldt dit eveneens voor de waterbouwasfaltbeton onder de berm. De met asfalt gepenetreerde breuksteen op de noordelijke en zuidelijke damaanzetten is goed getoetst.


Referenties

Ontwerp
Roggenplaat, werk aan hoofdwaterkering en aan Noordzeezijde
Roggenplaat, Oosterscheldezijde zuidelijk deel
Roggenplaat, ontgraving tbv verborgen bekleding hoofdwaterkering
Roggenplaat, Oosterscheldezijde

Op basis van detailadviezen omtrent de hydraulische randvoorwaarden onder maatgevende omstandigheden worden de bekledingen ontworpen. De randvoorwaarden voor de zeezijde en voor de Oosterscheldezijde zijn in aparte rapporten weergegeven. Voor de binnenzijde is nog een update verschenen waarbij de golfrandvoorwaarden zijn aangepast aan de nieuwe ontwerpformules. Verder wordt er op gewezen om niet alleen op golfaanval te rekenen, maar ook te dimensioneren op stroomsnelheden, die hier groot zijn.

Bij het startoverleg wordt aangegeven dat met natuurwaarden rekening moet worden gehouden. Naar schatting 90% van alle in Nederland voorkomende gele hoornpapavers groeit in de kieren en spleten van de asfaltbekleding aan de zuidoever van de Oosterscheldekant van de Roggenplaat. Het betreft hier geen beschermde soort, maar wel een rode lijst-soort en provinciale aandachtsoort. Mogelijk kan er een oplossing worden gevonden om een deel van deze populatie te behouden (en/of elders uit te zaaien). In en nabij het traject bevinden zich broedvogels als zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, scholekster en bontbekplevier. In totaal gaat het om de aanwezigheid van honderden broedparen. De fasering van het werk zal hierop moeten worden afgestemd.

Bij het voorontwerpoverleg wordt gemeld dat een nieuwe inventarisatie heeft plaatsgevonden van de groeikansen voor wieren. Hierop is een nieuw detailadvies afgegeven voor de binnenzijde van de Roggenplaat, de aan te brengen overlaging van gepenetreerde breuksteen dient daarom aan de Oosterscheldezijde te worden afgestrooid met lavasteen.

In het kwartetoverleg worden maatregelen besproken om aantasting van natuurwaarden zo veel als mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen worden verwerkt in het overzicht van de te treffen verplichte mitigerende maatregelen.

Bij de maatgevende storm is het overslagdebiet zodanig dat het terrein binnen de westelijke ringdijk snel zal vollopen en zich een waterstand van NAP +8 m instelt. Dit leidt tot wateroverdrukken aan de onderzijde van de voorziene asfaltbekleding. Omdat ook de hoofdwaterkering deels wordt bekleed is het uitgangspunt van het ontwerp dat op het bovenbeloop van de ringdijk schade op mag treden. Het onderbeloop van de ringdijk moet echter bestand zijn tegen de maatgevende wateroverdruk. Dit probleem wordt in een erratum van de ontwerpnota uitgewerkt.

De nieuwe bekleding aan de Noordzeezijde bestaat uit een overlaging, de blokkenbekleding wordt overlaagd met gepenetreerde breuksteen en de asfalt met een nieuwe laag waterbouwasfaltbeton. Aan de Oosterscheldezijde wordt de ondertafel overlaagd met gepenetreerde breuksteen, daarboven komen betonzuilen. Het bovenbeloop bestaat uit asfalt. Om de veiligheid te garanderen wordt de westzijde van de hoogwaterkering voorzien van een bekleding waarmee voorkomen moet worden dat door schade op het bovenbeloop van de westelijke ringdijk of door golfbelasting in het talud van de hoofdwaterkering schade zal ontstaan. Het talud zal daarom worden beschermd door een bekleding toe te passen van gepenetreerde breuksteen die zal worden afgedekt met grond. De ondergrens van de bekleding wordt afgestemd op de bermhoogte van de westelijke ringdijk. omdat alleen boven deze berm schade kan ontstaan. Uitgaande van plaatselijk optredende erosiekuilen voor de onderkant van de bekleding wordt de ondergrens van de bekleding vastgesteld op NAP +3,0m. De bovengrens van de bekleding wordt doorgezet tot een hoogte van de optredende waterstand + ½ Hs, op NAP +8,50m.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De revisietoetsing wordt uitgevoerd door het projectbureau waarna het dijkvak wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Roggenplaathaven, lossen breuksteen
Roggenplaat, asfalt installatie

De aannemer verzoekt om de onvoorziene stijging van kosten wegens extreme prijsstijgingen van de brandstof en bitumen te mogen doorberekenen. In de overeenkomst is echter afgesproken dat er geen verrekening zal plaatsvinden van brandstofprijzen etc. binnen één jaar na de datum van aanbesteding van de overeenkomst. Dit is voor de opdrachtgever voldoende reden om niet over te gaan tot het verrekenen van kostenvergoeding wegens onvoorziene omstandigheden.

Eind mei is geconstateerd dat was aangevangen met de werkzaamheden op de oostkant van de Roggenplaat. Er werd steen gelost op de glooiingsconstructie. In het contract is de eis opgenomen dat op dit deel van het eiland Roggenplaat geen werkzaamheden mogen worden verricht vóór 1 juli 2012. Door deze handelingen zijn tenminste 8 vogelnesten verwoest. De directie merkt deze negatieve bevinding aan als een tekortkoming in de naleving van de contractuele verplichtingen. Conform artikel 16 lid 2 van de basisovereenkomst zal hiervoor een boete worden opgelegd. Dit bedrag zal worden ingehouden op de eerst volgende betalingstermijn. De onderaannemer heeft het aanvoeren van breuksteen niet als 'werkzaamheden' geïnterpreteerd. Iedere medewerker zal persoonlijk worden ingelicht en geïnstrueerd omtrent de flora en fauna eisen en de vergunningsaspecten. Deze zullen worden bevestigd door middel van een toolboxmeeting. Tevens zullen de uitvoeringswerkzaamheden waarbij men in aanraking komt met flora en fauna worden gemeld bij de trajectecoloog, zodat deze het gebied kan inspecteren en kan vrijgeven.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier voornamelijk om het toepassen van grondverbetering bij de overgangsconstructie, het aanbrengen van extra waterbouwasfaltbeton en het opnemen en terugplaatsen van een hekwerk.Uitvoering
Roggenplaat, aanbrengen asfalt
Roggenplaat, walsen asfalt
Roggenplaat, aanbrengen Basalton
Roggenplaat, aanbrengen breuksteen
Roggenplaat, aanbrengen overlaging
Roggenplaat, aanbrengen penetratie
Roggenplaat, herstel afgekeurde lap asfalt
Roggenplaat, Basalton aan Oosterscheldezijde
Roggenplaat, penetreren breuksteen overlaging

Bij het startup overleg wordt stilgestaan bij de nieuwe werkwijze waarbij de directie minder direct bij het werk is betrokken en de aannemer meer verantwoordelijkheden heeft en moet kunnen aantonen dat het werk volgens het bestek wordt uitgevoerd. De toets coördinator ligt dit nader toe. De contract beheersing zal door systeem-, proces- en producttoetsen plaatsvinden, de zogenaamde mix van toetsen. Er wordt beoordeeld op kwaliteit en betaalbaarheid van het geleverde product, in dit geval een glooiingsconstructie. De opdrachtnemer ligt toe hoe dit organisatorisch is geregeld. Door middel van het keuringsplan zal aantoonbaar de kwaliteit worden geborgd. De keuringen die in het keuringsplan staan zullen worden uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerker staat los van de uitvoering. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokkenen bij het project zijn opnieuw in kaart gebracht. Er wordt nog wel opgemerkt de ervoor gezorgd moet worden dat mensen niet voor dilemma's komen te staan omdat ze meerdere petten op hebben.

De trajectecoloog ligt de belangrijkste mitigerende maatregelen toe die in het bestek en de NB vergunning zijn genoemd. Tevens geeft hij aan dat hij, als de aannemer eerder wil beginnen aan de Oostzijde, een controle kan doen om te kijken of er zich nog beschermde soorten bevinden. Is dit niet het geval, dan kan hij eventueel het gebied vervroegd vrijgeven.

De oorspronkelijk geplande startdatum is niet gehaald. Oorzaak is het terugtreden van één van de aannemers uit de oorspronkelijke aannemerscombinatie. De aannemer verwacht de werkzaamheden voor de Noordzeezijde van de Roggenplaat nog steeds voor de bouwvakantie af te ronden.

Door onvoorziene weersomstandigheden is zand in de verborgen glooiing gewaaid. Hierdoor is het niet mogelijk om de breuksteen (10-60 kg) vol en zat te penetreren met gietasfalt. De verborgen glooiing zal worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.

Tijdens dit werk zijn plaatselijk problemen ontstaan bij de toepassing van asfalt. In de waterbouwasfalt zijn scheurtjes ontstaan na het walsen. De directie heeft de opdrachtnemer verzocht een en ander op papier te verduidelijken zodat dit probleem door deskundigen onderzocht kan worden. De afwikkeling van dit probleem verliep problematisch. Enerzijds had de aannemer de overtuiging dat de bekleding grotendeels goed was, op enige delen na. Anderzijds had de opdrachtgever twijfel aan deze conclusie en achtte de kans aanwezig dat ook andere delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Ook het onderbrengen van vervolgonderzoek verliep moeizaam. Omdat de opdrachtgever er niet zeker van was dat een beperkte verbetering zou voldoen werd het niet mogelijk geacht om de laatste termijn uit te keren en de borgsom vrij te geven voordat de omvang van het probleem duidelijk was en de bekleding aan de eisen voldoet. Een onafhankelijke partij heeft ten slotte in deze zaak de conclusie getrokken dat kleinschalige verbeteringen voldoen en aan deze uitspraak hebben opdrachtgever en opdrachtnemer zich verbonden.

Na afloop van de werkzaamheden zijn enige depots niet meer nodig. Ze worden ontmanteld en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Hergebruik koperslakblokken

Om de aanwezige koperslakblokken eventueel te kunnen hergebruiken zijn proeven uitgevoerd om te bekijken of koperslakblokken milieutechnisch mochten worden gebruikt in een gepenetreerde bekleding. Van deze mogelijkheid is inderdaad gebruik gemaakt.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares