Roompot


Context VN set links: model = Roompot


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Roompot

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Breuksteen gepenetreerd, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Strand, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie
Jaar 
2015
Locatie 
Noord-Beveland
Coördinaten 
51° 35' 48", 3° 42' 16"
Dijktraject 
dp 1913+50 meter - dp 1949Dijktraject Roompot omvat de dijken van de Mariapolder, Anna Frisopolder, Jacobapolder en de Sophia- en Jacobahaven. Het dijktraject ligt aan de noordkant van het eiland Noord-Beveland, ten westen van het dorp Wissenkerke en sluit aan op de Oosterscheldekering. De lengte is 3,6 kilometer. Waterschap Scheldestromen is beheerder en deels eigenaar van het dijkvak. De damaanzet aan de westkant van het dijkvak, die aansluit op de Oosterscheldekering, is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat Zee & Delta, District Noord. Delen van het traject zijn particulier eigendom. Bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van de damaanzet aan de westkant is het Ministerie van Economische Zaken. De provincie Zeeland is bevoegd gezag voor de rest van het dijktraject.

Bijzonderheden in dit dijktraject

 • Aan de oostzijde van het dijkvak ligt jachthaven Sophiahaven. Deze haven ligt tussen twee havendammen. Alleen de noordelijk havendam onderdeel uitmaakt van de primaire waterkering.
 • Aan de westzijde van het dijkvak, vlakbij de Oosterscheldekering, bevindt zich de Jacobahaven. Ook deze haven ligt tussen twee havendammen. De oostelijke dam maakt onderdeel uit van de primaire waterkering.
 • Op het havenplateau in de Jacobahaven ligt een windmolenpark, dat bestaat uit vijf windturbines.
 • Achter de dijk, ter hoogte van de Sophiahaven ligt bungalowpark Roompot Beach Resort.
 • Halverwege het dijktraject, vlakbij de Jacobahaven, ligt camping Anna Friso direct achter de dijk.
 • Ten westen van de Rijksweg (N57) en ten oosten van het dijkvak ligt camping de Banjaard.
 • Veel recreanten maken met name in de zomer intensief gebruik van jachthaven Sophiahaven en de stranden in de directe omgeving van het dijktraject.

Ingewikkeld project

De versterking van dijktraject Roompot was een ingewikkeld project. Niet alleen qua ontwerp en uitvoering, maar zeker voor wat betreft omgevingsmanagement. Het werkgebied lag middenin een drukbezocht toeristisch gebied en dat vergde veel afstemming vooraf en tijdens de uitvoering.

Kaart werkgebied

Werkgebied

Lessons learned
Lesson learned: Particulier eigendom

Particulier eigendom dijk was niet bekend
Het projectbureau ontdekte te laat dat een deel van de dijk particulier eigendom was. Het openstellen van het fietspad zat inmiddels definitief in het plan en was afgestemd met de omgeving. Vervolgens moest het projectbureau het plan om het fietspad open te stellen terugdraaien. Dit leidde tot teleurstelling bij één van de stakeholders (als ondernemer had hij een financieel belang bij de aanleg van het fietspad) en legde druk op de onderlinge verhoudingen. Als het projectbureau vanaf de ontwerpfase juist geïnformeerd was over mogelijke eigenaren op het dijktraject, had het rekening kunnen houden met de particuliere eigenaar en was het niet nodig geweest de plannen tussentijds de wijzigen.
Lesson learned: Complex dijktraject

Opgedane ervaring was noodzakelijk
Dijktraject Roompot was een ingewikkeld project. Daarom was het een goede beslissing dit traject in het laatste uitvoeringsjaar van projectbureau Zeeweringen uit te voeren om zo gebruik te kunnen maken van eerder opgedane ervaringen en kennis.
Lesson learned: Afstemming met stakeholders

Afstemming met stakeholders ook met 'tijdelijke stakeholders'
Projectbureau Zeeweringen ging er vanuit dat het via de exploitant van het vakantiepark De Roompot alle (tijdelijke) bewoners van de vakantiewoningen zou bereiken. Achteraf bleek dat het projectbureau veel meer partijen had moeten informeren, omdat er naast de exploitant meerdere verhuurbedrijven en beheerders op het park actief waren. Projectbureau Zeeweringen ontdekte dat, doordat verschillende verhuurbedrijven en particulieren contact met het projectbureau opnamen om te informeren naar de werkzaamheden.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders
Jachthaven Roompot.JPG
Roompot haven 1.JPG

Projectbureau Zeeweringen heeft voor dijktraject Roompot, net als voor alle andere dijktrajecten, een omgevingsplan gemaakt. Dat plan omvat een inventarisatie van alle stakeholders die voor dit dijktraject relevant zijn. Daarnaast staat hierin beschreven op welke manier het projectbureau deze doelgroepen geïnformeerd heeft over de werkzaamheden.

Vakantiepark en jachthaven

De belangrijkste stakeholders in dijktraject Roompot waren de exploitanten van de jachthaven en het vakantiepark rondom de jachthaven. Projectbureau Zeeweringen stemde zowel de planning als de aard van de werkzaamheden zorgvuldig af met de beheerders van de jachthaven en het vakantiepark. Vanwege de beschutte ligging van de jachthaven kreeg projectbureau Zeeweringen van het waterschap toestemming al in februari te beginnen met de werkzaamheden. Daardoor kon het projectbureau zijn werkzaamheden in het vakantiepark en de jachthaven vóór het zomerseizoen afronden. Veroorzaakte overlast compenseerde het projectbureau door middel van werk met werk. De aannemer moest in de haven vlakbij de vakantiewoningen werken. Daarom liet het projectbureau van deze huizen bouwkundige vooropnames maken. Tijdens de werkzaamheden voorzag het projectbureau de huizen van trillingsmeters. Daarmee kon het ‘real-time’ monitoren of de trillingen als gevolg van de werkzaamheden binnen de toegestane norm bleven. Bij eventuele overschrijding van deze norm zou het projectbureau op die manier snel kunnen ingrijpen om schade aan woningen te voorkomen.

Camping

Halverwege het dijktraject lag camping Anna Friso direct achter de dijk. De eigenaar van deze camping is tevens eigenaar een deel van de dijk en van een klein strand vóór de dijk. Projectbureau Zeeweringen overlegde regelmatig met hem over de werkzaamheden. Omdat het projectbureau ook hier vóór het toeristenseizoen klaar was, viel de overlast mee. Bovendien compenseerde het projectbureau de beperkte overlast door middel van werk met werk.

Bedrijven in de Jacobahaven

In de Jacobahaven zijn twee bedrijven gevestigd, waaronder een zeewierkwekerij en een viskwekerij met een kleine horecagelegenheid met terras. De dijkversterkingswerkzaamheden in de Jacobahaven vonden midden in het hoogseizoen plaats. Omdat zeewier voorafgaand aan het hoogseizoen, in mei en juni, geoogst wordt, ondervond de zeewierkwekerij weinig overlast van de dijkversterkingswerkzaamheden. In overleg met de eigenaar van de zeewierkwekerij maakte het projectbureau een tijdelijke losvoorziening in de haven, zodat het water met een bootje bereikbaar bleef voor de zeewierkwekerij. De viskwekerij had wel overlast, omdat zijn terras als gevolg van de werkzaamheden niet of nauwelijks bezocht werd. Als compenserende maatregel breidde projectbureau Zeeweringen zijn parkeerplaatsen uit en paste leidingen door de dijk aan. Projectbureau Zeeweringen zorgde ervoor dat beide bedrijven in de Jacobahaven tijdens de werkzaamheden bereikbaar bleven. Gedurende een korte periode was dit lastig, omdat er vanwege veiligheidsredenen tijdelijk eenrichtingsverkeer was ingesteld. Tijdens deze periode zette projectbureau Zeeweringen verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden.

Werken in een toeristische omgeving

Nadeelcompensatie

Bij eerdere dijktrajecten die projectbureau Zeeweringen versterkte, konden stakeholders die schade opliepen of last hadden van inkomstenderving aanspraak maken op de zogenaamde nadeelcompensatiemaatregel. Omdat 2015 het laatste uitvoeringsjaar van projectbureau Zeeweringen was, wilde het projectbureau voorkomen dat er daarna nog claims in het kader van de nadeelcompensatie afgewikkeld zouden moeten worden. Daarom maakte het projectbureau afspraken met een aantal stakeholders om de nadeelcompensatie af te kopen. De eigenaren van het vakantiepark, de jachthaven, de camping en de twee bedrijven in het traject maakten vooraf een financiële inschatting van mogelijke schade en/of inkomstenderving. Projectbureau Zeeweringen compenseerde deze bedragen door middel van werk met werk en/of een geldbedrag en regelde met deze partijen dat ze achteraf geen nadeelcompensatieclaim indienden.
Referenties

Cultuurhistorie

Verdronken dorp

Voor het dijkvak lagen mogelijk restanten van een verdronken dorp. Projectbureau Zeeweringen moest in het voortraject onderzoeken of dat daadwerkelijk zo was. De restanten van het verdronken dorp bleken echter buiten het werkgebied van het projectbureau te liggen.

Perkoenpalen

Tussen dijkpaal 1924+85 meter en dijkpaal 1933 staan grote meerpalen in de dijk en op het plateau staan kleine perkoenpaaltjes op de basaltglooiing. Beide soorten palen en de basaltglooiing hebben cultuurhistorische waarde en konden behouden blijven.Ecologie

Voor het dijkvak lagen wilde oesters en oesterbroed in de werkstrook. Om te voorkomen dat de aannemer die zou beschadigen tijdens de werkzaamheden, stelde een oesterkweker voor de oesters en het oesterbroed vooraf weg te halen. In overleg met het ministerie van Economische Zaken en de brancheorganisatie voor schaal- en schelpdieren viste hij de oesters en het oesterbroed op en bood ze vervolgens aan op de veiling. Daardoor bleef zo’n 700 ton oesterbroed gespaard, dat vervolgens weer uitgezaaid kon worden op andere percelen.Vergunningen

Voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet had projectbureau Zeeweringen met twee vergunningverleners te maken. Provincie Zeeland was vergunningverlener voor het grootste deel van het dijktraject. Voor het meeste oostelijke deel van het traject, dat aansloot op de Oosterscheldekering, was het ministerie van Economische Zaken vergunningverlener. Om te voorkomen dat projectbureau Zeeweringen twee vergunningsaanvragen moest indienen, maakte het afspraken met het ministerie van Economische Zaken. Daarin regelde het projectbureau dat het de vergunningaanvraag voor het meest oostelijke deel van het traject mocht onderbrengen in de vergunningaanvraag voor de rest van het dijktraject. Op die manier hoefde het projectbureau maar één vergunningaanvraag bij de provincie in te dienen.

Referenties

Communicatie
Minister Schultz van Haegen plaatste de laatste steen

Informatieavond

Voor omwonenden organiseerde projectbureau Zeeweringen vooraf een informatieavond. Omdat veel woningeigenaren op het vakantiepark uit Duitsland afkomstig zijn, was er een Duitse tolk aanwezig om miscommunicatie vanwege taalverschillen te voorkomen.

Folder

Projectbureau Zeeweringen maakte een tweetalige folder (Nederlands/Duits) met informatie over de dijkversterkingswerkzaamheden voor omwonenden en toeristen. De folder was onder meer verkrijgbaar aan de balie bij de receptie van het vakantiepark.

Ontgrondingskuilen

Tijdens de technische voorbereiding verschenen in regionale media verschillende berichten over ontgrondingskuilen in de Oosterschelde. Deze steeds dieper wordende kuilen in de omgeving van de Oosterscheldekering zouden de waterkerende functie van de kering kunnen aantasten en kunnen leiden tot afschuivingen, onder andere in het dijktraject Roompot ter hoogte van het buitendijkse plateau bij het ‘bankje van Bas’. Projectbureau Zeeweringen concludeerde na overleg met deskundigen van Rijkswaterstaat dat de ontgrondingskuilen in de Oosterschelde geen consequenties hadden voor de dijkversterking van dijktraject Roompot. Vooral bij de eigenaar van de camping achter de dijk was ongerustheid ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving over de ontgrondingskuilen en de mogelijke gevolgen voor het plateau, waar de camping vlak achter lag. Projectbureau Zeeweringen ging daarom samen met deskundigen van Rijkswaterstaat bij hem langs om zijn ongerustheid weg te nemen. Ook richting andere stakeholders legde projectbureau Zeeweringen uit dat de dijkversterking en de ontgrondingskuilenproblematiek los van elkaar stonden.

Excursies

Projectbureau Zeeweringen sloot in 2015 zijn dijkversterkingswerkzaamheden in Zeeland af. Ter gelegenheid daarvan organiseerde het dat jaar excursies naar vier dijktrajecten. Dijktraject Roompot was er één van. De excursies op dit traject waren druk bezocht en succesvol.

Afsluiting project Zeeweringen

Op dijktraject Roompot sloot minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) het werk van projectbureau Zeeweringen officieel af door het plaatsen van de laatste steen met gedenkplaat.


Referenties

Transportroutes

Dijktraject Roompot lag in een recreatiegebied. Om ervoor te zorgen dat de aannemer zijn materialen veilig kon aan- en afvoeren stelde projectbureau Zeeweringen zoveel mogelijk omleidingsroutes in voor wandelaars en fietsers. Waar dat niet mogelijk was, hielden de chauffeurs van de transporten rekening met feit dat ze fietsers en wandelaars tegen konden komen op de route. Voor gemotoriseerd verkeer stelde projectbureau Zeeweringen op de transportroute eenrichtingsverkeer in. Er liep een transportroute door het bungalowpark. Daar gold een snelheidsbeperking van 5 km/uur. Matrixborden wezen chauffeurs erop of ze zich aan de snelheidsbeperking hielden. Om de veiligheid op het park te waarborgen, zette projectbureau Zeeweringen het werkterrein af met hekken. Een deel van het park was daardoor niet bereikbaar. Omdat de werkzaamheden vóór het toeristenseizoen plaatvonden, leidde dit niet tot problemen. Er waren wel doorgangen vanaf het park naar de steigers in de jachthaven, zodat booteigenaren bij hun boten konden komen.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Tussen dijkpaal 1913+50 meter en dijkpaal 1924 ligt een breed haventerrein (Sophiahaven). Aan de landzijde van het haventerrein bestond het bovenbeloop van de dijk uit klei. Een talud met een lengte van zevenhonderd meter begrenst het haventerrein aan de zeezijde. Het talud was bekleed met vlakke betonblokken, Petit granit en losse breuksteen.

Ter hoogte van dijkpaal 1914+50 meter en dijkpaal 1922+20 meter zijn kades aanwezig, voorzien van verticale stalen damwanden.

Bij dijkpaal 1924 ligt de aanzet van de noordelijke havendam. De ondertafel van het binnentalud van de havendam was bekleed met koperslakblokken. Daarboven lagen vlakke blokken tot aan de kruin. De kruin was weer bekleed met koperslakblokken. Het buitentalud van de havendam had een bekleding van vlakke blokken.

Tussen dijkpaal 1924+85 meter en dijkpaal 1933 lag van NAP+0,0 meter tot NAP-1,0 meter een laag Vilvoordse en Doornikse steen. Daarboven was de ondertafel bekleed met basaltblokken, waarin een grote palenrij staat. De boventafel van het talud had een toplaagbekleding van betonblokken en Haringmanblokken. Op de berm lag Petit granit.

Tussen dijkpaal 1933 en dijkpaal 1934+50 meter is een plateau aanwezig, dat uit verschillende bekledingen bestond (basalt, Doornikse steen, Lessinische steen en betonblokken) met grotendeels afgebroken perkoenpalen. Op het plateau staat een bankje, het ‘bankje van Bas’. Op de kop van het plateau ligt een dammetje.

Tussen dijkpaal 1938 en dijkpaal 1941 lag er een duin op de dijkbekleding.

Roompot Haringmanblokken.JPG

Tussen dijkpaal 1943+50 meter en dijkpaal 1941+50 meter bestond de bekleding uit Haringmanblokken, die aansloten op doorgroeistenen op de berm. In de Jacobahaven bestond de bekleding ook uit Haringmanblokken. De kop van de oostelijke havendam was voorzien van breuksteen, gepenetreerd met gietasfalt. Op de kruin van de havendam en op het haventerrein lag asfaltverharding. In de haven zijn een pompkelder en een kade aanwezig en er staan twee windmolens.

Ter hoogte van dijkpaal 1949 sloot de bekleding aan op de Oosterscheldekering. Deze damaanzet bestond uit met gietasfalt gepenetreerde breuksteen.Toetsing

Waterschap Scheldestromen heeft het dijktraject getoetst aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Uit de toetsing bleek dat:

 • alle aanwezige Haringmanblokken, vlakke blokken, koperslakblokken, Doornikse en Vilvoordse steen niet aan de veiligheidsnorm voldeden.
 • de bestorting van losse breuksteen afgekeurd werd.
 • de bekleding van basalt tussen dijkpaal 1924+80 meter en dijkpaal 1934+70 meter in orde was.
 • de damwanden bij dijkpaal 1914+50 meter, dijkpaal 1922+20 meter en dijkpaal 1942 in goede staat verkeerden.
 • de kreukelberm gedeeltelijk in orde was. De delen die niet aan de veiligheidsnorm voldeden zouden vervangen moeten worden.Ontwerp

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Het dijktraject is daarin onderverdeeld in zes deelgebieden:

 • Deelgebied 1: van dijkpaal 1913+50 meter tot dijkpaal 1924
 • Deelgebied 2: de binnenzijde van de noordelijke en oostelijke havendam van de Sophiahaven
 • Deelgebied 3: de buitenzijde van de noordelijke havendam van de Sohiahaven
 • Deelgebied 4: van dijkpaal 1924+85 meter tot dijkpaal 1935
 • Deelgebied 5: van dijkpaal 1935 tot de buitenzijde van de havendam van de Jacobahaven
 • Deelgebied 6: de kop van de oostelijke havendam van de Jacobahaven tot de damaanzet bij de Oosterscheldekering.

Samengevat ziet het ontwerp er als volgt uit: In de deelgebieden 1, 2 en 3 is de ondertafel bekleed met gepenetreerd breuksteen. In deelgebied 4 is de bestaande bekleding van basalt op de ondertafel gehandhaafd. De ondertafel in deelgebied 5 is bekleed met gepenetreerde breuksteen. In deelgebied 6 bestaat de bekleding van de ondertafel uit gekantelde blokken. De boventafel heeft in de deelgebieden 1 tot en met 5 een bekleding van betonzuilen gekregen. In deelgebied 6 bestaat de bekleding van de boventafel uit gekantelde blokken.

Het hele dijktraject is voorzien van een nieuwe kreukelberm. In het dijktraject zijn enkele plateaus voor sportvissers aangelegd. De bestaande duiklocatie op de kop van de havendam in de Sophiahaven is voorzien van ringen.

Bijzonderheden

Verborgen glooiing

Tussen dijkpaal 1933 en dijkpaal 1934 + 50 meter ligt een buitendijks plateau in het dijktraject. Op de kop van het plateau staat het zogenaamde bankje van Bas. Ter hoogte van dat bankje bracht projectbureau Zeeweringen een verborgen glooiing aan, zodat de bestaande bekleding van basalt behouden kon blijven. Het projectbureau vulde het bestaande basalt aan weerszijden van het plateau aan, zodat het goed aansloot op de naastgelegen delen van het dijkvak.


Onderhoudspad

Volgens het ontwerp zou projectbureau Zeeweringen het buitendijkse onderhoudspad asfalteren en openstellen voor fietsers. Recreanten zouden dan vanaf de Sophiahaven buitendijks naar de Jacobahaven kunnen fietsen Het projectbureau had dit onder meer afgestemd met een viskwekerij in de Jacobahaven, die daar een horecagelegenheid met een terras heeft. Nadat het projectbureau de plannen ter inzage had gelegd en de termijn voor het indienen van zienswijzen verstreken was, ontdekte het dat een deel van het dijktraject in handen van een particuliere eigenaar was. De eigenaar was het niet eens met het openstellen van het onderhoudspad. Projectbureau Zeeweringen moest daarom het plan aanpassen; het onderhoudspad zou voorzien worden van een laag open steenasfalt en afgesloten worden voor publiek. Ondertussen verkocht de particulier zijn deel van de dijk aan de eigenaar van de camping vlak achter de dijk. Projectbureau Zeeweringen probeerde in overleg met de eigenaar van de camping alsnog om het onderhoudspad open te stellen voor recreatie. Maar ook hij wilde dat niet. Voor de viskwekerij in de Jacobahaven leidde dat tot een teleurstelling.

Werk met werk

Jacobahaven

In de Jacobahaven waren twee bedrijven gevestigd, waaronder een zeewierkwekerij en een viskwekerij. Voor de zeewierkwekerij maakte projectbureau Zeeweringen een botenhelling. Voor de viskwekerij breidde het projectbureau de parkeerplaats uit en paste het leidingen aan die door de dijk liepen. Projectbureau Zeeweringen nam de kosten voor de boothelling, de parkeerplaats en het aanpassen van de leidingen voor zijn rekening en compenseerde daarmee de overlast voor beide bedrijven.


Camping

Halverwege het dijktraject, ten oosten van de Jacobahaven, ligt camping Anna Friso vlak achter de dijk. De eigenaar van de camping is bovendien eigenaar van een gedeelte van de dijk en van het strandje dat voor de dijk ligt. Ter compensatie van de overlast als gevolg van de dijkversterking richtte projectbureau Zeeweringen het duingebied bij het strandje in door er helmgras te planten en stuifschermen te plaatsen. Bovendien maakte het projectbureau het gebied aantrekkelijk voor recreatie door het aanbrengen van onder meer een volleybalnet. Ook verbeterde het projectbureau het strandje door extra zand erop te leggen en een paar strekdammen aan te leggen, waardoor het zand minder snel wegspoelt.


Sophiahaven

In overleg met de eigenaar van de jachthaven in de Sophiahaven verbeterde projectbureau Zeeweringen de bestaande botenhelling en asfalteerde het een grote steiger in de haven, die als losplaats voor jachten fungeert. Ook verbreedde het projectbureau de toegangsweg naar de jachthaven, zodat er meer ruimte kwam voor vervoer van boten over de weg. Van de oostelijke havendam in de Sophiahaven maakte projectbureau Zeeweringen een wandelpier. Het haventerrein werd in samenwerking met de eigenaar van de jachthaven ingericht met verlichting en bewegwijzering. Projectbureau Zeeweringen droeg deels de kosten daarvan ter compensatie van de overlast als gevolg van de dijkversterking in de jachthaven. Daarnaast verbeterde het projectbureau de toegangsweg naar het vakantiepark bij de jachthaven, omdat aan deze weg schade was ontstaan door het gebruik ervan als transportroute.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is een toetsing uitgevoerd en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract en uitvoering

Start in het stormseizoen

De aannemer kreeg van het waterschap toestemming om in februari, in het stormseizoen, in de Sophiahaven te starten met de werkzaamheden. Daarmee kwam de veiligheid niet in het geding, omdat in een groot deel van het dijktraject de nieuwe steenbekleding over de bestaande aangebracht zou worden. De bestaande dijkbekleding bleef daardoor grotendeels in tact, waardoor geen inbreuk plaatsvond op de integriteit van de dijk. Bovendien lag de haven beschut tussen twee havendammen.

Fasering

Roompot verborgen glooiing.JPG

Projectbureau Zeeweringen hield bij de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden rekening met het feit dat het werkgebied middenin een toeristisch gebied lag. De versterking van de Sophiahaven en het dijkdeel bij de camping vonden plaats vóór 1 juni, voor de start van het toeristenseizoen. Daarna versterkte de aannemer de rest van het werkgebied. De viskwekerij in de Jacobahaven was teleurgesteld dat projectbureau Zeeweringen in het hoogseizoen de Jacobahaven kwam versterken. Dat kon echter niet anders, omdat de aannemer hier betonblokken moest toepassen, die afkomstig waren uit een gedeelte van het dijktraject dat eerder werd versterkt.

Noordelijke havendam Sophiahaven

Op de bestaande bekleding van de havendam in de Sophiahaven lag aan de binnenzijde van de dam zand. Om de dam te kunnen versterken, verplaatste de aannemer dit zand tijdelijk naar de zeezijde van de dam. Na het aanbrengen van de nieuwe steenbekleding, zette de aannemer het zand terug. Om het zand vast te houden plantte het waterschap helmgras en plaatste het stuifschermen. Ook bij het bungalowpark creëerde het waterschap nieuwe duinen, zodat het hele gebied rondom de Sophiahaven er na de dijkversterking uitziet als een natuurlijk duingebied. Tegenvaller bij het versterken van de Sophiadam was het feit dat het open steenasfalt dat de aannemer op de dam aanbracht, niet voldeed aan de kwaliteitseisen van projectbureau Zeeweringen. Daardoor moest de aannemer na 1 juni herstelwerkzaamheden uitvoeren. Dat veroorzaakte overlast voor de omgeving. Met name omwonenden hebben hier hinder van ondervonden.

Oostelijke havendam Sophiahaven

Ten oosten van dijktraject Roompot ligt een havendam, die geen onderdeel van het traject uitmaakte. Op verzoek van de beheerder van de jachthaven en het bungalowpark maakte de aannemer deze dam toegankelijk voor voetgangers door de losse breuksteenverharding te vervangen door asfalt. Deze werkzaamheden vormden onderdeel van de zogenaamde nadeelcompensatiemaatregelen.

Jacobahaven

In de Jacobahaven staan vijf windmolens, waarvan twee middenin het werkgebied van projectbureau Zeeweringen. Tijdens de werkzaamheden moest de eigenaar van de windmolens een turbine van één van de molens vervangen. In overleg met het projectbureau gebeurde dat in een periode dat de aannemer niet op die locatie werkte. De bestaande asfaltverharding rondom de windmolens in de Jacobahaven lag op zand. Omdat dit geen goede fundering voor asfalt is, vernieuwde de aannemer de fundering en vervolgens de asfaltverharding. Projectbureau Zeeweringen had een depot in de Jacobahaven, vlak achter de loodsen van de viskwekerij. De aannemer brak daar uit het dijktraject vrijkomende betonblokken die over waren tot puin. Dat veroorzaakte veel stofoverlast voor de viskwekerij. Via de beluchtingsinstallatie kwam er stof in de kwekerij binnen. Bovendien zaten de zonnecollectoren op de loodsen onder het stof. De aannemer liet een glazenwasser de zonnecollectoren schoonmaken.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

De aannemer gebruikte het buitendijkse plateau op de kop van de havendam in de Jacobahaven als depot. Na afloop van de dijkversterkingswerkzaamheden moest de aannemer nieuw asfalt op het plateau aanbrengen, omdat het bestaande asfalt beschadigd was. Het bestaande asfalt bleek echter op zand te liggen, een slechte ondergrond voor asfalt. Hij moest vervolgens eerst het zand afgraven en een nieuwe fundering leggen. Daarna kon hij het plateau opnieuw asfalteren. Dat leidde tot extra kosten.


Problemen met open steenasfalt

Op het onderhoudspad paste de aannemer een bepaalde kwaliteit open steenasfalt toe, die qua levensduurverwachting niet lijkt te voldoen aan de eisen van projectbureau Zeeweringen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau verricht in opdracht van de aannemer onderzoek naar de kwaliteit van het open steenasfalt. Het projectbureau is in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares