Ruimtelijke ordening en waterbeleid


Context VN set links: model = Ruimtelijke ordening en waterbeleid


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Ruimtelijke ordening en waterbeleid

Result =

End Set VN link


Ruimtelijke ordening is het proces waarmee de overheid de leefruimte planmatig benut en inricht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. De ruimte in Nederland is schaars. De ruimte is nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De overheid stelt plannen op om haar te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen.

Het waterbeleid in Nederland wordt voornamelijk uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is en dat het land is beschermd tegen overstromingen. Daarnaast zijn ook provincies en gemeenten betrokken bij het waterbeheer.

Ruimtelijke ordening en waterbeleid is de naam van de hoogste context van de DeltaExpertise-site. Deze context valt uiteen in vier andere contexten: Beheer van watersystemen, Gebiedsontwikkeling, Hoogwaterbescherming en Natuurbescherming. Zie hiernaast om door te klikken.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares