Saeftinghe 1 (Koningin Emma-/Van Alsteinpolder)


Context VN set links: model = Saeftinghe 1


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Saeftinghe 1

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Kleidijk
Specifieke constructie 

Voorland 
Schor
Ruimtegebruik 

Jaar 
2006
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 19' 52", 4° 8' 36"
Dijktraject 
48 - 108Het dijkvak Koningin Emmapolder en Van Alsteinpolder ligt in de gemeente Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen. Het werd beheerd door Waterschap Zeeuws Vlaanderen, dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. Het dijkvak loopt van dp 48 tot dp 108. Ter hoogte van dp 48 grenst het dijkvak aan een proefvak. Ter hoogte van dp 188 aan de jachthaven van Paal. Tussen dp 90 en dp96 ligt ook een proefvak. Dit proefvak valt buiten de scope van deze nota. De lengte van het dijkvak bedraagt 5750m. De vooroever van het dijkvak bestaat uit het schor 'Verdronken Land van Saeftinghe'.

Bijzonderheden: De aanwijzingen van de in 1999 uitgevoerde proefvakken waren zodanig dat hier voor een kleidijk is gekozen.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

De landschapsvisie pleit voor het ontwerp van groene dijk. Ook de te verbeteren dijk heeft een groen uiterlijk.

Referenties

Ecologie

Op basis van het detailadvies wordt het soort bekleding gekozen waarbij de nieuwe bekleding minstens evenveel natuurwaarden tot ontwikkeling laat komen als de aanwezige. Aangezien de huidige bekleding voor een groot deel bestaat uit gras, is het aanleggen van een nieuwe bekleding met gras als toplaag gunstig.

Referenties

Vergunningen

Om te bezien of een mer beoordeling wordt verlangd, wordt een aanmeldingsnotitie opgesteld door het projectbureau. Deze wordt door het dagelijks bestuur van het waterschap aangeboden aan de provincie. De provincie vindt een mer beoordeling niet noodzakelijk. Nadat het waterschap heeft gemeld, dat de inspraakprocedure heeft plaatsgevonden en er geen inspraakreacties ingekomen zijn geeft de provincie toestemming voor het uitvoeren van het werk. Over de invulling van de Natuurbeschermingswet "Verdronken Land van Saeftinge" wordt door het ministerie van lnv aan de provincie medegedeeld dat toestemming wordt verleend onder een aantal voorwaarden, waaronder de inrichting van het aan te leggen onderhoudspad. De ontheffing Flora- en faunawet wordt eveneens verleend, op basis van de toegeleverde onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag en habitattoets.
Transportroutes

Tijdens de werkzaamheden is schade ontstaan aan de berm van de transportroute. Hierover is door een betrokkene gereageerd.Communicatie

In dit dijkvak geldt een grote natuurwaarde die door de dijkverbetering kan worden aangetast. Daarom is in een vroegtijdig stadium een bijeenkomst gehouden om zo veel mogelijk inzichten te vernemen.


Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het plan ter inzage gelegd om omwonenden en belanghebbenden ervan op de hoogte te brengen. Hiervoor wordt een kort overzicht van het plan opgesteld.

Omwonenden worden uitgenodigd voor een informatieavond. Naar aanleiding van de meest gestelde vragen, wordt een nieuwsbrief verspreid. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De bestaande bekleding bestaat voor het grootste deel uit met gras begroeide klei. Alleen tussen NAP+2,2 m en ongeveer NAP+4,0 m ligt een 5m brede strook met vlakke blokken en daarboven doorgroeiblokken.Toetsing
oude bekleding

Uit de toetsing is gebleken dat de bestaande Haringmanblokken op klei en de doorgroei blokken vervangen dienen te worden. De strook graniet ter hoogte van dp 107 en 108 is goed getoetst en hoeft derhalve niet te worden vervangen. Aan het eind van het toetsproces is een vrijgave opgesteld, waarna het dijkvak in behandeling kon worden genomen.

Referenties

Ontwerp
cunet, gevuld met klasse 1 klei
aanbrengen onderhoudsweg van kunststof grasplaten

Voor dit dijktraject wordt een kleidijk ontworpen, mede omdat de resultaten van de proefvakken een positief resultaat tonen, zoals ook uit de later opgestelde monitoring blijkt. De kleidijk wordt zodanig uitgevoerd dat zo min mogelijk schorverlies optreedt en zo min mogelijk grond uiteindelijk moet worden afgevoerd. Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een ontwerp waarbij de benodigde laag categorie 1 klei (2 tot 2,5m dik) "half ingekast" in het bestaande talud wordt aangebracht. Dit heeft tot gevolg dat de teen van de dijk ongeveer 2 à 2,5m richting het schor verschuift. Ter hoogte van de spuikom wordt de kleilaag aangebracht boven de te handhaven strook graniet. Op de categorie 1 klei wordt een 'make-up' –laag aangebracht van 0,5m. Daarnaast wordt de buitenberm op ontwerppeil gebracht. Om op de buitenberm een onderhoudsweg te realiseren worden kunststof gras platen aangebracht.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De revisietoetsing is uitgevoerd door het projectbureau. Aangezien er geen nieuwe steenzettingen als bekledingen zijn toegepast ontbreken de steentoets berekeningen. De toetsing voldeed, waarna de dijk aan het waterschap is overgedragen.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Het was de bedoeling om het strandje te Perkpolder op te hogen met zand uit het dijklichaam. Dit bleek niet aanwezig, er is ca 10.000 m3 Westerschelde zand aangevoerd en verwerkt.Uitvoering
aanbrengen kleipakket
aanleg kleidijk
schade aan berm transportweg

Door veel regen is het moeilijk om de aangevoerde klei direct in het profiel aan te brengen zodat er voor een extra depot is gekozen. Nu is er ca. 5000 m3 klei in depot aangevoerd, in het profiel is ca. 4500 m3 aangebracht. Gemiddeld wordt 1800 m3 per dag aangevoerd. De uitvoering van het dijkvak Saeftinghe 1 was opgesplitst in een aantal tijdvakken in verband met beoogde bescherming van natuurwaarden. Daarnaast speelde de verwachte hinder van transporten een belangrijk maatschappelijk onderdeel in dit gebied. De aanvang van het werk na het broedseizoen, leidde tot verhoogde transportactiviteit in de vakantieperiode. Gezien deze problemen zal de aannemer zoals het er nu naar uitziet genoodzaakt zijn om zijn werkzaamheden af te bouwen en de aanvoer van de klei tijdelijk stop te zetten. Ook na de bouwvakvakantie zijn de weersomstandigheden slecht, waardoor geen transporten op de dijk mogelijk waren. De directie deelt mee dat zij overweegt om het proefvak op te hogen en de berm te voorzien van kunststofplaten en het proefvak opnieuw in te zaaien. De gegevens hiervoor zullen worden verzameld en z.s.m. worden uitgewerkt. Aan de transportroute is schade ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden aan de dijk. Wat betreft het herstellen zal er een eind opname plaats vinden door het waterschap, deze wordt later besproken met de directie.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares