Snoodijkpolder


Context VN set links: model = Snoodijkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Snoodijkpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Open steenasfalt, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Haven, Havendam, Strekdam
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2007
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 31' 13", 4° 0' 24"
Dijktraject 
1558 - 1568,1Het dijktraject ligt langs de Snoodijkpolder, ten oosten van Wemeldinge. Het was in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu deel van Waterschap Scheldestromen en de Dienstkring Schelde-Rijn. De Snoodijkpolder ligt aan de Oosterschelde op Zuid-Beveland, en heeft een lengte van ongeveer 1 km exclusief de havendam. Inclusief de havendam is het projectgebied ongeveer 1500 m lang.

Bijzonderheden:

  • De havendam was vroeger de monding van het Kanaal door Zuid Beveland. Deze is verlegd en begrenst nu het dijkvak aan de oostzijde.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

De detail adviezen die worden verstrekt, dienen om de keuze van de bekleding te ondersteunen. Van de nieuwe bekleding wordt verwacht dat minimaal dezelfde begroeiing zal kunnen optreden als bij de oude bekleding.

Op het werk was een Bijenorchis waargenomen. Deze is verplaatst buiten het werkgebied en er hoeft hiermee dus geen rekening meer gehouden te worden.

Referenties

Vergunningen en projectplan

Om een aanmelding voor een mer beoordeling te doen en diverse vergunningen te bekomen wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld.

Door het waterschap wordt de aanmelding voor een mer beoordeling aan de provincie verzonden. Deze wordt door de provincie tevens gezien als aanmeldingsnotitie en onderschrijft de hierin uitgevoerde toetsing van de voorgenomen werken en de daarbij te verwachten effecten. Er behoeft geen Milieueffectrapport te worden opgesteld. Het Waterschap stuurt ook een aanvraag in voor een vergunning in het kader van de Wet op de waterkering, op verzoek van Rijkswaterstaat geldt dit verzoek ook voor het deel van het project binnen de haven, waarvan Rijkswaterstaat beheerder is. De provincie verleent goedkeuring. Een vergunning voor de Flora en faunawet is over het algemeen niet nodig, een Soortenbeschermings natuurtoets is voldoende.

Om de aanvraag voor de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te onderbouwen wordt een habitat natuurtoets uitgevoerd. Vervolgens dient het waterschap de aanvraag in bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Deze is verleend, waarbij een aantal voorwaarden wordt gesteld.

Als alle benodigde goedkeuringen zijn verkregen, wordt dit door het projectbureau aan de aannemer gemeld.

Referenties

Communicatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het plan ter inzage gelegd om omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te stellen. Hiervoor stelt het projectbureau een korte samenvatting op.

Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
binnenzijde havendam oude situatie

De ondertafel en boventafel van het dijkgedeelte buiten de haven waren bekleed tot ca. NAP+5,20 m en lieten een lappendeken van diverse steensoorten zien. Deze bekleding bestond uit Vilvoordse steen (gedeeltelijk met beton), Lessinese steen (gedeeltelijk met beton), een overlaging van Grauwacke met bitumen, Haringmanblokken, basaltzuilen, betonblokken en Muralt-glooiing. Op het grootste gedeelte van de havendam en in de haven bestond de bekleding uit gezette basalt tot ca. NAP+3,30 m in de haven en tot NAP+5,3 m op de havendam. De buitenknik van de stormvloed berm lag rond NAP+5m tussen dp 1558 en dp 1563(+35m). In de haven lag de berm op NAP+3,30m. Op de havendam was niet overal een berm aanwezig.Toetsing

De actualisatie van dit dijkvak door het waterschap vond in 2002 plaats. De controle van deze actualisatie heeft in meerdere slagen plaatsgevonden. Niet het gehele traject is als totaal getoetst, verder zijn de randvoorwaarden in de tussentijd aangepast.

Vrijwel de gehele bekleding moet worden verbeterd, alleen de overlaging met Grauwacke en één kleine strook basalt zijn goed getoetst. De overlaging is in een kennisnotitie goed getoetst. De genoemde strook basalt is in het ontwerp niet gehandhaafd omdat dit discontinuïteit geeft in de bekleding van betonzuilen en omdat het een extra overgangsconstructie zou betekenen.

Ontwerp
bekleding in de haven
nieuwe zuilen boven gepenetreerde breuksteen met schone koppen
beeindiging werk bij haven
open steenasfalt

De berekende dikten van de gezette bekledingen zijn 15% extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.

Er is door Directie Zeeland een studie verricht naar de maatgevende golven in het havenbekken, uitgaande van de golven buiten het bekken. Deze studie is door RIKZ getoetst.

Bij het ontwerpen is het gehele dijktraject opgedeeld in drie gebieden. Buiten de haven wordt de ondertafel overlaagd met gepenetreerde breuksteen en op de boventafel komen betonzuilen. De kop van de havendam wordt tot NAP+1,90 overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Hierboven liggende basalt wordt ingegoten met asfaltmastiek. De mate van ingieting bleek onvoldoende, het lukte niet om de voegen voldoende leeg te spuiten. Daarom is ook dit deel voorzien van een overlaging van gepenetreerde breuksteen. In de haven is gekozen om geheel te overlagen met gepenetreerde breuksteen tot aan de onderhoudsweg. Op het laatste deel van dit dijkvak is geen onderhoudsweg aanwezig. Bij dit deel, tot de aansluiting tegen de oude sluis is boven de overlaging met gepenetreerde breuksteen een strook met hydroblokken aangelegd. Het bovenste deel en de kruin bestaat uit open steenasfalt, afgedekt met 0,25m klei, dat is ingezaaid.

Voor de dijk wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd, die in de haven een toplaag heeft van 5-40 kg, gepenetreerd met stroken, op de havendam 40-200 kg, gepenetreerd met stroken en buiten de haven 60-300 kg bestaande uit losse breuksteen. Op de stormvloed berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag van deze strook wordt in asfalt uitgevoerd. Achter in de haven komt er vanwege ruimtegebrek geen berm.

In de haven van Wemeldinge (de oude monding van het kanaal) wordt een aansluiting gemaakt op de kademuur. Bij het Kanaal door Zuid-Beveland wordt een verborgen glooiing aangelegd om aan te sluiten op de bekleding in het kanaal, die bestaat uit losse breuksteen.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Nadat de nieuwe bekledingen door het waterschap zijn getoetst en op basis hiervan de officiële revisietoetsing is opgesteld door het projectbureau kan het dijkvak weer worden overgedragen aan het waterschap.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Alle werkzaamheden die niet waren voorzien worden in afwijkingsrapporten gedocumenteerd. Ook de benodigde kosten worden vermeld en door de directie goedgekeurd. Daarna wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld om deze kosten te verantwoorden. Een belangrijk deel van deze overeenkomst bestaat uit het overlagen van de eerder ingegoten basalt op de kop van de dam.Uitvoering
afmaken uitvullaag met een rij
plaatsen zuilen op uitvullaag op geotextiel
ingieten overlaging, afstrooien met schone breuksteen
ingieten breuksteen verborgen bekleding
herzette basalt kanaalingang

Tijdens de uitvoering zijn geen noemenswaardigheden opgetreden. Tijdens de laatste vergadering is een lijst met verbeterpunten opgesteld. De directie meldt dat 4 à 5 werken voor de bouwvakvakantie klaar zijn en dat hierdoor met het oog op de geplande beëindiging van de werken aan de zeeweringen (2015) veel kostbare tijd verloren gaat. Bundeling van diverse werken zou een optie kunnen zijn. De aannemer stelt voor dat in de toekomst de 0 meting van een uit te voeren werk, onder voorwaarden, reeds in het stormseizoen kan plaatsvinden zodat deze tijdig beschikbaar is. De aannemer stelt voor dat de werkweg van een uit voeren werk in het jaar voorafgaande aan de uitvoering wordt aangelegd zodat een eventuele overlaging reeds in het stormseizoen kan worden aangebracht. De aannemer meldt dat het schoonspuiten en ingieten van basalt niet mogelijk is en stelt voor dit niet meer in de volgende contracten op te nemen.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares