Ser-Arendspolder


Context VN set links: model = Ser Arendspolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Ser Arendspolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil
Specifieke constructie 

Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
1998
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 22' 22", 3° 57' 38"
Dijktraject 
dp 281,3 - dp 301Het dijkvak van de Ser-Arendspolder was tijdens de dijkverbetering in beheer bij het Waterschap Hulster Ambacht, tegenwoordig bij Waterschap Scheldestromen. De lengte van het vak is ongeveer 1950 m.

Bijzonderheden

  • Bij dit dijkvak zijn er eigenlijk geen bijzonderheden. De procedure van aanpak is nog niet compleet maar de aanpak begint structuur te krijgen.
  • Omdat nieuwe blokken met doorlatende vormen (hydroblocks) werden toegepast die nog onvoldoende waren onderzocht, werden de rekenregels nader geanalyseerd.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Op het gebied van flora was door voormalige Bouwdienst van Rijkswaterstaat de Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde uitgegeven, deze gaf aan welke bekledingen konden worden toegepast. Een toegesneden advies over de noodzaak tot het kiezen voor eco-zuilen is verstrekt door het Rijksinstituut voor Kust en Zee.

Door het Waterschap "Hulster Ambacht" wordt medegedeeld dat zij voornemens is om ter hoogte van het gemaal "Campen" een aantal mantelbuizen onder het wegdek aan te brengen, e.e.a. in verband met het maken van een aalgoot. Afgesproken wordt dat deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voordat met herstelwerkzaamheden van het wegdek wordt begonnen.
Referenties

Communicatie

Nadat het ontwerp ter inzage was gelegd is er een reactie gekomen van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, die het problematisch vond als de onderhoudsweg op de berm zou worden opengesteld voor rijwielen. Dit zou de rust voor de vogels ernstig verstoren. In een reactie wordt betoogd dat het aanbrengen van de werkweg niet inhoudt dat de weg ook wordt opengesteld voor rijwielen.


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Oude bekleding Ser Arendspolder

De taludhelling van de ondertafel varieerde tussen 1:2,4 en 1:4,0. De vakindeling van de bekleding was wisselend:

  • op het meest noordelijke gedeelte was de gehele ondertafel bekleed met basaltzuilen;
  • op het middengedeelte lagen onder NAP+1,5m betonzuilen of Doornikse blokken. Daarboven, tot aan NAP+3,1m, lag een strook met een variërende bekleding van betonblokken, basaltzuilen en petit granit. Daarboven, tot aan de overgang op NAP+3,8 m, lag een strook van diaboolblokken;
  • op het meest zuidelijke gedeelte lag onder NAP+3m een bekleding van basaltzuilen, diaboolblokken of Lessinische steen. Bovenin deze strook lagen enkele kleine vakjes met petit granit. Het bovenste deel van de ondertafel was ook hier bekleed met diaboolblokken.

De taludhelling van de boventafel was ongeveer 1:4,5, de bekleding bestond uit betonblokken van 0,5m bij 0,5m met een dikte van 0,2m. Deze blokken lagen direct op klei. Op de berm lag een onderhoudsstrook van betonblokken, met een breedte van 10 blokken.Toetsing

De toetsing is door het Projectbureau Zeeweringen uitgevoerd en gerapporteerd in de ontwerpnota. De toetsing is uitgevoerd conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golfaanval en reststerkte. De gehele bekleding is beoordeeld als 'onvoldoende' en moet worden verbeterd.Ontwerp

Het ontwerp wordt beschreven in de ontwerpnota. Het detailontwerp van het dijkvak bestaat van onder naar boven uit de volgende onderdelen:

  • een kreukelberm van breuksteen op een geokunststof met een rietmat. Daarboven een teenconstructie, bestaand uit een teenschot ondersteund door azobépalen,
  • op de gehele glooiing een nieuwe bekleding, met een toplaag van betonzuilen (dikte 0,35m, soortelijke massa 2700kg/m3 op een granulaire uitvullaag (steenslag, sortering 14/32mm, laagdikte 0,10m) op een vlies,
  • tussen glooiing en berm een afgeronde overgang van betonzuilen op een uitvullaag op een vlies.
  • op de berm een onderhoudsstrook van slakken op een weefsel, afgewerkt met een laag asfaltbeton.
Referenties

Revisie en overdracht

De toetsing is uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met een grotere laagdikte ter plaatse van de teen. Desondanks is de gehele constructie goedgetoetst.

Eind 2002 vond de overdracht plaats. Dit nadat het Projectbureau een uitleg had opgesteld over de uitgevoerde revisietoetsing. Dit werd gezien als onderdeel van de overdracht.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

De bevindingen van de inhoudelijke controle van de administratie van het bestek nummer ZL 4569, het verbeteren van de glooiing van de Ser Arendspolder zijn opgesteld en besproken. De controle tijdens de uitvoering wordt enigszins mager gevonden. De door de aannemer verzamelde gegevens dienen zichtbaarder te worden gecontroleerd.Uitvoering
Uitvoering Ser Arendspolder

Voordat het werk begon trok het Waterschap de breedte van de werkstrook in twijfel. Het projectbureau heeft hierop gereageerd met de mededeling dat het gehele gebied tot de buitenkruinlijn nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Tijdens de uitvoering werden regelmatig productkeuringen verricht. Zo ook op Hydroblocks.

In het ontwerp werd een kunststoffilterdoek met rietmat voorgeschreven onder de breuksteen van de kreukelberm. Het alternatief om dit te vervangen door een kunststoffilterdoek van propex met opgestikt non woven is door de directie goedgekeurd. Bij het blokkendepot "Molenplaat" staan een rij betonblokken, ca. 5m. van de weg. Deze worden i.v.m. veiligheid verwijderd.

Over de wijze waarop de kreukelberm moet worden aangebracht was nog geen vastomlijnd inzicht. In eerste instantie leek een sortering 60–300kg nodig. Deze kon worden vervangen door 10–60kg. De vrijkomende materialen die volgens het bestek in de kreukelberm kunnen worden verwerkt geven een laagdikte van ongeveer 1m. Dit houdt in dat er geen nieuwe stortsteen nodig is (Evenveel stortsteen voor basalt). Er zal overleg worden gevoerd over de nieuwe prijs per m1.

In verband met het plaatsen van polygoonblokken in depot, t.p.v. het werk, wordt t.b.v. transport van de blokken, buiten het werk over een lengte van 450m een tijdelijke weg aangelegd. Ten behoeve van de fundering worden fosforslakken aangevoerd. Als verbetering van slappe grond wordt extra steenslag 14/32mm aangevoerd. In overleg met het Waterschap "Hulster Ambacht" is bepaald dat 8000m2 aan te brengen hydroblokken worden vervangen door polygoonblokken, hoog 0,35m., dichtheid 2700kg/m3. Deze worden geplaatst aan de noordelijke kant van het project.

Waar nodig wordt het wegdek bij het gemaal "Campen" en stukken op de Westdijk gefreesd en geasfalteerd. De grootste gaten in de bermen worden gevuld met fosforslakken.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Risicobeheer

Dit jaar werden voor het eerst op grote schaal Hydroblocks toegepast. Om aan te geven op welke wijze deze moeten worden gedimensioneerd is dit in een kennisnota vastgelegd. De conclusie luidt, dat ze als zuil kunnen worden ontworpen.

Kerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares