Ser Lippenspolder


Context VN set links: model = Ser Lippenspolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Ser Lippenspolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt
Specifieke constructie 

Voorland 

Ruimtegebruik 

Jaar 
2001
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 8", 3° 50' 57"
Dijktraject 
385,3 - 397Het traject van de Ser-Lippenspolder en Nieuwe Othenepolder ligt in Zeeuws-Vlaanderen voor de bebouwde kom van Terneuzen, in het voormalige beheersgebied van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, nu onderdeel van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 1050 m. De oostgrens ligt bij dp 84 + 15 en wordt gevormd door de uitwateringssluis Othene, hier wordt aangesloten op een reeds eerder in het kader van het project Zeeweringen verbeterd traject. De westelijke begrenzing wordt gevormd door de grens met de Rijksdijk.

Bijzonderheden:

  • Aan de oostzijde is bij de uitwateringssluis Othene de basalt vervangen, die bij de eerdere dijkverbetering in 1998 was aangebracht.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Het detailadvies voor wat betreft het milieu wijkt in grote mate af van de milieunota. Het detailadvies constateert na gedegen veldonderzoek, dat er in de zone boven GHW, diverse belangrijke plantensoorten voorkomen (6-8 verschillende soorten). Het projectbureau is verrast door deze constatering, omdat deze bevinding lijnrecht tegenover het advies in de milieunota staat. Zulke tegenstrijdigheden kunnen grote consequenties hebben voor de verdere voortgang op het projectbureau. Met name nieuw uit te voeren dijkvakken. Voor SerLippens/Nieuw Othene zal het detailadvies nader bekeken worden in relatie tot de ondertafel. Mede om ecologische redenen is in het ontwerp gekozen voor een bekleding van basalt op de ondertafel en betonzuilen op de boventafel.


Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden. De provincie heeft het plan goedgekeurd.


Referenties

Communicatie

Om de verbetering van de gezette steenbekleding van het dijkvak Ser Lippenspolder en een gedeelte van de Nieuw Othenepolder aan de bevolking kenbaar te maken wordt het ontwerpplan en een kort overzicht van het plan ter inzage gelegd bij het waterschap en bij de gemeente Terneuzen. Hierop kan een schriftelijke reactie geven worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Diverse zaken worden overlegd met de gemeente Terneuzen. Het materiaal van de taludbekleding en de afwerking van de buitenberm komen aan de orde, evenals de bereikbaarheid van het werk. Later schrijft de gemeente hierover nog een brief. In overleg met de gemeente Terneuzen wordt een tijdelijke dijkovergang gemaakt op een locatie waar de gemeente later een nieuwe weg zal aanleggen. Daartoe wordt toestemming verleend door de Dienst Domeinen, die een deel van het benodigde gebied beheert. Voordat de werkzaamheden aanvingen is op de kruin van de dijk een hek geplaatst ter voorkoming van ongelukken. Hiertegen werd schriftelijk bezwaar gemaakt. Door het waterschap is medegedeeld dat er over een afscheiding was gecommuniceerd en werd aannemelijk gemaakt dat er geen keuze was. Tijdens de uitvoering van het werk is door de Vereniging van Eigenaren van het Appartementengebouw Ostrea verzocht om de ramen van het gebouw op kosten van het projectbureau een extra wasbeurt te geven. Dit is eenmalig goedgekeurd.

Juridische zaken

Op grond van de bevindingen is door het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat geconcludeerd dat het financieel beheer ten aanzien van het contract voldoende is. Wel zijn in dit rapport aanbevelingen opgenomen die kunnen bijdragen tot verdere verbetering.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De ondertafel van de bestaande glooiing bestond overwegend uit basalt, ook kwamen een vak Doornikse blokken en twee lange, brede stroken met koperslakblokken voor. Nagenoeg de gehele boventafel was tot het niveau van NAP + 5,15 m bekleed met vlakke betonblokken. Nabij de uitwateringssluis kwamen ook een vakje diaboolblokken en een strookje basalt voor. Op de berm lagen enkele rijen betonblokken.Toetsing
onderzoek t.b.v.toetsing
afgekeurde bekleding van diaboolglooiing

De toetsing is door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerd conform de leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golfaanval en reststerkte. Deze toetsing is middels een oplegnotitie gecontroleerd door het projectbureau. Voor een aantal glooiingstafels heeft het projectbureau een geavanceerde toetsing uit laten voeren. Deze heeft tot gevolg dat de Doornikse steen is goedgekeurd, de basalt gedeeltetijk en de koperslakblokken zijn onvoldoende. Een klein gedeelte basalt aan de oostzijde van de uitwateringssluis Othene is door het projectbureau zelf getoetst. Hier was bij de dijkverbetering in 1998 ten onrechte basalt geplaatst. Deze is afgekeurd en zal bij de huidige verbetering worden meegenomen. De gehele boventafel van het beschouwde traject (globaal boven het niveau NAP+ 1,56 m) is beoordeeld als 'onvoldoende'. Van de ondertafel is alleen de basalt direct ten westen van de uitwateringssluis Othene boven NAP+0,4 m en het vak koperslakblokken in het westelijke deel van het traject beoordeeld als 'onvoldoende'. Het bermniveau moet worden verhoogd.Referenties

Ontwerp
verwijderen oude bekleding van betonblokken

Over de gehele lengte van het traject wordt de boventafel (boven het niveau van NAP+ 1,56 m) bekleed met betonzuilen. De ondertafel in het meest westelijke deel (onder NAP+ 1,56 m) wordt voorzien van basaltzuilen (minstens 28 cm dik). Direct bij de uitwateringssluis vooralsnog betonzuilen. Indien later blijkt dat er voldoende basalt met de benodigde afmetingen beschikbaar is, kan deze hier worden toegepast. Eventueel ter aanvulling van de basalt in het westelijke deel worden betonzuilen toegepast. Nabij de uitwateringssluis en in het meeste westelijke deel waar de ondertafel wordt vervangen wordt een nieuwe kreukelberm met bijbehorende teenconstructie aangebracht. De toplaag van de kreukelberm bestaat uit nieuw aan te voeren breuksteen. Het bermniveau wordt verhoogd tot NAP+ 5,85 m. Het ontwerp is goedgekeurd door de toetsgroep.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Overdracht

De overdracht vond plaats in 2008, toen het overdrachtsprotocol is getekend.
Contractmanagement werkprocessen

Contract

Een alternatief waarbij voor twee besteksposten het leveren en verwerken van basaltkleurige betonzuilen vervangen werd door verwerken van door de opdrachtgever op het werk ter beschikking te stellen basalt is afgewezen omdat de opdrachtgever niet beschikt over basalt met de vereiste zuillengte.Uitvoering
depot voor opslag betonzuilen
verwijderen oude bekleding

Om betonblokken tijdelijk te kunnen opslaan is aan de gemeente Terneuzen verzocht een klein terrein hiervoor te gebruiken. Op dit verzoek is positief gereageerd. I.v.m. logistieke en productie-technische redenen wordt verzocht om zowel de zuilen van h= 45 cm S.G. 2300 kg/m3 als de zuilen van h= 45 cm S.G. 2400 kg/m3 te vervangen door zuilen van h=47 cm S.G. 2300 kg/m3. De kosten blijven gelijk. Het plaatsen van de betonzuilen heeft enige achterstand opgelopen, deze is veroorzaakt door een moeizame start en de aanwezigheid van slechte ondergrond ondertafel. Grondverbetering is hier noodzakelijk. Er wordt door de Directie een officieel verzoek gedaan om het extra werk Othene - oost in te plannen in de huidige uitvoering. Het gaat hier om het aanbrengen van een zwaardere bekleding aan de oostelijke dam van de uitwateringsluis, waar bij de verbetering een te lichte bekleding is gedimensioneerd. De nieuwe met magnetiet verzwaarde blokken bleken niet allemaal aan de keuring te voldoen, de slechte blokken zijn niet geplaatst en zijn verwijderd. Na afloop van het werk bleek reparatie van de slijtlaag op het fietspad noodzakelijk. Deze moet nog worden uitgevoerd, er zal aan de aannemer worden verzocht de reparatie z.s.m. uit te voeren.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten


Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares