Tholen 1 (Noordpolder ev)


Context VN set links: model = Tholen 1


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Tholen 1

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Betonblok
Specifieke constructie 

Voorland 
Slik, Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2006
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 32' 34", 4° 3' 40"
Dijktraject 
955 - 990,5Dit dijktraject is in beheer bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu onderdeel van het Waterschap Scheldestromen. Het ligt aan de Oosterschelde op de zuidwesthoek van Tholen, en heeft een lengte van ongeveer 3,5 km. Het beschermt de Noordpolder, de Oudelandpolder en de Muijepolder. Dit gehele dijktraject ligt tegen de Slikken van de Dortsman. Aan de oostzijde van het traject behoort de afsluitdam van de Pluimpot en het deel van de Geertruidapolder langs de Pluimpot bij dit project.

Bijzonderheden:

  • Een deel van dit dijkvak is de afsluitdam van de Pluimpot.
  • Ten aanzien van de onderhoudsweg speelden tegenstrijdige belangen, recreatie en vogelbescherming. Een deel van de weg is afgesloten.
  • Ter bescherming van het strandje De Pluimpot was een vooroeververdediging aangelegd, deze is gehandhaafd.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie

In de Slikken van de Dortsman, ter hoogte van de dijkvakken 102 en 101, zijn in het verleden vondsten gedaan uit de ijzertijd en de Late Middeleeuwen. Dit heeft tot gevolg dat de graafwerkzaamheden aan de teen van de dijk tot een minimum moeten worden beperkt. Hierover is contact geweest met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ecologie
Klein zeegras

Op basis van het detailadvies kan de keuze voor een nieuwe bekleding worden bepaald. Verder wordt een waarschuwing gegeven over de nadelige effecten van de dijkverbetering voor de hier aanwezige zeegrasvelden. Op het slik, grenzend aan de dijk, komen zeegrasvelden voor. Het gaat hier om Klein Zeegras (Zostera noltii). Deze soort is in Zuidwest Nederland enorm afgenomen. De Oosterschelde is één van de laatste gebieden in ons land waar nog aanzienlijke populaties van Klein zeegras voorkomen. Het gaat hier dus om een bedreigde soort. Uit een inventarisatie ter plekke blijkt dat over een lengte van 1300 meter Klein zeegras tot vlak aan de dijk voorkomt. De aaneengesloten velden liggen meestal net wat verder van de dijk af, plaatselijk nadert het aaneengesloten zeegrasveld tot op 10 meter van de teen van de dijk. Er moet vanuit gegaan worden dat bij de werkzaamheden in een strook van 20 meter vanaf de huidige dijk alle zeegras planten verloren zullen gaan. Om het zeegras een kans te geven weer terug te komen is het van belang dat de werkstrook na de werkzaamheden weer in de oude staat wordt herstelt. Het blijft echter de vraag of het zeegras deze strook weer opnieuw zal koloniseren. Of de zeegrasvelden die buiten de strook van 20 meter liggen geen nadelig effect van de werkzaamheden zullen ondervinden is niet zeker. De werkzaamheden zullen voor een tijdelijke vertroebeling van het water zorgen wat negatief kan zijn voor de zeegras velden. In hoeverre dit schadelijk zal zijn en wat de kansen zijn voor andere maatregelen wordt nog onderzocht.
Referenties

Vergunningen
betonblokken op berm, afgesloten deel
afsluiting recreatie verkeer

De ontwerp-planbeschrijving voor de verbetering van de gezette bekleding heeft ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door Vogelbescherming Nederland mede namens de Zeeuwse Milieufederatie, de natuurvereniging Tholen en de Gemeente Tholen. De zienswijze van Vogelbescherming Nederland komt er op neer dat ze een groter deel van de onderhoudsweg afgesloten willen hebben. Het waterschap heeft besloten op basis van objectieve gegevens over de flora en fauna in de Oosterschelde tegemoet te komen aan de wens van Vogelbescherming Nederland. De zienswijze van de Natuurvereniging Tholen houdt in dat men ernstige bezwaren heeft tegen de aanleg van een onderhoudsweg voorbij dijkpaal 972 in verband met het verstorende effect voor het belangrijke foerageergebied voor vogels ter plaatse. Het waterschap heeft onderbouwd dat een onderhoudsweg een noodzakelijk onderdeel is van de moderne waterkering. De gemeente Tholen pleit voor openstelling van de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik. Het waterschap stelt in principe openstelling van onderhoudswegen te bevorderen, maar dat de verstoring van vogels in sommige gevallen leidt tot afsluiting van een deel van de onderhoudsweg. Het waterschap verzoekt de provincie om op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering goedkeuring te verlenen aan ons besluit tot vaststelling van de planbeschrijving voor de verbetering van de gezette steenbekleding Noord- Oudeland- en Muijepolder, met inachtneming van het besluit de onderhoudsweg ten noorden van dijkpaal 972 af te sluiten voor recreatief medegebruik. De provincie acht een mer beoordeling niet nodig en geeft toestemming tot uitvoering van het werk.

Voordat een ontheffing gegeven kan worden met betrekking tot de Flora- en fauna wet worden de Toetsing dijkverbeteringsproject en Flora- en faunawettoets opgesteld.

Naast een toets in het kader van de Flora- en faunawet is een vergunning in het kader van de Nb-wet noodzakelijk. De provincie Zeeland is door het ministerie van LNV gemandateerd. Het waterschap verzoekt de provincie om deze vergunning te verlenen. Deze, op haar beurt zal de gemeente om advies vragen en betrokkenen om een zienswijze. De vergunning wordt verleend. Ter bescherming van de in het natuurmonument aanwezige natuurwaarden worden aan deze vergunning voorwaarden verbonden. Het gaat dan voornamelijk over het omgaan met de zeegras velden en het afsluiten van een deel van de onderhoudsweg.

Referenties

Communicatie

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidde het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Tijdens de werkzaamheden ontstond onduidelijkheid over de periode waarin het strandje De Pluimpot afgesloten zou zijn voor recreatie. Hierover nam het projectbureau contact op met de gemeente.
Referenties

Transportwegen

Voordat de transportroutes kunnen worden gebruikt worden ze, waar nodig, versterkt. Deze versterking wordt door het waterschap voorbereid en uitgevoerd. Alle gemaakte kosten zullen door het waterschap bij het projectbureau worden gedeclareerd.

Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
afsluiting Pluimpot, strand en beschermdammetje

De steenbekleding op de dijk bestond uit een groot vak met Haringmanblokken, twee kleine vakken met basaltzuilen die werden afgewisseld door een klein vak met Haringmanblokken, en twee kleine vakken met basaltzuilen, Lessinese steen en Doornikse steen. Boven het grote vak met Haringmanblokken lag een smalle strook doorgroeistenen. De bovengrens van de steenbekleding varieerde van NAP + 3,3 m tot NAP + 4,7 m. Delen van de boventafel, het grootste deel van de berm, die begon op circa NAP + 3,3 à 5,4 m, en het bovenbeloop waren met klei en gras bekleed. Lokaal waren op de berm stroken van vlakke betonblokken en Vilvoordse steen aangebracht.Toetsing
oude bekleding, haringmanblokken, basalt en Doornikse steen
oude bekleding van betonblokken

De eerdere toetsing wordt in twee rapporten geactualiseerd door het Waterschap die daarna gecontroleerd zijn door het projectbureau. Het hierbij behorende veldonderzoek is later uitgevoerd. Ten slotte is de vrijgave van de toetsing door het projectbureau opgesteld, waarna ontwerp en uitvoering van het dijkvak kon worden gestart.

De gehele bekleding moet worden verbeterd.

Ontwerp
aanbrengen zuilen
beschermdammetje voor strand Pluimpot

De berekende dikten van de gezette bekledingen zijn 15% extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft. De nieuwe bekledingen in de ondertafel wordt uitgevoerd in betonzuilen en gekantelde Haringmanblokken. In de boventafel worden betonzuilen toegepast. Voor de dijk wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd, met een toplaag van 10-60 kg. Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die grotendeels toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag van het toegankelijke deel wordt in asfalt uitgevoerd. Het afgesloten deel (de Noordpolder) wordt uitgevoerd in Haringmanblokken, plat geplaatst, met de inkassing aan de onderzijde.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De toetsing voor de overdracht door het waterschap en de revisietoetsing door het projectbureau zijn uitgevoerd. De bekleding is goed bevonden en de overdracht kon plaatsvinden.Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Aangezien er geen meerwerk binnen het oorspronkelijke contract kan worden verrekend zijn er enige contractwijzigingen nodig om extra werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van het werk, te kunnen uitvoeren en declareren.Uitvoering
aanbrengen teenschot
nieuwe zuilen boven gekantelde blokken
plaatsen zuilen
beschermdammetje strand Pluimpot en aanbrengen zuilen

Voordat begonnen wordt met de uitvoering, wordt een startup bespreking gehouden waarin alle mogelijke problemen bij de uitvoering worden besproken. Een aandachtspunt bij de eerste bouwvergadering is het tijdschema. Het is de bedoeling dat 1100 m nabij de camping klaar dient te zijn op 1 juli. Dit i.v.m. de recreatie. Het zal een moeilijke opgaaf zijn, aldus de aannemer omdat hiervoor nog maar krap een maand beschikbaar is. Later blijkt dat de eind datum van 1 juli voor dit vak niet meer haalbaar. Uitstel is redelijk omdat het niet mogelijk was om dat deel nog te maken in het korte tijdbestek dat nog resteerde. Per 1 september gaat men nu beginnen met de werkzaamheden nabij de camping en het strandje. Vanwege de aanwezigheid van bepaalde planten en insecten kan men op het depot Anna-Jacobapolder niet alle betonblokken kwijt. Hiervoor is reeds een alternatief depot gevonden. Na overleg met de vogelbescherming is eerder gestart op een deel van het werk. Voor dit deel geldt dat het half september geheel gereed moet zijn. Dit was een voorwaarde om eerder te starten. De directie stelt voor om de mitigerende maatregelen te evalueren met de vertegenwoordiger van de vogelbescherming. Aannemer deelt mee dat er een bijna ongeluk is gebeurd bij het graven in het dijktalud, hierbij is een 50 KV kabel beschadigd.De aannemer wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Er zijn 900 stuks lege pallets van de geleverde basalton in de brand gestoken.

Projectbeheer controleprocessen


KerndocumentenReferenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares