Saeftinghe 2 (Melo-/Kleine Molen-/Kruispolder)


Context VN set links: model = Saeftinghe 2


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Saeftinghe 2

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken
Specifieke constructie 
Strekdam, Havendam, Spuisluis, Haven
Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 21' 25", 4° 5' 46"
Dijktraject 
108 - 131,9Het dijktraject "Saeftinghe 2" is gelegen in de Melopolder (gedeelte), de Kleine Molenpolder en de Kruispolder tussen dijkpaal 108,35 (jachthaven van Paal) en dijkpaal 131,9 (Baalhoek) aan de linkeroever van de Westerschelde in de gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) De beheerder was het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het waterschap Scheldestromen. Ten oosten is het dijktraject Saeftinghe 1 gelegen (Van Alsteinpolder en Koningin Emmapolder) en ten westen het dijktraject Kruispolder en Wilhelmuspolder. Bij de ingang van de haven van Paal bevindt zich een havendam met een kruinhoogte van NAP+5,95 m. Aan de zeewaartse zijde van de teen van de dijk is een schor aanwezig met een gemiddelde hoogte van ongeveer NAP+3,3 m. In de jachthaven van Paal is geen voorland aanwezig. In het dijktraject zijn een aantal constructies aanwezig, te weten het spuibekken bij de haven van Paal, de haven van Paal, de uitwateringssluis Paal en de strekdam bij Baalhoek.

Het dijktraject "Saeftinghe 2" is gelegen in de Melopolder (gedeelte), de Kleine Molenpolder en de Kruispolder tussen dijkpaal 108,35 (jachthaven van Paal) en dijkpaal 131,9 (Baalhoek) aan de linkeroever van de Westerschelde in de gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) De beheerder was het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het waterschap Scheldestromen. Ten oosten is het dijktraject Saeftinghe 1 gelegen (Van Alsteinpolder en Koningin Emmapolder) en ten westen het dijktraject Kruispolder en Wilhelmuspolder. Bij de ingang van de haven van Paal bevindt zich een havendam met een kruinhoogte van NAP+5,95 m. Aan de zeewaartse zijde van de teen van de dijk is een schor aanwezig met een gemiddelde hoogte van ongeveer NAP+3,3 m. In de jachthaven van Paal is geen voorland aanwezig. In het dijktraject zijn een aantal constructies aanwezig, te weten het spuibekken bij de haven van Paal, de haven van Paal, de uitwateringssluis Paal en de strekdam bij Baalhoek.

Bijzonderheden:

  • Het was de gewoonte dat de ontwerpnota werd geschreven door het projectbureau. Bij dit project werd het ontwerp uitbesteed. In de praktijk bleek dat dit vertragend werkte, hierdoor was de voortgang van het project in gevaar.
  • Bij de aanbesteding werd door een van de partijen bezwaar gemaakt over de deskundigheid van de laagste inschrijver. Na een procedure bleek het bezwaar ongegrond. Ook deze vertraging bracht de voortgang in gevaar.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap
kunststof rijplaten op onderhoudsweg

Het dijkvak maakt onderdeel uit van de dijken langs het verdronken land van Saeftinghe. Daardoor behoort de dijk tot een reeks groene dijken. Het beeld en de eigenschappen van dit soort dijken sluiten goed aan bij dit uitgestrekte schorrengebied in de Westerschelde. Voor de landschappelijke en historische betekenis en ecologische meerwaarde gaat dan ook sterk de voorkeur uit naar het alternatief van de groene dijk. Een eventueel onderhoudspad toepassen met doorgroeibare verharding of materialen die vrijkomen uit de glooiing. Tot slot verdienen de uitwateringssluis en de jachthaven bij Paal nadere aandacht bij het uitwerken en mag de oorspronkelijke staat van beide elementen niet aangetast worden.

Referenties

Ecologie

In het detail advies wordt een inventarisatie gegeven van de aanwezige flora in de getijdezone en de daarboven liggende zone. Op basis van deze inventarisatie wordt aangegeven welke nieuwe bekledingen kunnen worden toegepast waarbij de ecologische waarde minimaal gelijk blijft. Het voorland maakt deel uit van het Verdronken Land van Saeftinghe, het grootste brakwaterschor van West-Europa. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de overgang met het schor. Het is van groot belang dat de zone waar transporten plaats vinden zo smal mogelijk is en dat er aandacht wordt besteed aan herstel na beëindiging van het werk.

Referenties

Vergunningen

Voor het versterken van een waterkering dient de beheerder, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, een plan vast te stellen (verplichting conform artikel 7 van de Wet op de waterkering). De nadruk in dit plan ligt op het waarborgen van de veiligheid en het voldoen aan de natuurwetgeving waarbij de planbeschrijving alle relevante informatie bevat voor de inspraak en de besluitvorming. Op basis van dit plan beslist de Provincie of een mer beoordeling noodzakelijk is. Deze is niet noodzakelijk. Tevens wordt de Provincie verzocht om goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering. Ook een aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt verzorgd.


Communicatie
informatie avond over Saeftinghe 2

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Er wordt een voorlichtingsavond gehouden waar de bevolking op de hoogte wordt gebracht van de komende werkzaamheden. Verder wordt een persbericht door het projectbureau uitgegeven waarin de aanvang van het werk wordt aangekondigd.

In 2010 wordt schade ontdekt aan een huis aan de Scheldeweg. Na onderzoek en vergelijking met foto’s van de 0 meting wordt niet uitgesloten dat er verband bestaat met werkzaamheden aan de dijk in 2008. Er wordt een schadevergoeding uitgekeerd.
.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

Het grootste deel van de bekleding bestond uit betonblokken, In de haven van Paal waren hydroblokken, basaltonzuilen, basalt en betonblokken aanwezig. De bermhoogtes variëren van NAP+6,26 m tot NAP+6,53 m. De kern van de dijk bestond uit zand, afgedekt met een kleilaag van verschillende diktes (0,35 m - 1,1 m). De bestaande bekleding op de havendam voor de haven van Paal bestond uit basalton, basalt en Vilvoorde steen. De kruinhoogte van de havendam is NAP+5,95 m.Toetsing

De toetsing is aangeleverd door het waterschap. Nadat een intensieve controletoetsing door het projectbureau is uitgevoerd werd het traject vrijgegeven voor verbetering. Het resultaat uit de toetsing is voor alle bekledingen onvoldoende, behalve het basalt op de kop van de korte westelijke havendam, dit is goed gekeurd, inclusief de onderste halve meter van het erboven gelegen basalton.

De Hydroblocks in de bocht t.p.v. dp 133 zijn in de revisietoetsing van de Kruispolder afgekeurd. Deze dienen bij de uitvoering van dit werk te worden vervangen.Referenties

Ontwerp
Baalhoek, nieuwe bekleding
platte blokken op onderhoudsweg
Paal, kleidijk

Het beleid van Rijkswaterstaat is te komen tot meer marktbenutting, daarvoor is bij dit dijkvak gekozen voor uitbesteding van het maken van het ontwerp. Het is echter de wens van de Waterschappen om van het begin af aan invloed te hebben op de keuze van het ontwerp om mogelijke ontwerpen met zeer hoge instandhoudingkosten te vermijden. Om tot een evenwichtig resultaat te komen is de ontwikkeling van het ontwerp nauwkeurig gevolgd. Er volgde een uitgebreide evaluatie. Gezien de goede samenwerking tussen de Waterschappen en Rijkswaterstaat en de inmiddels binnen het projectbureau opgedane ervaring leek een grotere inbreng van de markt tot weinig of geen meerwaarde te leiden.

Aangezien slechts kleine delen goed zijn getoetst, wordt er in het ontwerp van uitgegaan dat de gehele bekleding zal worden vervangen. Voor een groot deel van dit traject is gekozen voor de aanleg van een kleidijk, aansluitend op het traject ten oosten van het huidige traject. De benodigde kleilaagdikte bedraagt, afhankelijk van de locatie in het dijktraject, 2,3 - 2,4 m. Deze wordt afgedekt met een make-up laag van klei van 0,5 m. Er is voor gekozen om in het gehele dijktraject dezelfde kleilaagdikte toe te passen (D = 2,4 m). Alleen het westelijke deel is voorzien van een bekleding omdat daar de golfaanval groot is (> 2,0m) en de breedte van het schor niet voldoende werd geacht om onder maatgevende omstandigheden als buffer te gebruiken. Hier is gekozen om gekantelde betonblokken tot een vaste hoogte toe te passen (NAP + 4,1 m) met daarboven tot het ontwerppeil betonzuilen.

Op de havendam is gekozen voor een uniforme bekleding van betonzuilen op de buitenzijde, kruin en binnenzijde. Op de kop zijn betonzuilen met een hogere dichtheid noodzakelijk. In de haven van Paal is gekozen voor een overlaging met vol-en-zat gepenetreerde breuksteen onder de steiger tot GHW. Daarboven is op het talud gekozen voor betonzuilen. Op het vlakke gedeelte ten noorden van de loods is gekozen voor open steenasfalt, afgestrooid met klei . De onderhoudsstrook wordt voorzien van kunststof platen om de grasgroei te bevorderen.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De toetsing van waterschap Zeeuws Vlaanderen is door het projectbureau omgezet naar de vigerende Steentoetsversie. De gegevens zijn gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en in orde bevonden. Op basis van deze revisietoetsing is het overdrachtsprotocol opgesteld en ondertekend.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Nadat op basis van de goedkoopste inschrijving een gunningsbeslissing was genomen werd door een niet verkozen aannemer protest ingediend. De bewijzen van geschiktheid van de goedkoopste aannemer zouden niet voldoende zijn. In een kort geding is dit protest onvoldoende gegrond gebleken. De oorspronkelijk verkozen aannemer heeft het werk uitgevoerd. Dit proces heeft vertraging te weeg gebracht met betrekking tot de aanvang van het werk. Het ligt in de bedoeling het werk op de vereiste datum af te ronden. Alleen de werkzaamheden aan de Rijksdam worden verschoven naar 2009. Aan het einde van het werk wordt het meer- en minderwerk verrekend. Een groot deel beslaat de niet te voorziene stijging van diesel. Ten slotte wordt door het projectbureau een tevredenheidsverklaring inzake de uitgevoerde werkzaamheden afgegeven.Uitvoering
Paal, spuibekken
Paal, achter de jachthaven
Paal, uitwateringsgemaal

Gedurende de uitvoering van het werk worden meldingen in het kader van het bouwstoffenbesluit verzonden. Tijdens de eerste bouwvergadering zijn de ecologen van het projectbureau uitgenodigd. Het gaat over de verstoring van vogels, de breedte van de werkstrook en het herstel van de geulen, die dienen om het schorgebied in leven te houden. Ook problemen met de levering van damwand elementen wordt besproken. Het plaatsen ervan wordt uitgesteld tot na de bouwvakvakantie. Verder worden mogelijkheden gezocht om de opgelopen achterstand in de planning in te lopen. Zo worden termijnen, die in het bestek waren genoemd in onderling overleg verruimd. Er is schade ontstaan door de transporten aan het wegennet, bermen, mogelijk drainage en de watergangen. Hierover is een klacht ontvangen van een bewoner. Daarnaast is er schade ontstaan aan de bestaande glooiingsconstructie en de onderhoudsstrook nabij het gronddepot Molenpolder. Dit dient door de aannemer te worden hersteld. Er is een extra bijeenkomst gehouden met alle chauffeurs, waarbij ook de directie was vertegenwoordigd. De chauffeurs zijn tijdens deze bijeenkomst aangesproken op afwijkend gedrag n.a.v. een via de politie binnengekomen klacht.

Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares