NatuurbeschermingswetSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result = Visie-beleid-wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result = Wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Skos Natuurbeschermingswet

Result = Passende beoordeling VN, Skos Natuurbescherming VN

End Set VN link


In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn hierin verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), beschermde natuurmonumenten en wetlands.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
NB-wet
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Wetgeving
Bestaat uit 
Natura2000
Gerelateerd concept 
Passende beoordeling, Skos Natuurbescherming
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares