Terneuzen havens


Context VN set links: model = Terneuzen havens


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Terneuzen havens

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd, Open steenasfalt, Betonblok
Specifieke constructie 
Havendam, Keersluis
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
West-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 20' 14", 3° 48' 51"
Dijktraject 
412 - 456,1Dit project omhelst de havens van Terneuzen. Het traject is in eigendom, beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Waterdistrict Westerschelde. De situatie is vrij gecompliceerd. Er zijn sluiskolken, waarmee aansluitingen moeten worden gerealiseerd, verder zijn er dammen die deels worden aangepakt en deels achterlangs met een verborgen glooiing worden gepasseerd. Ook aan de opgetreden instabiliteiten van delen van het talud dient aandacht te worden besteed.

Bijzonderheden:

  • Dit gebied is in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat. De toetsing is niet uitgevoerd door het waterschap maar door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
  • De wens bestond om tot een nieuwe manier van ontwerpen en uitvoeren te komen, in de vorm van een zogenaamd Design en Construct project. Vooral bij het Waterschap bestond twijfel aan deze nieuwe vorm van aanpak. Daarom is dit Rijkswaterstaatsproject als testcase gebruikt.
  • Plaatselijk was de grondslag zo slecht dat het ontwerp is aangepast. Hier is open steenasfalt toegepast om overtollig water in de dijk te kunnen afvoeren.Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Op basis van het detailadvies worden bekledingen gekozen waarvan wordt verwacht dat de geïnventariseerde flora zich weer zal vestigen. Daarnaast is een meer algemeen rapport verschenen waarin de locaties van broedplaatsen van plevieren tussen Terneuzen en Saeftinghe zijn weergegeven.


Referenties

Vergunningen

Bij eerdere projecten is het projectplan dat is opgesteld door het projectbureau de basis voor het aanvragen van een mer beoordeling en vergunningen. Bij deze pilot is het projectplan na gunning opgesteld door de aannemer. Een milieueffectrapport is niet benodigd en in het kader van de Wet op de waterkering wordt toestemming verleend.

De vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het versterken van het dijkvak Havens Terneuzen wordt eveneens verleend.

Het aanbrengen van werken op of in staatseigendom is normaal gesproken voorbehouden aan de Dienst Domeinen. Aangezien het hier gaat om de uitoefening van een publiekrechtelijke taak en er geen bezwaar bestaat, behoeft daarvoor geen nadere privaatrechtelijke regeling te worden getroffen.

Er wordt ontheffing verleend van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement. Deze vrijstelling dient door betrokken medewerkers van de aannemer te worden getoond.

Ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren is voor het lozen van pompwater op de Westbuitenhaven en de Oostbuitenhaven geen vergunningsplicht. Het betreft zeewater dat naar binnen toe stroomt en dat weer in zee wordt teruggepompt.

De gemeente Terneuzen verleent tijdelijk vrijstelling van het bestemmingsplan voor het inrichten van een depot voor de opslag van betonblokken op het perceel nabij de Nieuw Neuzenweg te Terneuzen tot 31 december 2010.


Communicatie

Door Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut is een verzoek ingediend om het Ter Nose-schorretje zodanig te herstellen dat de schorzijdebij, die daar voor de dijkverbetering was gevestigd en hun voedselbronnen (Zeeasters) weer zullen terugkeren.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
schadeplek in oude bekleding Oost Buitenhaven oostzijde
aansluiting oude graniet bekleding aan verbeterde bekleding westzijde

De bekleding bestond uit een lappendeken, glooiingsvlakken van basalt, granietblokken en doornikse bloksteen wisselden elkaar af. Verder veel gepenetreerde breuksteen. Grote delen van de boventafel bestonden uit betonblokken. Een en ander is gedetailleerd weergegeven in de Vrijgavetoetsing. Geconstateerd is dat op een aantal plaatsen de ondergrond van dit dijktraject problemen gaf. Op de Oosthavendam van de Westbuitenhaven en op de Westhavendijk waren op een aantal plaatsen delen van het talud afgeschoven. De bekleding werd middels een stalen damwand ondersteund.Toetsing
bepaling kleidikte ten behoeve van nieuw ontwerp
grondverbetering oostzijde West Haven

De toetsing van de steenbekledingen in het havengebied is uitgevoerd door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. De toetsing van de Westhavendam is apart weergegeven.

Grote delen van de ondertafel zijn goed getoetst.

Referenties

Ontwerp
plaatselijk aangebrachte open steenasfalt tpv grote instabiliteit
open steenasfalt in sleuf kleine instabiliteit oostzijde Westhaven
aanbrengen open steenasfalt West havendijk
nol gepenetreerde breuksteen met pvc ontluchtingsbuis

De golfrandvoorwaarden waarmee moet worden gedimensioneerd worden in het detailadvies golfcondities toegeleverd.

Het werk aan het dijkvak 'Havens Terneuzen' omvat zowel het ontwerp (inclusief de planprocedure) als de uitvoering van een nieuwe bekleding op de locaties waar de bestaande steenbekleding is afgekeurd en een oplossing voor het stabiliteitsprobleem. Omdat het ontwerp en het bestek niet zijn opgesteld door het Projectbureau zoals gebruikelijk was bij eerdere werken, is er geen ontwerpnota opgesteld. De aanleiding om voor dit dijkvak een separaat inkoopplan op te stellen is gelegen in het feit dat de marktbenadering en de contractvorm voor dit dijkvak aanzienlijk afwijken van de manier van werken bij andere dijkvakken. Op basis van door het projectbureau opgestelde vraagspecificaties waarin wordt aangegeven waaraan de constructie moet voldoen wordt door de aannemer een goede constructie aangeboden. Bij het opstellen van de vraag wordt een risicoanalyse uitgevoerd om in een vroegtijdig stadium problemen en knelpunten, die kunnen ontstaan tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project te signaleren zodat in de voorbereidingsfase van het project met beheersmaatregelen hierop kan worden geanticipeerd.

De Toetsgroep, die normaal gesproken de ontwerpen toetst spreekt zich ook bij dit vak uit over het eindontwerp en de manier waarop risico’s dienen te worden afgedekt. De scope die is opgesteld ten aanzien van het meenemen van de Lange Middenhavendam wordt goedgekeurd. Wel wordt aangegeven dat zorgvuldig met de instabiele dijkgedeelten moet worden omgegaan. Ter plaatse van de instabiliteiten (met aan beide zijden een marge van 10m) dient de bestaande bekleding te worden verwijderd. Daarna dient een schil van het talud te worden afgegraven van 1 à 2m. Hoewel 1 m voldoende wordt geacht als dikte voor een drainerende laag, kan het nodig zijn om ongeveer 2m af te graven zodat de oplossing op korte termijn is gewaarborgd en onderhoudsvrij is door de beperkte zettingen die zullen optreden. Vervolgens dient een kleilaag te worden aangebracht waarop een nieuwe, open, constructie, bestaande uit een voldoende doorlatend en samenhangend of bindend opvulmateriaal (bijvoorbeeld fosforslakken) en een open toplaag met een open ruimte van minimaal I0%. Hiervoor is open steenasfalt toegepast.

Het opstellen van een contract was niet eenvoudig, hiervoor was het projectteam contractvoorbereiding havens Terneuzen verantwoordelijk. De missie van het projectteam is tweeledig. Vanzelfsprekend is de primaire doelstelling van het project de realisatie van de verbetering van de bekledingen, inclusief het oplossen van het stabiliteitsprobleem, met als eindresultaat een kwalitatief hoogwaardig product. Secundaire doelstelling is om het werk, met het benodigde draagvlak vanuit de Waterschappen en de Rijkswaterstaat, met een geïntegreerd contract in de markt te zetten. Hierbij is de aannemer verantwoordelijk voor het eindresultaat, gecontroleerd door middel van door de aannemer opgestelde documenten. Het projectteam kwam regelmatig bij elkaar. In deze fase van het project is constant aandacht besteed aan de risico’s die zijn benoemd en geanalyseerd. Eind juni is een voorlichtingsbijeenkomst waar de uitkomsten van de contractvoorbereidingsfase worden gepresenteerd aan een aantal aannemers die mogelijk belangstelling hebben voor dit project. Ter gelegenheid van het gereedkomen van het concept contract is een notitie verschenen waarin onder andere de scope en doelstelling nogmaals zijn geformuleerd en overwegingen zijn geformuleerd waaruit blijkt dat het contract op een goede manier tot een veilige oplossing zal leiden.

Om het projectteam te begeleiden is het Voortgangsoverleg tot stand gekomen. Hierin is bezien in hoeverre het contract werkelijk zal leiden tot een door de opdrachtgever gewenste constructie. In deze groep zijn ook de waterschappen betrokken om ervaring op te doen voor toekomstige werken die wellicht ook op deze manier tot stand zullen komen. Middels presentaties worden de vorderingen aangegeven. Aan het eind van het ontwerptraject ligt er een contractbeheersplan, op basis waarvan een goed product moet kunnen worden gerealiseerd waarbij de aannemer een grotere verantwoordelijkheid krijgt en er voldoende middelen zijn waarmee de opdrachtgever controle kan uitoefenen.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Op basis van de revisiegegevens is door de opdrachtnemer een VTV-toets uitgevoerd. Alle gerealiseerde bekleding heeft als toets score "goed". De toetsing van de opdrachtnemer is door het projectbureau gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna is het project intern Rijkswaterstaat overgedragen.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
verborgen glooiing Lange Middelhavendam
overgang met breuksteen en mastiek
open steenasfalt Oost Buitenhaven oostzijde
open steenasfalt met grond afgedekt
klei verbetering Oost Buitenhaven oostzijde
met damwand aangepaste constructie tpv instabiliteit oostzijde Westhaven

Om aannemers te informeren over de op handen zijnde aanbesteding is op 29 juni 2006 een voorlichtingsmiddag gehouden om de afwijkende gang van zaken te verduidelijken en om te vernemen welke problemen kunnen worden verwacht.

In augustus 2006 is de voorbereiding afgerond en wordt het werk openbaar gemaakt, er volgen in de maanden er na vier nota’s van inlichtingen waarna de aanbesteding op 6 december 2006 plaatsvindt.

Zowel Rijkswaterstaat als de gekozen aannemerscombinatie hebben de intentie uitgesproken van deze pilot een succes te willen maken, op basis van een goede samenwerking. Beide partijen hechten er groot belang aan het leerproces voor het toepassen van de nieuwe werkwijze onder UAV-GC vorm te geven. Van de besprekingen die zijn gehouden in de periode tussen gunning en uitvoering is verslag uitgebracht. Deze besprekingen dienden om eventuele onduidelijkheden nader in kaart te brengen. Zo werden ook de risico’s voor projectbureau en aannemer benoemd.

De nieuwe werkmethode houdt in dat door de aannemer documenten worden opgesteld waarin financiën, kwaliteit, organisatie, inkoop, risico, planning, ontwerp en omgevingsmanagement worden behandeld. De aannemer heeft een verzoek ingediend tot acceptatie van deze documenten. Omdat het een pilot betreft zijn er de nodige onduidelijkheden. Zo heeft de aannemer enige vragen van de afdeling Inkoopondersteuning van Rijkswaterstaat Zeeland beantwoord en enige verbeteringsvoorstellen ingediend.

Conform de Compensatieregeling 2008 heeft de aannemer een verzoek tot compensatie ingediend met betrekking tot de niet voorziene kosten van bitumen en brandstof. Het verzoek wordt goedgekeurd.

Na afloop van het werk wordt door het Projectbureau in een referentiebrief aangegeven dat het werk tijdig en naar tevredenheid is uitgevoerd.
Referenties

Uitvoering
kapotte kabel
verdronken bolder
bolder herzetten
beschadigd doek
aansluiting op damwand tpv instabiliteit West havendijk
herprofileren berm Korte Middenhavendam

In het kader van het bouwstoffenbesluit zijn in een vroeg stadium bemonsteringen uitgevoerd en zijn er meldingen verricht. Bij controle bleek de hoeveelheid nieuw aangebrachte klei veel groter dan de gemelde hoeveelheid. Hierover is een Vooraankondiging bestuurlijke sanctie overtreding Besluit Bodemkwaliteit verzonden door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Door de opdrachtnemer is opdracht gegeven voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek op de locatie waar de betreffende grond is verwerkt. De klei bleek van goede kwaliteit waarmee het probleem is opgelost.

Door toedoen van de uitvoering van het project was de situatie rond het URS gebouw verslechterd. Door de ophoging van dit deel van de dam was een put ontstaan waarin het gebouw stond. Er was geen afwatering voorzien en de toegang werd ernstig bemoeilijkt. Verder was het niet van verharding voorziene deel van de parkeerplaats door het zware materieel kapotgereden. Om deze problemen op te lossen zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Hiertoe is een wijzigingsovereenkomst opgesteld. Daarnaast wordt op basis van enige afwijkingsrapporten een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Tijdens de uitvoering zijn kabels beschadigd waarvoor de aannemer verantwoordelijk wordt gesteld. Ook was er een incident waarbij door toedoen van een tractor kluiten klei op een auto zijn terechtgekomen. Het bleek niet duidelijk of dit door werkzaamheden van de aannemer is veroorzaakt.

Een maand voor het einde van de onderhoudstermijn waren er nog meerdere onvolkomenheden zichtbaar. Door het projectbureau is de aannemer hiervan op de hoogte gebracht met de vraag actie te ondernemen.Referenties


Projectbeheer controleprocessen

risicobeheer

Gedurende het gehele project waren er risico’s ten aanzien van financiën, uitvoering en kwaliteit van het eindproduct. Het was een pilot project waarbij de kwaliteit voor een groot deel is ingevuld door de aannemer. De door hem gemaakte keuzes leidden tot de kwaliteit van het eindproduct, een dijkbekleding die de maatgevende hydraulische omstandigheden kan weerstaan. De controlerende functie van de opdrachtgever vindt plaats op basis van door de aannemer verstrekte gegevens. Alleen in de voorbereidende fase heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zijn visie op het eindproduct naar voren te laten komen door de vraagspecificatie zo scherp mogelijk op te stellen. Hieraan is veel zorg besteed.


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares