Stavenissepolder


Context VN set links: model = Stavenissepolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Stavenissepolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Nol, Havendam
Voorland 
Schor, Slik, Zeegras
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 34' 47", 3° 59' 7"
Dijktraject 
dp 0870 - dp 0922kanaal Stavenisse
nol bij Stavenisse

Dijktraject Joanna Mariapolder, Stavenissepolder, Nieuwe- Annex- Stavenissepolder ligt aan de westzijde van Tholen. Het dijkvak valt onder het beheer van waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor versterking ligt tussen dp 869 en dp 921 en heeft een totale lengte van 5,2 km.

Bijzonderheden:

  • Het voorland van een groot deel van het dijkvak is ondiep water met slik en een schor. Tussen dp 909 en dp 916 ligt het schor van Dortsman. Bij laagwater valt er een plaat in de vooroever droog: de Slikken van den Dortsman. Tussen dp 880 en dp 894 bevindt zich een stroomgeul in het voorland. In het zuidelijke deel nabij dp 894 buigt de stroomgeul af van de dijk en bestaat het voorland uit slik dat overgaat in schor.
  • Bij dp 870 ligt de Westhavendam ten behoeve van het havenkanaal naar Stavenisse. Deze dam is recentelijk opgeknapt. In het kanaal is een keersluis aanwezig. Nabij dp 879 ligt de Westnol. Tussen de Westhavendam en de Westnol ligt een diepe geul: De Keeten. Bij dp 898 ligt binnendijks een bungalowpark met de Camping Stavenisse. De buitenberm tussen dp 895 en dp 898 is ingericht met bankjes en prullenbakken. Het gehele gebied van dp 870 tot voorbij de camping tot dp 900 wordt recreatief gebruikt.
  • Bij dit dijkvak is een proefvak aangelegd met een nieuw soort betonzuil, Hillblocks genaamd. Door hun vorm kan golfreductie worden verkregen. Na aanleg van het proefvak bleek van een aantal zuilen de koppen los te breken. De oorzaak werd gevonden in de productielijn. De kapotte zuilen zijn vervangen, zodat een goede glooiing is verkregen.

Kaart werkgebied

Werkgebied Stavenisse.JPG

Lessons learned
Lesson learned: Hillblocks

Proefvak Hillblocks
In 2012 zette Zeeweringen voor het eerst Hillblocks op de dijk bij de Stavenissepolder. Dit nieuwe model bleek in het begin niet geheel vrij te zijn van kinderziektes. Lopende de toepassing op volgende werken is het model verbeterd. Op verzoek van PbZ zijn in overleg met de beheerder en de fabrikant afspraken gemaakt over herstel/vervanging voor de komende jaren.


Andere pagina's met deze lesson learned: Burghsluis, Stavenisse, Viane
Lesson learned: Zeegras

Verplanten beschermd plantje vooroever
De werkzaamheden van Zeeweringen hadden ook impact op het voorland. Daarom werd onderzoek gedaan naar het verplanten van zeegras, zodat dit zeldzame plantje niet zou verdwijnen als gevolg van de djkversterkingen. In de periode 2007-2011 werden op diverse locaties langs de Oosterschelde zeegrasmitigaties uitgevoerd. Zie meer onder IMP Omgeingsmanagement - ecologie.


Andere pagina's met deze lesson learned: Krabbendijke, St. Philipsland
Lesson learned: Grens werkgebied voorland

Te brede werkstrook uitgezet
Ter hoogte van het schor zette de aannemer de werkstrook uit met piketten. Deze bleken op 17 meter te staan in plaats van de vastgestelde 15 meter. Argument van de aannemer was dat de piketten op deze manier niet bedolven zouden worden door grond en zichtbaar bleven voor kraanmachinisten. Zo ontstond echter het risico dat grond buiten de 15-metergrens zou worden opgeslagen. Het projectbureau was zich er voortaan van bewust dat aannemers op eigen initiatief kunnen afwijken van de mitigerende maatregelen zonder daar kwaad in te zien.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Er bevinden zich twee campings in het gebied.Landschap
oude bunkerresten en nog af te werken bekleding van open steenasfalt

Er zijn cultuurhistorische objecten in het dijktraject aanwezig waaronder strekdammetjes en bij dp870 de Westhavennol ten behoeve van het Havenkanaal Stavenisse. Deze dam is recentelijk opgeknapt en valt buiten de scope van project Zeeweringen. De primaire kering dient hier met een verborgen glooiing achterlangs te gaan en aan te sluiten op de keersluis in het havenkanaal. Door de Westhavennol niet op te nemen in een nieuw ontwerp worden tevens de cultuurhistorische waardevolle bunkers op de Westhavennol en het Havenkanaal Stavenisse gespaard. Wel zijn er op verzoek van het waterschap enige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.Ecologie
Stavenissepolder, westhavendam
Stavenissepolder, hekwerk

Er zijn verschillende ecologische onderzoeken uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden impact hebben op het voorland, zijn er ook studies uitgevoerd naar het verplaatsen van Zeegras, zodat deze zeldzame en beschermde plant niet verdwijnt als gevolg van de werkzaamheden.

Voorafgaand aan het werk is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van watervogels in de slikgebieden. Er zijn tellingen uitgevoerd gedurende twee dagen in het voorjaar en twee in het najaar waarop de grootste hoeveelheid vogels wordt verwacht. Doel van deze inventarisatie was om in te schatten in hoeverre de dijk een functie heeft als hoogwatervluchtplaats voor de vogels die op de nabijgelegen slikken foerageren.

Verder is er een inventarisatie gemaakt van broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren op het betreffende dijkvak en de omliggende gebieden.

Ten slotte zijn er een soortentoets en een passende beoordeling opgesteld in het kader van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet.


Voordat met de (ontwerp)werkzaamheden werd begonnen is een memo verschenen met aandachtspunten ten aanzien van de aanwezige fauna. Later is een advies opgesteld over de wijze waarop in het ontwerp moet worden omgegaan met het Kleine schor van Dortsman. Het advies is om geen schorrandverdediging aan te brengen, maar de steenglooiing te versterken (als ware er geen schor). De werkstrook dient zo smal mogelijk te worden gehouden.

In het kwartetoverleg worden de mitigerende maatregelen besproken die dan in concept worden weergegeven in de Soortbeschermingstoets en Passende Beoordeling

In het ecologisch detailadvies worden de aanwezige planten geïnventariseerd, zowel in de getijzone als ter plaatse van de boventafel. Op basis hiervan wordt een advies verstrekt over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om minstens een gelijkwaardige begroeiing in de toekomst te verkrijgen. Dit detailadvies is opgenomen als bijlage van de ontwerpnota.
Vergunningen en projectplan
afvoer water ter plaatse van zeegrasveld
Stavenissepolder, afvoer water tpv teenconstructie

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Sinds 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd, waardoor Gedeputeerde Staten hiervoor niet meer de verantwoordelijke instantie is. Een Verzoek tot goedkeuring Wet op de waterkering wordt aan de provincie verzonden. De provincie geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet. Door een camping wordt een zienswijze ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor de bekleding op de buitenberm. Ook Vogelbescherming Nederland heeft hierover een zienswijze ingediend. Deze worden door het waterschap tot tevredenheid van de provincie beantwoord. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend. De voorwaarden dienen on de verstoring van de natuurwaarden zo veel mogelijk te beperken.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.

Na afloop van het werk heeft een ecologische eindcheck plaatsgevonden. Er zijn geen nalatigheden geconstateerd, wel werden enige opmerkingen geplaatst bij de werkzaamheden ter plaatse van het schor. Hier zijn begin 2013 nog aanpassingen verricht.

Tijdens de uitvoering bleek dat door de aannemer water werd geloosd op het slik. Dit had tot gevolg dat de locaties met zeegras werden aangetast. Om dit probleem te onderzoeken is een Voortoets uitgevoerd waarna maatregelen zijn voorgeschreven om verdere aantasting te voorkomen. Dit heeft geleid tot een wijziging op het vergunningsvoorschrift.

In dit dijktraject liggen kleine schorgebieden in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Gedurende de werkzaamheden wordt door het projectbureau zorgvuldig omgegaan met deze schorren. Na afloop van de werkzaamheden wil het projectbureau enkele verbetermaatregelen doorvoeren. Om deze na afloop van de dijkversterking te kunnen realiseren wordt toestemming van Staatsbosbeheer gevraagd. Hiertoe is een plan opgesteld dat tijdens een velbezoek nader is toegelicht. Staatsbosbeheer is verheugd dat er vanuit Rijkswaterstaat/het projectbureau Zeeweringen wordt meegedacht over het verbeteren van de kwaliteit van de intergetijdegebieden van de Oosterschelde, die mede door de zandhonger onder druk staan. Vanuit de overtuiging dat de betreffende maatregelen daadwerkelijk het schor een ecologische meerwaarde geven en gaat onder aanvullende voorwaarden akkoord met het plan. Er wordt een quickscan uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten aan dit plan kleven. De NB vergunning wordt hiervoor niet gewijzigd. Bij de ecologische eindcheck bleek dat op sommige plaatsen nog water bleef staan, dit is begin 2013 verholpen.
Referenties

Transportroute

Voor dit dijkvak is er een transportroute opgesteld waarmee de overlast voor de omwonenden tot een minimum is beperkt.

Tijdens het werk wordt een andere transportroute gebruikt dan oorspronkelijk was voorzien. Aanwonenden worden op de hoogte gebracht en er wordt van een aantal woningen een nul situatie opgenomen om later vast te kunnen stellen of eventuele schade moet worden toegerekend aan de transporten.


Referenties

Communicatie
Stavenissepolder infobord
stof overlast door transporten
Stavenissepolder, aanbrengen nieuwe trap

Voorafgaand aan de werkzaamheden, tijdens de ter inzage periode, is een advertentie geplaatst in de PZC.

Tijdens de uitvoering is een aantal middelen ingezet om de omgeving te informeren. Communicatie in en rondom het werkgebied gebeurde o.a. door het plaatsen van infoborden en de verspreiding van huis aan huis kranten. Daarnaast werden (Nederlandstalige en Duitstalige) flyers uitgedeeld.

Enige omwonenden hebben klachten geuit over hinder die zij hebben ondervonden. Het ging voor een groot deel over stof tijdens het transport. Communicatie hierover verliep niet goed, dit kwam onder andere omdat de huis-aan-huiskrant niet bij de bewoners is ontvangen waardoor klachten door de aannemer zijn afgewikkeld, maar niet tot volle tevredenheid van de betrokkenen. Het projectbureau betreurde de gang van zaken, heeft excuses aangeboden en heeft stappen ondernomen om de geschade relatie met de omwonenden te herstellen.

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak Nieuw-Annex-Stavenissepolder is er met de eigenaar van camping Stavenisse een overleg geweest. De Scheldseweg wordt niet gebruikt als transportroute voor het werkverkeer. Ter plaatse van de camping is er alleen aan de buitenzijde van de dijk transportverkeer aanwezig, dit om de overlast te verminderen. Projectbureau Zeeweringen biedt flyers aan om de campinggasten te informeren over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Op deze locaties wordt de kreukelberm uitgevuld en ingegoten met gietasfalt. Ter plaatse van het talud kunnen er één of twee trapconstructies worden gerealiseerd. De eigenaar is het niet eens met de gekozen onderhoudsweg op de buitenberm. Ter plaatse van de camping (recreatieve deel) wordt volgens de plannen de asfaltconstructie aangelegd. Nu kunnen de recreanten op een groene strook recreëren. De plannen komen ter visie en de campingeigenaar kan tegen deze plannen bezwaar maken.

Aan enige pachters wordt door het waterschap een brief verstuurd waarin hun een schadevergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld omdat zij gedurende de uitvoering geen gebruik kunnen maken van de door hen gepachte grond.

Het projectbureau regelt enige gastlessen tijdens de werkzaamheden.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Stavenissepolder, oude bekleding fixtone met begroeiing
oude bekleding met struikgewas
oude bekleding betonblokken uit 1934

De boven tafel bestond uit Haringmanblokken met daarboven vlakke betonblokken, plaatselijk onderbroken door een vak met basalt. Op de ondertafel in dit gedeelte was wel enige verscheidenheid in bekledingsmateriaal te vinden: basalt, Vilvoordse steen, deels overgoten met beton, Doornikse steen, Petit graniet en Haringman blokken. Er waren enkele palenrijen aanwezig. Tussen dp899+86m en dp913+57m en tussen dp918+74m en dp921 bestond de gehele tafel uit open steenasfalt (Fixstone). Deze bekleding verkeerde in slechte staat, met plaatselijk reparatievlakken die overgoten waren met asfalt. Tussen dp913+57m en dp918+74 m bestond de gehele bekleding uit betonblokken met een afwijkende afmeting.


Toetsing
oude bekleding fixtone met schadeplek
Stavenissepolder, oude bekleding met restanten paalrij
Stavenissepolder, oude bekleding Vilvoordse steen
Stavenissepolder, buitenberm voor de verbetering

Tijdens het toetsen is het dijkvak onderverdeeld in een Noordvak tussen dp 870 en dp900 en een Zuidvak tussen dp 900 en dp 922. Op deze wijze zijn veldbezoeken uitgevoerd, is de actualisatie van de toetsing beschreven en is de vrijgave afgegeven. Voor het Zuidvak zijn nog twee errata toegevoegd.

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat het grootste deel van de gezette steenbekleding is afgekeurd. Ook de Fixstone bekleding is afgekeurd, het herstel van deze vakken wordt binnen het project Zeeweringen meegenomen. Alleen het basaltvak tussen dp871 en dp876 kan gehandhaafd blijven. De overige bekleding moet worden vervangen. De kreukelberm scoort over het gehele traject onvoldoende, maar is qua sortering dusdanig dat deze in een nieuw ontwerp kan worden hergebruikt.
Referenties

Ontwerp
proefvak bekleding hillblocks
Stavenissepolder, penetratie breuksteen

De hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in het detailadvies Nieuwe-Annex-Stavenissepolder waaraan een update toegevoegd is.

Bij dijkpaal 954,75m bevindt zich het gemaal De Noord, wat via een uitwateringssluis afwatert op de Oosterschelde. De uitgang van de uitwateringssluis is een betonnen bak aan de buitenzijde van de dijk. Deze bak wordt beschermd door 2 korte strekdammetjes loodrecht op de dijk, aan weerszijden van de betonnen bak. De strekdammetjes en het tussen- en naastliggende dijktalud zijn bekleed met basalt. Nagegaan is of deze basalt behouden kan blijven en hoe dit subtraject kan worden ingepast in het ontwerp. Het blijkt dat grote delen van de basaltbekleding kunnen worden gehandhaafd.

De ondertafel bestaat grotendeels uit gepenetreerde breuksteen en een klein deel uit gekantelde blokken. De boventafel bestaat uit betonzuilen. Hierin is tussen dp881en dp884 een proefvak aangelegd met Hillblocks, een nieuw soort betonzuilReferenties

Revisie en overdracht

connect tekst
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Stavenissepolder, aanbrengen kreukelberm
overzicht blokken zuilen plaatsen en afstrooien breuksteen
Stavenissepolder, bekleding basalton
Stavenissepolder, bekleding ter plaatse van keersluis
Stavenissepolder, gepenetreerde breuksteen met lavasteen

De gegevens waarop de aannemer kon inschrijven voor het project van de Nieuw-annex-Stavenissepolder staan beschreven in de vraagspecificaties en de technische bijlagen. De vraagspecificatie beschrijft de eisen die de opdrachtgever stelt aan de werkzaamheden en de resultaten daarvan. De vraagspecificatie bestaat uit drie delen en een annex.

De directie zal gebruik maken van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) voor de beheersing van het contract. De Opdrachtgever leunt daarbij op het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. Middels een mix van Systeem-, proces- en producttoetsen wordt, op basis van een risicoinventarisatie van de opdrachtgever, de kwaliteit van processen en producten getoetst bij de aannemer. Het aantonen van de geleverde kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Op 10 juli 2012 is geconstateerd dat er tussen dp 906 en dp 916 werkzaamheden werden verricht. Er was onder meer binnen de genoemde grenzen een depot ingericht met breuksteen. Dit was volgens het contract niet toegestaan voor 15 juli om te voorkomen dat broedende vogels zouden worden verstoord. Tijdens de projectstartup is door het projectteam benadrukt dat het naleven van de mitigerende maatregelen van groot belang is. De opdrachtgever hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met de natuurwaarden binnen het werkgebied en het respecteren van de mitigerende maatregelen welke moeten worden getroffen om de effecten van het werk op deze natuurwaarden zoveel mogelijk te minimaliseren. Deze negatieve bevinding wordt aangemerkt als een tekortkoming in de naleving van de contractuele verplichtingen.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier onder andere om de aanleg van een proefvak met Hillblockzuilen, aanbrengen van betonzuilen in plaats van gekantelde blokken, het leveren en aanbrengen van een waterremmende onderlaag en het verwijderen en afvoeren van zandasfalt.


Uitvoering
bekleding Hill blocks
onderzoek schade aan Hill blocks
Stavenissepolder, zetten basalton bekleding

Voordat de uitvoering van het werk begon is in een gezamenlijke bijeenkomst van opdrachtgever en aannemer een management statement ondertekend.

Over het algemeen is de voorgeschreven transportroute beperkt tot het deel tussen de provinciale weg en het werk. Hier maakt de aannemer ook gebruik van andere wegen, die minder geschikt zijn voor zware transporten. Het projectbureau geeft aan welke risico’s bij het gebruik van dergelijke wegen optreden en welke maatregelen zijn te overwegen De aannemer wordt verzocht naar dit probleem te kijken en de nodige maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen.

Tijdens het start up overleg worden de ecologische en mitigerende maatregelen besproken. Het werk is gelegen in een Narura-2000 gebied. Voor het werk is een NBwetvergunning afgegeven. Aandachtspunt binnen dit dijktraject zijn onder andere: de fasering(en), de aanwezigheid van schorren en behoud van zeegras, het infrezen van schelpen en het tijdig maaien om het broeden van vogels binnen het werk te voorkomen. Voor de werkzaamheden op het schor, bestaande uit het aanbrengen van een schorrandverdediging en de schoruitbreiding, wordt eind april de NB-wetvergunning verwacht. De directie geeft aan dat het van groot belang is dat het schor ter plaatse van de werkstrook op de juiste hoogte wordt teruggebracht om het herstel van de vegetatie mogelijk te maken. In het voorland is tijdens het werk een geul ontstaan als gevolg van de afwatering van het werkgebied. Hierdoor was er kans op schade aan de achtergelegen zeegrasveld ontstaan. De aannemer heeft het probleem opgelost, de geul is gedicht en maatregelen zijn getroffen om herhaling op deze locatie te voorkomen. Zie verder bij vergunningen.

Tijdens de werkzaamheden is een basaltzuil vanuit een vrachtauto op een particuliere auto terechtgekomen. Er is geen persoonlijk letsel opgetreden. Betreffende eigenaar heeft van het projectbureau kaarten voor Neeltje Jans ontvangen en is content met de afwikkeling.

Bij de directie is een klacht vanuit de omgeving binnengekomen met betrekking tot stofoverlast. De aannemer is hierover telefonisch benaderd en heeft de benodigde maatregelen (sproeien) getroffen. Zie verder bij communicatie.

De aannemer meldt dat er schade is aangericht aan twee kranen. Van een kraan zijn de ruiten ingegooid en de tweede kraan is door brand verwoest. De aannemer verwacht niet dat het veel gevolgen zal hebben voor de voortgang van het werk. Er zullen wat slakken worden opgeruimd op de onderhoudsstrook waar de kraan is uitgebrand. De zwartgeblakerde betonzuilen die er naast stonden zullen worden gereinigd en wanneer beschadigd worden afgevoerd naar de breker.

Er wordt een proefvak met Hillblocks uitgevoerd. Vooralsnog lijkt het redelijk goed te gaan. Enkele verbeterpunten aan de tang en het inwassen zullen nog worden doorgevoerd. De aannemer meldt dat na de eerste 100m de band in de overgangsconstructie iets hoger geplaatst is, omdat anders de kopen van de zuilen op de rand van de band blijven rusten en dit problemen kan opleveren. Tijdens de storm van vrijdag 31 augustus is een behoorlijk aantal koppen van de Hillblocks weggespoeld. Er is met een shovel over de bekleding gereden, behoudens rijsporen is de schade niet groter geworden. Ook is de bekleding met een hamer bewerkt om zo de beschadigde blokken te kunnen traceren en te vernieuwen.

Tijdens het werk wordt door het waterschap het verzoek ingediend om de bekleding van de havendam binnen dit werk uit te voeren. Dit deel valt buiten de scope van het projectbureau en de kosten worden gedragen door het waterschap.

Om de bestaande zeegrasvelden te beschermen zijn proefvakken aangelegd met schelpen. Zie verder onder Ecologie.


Referenties


Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares