Sint Philipsland


Context VN set links: model = St. Philipsland


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = St. Philipsland

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Open steenasfalt, Basalt, Breuksteen gepenetreerd, Kleidijk
Specifieke constructie 
Haven, Spuisluis
Voorland 
Schor, Slik, Stroomgeul, Strand
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie, Ecologie
Jaar 
2013
Locatie 
Sint Philipsland
Coördinaten 
51° 36' 50", 4° 8' 50"
Dijktraject 
657 - 707Dijktraject Sint Philipsland bestaat uit de dijken van de Oudepolder en het dorp Sint Philipsland. Het dijktraject ligt aan de zuidzijde van het voormalige eiland Sint Philipsland en heeft een lengte van 5 kilometer. Het dijkvak is deels eigendom van waterschap Scheldestromen, deels van de gemeente Tholen en deels van een particulier. Het beheer is in handen van waterschap Scheldestromen. De gemeente Tholen is eigenaar en beheerder van de haven die onderdeel uitmaakt van het dijktraject.

De belangrijkste bijzonderheden in dit dijktraject:

 • Voor het traject liggen schorren en slikken, die onderdeel uitmaken van Natuurgebied Krabbenkreek.
 • Tussen dijkpaal 681+70 meter en dijkpaal 682 bevindt zich gemaal ‘De Luyster’.
 • Vanaf dijkpaal 683 tot Sint Philipsland loopt er een geul vrij dicht langs de dijk. Op de kruin van de dijk staan daar een monument en diverse bankjes.
 • Bij dijkpaal 688+25 meter ligt een strekdam.
 • Voor het traject, tussen dijkpalen 695 en 704 is een klein strandje. Bij dijkpaal 694 staat een bankje op de glooiing. Direct achter de dijk begint de bebouwing van Sint Philipsland.
 • Tussen dijkpaal 695 en dijkpaal 704 zijn vijf trappen, die vanaf de binnenzijde van de dijk tot aan de kruin lopen. De rest van het traject kent eveneens een aantal trappen die doorlopen tot aan de buitenberm.
 • Bij dijkpaal 702 ligt een boothelling, die gebruikt wordt voor recreatie.
 • Op de graskruin van de dijk, ter hoogte van dijkpaal 705+50 meter, staat een molen. Daarnaast bevindt zich een praathuisje.
 • Tussen dijkpaal 702+50 meter en dijkpaal 703+75 meter ligt een haven. Beroepsvaart met als thuishaven Sint Philipsland maar daar gebruik van.
 • Op het voorland tussen dijkpaal 703+75 meter en dijkpaal 707 ligt een oude vuilstortplaats.
 • Het dijktraject telt vier dijkovergangen: bij dijkpaal 657, dijkpaal 684, dijkpaal 697 en dijkpaal 704.

Kaart werkgebied

Werkgebied Sint Philipsland.JPG

Lessons learned
Lesson learned: Zeegras

Schelpen tegen wormen
De werkzaamheden van Zeeweringen hadden ook impact op het voorland. Daarom werd onderzoek gedaan naar het verplanten van zeegras, zodat dit zeldzame plantje niet zou verdwijnen als gevolg van de djkversterkingen. In de periode 2007-2011 werden op diverse locaties langs de Oosterschelde zeegrasmitigaties uitgevoerd. Zie meer onder IMP Omgeingsmanagement - ecologie.


Andere pagina's met deze lesson learned: Krabbendijke, Stavenissepolder
Lesson learned: Trappen

Voorkoming precedentwerking
Bij Sint Philipsland legde projectbureau Zeeweringen relatief veel trappen aan naar het strand. In verband met precedentwerking werd nadien kritischer met dit soort zaken omgegaan.
Lesson learned: Tekortkoming kwaliteitsplan

Scherper toezicht projectbureau
Eén van de eisen uit het contract was het opstellen van een kwaliteitsplan. Hoewel dat nog niet klaar was, startte de aannemer toch met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Daarbij vergat hij de contracteisen over het werken op het schor. Het projectbureau had er strenger op moeten toezien dat alle vereiste plannen en papieren in orde waren, voordat de aannemer aan het werk ging.
Lesson learned: Overlast stuifzand

Eerder stuifschermen plaatsen
Om de glooiingsconstructie ter hoogte van het strand te kunnen vernieuwen, moest de aannemer het zand dat daar lag aan de kant zetten. Na afloop van het werk verwijderde hij alle vuil en stenen uit het zand en bracht het terug op het strand. Om het strand netjes achter te laten, legde hij daaroverheen een nieuwe laag zand. Dit zand was nog niet begroeid met helmgras en stoof bij wind vanuit het zuidoosten over de dijk het dorp in. Projectbureau Zeeweringen ontving hierover veel klachten. Om de zandoverlast voor het dorp te beperken, plaatste de aannemer vervolgens stuifschermen. Het was beter geweest omwonenden vooraf te informeren over de kans op overlast. Daarnaast had de aannemer meteen stuifschermen moeten plaatsen.
Lesson learned: Afdekken schor nagelaten

Grote hoeveelheid ecologische bepalingen
Voor de uitvoering van de werkzaamheden was voorzien in een 30 meter brede werkstrook. Voor de natuurbescherming was bepaald dat de aanwezige vegetatie afgedekt moest worden. Het ging hierbij om een hoog, enigszins verruigd grasland met enkele zoute planten, gekwalificeerd als zilt grasland. Het echte schor lag ver buiten de werkstrook. Bij de start van de werkzaamheden werd de hoge vegetatie echter niet afgedekt. De aannemer gaf aan dat hij dit in de hoeveelheid aan bepalingen over het hoofd had gezien en er bovendien het nut niet van inzag. Het projectbureau had dit kunnen voorkomen door het belang van deze maatregel toe te lichten.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Vrachtwagenchauffeurs

Vrachtauto’s mogen niet in de bebouwde kom van Sint Philipsland parkeren. De vrachtwagenchauffeurs die in het dorp wonen, parkeerden daarom altijd hun vrachtauto op het havenplateau. Omdat projectbureau Zeeweringen op het havenplateau moest werken, zocht het een alternatieve parkeervoorziening. Aanvankelijk wilde het projectbureau dit in overleg met de gemeente Tholen regelen, omdat de gemeente de parkeervoorziening op het havenplateau graag wilde verplaatsen naar een andere locatie. De gemeentelijke besluitvorming sloot qua planning niet aan op die van Zeeweringen. Daarom regelde Zeeweringen zelf tijdelijke parkeerplaatsen naast een loods op het industrieterrein van Sint Philipsland, net buiten de dorpskern. De eigenaar van de loods installeerde bewakingscamera’s op het terrein en sloot na afloop van de dijkversterkingswerkzaamheden een overeenkomst met de vrachtwagenchauffeurs, zodat ze daar voortaan voor een klein bedrag hun auto kunnen parkeren.

Recreatie

Planning

Projectbureau Zeeweringen hield rekening met recreanten door de werkzaamheden in de omgeving van het dorp en het strand zo te plannen, dat ze voor de zomerperiode afgerond zouden zijn.


Zwemmers

In de haven wordt veel gezwommen. Zeeweringen bracht langs de betonnen damwand versteviging aan, die bestond uit breuksteen met gietasfalt. Als gevolg daarvan was het water op die plek veel minder diep dan voorheen. Dit maakte het gevaarlijk om er vanaf de kade in te springen. Om zwemmers hiervoor te waarschuwen plaatste de gemeente borden.

Ter hoogte van gemaal ‘De Luyster’ staat een aantal huizen. De bewoners daarvan zwemmen regelmatig voor de dijk daar. Projectbureau Zeeweringen bracht in overleg met hen wat extra zand aan op de buitenkant van de dijk.Cultuurhistorie

De haven in het dijktraject was vroeger in gebruik als landbouwhaven en is van cultuurhistorische waarde. Het uiterlijk en de elementen in de haven (waaronder een weegbrug en restanten van een oude molen) werden daarom in tact gelaten.Ecologie
Sint Philipsland vogels nabij werkzaamheden
Sint Philipsland aanbrengen werkweg van open steenasfalt

In het ecologisch detailadvies worden de aanwezige planten geïnventariseerd, zowel in de getijzone als ter plaatse van de boventafel. Op basis hiervan wordt een advies verstrekt over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om minstens een gelijkwaardige begroeiing in de toekomst te verkrijgen. Dit detailadvies is opgenomen als bijlage van de ontwerpnota.

Vogeltellingen

Voorafgaand aan het werk heeft projectbureau Zeeweringen onderzoek laten doen naar het gebruik door watervogels van de slikgebieden voor het dijktraject. Zo zijn er vogel tellingen uitgevoerd tijdens afgaand water. Het doel van deze inventarisatie was om in te schatten in hoeverre de dijk een functie heeft als hoogwatervluchtplaats voor de vogels die op de nabijgelegen slikken fourageren.


Verder voerde Zeeweringen een inventarisatie uit naar de aanwezigheid van broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren op het betreffende dijkvak en de omliggende gebieden.


Ten slotte zijn er een soortentoets en een Passende beoordeling opgesteld in het kader van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Zeegras

Op de slikken voor het dijkvak groeide hier en daar zeegras. Op die delen bracht projectbureau Zeeweringen schelpen aan, die vervolgens weer met slik afgedekt werden. Zo kan er nieuw zeegras groeien en wordt voorkomen dat wormen in het slik de wortels van het zeegras aanvreten.

Vergunningen en projectplan

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Deze is ter inzage gelegd. Op basis van de planbeschrijving wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Een verzoek tot goedkeuring Waterwet wordt aan de provincie verzonden. Deze geeft goedkeuring. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. Op basis van de Passende Beoordeling wordt een vergunning Natuurbeschermingswet afgegeven.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze vergunning is niet nodig, de toets voldoet indien de genoemde mitigerende maatregelen worden nagekomen.

Aan het einde van het werk is een ecologische eindcontrole uitgevoerd. Hieruit bleek dat de werkzaamheden op een goede wijze hebben plaatsgevonden. De meeste werkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd. Door het los raken van de afvoerleiding is toch slibrijk water ter plaatse van het zeegras terechtgekomen. Ook is de pomp door vandalen aangezet waardoor nog meer slib ter plaatse is terechtgekomen. Verder werden rijsporen gevonden, zowel ter plaatse van de voormalige werkweg als op het binnentalud, ook op plekken waar de bijenorchis eerder was waargenomen.

Referenties

Transportroute
Werkverkeer Sint Philipsland


Om de overlast voor het dorp te beperken liepen de transportroutes voor het aan- en afvoeren van materialen zoveel mogelijk buitendijks. Een deel van de transportroute liep door de polder. Omdat de weg in de polder op sommige plaatsen erg smal is, bracht projectbureau Zeeweringen verbredingen aan, zodat auto’s elkaar gemakkelijker konden passeren. Op één van die plaatsen was de grond in de berm verontreinigd. Vóór het aanbrengen van de tijdelijke verbreding moest de aannemer daarom een saneringsplan maken. De grond die daarbij vrijkwam, moest afgedekt met geotextiel opgeslagen worden en mocht na afloop van de werkzaamheden weer op dezelfde locatie teruggelegd worden.

Voor het aanbrengen van de passeervakken moest de aannemer een deel van een sloot dempen. Daarvoor gebruikte hij steenachtig materiaal. Achteraf diende een boer in de omgeving terecht hierover een klacht in. Hij onderhoudt in opdracht van het waterschap deze sloot door hem regelmatig uit te baggeren. Die grond verwerkt hij vervolgens op zijn land. Het steenachtig materiaal zou voor hem tot problemen kunnen leiden. Projectbureau Zeeweringen informeerde de aanwonenden langs de transportroute vooraf en bood ze veiligheidshesjes aan. Een gezin met kinderen gebruikte deze hesjes om zo beter zichtbaar te zijn op de fiets. Daarnaast richtte projectbureau Zeeweringen op verzoek van één van de omwonenden een deel van de transportroute in als dertig kilometerzone.

Tijdens de werkzaamheden ontving het projectbureau een aantal klachten, omdat sommige chauffeurs eerder dan de afgesproken tijd van 07.00 uur voorbij reden. Naar aanleiding daarvan maakte de aannemer goede afspraken hierover met alle chauffeurs.

Referenties

Communicatie
Sint Philipsland aanleg nieuwe trap
Sint Philipsland aanbrengen inwasmateriaal

Projectbureau Zeeweringen heeft voor dijktraject Sint Philipsland een omgevingsplan gemaakt. Zo’n plan bestaat uit een inventarisatie van alle stakeholders die voor het dijktraject relevant zijn en alle evenementen die tijdens de werkzaamheden in de omgeving van het dijktraject plaatsvinden. Het projectbureau omschrijft daarnaast in het omgevingsplan op welke manier het de verschillende doelgroepen geïnformeerd heeft over de werkzaamheden.

Projectbureau Zeeweringen maakte zich voorafgaand aan de werkzaamheden zorgen over mogelijke overlast voor omwonenden, omdat het dijktraject meteen achter het dorp Sint Philipsland ligt. Daarom werd veel aandacht besteed aan goede informatievoorziening. Zo informeerde Zeeweringen omwonenden via een advertentie. Ook organiseerde het informatieavonden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, zodat omwonenden wisten welke overlast ze konden verwachten en met wie ze contact konden opnemen bij klachten.

Op het werk zelf stonden informatieborden en bewoners werden op de hoogte gehouden door middel van huis-aan-huiskranten.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden had de aannemer bovendien veel oog voor de omgeving. Daardoor waren er opvallend weinig klachten van omwonenden. Om mensen de gelegenheid te geven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk te kijken, had de aannemer op de kruin van de dijk het werkterrein afgescheiden met palen met ijzerdraad. Zo konden belangstellenden vanaf de dijk op het werk kijken.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Sint Philipsland voor aanvang werk
Sint Philipsland oude situatie tpv uitlaat
Sint Philipsland oude bekledingen

De steenbekleding in dijktraject Sint Philipsland bestond hoofdzakelijk uit open steenasfalt, basalt en betonblokken. Het gedeelte tussen de haven en dijkpaal 706 had geen steenbekleding. Het havenplateau tussen dijkpaal 702 en dijkpaal 703+75 meter bestond uit klinker- en asfaltverharding. Betonnen damwanden en een stalen damwand vormden de waterkering. Op de glooiing tussen dijkpaal 698+75 meter en dijkpaal 702 lagen verankeringen voor touwen om (vissers)bootjes voor het dijktraject vast te kunnen leggen. Een deel van het traject kende een onverharde berm. Op een ander deel was geen buitenberm aanwezig. De kreukelberm bestond uit oude dijkbekleding (voornamelijk diaboolblokken en basalt).Toetsing
Sint Philipsland bepaling kleilaagdikte
Sint Philipsland onderzoek onderliggende lagen tbv ontwerp

Waterschap Scheldestromen heeft het dijktraject aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Daaruit bleek dat vrijwel alle gezette steenbekleding niet aan de norm voldeed. Het traject bestond voor bijna de helft uit open steenasfalt van slechte kwaliteit. De ondergrond van de steenbekleding bestond op verschillende plekken uit heel dunne kleilagen of zand en werd daardoor niet goed getoetst. Om de wisseling van de ondergrond goed in beeld te brengen zijn hier metingen verricht met passieve microgolven radiometer (MIRA). Tussen dijkpaal 671+34 meter en dijkpaal 683+68 meter was het basalt voor het grootste deel goed getoetst, mits erboven harde bekleding zou worden aangebracht. Een klein deel voldeed niet aan de norm. Dat zou herzet moeten worden. De dammetjes bij gemaal ‘De Luyster’ heeft het waterschap niet getoetst, omdat die geen onderdeel uitmaken van de primaire waterkering. De kreukelberm scoorde over het hele traject onvoldoende. Nadat de toetsing door het projectbureau is gecontroleerd, is dit traject vrijgegeven voor verbetering.

Ontwerp
Sint Philipsland plaatsen van nieuwe betonzuilen
Sint Philipsland nieuwe bekleding
Sint Philipsland plaatsen gekantelde blokken
Sint Philipsland asfalteren haventerrein

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de Ontwerpnota Philipsland. Het dijktraject is daarbij onderverdeeld in zes deelgebieden: - deelgebied 1: van dijkpaal 657 tot dijkpaal 671+34 meter - deelgebied 2: van dijkpaal 671+34 meter tot dijkpaal 683+70 meter - deelgebied 3: van dijkpaal 683+70 meter tot dijkpaal 699 - deelgebied 4: van dijkpaal 699 tot dijkpaal 701+82 meter - deelgebied 5: van dijkpaal 701+82 meter tot dijkpaal 703+75 meter - deelgebied 6: van dijkpaal 703+75 meter tot dijkpaal 707

Samengevat ziet het ontwerp er als volgt uit:

De ondertafels in de deelgebieden 1, 3 en 4 zijn bekleed met gekantelde betonblokken. De boventafels in dezelfde gebieden bestaan uit betonzuilen. In deelgebied 2 is het bestaande basalt op de ondertafel gehandhaafd. De boventafel is eveneens bekleed met betonzuilen. Op het havenplateau (deelgebied 5) is bekleding van open steenasfalt aangebracht. In deelgebied 6 is gekozen voor een kleidijk. Daarmee heeft de dijk zijn groene uitstraling, die hij had, gehouden. Het hele dijktraject is voorzien van een nieuwe kreukelberm. Op de berm is langs het hele dijktraject een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. Het deel tussen dijkpaal 683 en dijkpaal 706 is opengesteld voor fietsers, hier ligt asfaltbeton. Het overige deel bestaat uit open steenasfalt.

Werk met werk

Botenhelling

Tussen dijkpaal 698+75 meter en dijkpaal 702 had watersportvereniging De Slikleggers voorzieningen (ringen) op de glooiing om kleine boten aan vast te kunnen leggen. Met het weghalen van de oorspronkelijke dijkbekleding zou projectbureau Zeeweringen ook deze ringen weghalen. Al in een vroeg stadium, zo’n anderhalf jaar voor aanvang van de werkzaamheden, ging Zeeweringen met de watersportvereniging in gesprek en maakte afspraken over de inrichting van de te versterken glooiing. Over de hele lengte van dit dijkvak liggen nu nieuwe vastmaakpunten. Om de boten beter bereikbaar te maken legde Zeeweringen bovendien een onderhoudsstrook van asfalt aan en trappen tot aan het water. De kreukelberm onderaan de dijk gepenetreerd met asfalt, zodat hij beloopbaar is.


Haven

In de haven maakte de aannemer in opdracht van de gemeente Sint Philipsland een botenhelling. In eerste instantie had projectbureau Zeeweringen hiervoor een ontwerp gemaakt. Daarna droeg de Nederlandse federatie van sportvissers, die de helling zouden gaan gebruiken, een eigen ontwerp aan. Uiteindelijk is de botenhelling volgens dit ontwerp uitgevoerd. De gemeente heeft de kosten ervan voor zijn rekening genomen. Op verzoek van Schippersvereniging Schuttevaer baggerde de aannemer de haven van Sint Philipsland uit.


Strand

Bij het strand, tussen dijkpaal 695 en dijkpaal 704, ligt een dam. In overleg met de gemeente maakte de aannemer deze dam iets langer. Daarnaast legde de aannemer nieuwe dijkovergangen en nieuwe trappen naar het strand aan.

Lessons Learned

Bij dijktraject Sint Philipsland legde projectbureau Zeeweringen relatief veel trappen aan naar het strand. In verband met precedentwerking werd nadien kritischer met dit soort aken omgegaan.


Zwemoversteekplaatsen

Langs het hele dijktraject maakte projectbureau Zeeweringen een aantal zwemoversteekplaatsen. Daardoor is het water voor zwemmers nu beter bereikbaar.


Opruimen oude steenbekleding

In het voorland lag op diverse plekken oude steenbekleding, die daar na eerder dijkverhogingen gedumpt was. Zeeweringen heeft de oude steenbekleding weggehaald, zodat het voorland er nu weer opgeruimd uitziet.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is een toetsing uitgevoerd en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
de watertoren van Sint Philipsland
Sint Philipsland breuksteen oplossing tpv leidingen
Sint Philipsland werkzaamheden
Sint Philipsland tijdelijke ontgraving tpv transportweg
Sint Philipsland overlagen eerder goedgetoetste basalt
Sint Philipsland losinstallatie voor aanvoer over water

Explosievenonderzoek

In het dijktraject staat een watertoren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog beschoten is. Daarom liet projectbureau Zeeweringen een explosievendetectie uitvoeren. Dat vond echter plaats, nadat het contract met de aannemer was opgesteld. De explosievendetectie gaf een vertekend beeld, omdat er in het dijktraject een voormalige vuilnisbelt lag met (restanten van) ijzeren objecten. Aanvullend onderzoek was dus nodig. De aannemer voor dit dijktraject was gecertificeerd voor het opzoeken en opgraven van explosieven. Projectbureau Zeeweringen vroeg hem daarom zelf onderzoek uit te voeren. De aannemer heeft dat vervolgens als meerwerk opgenomen in het contract. Uiteindelijk trof de aannemer geen explosieven aan in het dijktraject.

Tekortkoming

Eén van de eisen uit het contract was het opstellen van een kwaliteitsplan. Hoewel dat nog niet klaar was, startte de aannemer toch met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Daarbij vergat hij de contracteisen over het werken op het schor. Zo moest hij volgens het contract voorzieningen treffen om de begroeiing op het schor te beschermen. Dat had hij niet gedaan, waardoor schade aan het schor ontstond. Daarmee overtrad hij de Wet milieubeheer. Projectbureau Zeeweringen vond deze overtredingen zwaar wegen en heeft hem hiervoor gekort op zijn aanneemsom. Daarnaast was hij in grond gaan graven, die verdacht was van explosieven. Ook daar had hij eerst onderzoek naar moeten uitvoeren en een plan voor moeten opstellen.

Vuilnisbelt

Buitendijks ligt er een oude vuilnisbelt in het dijktraject. Om daar te mogen werken, moest de aannemer een saneringsplan maken en dat ter goedkeuring indienen bij provincie Zeeland. Tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden zette de aannemer de grond ter plaatse van de oude vuilnisbelt tijdelijk opzij en dekte deze af volgens het saneringsplan. Na afloop van de werkzaamheden legde hij de grond weer terug op zijn oorspronkelijke plek.

Lossen van materialen

Projectbureau Zeeweringen bood de aannemer in het contract de mogelijkheid om materialen te lossen bij een bedrijf in de werkhaven van Sint Philipsland. De aannemer benutte deze mogelijkheid alleen voor het lossen van betonzuilen. Voor de aanvoer van de andere materialen maakte de aannemer zelf een losvoorziening in de haven van Sint Philipsland. Verderop in het dijktraject buiten het dorp, maakte hij later nog een loslocatie meteen in de werkstrook. Daardoor hoefde hij minder materiaal over de weg te vervoeren en kon hij besparen op overslagkosten.

Referenties

Uitvoering

Betonnen damwand

De betonnen damwand in de haven had een stabiliteitsprobleem, dat veroorzaakt werd door het feit dat de haven in de loop der jaren wat dieper was geworden. Om dat op te lossen bracht de aannemer langs de damwand een versteviging aan, die bestond uit breuksteen met gietasfalt.

Strand

Om de glooiingsconstructie ter hoogte van het strand te kunnen vernieuwen, moest de aannemer het zand dat daar lag aan de kant zetten. Na afloop van het werk verwijderde hij alle vuil en stenen uit het zand en bracht het weer terug op het strand. Om het strand netjes achter te laten, legde hij daaroverheen een nieuwe laag zand. Dit zand was nog niet begroeid met helmgras en stoof bij wind vanuit het zuidoosten over de dijk het dorp in. Projectbureau Zeeweringen ontving hierover veel klachten. Om de zandoverlast voor het dorp te beperken, plaatste de aannemer vervolgens stuifschermen.

Basaltglooiing

In het dijktraject lag een stuk basaltglooiing dat goed getoetst was, maar wel deels herzet moest worden. Tijdens de uitvoering bleek dat de kwaliteit van het basalt niet helemaal goed was. Daardoor was het lastig om het te herzetten. In plaats daarvan koos Zeeweringen voor een eenvoudige en efficiënte oplossing: het overlagen van het basalt met extra breuksteen. Zo hoefde de aannemer het oude basalt niet te verwijderen en geen grondverbetering uit te voeren.

Duurzame betonzuilen

In het dijktraject verwerkte Zeeweringen duurzame betonzuilen. Deze zuilen bestonden uit een betonmengsel waarin secundaire bouwstoffen waren toegepast Het aanpassen van de mengselsamenstelling was niet in één keer goed verlopen, waardoor de kwaliteit van enkele zuilen niet goed was. Deze zuilen moesten vervangen worden. Naar aanleiding daarvan startte de leverancier van de betonzuilen een monitoringprogramma voor het dijkvak.

Vandalisme

Tijdens de werkzaamheden werd in de beginfase vaak diesel uit de kranen gestolen. Om dit te voorkomen, besloot de aannemer niet meer ’s avonds, maar ’s morgens vroeg te tanken. De kranen werden ’s avonds met een bijna lege tank achter gelaten en de doppen van de tanks gingen niet op slot. Zo werd het openbreken van doppen en het stelen van diesel voorkomen. Naast diefstal was er ook af en toe sprake van vernielingen en het in brand steken van materialen, zoals geotextiel.Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares