Terneuzen Boulevard


Context VN set links: model = Terneuzen Boulevard


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Terneuzen Boulevard

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Strekdam, Havendam, Haven
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2006
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 17", 3° 50' 7"
Dijktraject 
396,8 - 411,1Het dijktraject van Scheldeboulevard Terneuzen ligt tussen dp 396,8 en dp 411,1. Dit dijktraject wordt beheerd door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Dienstkring Zeeuws- Vlaanderen. De zeewering is opgebouwd uit een boulevard (lengte 1425 m), die deels achter de voormalige veerhaven langs loopt. Deze haven wordt nu gebruikt als jachthaven. De Westhavendam is in het Projectbureau Overleg uit de scoop van het project gehaald. De reden hiervoor is dat de Westhavendam in feite geen reducerende werking heeft voor de bekleding achter de voormalige veerhaven. De boulevard wordt aan de oostzijde begrensd door de Ser Lippenspolder, die reeds verbeterd is in 2001. Aan de westzijde wordt de boulevard begrensd door het dijktraject aansluitend op de sluizen van Terneuzen (Oostbuitenhaven).

bijzonderheden:

  • Dit dijkvak was in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat. Het waterschap keek mee omdat het dijkvak zou worden overgedragen aan het Waterschap Scheldestromen.Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

De landschapsvisie voor dit dijkvak komt overeen met de algemeen uitgebrachte visie voor da Westerschelde, namelijk een donkere ondertafel en een lichte boventafel. Gezien echter de grote hoeveelheden blokken die in dit gebied vrijkomen wordt toch gekozen voor deze, licht getinte bekleding, die gekanteld wordt aangebracht.

Referenties

Ecologie

Er is een detail advies afgegeven voor dit dijkvak. Op basis hiervan wordt de keuze gemaakt van de soort bekleding die toepasbaar is.

Referenties

Vergunningen

Ter voldoening aan de mer-beoordelingsplicht stuurt Rijkswaterstaat als de initiatiefnemer de planbeschrijvingen voorafgaand aan het verzoek tot goedkeuring van de plannen aan de Provincie. Een mer beoordeling is niet nodig en het plan tot verbetering van gezette steenbekleding wordt goedgekeurd.

Op basis van de Toetsing dijkverbeteringsproject Scheldeboulevard Terneuzen aan de Vogel- en habitatrichtlijn en de Flora- en faunawettoets dijkverbeteringsproject Scheldeboulevard Terneuzen wordt door Rijkswaterstaat aan de Provincie verzocht om goedkeuring te verlenen aan de beoogde dijkverbetering. Deze toestemming wordt verleend.

Rijkswaterstaat dient een verzoek in bij de provincie om vergunning te verlenen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze wordt verleend.

Communicatie

In 2000 verzendt de gemeente Terneuzen een brief over plannen op het gebied van recreatief medegebruik van de buitenberm en verzoekt om de verbetering in het kader van de dijkversterking zo snel mogelijk uit te voeren. Nadat het ontwerp is gemaakt, wordt gedurende een aantal bijeenkomsten met de gemeente overlegd over de inrichting van het gebied.

Met een brief worden de omwonenden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en worden ze uitgenodigd voor een informatieavond. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Na afloop van het werk is door de eigenaarsvereniging Stuvesande IV een verzoek tot schadevergoeding ingediend waarin werd vermeld dat ten gevolge van overmatig stof tijdens de uitvoering het gebouw moest worden gereinigd.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie veerhaven

De voorkomende bekledingstypen op het dijktraject lopen uiteen van verschillende soorten betonblokken naar (verschillende soorten) graniet, basalt en Lessinese steen.Toetsing
oude bekleding betonblokken in veerhaven
oude bekleding diaboolblokken
breekwerk bij toetsing

Omdat dit werk plaatsvond op een dijkvak dat in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat zijn ook de toetsingen uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Dit geeft zowel bij de toetsing als bij de overdracht een andere procedure. Wel is er een vrijgavedocument waarna het ontwerp kon worden aangevat. De bekleding is grotendeels onvoldoende getoetst.

Referenties

Ontwerp
te penetreren overlaging
plaatsen banden voor hydroblock bekleding
nieuwe bekleding, hydroblocks en te penetreren breuksteen overlaging westzijde veerhaven

In eerste instantie was het de bedoeling om de Westhavendam bij het werk te betrekken. Deze is echter van weinig of geen belang voor de hydraulische belasting binnen de veerhaven. Daarom is besloten om deze dam niet aan te passen. De berm van de boulevard wordt verhoogd tot NAP + 6,35 m. Dit geldt ook voor de dijk achter de voormalige veerhaven. Op deze verhoogde berm komt het onderhoudspad te liggen. Het plateau dat leidt naar de voormalige veerpontsteiger wordt niet opgehoogd. Dit wordt gedaan om de verkeerstechnische situatie zo min mogelijk te veranderen. Bij het ontwerp is voor een alternatief gekozen waarbij hergebruik van vrijkomende betonblokken het meest optimale is, terwijl de alternatieven voor de flora en fauna niet onderscheidend zijn. Later bleek dat er vertraging was in de aanbestedingsprocedure van Saeftinghe waardoor de benodigde blokken niet tijdig ter beschikking waren. Achter de Westhavendam en de Oosthavendam komt een verborgen glooiing, zodat de boulevard één gesloten verbeterde glooiing krijgt. Voor het deel tussen de Oosthavendam en de Ser Lippenspolder wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd. Het voorland is dermate stabiel dat de standaard kreukelberm volstaat.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De Revisietoetsing is uitgevoerd door het Waterdistrict Westerschelde, de bekleding is goedgekeurd. Daarna heeft de overdracht plaatsgevonden.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Op verzoek van de aannemer heeft het projectbureau officieel laten weten dat men tevreden was met de kwaliteit van het uitgevoerde werk.Uitvoering
depot blokken
breken diaboolblokken t.b.v. verborgen glooiing
beeindiging werk met damwand t.p.v. oostelijke havendam

De aannemer vraagt of hij de constructie van de overlaging, 50-60 cm aanbrengen breuksteen 5/40 kg, ingieten met gietasfalt, waarbij de bovenste 10 cm schone koppen moeten blijven, te realiseren door borstelen, mag wijzigen in de volgende constructie: 40-50 cm breuksteen 5/40 kg, ingieten vol en zat met gietasfalt en vervolgens afstrooien met breuksteen 90/150 mm. De directie heeft dit bekeken en gaat akkoord. De aannemer verzoekt de uitkomende diaboolblokken te mogen verwerken als bekleding in de blinde glooiingen e.e.a. ter vervanging van breuksteen 5/40 kg (aanbrengen dikkere laag, gewicht overeenkomend met besteksconstructie). De directie heeft dit nagaan en gaat akkoord.Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares