Sint-Annaland


Context VN set links: model = Sint-Annaland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Sint-Annaland

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Breuksteen gepenetreerd, Betonzuil met ecotop, Gelijmde steenslag
Specifieke constructie 
Havendam, Damwand, Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 
Ecologie
Jaar 
2015
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 36' 24", 4° 6' 20"
Dijktraject 
dp 776+40 meter - dp 803Dijktraject Havendam Sint Annaland, Suzannapolder (Sint Annaland) ligt aan de noordkant van het (schier)eiland Tholen, ten westen van het dorp Sint Annaland. Het traject ligt tussen dijkpaal 776+40 meter en dijkpaal 803 en heeft een lengte van ongeveer 2,7 kilometer. Het grootste deel van dijktraject Sint Annaland is eigendom van de gemeente Tholen. Een klein gedeelte, dat bestaat uit de gebouwen van Watersportvereniging Sint Annaland, een hotel en een deel van de noordelijke havendam, is particulier eigendom. Waterschap Scheldestromen tekent voor het beheer van het dijktraject.


De belangrijkste bijzonderheden in dit dijktraject

 • Het hele dijkvak grenst aan de geul ‘De Krabbenkreek’.
 • Direct voor het dijkvak ligt een groot slikkengebied.
 • Voor het dijktraject zijn mosselpercelen aanwezig.
 • Tussen de dijkpalen 777 en 784 ligt de jachthaven van Sint Annaland. De havendammen voor de ingang van de jachthaven maken onderdeel uit van de primaire waterkering. De westelijke havendam heeft een lengte van ongeveer 400 meter. De oostelijke havendam is zo’n 70 meter lang.
 • Achter de dijk van de Suzannapolder, tussen de dijkpalen 784 en 789, ligt een park met recreatiewoningen.
 • Het dijktraject telt vier dijkovergangen, ter hoogte van de dijkpalen 777, 780, 784+50 meter en 803.
 • Tussen dijkpalen 788 en 789 ligt een dijktuin met een proefvak voor wieraangroei.
 • Ter hoogte van de dijkpalen 785 en 803 liggen twee kleine strandjes. Inwoners van Sint Annaland bezoeken vooral het strandje bij dijkpaal 785. Trappen in het dijktalud ter hoogte van dijkpaal 786+70 meter en dijkpaal 789+50 meter zorgen ervoor dat de strandjes en de buitenberm toegankelijk zijn voor recreanten.
 • De buitenberm van het dijktraject is onverhard en daardoor niet toegankelijk voor fietsers. Hij is wel toegankelijk voor recreanten. De buitenberm van de haven is verhard en vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars.
 • Tussen dijkpaal 785 en dijkpaal 803 is de buitenberm onverhard, maar wel toegankelijk voor recreanten.
 • Bij de haven van Sint Annaland ligt een archeologisch monument: de restanten van het oude dorp.
 • Het dijktraject is populair bij sportvissers en voor het dijktraject ligt een spitlocatie.
 • Tussen de dijkpalen 787 en 788 ligt een officiële duiklocatie.


Omgevingsmanagement

Dijktraject Sint Annaland kenmerkt zich door een groot aantal stakeholders met hoge eisen en verwachtingen. De eerste gesprekken met de stakeholders vonden al in 2010 plaats. Het projectbureau zorgde ervoor dat alle bedrijven in de haven te allen tijde bereikbaar bleven, zowel vanaf het water als over de weg. Daarnaast stelde het een fasering in, waardoor overlast voor de meeste partijen beperkt bleef. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden onderhield het projectbureau intensief contact met de betrokken stakeholders, waaronder de watersportvereniging, het hotel en het restaurant die op de westelijke havendam gevestigd waren.

Kaart werkgebied

Werkgebied


Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Ondernemers in de haven

In 2013 versterkte projectbureau Zeeweringen het aan de oostkant aangrenzende dijktraject Hollarepolder. Tegelijkertijd met die dijkversterking voerde de gemeente Tholen toen (bouw)werkzaamheden uit. Als gevolg van deze werkzaamheden hadden de ondernemers in het oostelijke deel van de haven van Sint Annaland destijds stofoverlast. Voor hen was toen niet duidelijk wie de stofoverlast veroorzaakte. Zowel gemeente als opdrachtnemer van de dijkversterking was van mening dat de overlast niet door hun werken werd veroorzaakt. De opdrachtnemer van de dijkversterking baseerde dit op gegevens die hij dagelijks bijhield over de windrichting. Bovendien werd bij veel stof water gesproeid om overlast ervan tegen te gaan. Achteraf bleek dat de problematiek beter opgeschaald had kunnen worden naar de omgevingsmanager. Toen het projectbureau ter voorbereiding van de dijkversterking in Sint Annaland contact zocht met de ondernemers in de haven van Sint Annaland, beïnvloedde deze negatieve ervaringen de toon van de gesprekken. Eén van de ondernemers wilde zelfs niet meer met projectbureau Zeeweringen spreken. De andere ondernemers in de haven besloten één contactpersoon aan te wijzen, die namens hen als aanpreekpunt voor het projectbureau zou fungeren. Dat besluit leidde tot een constructieve samenwerking met alle partijen.

Op de oostelijke havendam zijn onder meer een jachtenmakelaar en een jachtwerf gevestigd. Deze bedrijven maken gebruik van de boothelling op het havenplateau, dat projectbureau Zeeweringen moest versterken. Om de overlast voor hen zoveel mogelijk te beperken, kreeg het projectbureau toestemming van het waterschap om al in het stormseizoen te beginnen met de werkzaamheden. Op 1 maart startte het projectbureau met de versterking van het havenplateau en de dammen. Op 15 april, voor de start van het hoogseizoen, rondde het projectbureau de werkzaamheden in de haven af.

Chaletpark Krabbenkreek

Ten westen van de haven, achter de dijk van de Suzannapolder, lag een chaletpark met recreatiewoningen. Ter hoogte van het vakantiepark liet projectbureau Zeeweringen onder andere op verzoek van gemeente Tholen een fietspad aanleggen op de kruin van de dijk in plaats van op de onderhoudsstrook op de buitenberm. Woningeigenaren in het park vonden dat het fietspad inbreuk maakte op hun privacy, omdat fietsers vanaf de dijk bij hen naar binnen konden kijken. Projectbureau Zeeweringen maakte voorafgaand aan de uitvoering hierover afspraken met de parkbeheerder/voorzitter van het parkbestuur. Tijdens de uitvoering bleek dat hij deze afspraken niet of nauwelijks met de chaleteigenaren had besproken. Halverwege de uitvoering werd de parkbeheerder uit zijn functie ontheven en was er geen parkbestuur meer. Chaleteigenaren met vragen, klachten of opmerkingen vonden vanaf dat moment individueel hun weg naar het projectbureau. Omdat het projectbureau het fietspad op verzoek van de gemeente (naar aanleiding van zienswijzen) op de dijk had aangelegd, adviseerde het de bewoners hierover contact op te nemen met de gemeente. Uiteindelijk legden de bewoners zich bij de situatie neer.

Nadeelcompensatie

Bij eerdere dijktrajecten konden stakeholders die schade opliepen of last hadden van inkomstenderving aanspraak maken op de zogenaamde nadeelcompensatiemaatregel. Omdat 2015 het laatste uitvoeringsjaar van projectbureau Zeeweringen was, wilde het voorkomen dat er daarna nog claims afgewikkeld zouden moeten worden. Daarom maakte het projectbureau afspraken met een aantal stakeholders om de nadeelcompensatie af te kopen. De eigenaren van de bedrijven in de jachthaven (waaronder een restaurant, de watersportvereniging en een appartementencomplex) maakten vooraf een financiële inschatting van mogelijke schade en/of inkomstenderving. Projectbureau Zeeweringen compenseerde deze bedragen met werk met werk en regelde met deze partijen dat ze achteraf geen nadeelcompensatieclaim zouden indienen.


Referenties

Ecologie

Voor dit dijktraject zijn verschillende vergunningen aangevraagd in het kader van natuurbescherming (zie referenties).

Dijktuin

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Building for Nature’ richtte projectbureau Zeeweringen in samenwerking met Hogeschool Zeeland (Delta Academy) in het dijktraject een zogenaamde dijktuin in. Dat is een proefvak van ongeveer 120 meter, waarin verschillende soorten steenbekleding zijn toegepast. De Delta Academy van Hogeschool Zeeland monitort de komende jaren onder andere hoe wieren zich op deze verschillende stenen hechten.

Groefwier

Sint Annaland groefwier.JPG

Een deel van het dijkvak was bekleed met basalt. Daarop groeide de zeldzame wiersoort groefwier. Om het groefwier te kunnen behouden verwijderde het projectbureau de basaltzuilen met groefwier en sloeg deze tijdelijk op in een vergelijkbare getijdezone verderop in het dijktraject. Het basalt werd vervangen door betonzuilen met een ecotop van basaltsplit. Daarna plaatste het projectbureau de oude basaltzuilen tijdelijk terug op de nieuwe betonzuilen, zodat het groefwier zich kon herkoloniseren op de nieuwe stenen.

Blaaswier

Wat lager op het talud, onder de groefwierzone groeide blaaswier op het basalt. In deze zone verving projectbureau Zeeweringen het basalt door betonzuilen met een ecotop van lavasteen, omdat blaaswier zich daar goed op kan hechten.

Gans

Op de havendam in de jachthaven van Sint Annaland woonde al jaren een gans (Gijs), die verzorgd werd door de havenmeester. Toen projectbureau Zeeweringen de havendam ging versterken, maakte hij zich zorgen om het welzijn van de gans. Om te voorkomen dat hij bang zou worden of zou verongelukken tijdens de werkzaamheden, regelde projectbureau Zeeweringen tijdelijke opvang voor hem bij vogelopvangcentrum De Mikke in Middelburg. In het opvangcentrum zat nog een gans, waarmee hij het goed kon vinden. Daarom bracht projectbureau Zeeweringen de twee ganzen na afloop van de dijkversterking terug naar de jachthaven van Sint Annaland.
Referenties

Transportroutes

Halverwege het dijktraject wilde projectbureau Zeeweringen een tijdelijke werkweg aanleggen voor het aan- en afvoeren van materialen. Op verzoek van de gemeente maakte het projectbureau hier een definitieve weg van. De gemeente had verzuimd omwonenden hierover te informeren. Projectbureau Zeeweringen maakte gebruik van de weg en was daar in de omgeving aan het werk. Daardoor namen de aanwonenden contact op met het projectbureau in plaats van met de gemeente om hun ongenoegen daarover te uiten. Zowel het projectbureau als de aannemer hadden intensief overleg met deze mensen. Dat leidde uiteindelijk tot meer begrip voor de situatie.

Geleerde les

Bij het uitvoeren van opdrachten in opdracht van derden, is het raadzaam vooraf duidelijke afspraken te maken over de communicatie naar betrokkenen. Dit kan verwarring en irritatie bij stakeholders en vertraging tijdens de uitvoering voorkomen.


Tegelijkertijd met de dijkversterkingswerkzaamheden werkte de gemeente aan een nieuwbouwproject in Sint Annaland. De aannemer van het nieuwbouwproject maakte deels gebruik van dezelfde transportroute als projectbureau Zeeweringen. Op basis van ervaringen uit het verleden maakte het projectbureau hierover vooraf afspraken met de gemeente, onder andere over de afhandeling van eventuele klachten en schade. De transportroute liep deels over een oude dijk met klinkers. De gemeente was bang dat het wegdek zou beschadigen als gevolg van de transporten. De gemeente en het projectbureau spraken daarom af de kosten voor het herstellen van eventuele schade te delen. Achteraf viel de schade erg mee; op een paar klinkers na was er niets kapot gereden.

In de directe omgeving van de oude dijk waren een paardenpension en een kinderdagverblijf gevestigd. Projectbureau Zeeweringen informeerden de eigenaren hiervan en bereidde ze voor op overlast tot begin juni. Achteraf bleek de overlast voor hen heel beperkt.
Referenties

Communicatie

Informatieavond

In het omgevingsplan werden alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau zette voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen in, zoals informatieborden, social media, huis-aan-huiskranten en persoonlijke gesprekken.

Voorafgaand aan de dijkversterking organiseerde projectbureau Zeeweringen daarnaast een informatieavond voor omwonenden in het restaurant in de jachthaven. Opvallend die avond was de geringe opkomst van inwoners uit Sint Annaland. Er was wel veel belangstelling van jachteigenaren in de haven. Het projectbureau concludeerde achteraf dat de locatiekeuze voor de informatieavond hierin wellicht een rol speelde. Inwoners van Sint Annaland bleken zich niet te identificeren met de jachthaven.

Excursies

Projectbureau Zeeweringen sloot in 2015 zijn dijkversterkingswerkzaamheden in Zeeland af. Ter gelegenheid daarvan organiseerde het dat jaar excursies naar vier dijktrajecten. Dijktraject Sint Annaland was er één van. De excursies op dit traject waren druk bezocht en succesvol.
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie

De haven

De buitenzijde van de oostelijke havendam was bekleed met Haringmanblokken. Op de kop van de havendam lag gezette basalt. De dam kende diverse verzakkingen en verkeerde daardoor in slechte staat. Tussen dijkpaal 776+50 meter en dijkpaal 779 én tussen dijkpaal 782+75 meter en dijkpaal 784 zat tot een hoogte van circa NAP+1,0 meter een damwand. Het talud daarboven was tot aan het havenplateau bekleed met Haringmanblokken. Op het havenplateau lag klinkerbestrating. Tussen dijkpaal 779 en dijkpaal 782+75 meter bevond zich eveneens een damwand, die in 2011 deels was vervangen. Boven de damwand lag ook hier klinkerverharding op het havenplateau. De binnenzijde van de westelijke havendam bestond vanaf de aanzet tot halverwege de dam uit losse breuksteen. Daarboven lag gedeeltelijk open steenasfalt. De andere helft van de dam, waar het gebouw van de jachthaven staat, bestond uit bekleding van Haringmanblokken. De berm in dit traject was bekleed met asfalt. Boven de berm bevond zich een keermuur. De kop van de havendam was bekleed met gezette basalt. De buitenzijde van de westelijke havendam had bekleding van Haringmanblokken.

De dijk

Tussen dijkpaal 785 en dijkpaal 794+50 meter bestond de dijkbekleding voornamelijk uit gezette basalt met kleine stukken van Petit granit, Vilvoordse steen en Haringmanblokken. Voor de dijk liggen enkele dammetjes. Die waren overlaagd met los stortsteen. Het dijktraject tussen dijkpaal 794+50 meter en dijkpaal 803 was eveneens grotendeels bekleed met gezette basalt. Kleinere gedeeltes waren bekleed met Petit granit, Lessinische steen en betonzuilen.Toetsing

Waterschap Scheldestromen heeft de gezette bekleding langs het hele dijkvak geïnventariseerd en getoetst aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet.

Hieruit bleek dat:

 • de aanwezige damwanden in de haven goed waren, behalve de damwanden tussen dijkpaal 776+50 meter en dijkpaal 778+50 meter en tussen dijkpaal 782+90 meter en dijkpaal 784. De damwand tussen dijkpaal 776+50 meter en dijkpaal 778+50 meter lag onder het niveau van het oorspronkelijke ontwerppeil. De steenbekleding boven de damwand zou gedimensioneerd moeten worden en de klinkerverharding op het haventerrein zou versterkt moeten worden. Gemeente Tholen zou de verbetering van damwand tussen dijkpaal 782+90 meter en dijkpaal 784 voor zijn rekening nemen, gelijktijdig met de ontwikkeling van het havenplateau.
 • beide havendammen aan de binnen- en buitenzijde niet aan de veiligheidsnorm voldeden.
 • de basaltbekleding tussen dijkpaal 794+50 meter en dijkpaal 803 goed getoetst was, hoewel er wel sprake was van enig achterstallig onderhoud. De bekleding van graniet en Lessinische steen in dit vak voldeden niet aan de norm en moesten verbeterd worden.
 • alle overige bekledingen niet in orde waren.
 • voor het hele dijktraject lag geen goede kreukelberm.Ontwerp
Het havenplateau behield zijn oorspronkelijke uitstraling

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Het dijktraject is daarin onderverdeeld in vijf deelgebieden:

 • deelgebied 1: van dijkpaal 776+40 meter tot dijkpaal 784
 • deelgebied 2: binnenzijde havendam
 • deelgebied 3: buitenzijde havendam
 • deelgebied 4: van dijkpaal 784+50 meter tot dijkpaal 794+50 meter
 • deelgebied 5: van dijkpaal 794+50 meter tot dijkpaal 803.

Samengevat ziet het ontwerp er als volgt uit:

In de deelgebieden 1 en 2 zijn de onder- en boventafel bekleed met breuksteen en ingegoten met gietasfalt. De ondertafel in deelgebied 3 is eveneens bekleed met breuksteen en ingegoten met asfalt. De bekleding van de boventafel in deelgebied 3 bestaat uit betonzuilen. In deelgebied 4 zijn de onder- en boventafel met betonzuilen bekleed. In deelgebied 5 zijn de boven- en ondertafel bekleed betonzuilen met een ecotop van basaltsplit. Het hele dijktraject is voorzien van een nieuwe kreukelberm. Tussen dijkpaal 784+80 meter en dijkpaal 803 is een nieuw onderhoudspad aangelegd, dat toegankelijk is voor fietsers.

Bekleding op bekleding

In dijktraject Sint Annaland handhaafde projectbureau Zeeweringen grotendeels de oude bekleding en overlaagde deze met nieuwe steenbekleding. Het overlagen van oude bekleding met nieuwe betonzuilen was slechts eenmaal eerder uitgevoerd in dijktraject Moggershil en bleek succesvol. Het is duurzaam en het bespaart tijd en geld. Het is immers niet nodig om de oude bekleding te verwijderen en af te voeren. De reeds bestaande dijkbekleding weegt mee in de dijkversterking en het verbeteren van de ondergrond is overbodig.

Havenplateau

Aan de oostzijde van het dijktraject ligt de haven van Sint Annaland, die beschermd wordt door twee havendammen. Boven de goed getoetste damwand aan de binnenzijde van de oostelijke havendam versterkte projectbureau Zeeweringen de steenbekleding met gepenetreerde breuksteen. De klinkers op het havenplateau voldeden niet aan de veiligheidsnorm. Om het havenplateau op het gewenste veiligheidsniveau te krijgen verwijderde het projectbureau de klinkers. Vervolgens verbeterde het de ondergrond door de bestaande zandlaag te vermengen met cement en Geosta (een hulpstof die het zandcementmengsel stabiliseert)(zie ook: oplossing Haven Kats. Daardoor ontstond een plaatconstructie, waarin het projectbureau gaten liet boren voor het afvoeren van regenwater. Daarna werden de klinkers op de nieuwe fundering teruggelegd, zodat het havenplateau zijn oorspronkelijke uitstraling kon behouden. Door de zandcementstabilisatie zijn het havenplateau en de daarin aanwezige botenhelling nu bestand tegen het dragen van zware lasten, zoals grote jachten die daar geregeld staan.

Havendamkoppen

De koppen van de beide havendammen waren bekleed met basalt. Projectbureau Zeeweringen liet het basalt in tact en waste deze in met verlijmde steenslag. Traditioneel inwasmateriaal bestaat uit losse, kleine steentjes en spoelt na verloop van tijd tussen de stenen uit. Bij verlijmde steenslag zitten de steentjes verlijmd aan elkaar. Door het toe te passen als inwasmateriaal wordt voorkomen dat het inwasmateriaal wegspoelt en het basismateriaal onder de steenbekleding uiteindelijk ook verdwijnt. Het projectbureau had ervoor kunnen kiezen het basalt met gietasfalt te penetreren. Dan was het basalt niet meer zichtbaar geweest. Door het in te wassen met verlijmde steenslag behielden de koppen van de havendammen hun traditionele uiterlijk.

Onderhoudspad

In het oorspronkelijke ontwerp verving projectbureau Zeeweringen het groene (met gras beklede) onderhoudspad op de buitenberm door een asfaltpad. Daardoor zou het toegankelijk worden voor fietsers. Naar aanleiding van dat ontwerp dienden de gemeente Tholen, de dorpsraad van Sint Annaland en één van de bewoners in de directe omgeving van het dijkvak een zienswijze in. Zij wilden dat de berm ter hoogte van het strand groen zou blijven (mensen zitten daar graag, met name als het strandje bij hoogwater niet toegankelijk is). Naar aanleiding van de zienswijzen paste het projectbureau het ontwerp aan. De onderhoudsstrook ter hoogte van het strandje bleef groen en de kruin van de dijk werd daar op kosten van de gemeente geasfalteerd en geschikt gemaakt voor fietsers. Bij een dijkovergang verderop in het dijkvak sloot het fietspad aan op een geasfalteerde buitenberm, zodat daar weer buitendijks gefietst kan worden.

Betonzuilen in plaats van basalt

Vanaf dijkpaal 794+50 meter tot dijkpaal 803 was de dijk voor een groot deel bekleed met basalt. In eerste instantie wilde projectbureau Zeeweringen het basalt daar handhaven en zelfs uitbreiden. Maar het handmatig herzetten van basalt zou te kostbaar worden en voor uitbreiding was te weinig basalt beschikbaar. Daarom besloot het projectbureau in een laat stadium alle bestaande basalt weg te halen en te vervangen door betonzuilen met een ecotop van basaltsplit om zo het groefwier dat op die locatie groeide te kunnen behouden.

Werk met werk

Projectbureau Zeeweringen maakte met stakeholders in de directe omgeving van dijktraject Sint Annaland afspraken over werk met werk. Daarmee kocht het projectbureau het recht op nadeelcompensatie als gevolg van mogelijke schade of inkomstenderving af.


Taluds

Op verzoek van de watersportvereniging maakte het projectbureau de taluds in de haven steiler dan voorheen, zodat de jachthaven iets groter werd. Bijkomend voordeel van de steilere taluds voor het projectbureau was dat het minder verharding op de taluds hoefde aan te brengen.


Baggerwerkzaamheden

In januari en februari liet projectbureau Zeeweringen, eveneens op verzoek van de watersportvereniging, de haven uitbaggeren. De kosten hiervoor deelde het projectbureau met de gemeente.


Inrichten havendam

Op de westelijke havendam zaten de watersportvereniging, een hotel en een restaurant. In overleg met hen richtte het projectbureau de havendam opnieuw in. Er werd onder meer een asfaltconstructie aangebracht om de havendam goed begaanbaar te houden. In het verleden liep een gedeelte van de havendam een aantal keren per jaar onder water. Om dat te voorkomen verhoogde het projectbureau dat deel van de havendam. In samenspraak met de gemeente liet projectbureau Zeeweringen gelijktijdig met het versterken van de dam nieuwe kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en riolering op de dam aanleggen. De kabels en leidingen werden zodanig aangelegd, dat ze goed aansloten op de steigers in de jachthaven. Ook werd daarbij rekening gehouden met de uitbreidingsplannen voor het appartementencomplex.


Parkeerplaats en toegang strand

Achter de dijk even ten westen van de jachthaven richtte projectbureau Zeeweringen samen met de gemeente een parkeerplaats opnieuw in en verbeterde het de toegang tot het strand. Ook plaatste het projectbureau nieuwe banken, tafels en fietsenrekken vlakbij de parkeerplaats. Op het strand zelf moest het projectbureau het zand opzij zetten om de nieuwe steenbekleding op de dijk aan te kunnen brengen. Bij het terugzetten van het zand voorzag het projectbureau het strand van extra nieuw zand.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is een toetsing uitgevoerd en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract en uitvoering
Het restaurant op de westelijke havendam kreeg een groter buitendijks terras

Start in het stormseizoen

De aannemer kreeg van het waterschap toestemming om in januari, in het stormseizoen, te starten met de werkzaamheden in de haven. Daarmee kwam de veiligheid niet in het geding, omdat de nieuwe steenbekleding over de bestaande aangebracht zou worden. De bestaande dijkbekleding bleef in tact, waardoor geen inbreuk plaatsvond op de integriteit van de dijk. Bovendien lag de haven beschut tussen twee havendammen.

Fasering

De dijkversterking Sint Annaland vond gefaseerd plaats, zodat de dijkversterking rondom de haven en het strand voor het zomerseizoen gereed was. Op 1 april rondde projectbureau Zeeweringen de werkzaamheden in de haven af en op 1 mei was de buitenzijde van de westelijke havendam versterkt. Het projectbureau was op 1 juni gereed met de versterking van dijk van de Suzannapolder, ter hoogte van het vakantiepark en het strand. Vanaf die tijd tot 1 oktober versterkte het projectbureau de rest van het dijkvak.

Haven

Projectbureau Zeeweringen liet de steile taluds in de haven overlagen met gepenetreerde breuksteen op geotextiel, ook op die delen waar geen steenbekleding of alleen losse breuksteen lag. Door alle taluds op dezelfde manier te bekleden, kregen ze dezelfde uitstraling. Voor de vooroevers in de haven liet projectbureau Zeeweringen zinkstukken aanbrengen. Deze zinkstukken moeten de onderwaterbodem vasthouden en voorkomen dat de steenbekleding wordt ondermijnd bij toekomstige baggerwerkzaamheden.

Restaurant

Op de westelijke havendam ligt restaurant Buutengaets. De nieuwe betonzuilen direct grenzend aan het restaurant werden met de hand gezet, omdat het niet mogelijk was met een kraan zo dicht bij het gebouw te werken. Projectbureau Zeeweringen breidde het bestaande buitendijkse terras uit en plaatste een glazen wand, die als waterkering functioneert. Aan de zeezijde van de glazen wand bouwde het projectbureau bovendien een steiger, die ’s zomers ook als terras gebruikt kan worden.

Strekdammen en slikken

In het dijktraject ligt een aantal strekdammen. Projectbureau Zeeweringen zorgde ervoor dat die na het zetten van de nieuwe steenbekleding weer netjes aansloten op de dijk. Voor het dijkvak lagen slikken. Die zijn na afloop van de dijkversterking, in overleg met een ecoloog, weer op dezelfde hoogte gebracht als voor aanvang van de werkzaamheden.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

De aannemer leverde in opdracht van projectbureau Zeeweringen de dijkversterking Sint Annaland op tijd en binnen budget op.

KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares