Tholen 2 (Poortvliet ev)


Context VN set links: model = Tholen 2


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Tholen 2

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam, Spuisluis, Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2007
Locatie 
Tholen
Coördinaten 
51° 31' 25", 4° 9' 18"
Dijktraject 
1042,9 - 1079,8



Dit werk omvat de nieuwe dijkbekledingen voor dijktraject Tholen 2, langs de Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland- en de Schakerloopolder. Dit dijktraject, tijdens de werkzaamheden in beheer bij waterschap Zeeuwse Eilanden, nu onderdeel van waterschap Scheldestromen, ligt aan de Oosterschelde op de zuidoosthoek van Tholen, en heeft een lengte van 3,7 km. Het dijktraject grenst oostelijk aan de Oesterdam.

Bijzonderheden:

  • In 1894 is een deel van de waterkering beschadigd door een zand-meevoerende wel. Ter plaatse is een flauw talud zichtbaar. Ook na de verbetering is dit nog duidelijk herkenbaar.
  • Nadat het werk was afgerond, werden op het grastalud overslagproeven uitgevoerd. Hierbij werd zichtbaar dat tijdens de dijkversterking op sommige locaties veel stenen in de klei waren terecht gekomen.
  • In 2011 is met behulp van sleuven de exacte locatie van de stenen vastgesteld. Hier hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.
  • In de oorspronkelijke situatie la op een klein deel van de ondertafel een dijktuin met verschillende bekledingsmaterialen. Helaas was het niet mogelijk om deze te handhaven; ze waren onvoldoende sterk.

Lessons learned




Lesson learned: Inkassing dijk onvoldoende schoongemaakt voor aanvullen

Resten bouwmaterialen aangetroffen in aangevulde inkassing kruin
Bij het uitvoeren van oploopproeven op herstelde inkassingen in het bovenbeloop bleken er stenen in de klei te zitten. Nadere inspectie op andere dijkvakken leverde nog enkele locaties met ongewenste materialen op. De volgende mogelijke oorzaken werden geïdentificeerd:

  • De klei die wordt ontgraven en op de kruin wordt gezet, kan reeds puin bevatten.
  • De vrijkomende materialen en nieuwe materialen komen in contact met de kleilaag waarin de inkassing (die vaak dient als depot) is gemaakt.
  • Voorafgaand aan het aanvullen van de grond kunnen er resten materialen achter blijven als deze strook niet goed wordt opgeschoond.
  • Er kan moedwillig materiaal worden achtergelaten (vuilniszakken aangetroffen).

Omgevingsmanagement werkprocessen





Landschap

De landschapsvisie voor dit traject is niet afwijkend van de eerder opgestelde zienswijze voor de Oosterschelde. Wel worden de nol en het haventje genoemd als elementen die behouden dienen te worden.

De nol (uitstulping) veroorzaakt door het herstel van een afschuiving, nabij dijkpaal 1065 zal worden gehandhaafd. Deze afschuiving is in 1894 tijdens een storm ontstaan. Er is een literatuurstudie verricht door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, hieruit bleek dat een zand meevoerende wel ter plaatse van de afsluiting van de Striene de meest waarschijnlijke oorzaak was.

Het haventje "Strijenham" dient zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm te worden behouden. Daarom wordt een verborgen glooiing aangebracht achterlangs het dammetje.

Het gemaal "Loo Hoek", de gepenetreerde Basalton overlaagd door 0,10 m asfalt i.v.m. de begaanbaarheid voor het vervangen van de schuiven. De strekdammetjes dienen in de huidige vorm te worden gehandhaafd, i.v.m. de stabiliteit, hierdoor blijft alleen een variant van een overlaging onder GHW mogelijk.





Referenties





Ecologie

Op basis van het detailadvies wordt een bekleding gekozen die minimaal de zelfde ecologische waarde heeft als de oude bekleding.

Er wordt een duikersonderzoek verricht in opdracht van RIKZ. Het rapport over het uitgevoerde ecologisch duikwerk vormt een onderdeel van de benodigde informatie waarmee het Projectbureau Zeeweringen de "natuurtoetsen" zal laten opstellen. Het Projectbureau heeft deze natuurtoetsen nodig om de dijkbekledingswerken conform de wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren. Op basis van het uitgevoerde waterbouwkundig duikonderzoek komt het waterschap tot de conclusie dat een bestorting van de vooroever vooralsnog niet aan de orde is. Bij het ontwerp voor het verbeteren van de steenbekleding zal wel rekening moeten worden gehouden met instabiliteit van de vooroever indien de constructie inhoudt dat de bovenbelasting op de vooroever sterk toeneemt en er sprake is van een ingrijpende verstoring van de ondergrond door graafwerkzaamheden.







Referenties





Vergunningen en projectplan

Van elk dijkvak wordt door het projectbureau een planbeschrijving opgesteld. Deze dient als basis voor het aanmelden voor een mer-beoordeling en het aanvragen van vergunningen. De aanmelding voor een mer-beoordeling wordt door het waterschap bij de provincie ingediend. De provincie beslist dat een Milieueffectrapport niet nodig is en verleent goedkeuring art 7 Wet op de waterkering. Ook wordt door het waterschap bij de provincie een aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet ingediend. Hiervoor wordt eveneens toestemming verleend onder de gebruikelijke voorwaarden.

Er worden een Habitat natuurtoets en een Soortenbeschermings natuurtoets opgesteld om een eventuele aanvraag in het kader van de Flora- en fauna wet mogelijk te maken.

Ten slotte deelt het projectbureau aan de aannemer mee dat de benodigde vergunningen zijn verkregen.
















Communicatie
haven Strijenham, streetprint

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de planbeschrijving ter inzage gelegd. Om een snelle indruk te geven wordt een samenvatting opgesteld.

Het projectbureau organiseert een informatieavond voor omwonenden in het dorpshuis van Poortvliet. De aannemer wordt hiervoor uitgenodigd om een korte uitleg te geven over de manier van uitvoeren en de mogelijke hinder tijdens de uitvoering (haventje Strijenham). Een aantal zaken dat daar ter sprake komt:

- Onder gemiddeld hoog water blijft de huidige bekleding liggen. Op deze steenbekleding wordt een laag breuksteen ingegoten met asfalt aangebracht. Door hierop een laagje fijn breuksteen aan te brengen kunnen planten zich makkelijker hechten.

- Om het water makkelijk toegankelijk te maken voor recreanten komt op een aantal plaatsen geen fijn breuksteen.

- Op twee locaties komt een trap zodat duikers makkelijk het water in en uit kunnen.

- Het havenplateau krijgt een asfaltlaag met een streetprint. Asfalt is heel sterk maar veel mensen vinden het niet mooi. Door er streetprint in te walsen, lijkt het of er klinkers liggen.


Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant voorafgaand aan de werkzaamheden en na afronding.







Referenties





Juridische zaken

Het waterschap ontving een schadeclaim ten gevolge van de dijkversterking. Een lokale ondernemer was van mening dat de werkzaamheden aan de dijk negatieve gevolgen hadden voor het uitoefenen van zijn eigen werkzaamheden: als eigenaar van een camping kon hij tijdelijk geen gasten ontvangen. Daarnaast was hij het niet eens met het nieuwe buitendijkse onderhoudspad. Door de nieuwe inrichting zou er blijvend nadeel zijn in de vorm van waardevermindering van de camping. De beperking van de dijkrecreatiemogelijkheden zou leiden tot een veranderde situering en als gevolg daarvan een lagere WOZ-waarde.

De claim werd voor wat betreft de tijdelijke inkomstenderving gehonoreerd.




Technisch management werkprocessen





Inventarisatie
oude bekleding, vilvoordse steen en open steenasfalt
oude situatie gemaal Loo Hoek
oude bekleding, graniet, basalt en vilvoordse steen

De glooiing bestond uit diverse bekleding typen, het was een lappendeken. Er was nauwelijks sprake van een scheiding tussen onder en boventafel. Er kwamen verschillende vakken Basaltonzuilen, basaltzuilen en Haringmanblokken voor die tijdens de dijkverbeteringswerken in 1997 zijn aangelegd. De oude bekleding bestond vooral uit Vilvoordse steen, Lessinese steen en basaltzuilen al dan niet ingegoten met gietasfalt of beton. Boven deze bekleding kwamen stroken met doorgroeistenen en Fixstone (open steenasfalt) voor. De bovengrens van de steenbekleding varieerde van NAP + 3,14 m tot NAP + 4,07 m. De delen van het onderbeloop die daarboven lagen, het grootste deel van de berm die begon tussen circa NAP + 3,2 à 5,0 m, en het bovenbeloop waren met klei en gras bekleed. Op de berm en gedeeltelijk op de kruin was door de gemeente Tholen een betonnen fietspad aangebracht.







Toetsing
voormalige dijktuin
toetsonderzoek vilvoordse steen
toetsonderzoek open steenasfalt

Door het waterschap is een actualisatie van de oude toetsing toegeleverd. Het projectbureau heeft deze in twee fasen gecontroleerd waarna de vrijgave is opgesteld. Later is deze vrijgave getoetst aan nieuwe inzichten (stabiliteit basaltbekleding) en is de vrijgave opnieuw verstrekt.

Het grootste gedeelte van de gezette steenbekleding dient verbeterd te worden. Uitgezonderd zijn drie vakken met basaltbekleding. Twee van deze vakken liggen in de ondertafel, het derde vak ligt in de boventafel, ter plaatse van een eerdere schade.












Ontwerp
haven Strijenham, storm 18 maart 2007
aanbrengen penetratie breuksteen en filterlaag onder zuilen

De berekende laagdikten van de gezette bekledingen zijn met 15% vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.

De bekleding van de ondertafel wordt overlaagd tot GHW (afgestrooid met breuksteen 45/125 mm) waarbij is gekozen om ook de daar liggende vakken van goedgekeurde smalle strook basalt eveneens te overlagen om het aantal overgangen te beperken. Op de boventafel worden betonzuilen geplaatst, behalve ter plaatse van de nol, waar de basalt is goed getoetst. Voor de dijk wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd, met een toplaag van 60-300 kg, plaatselijk patroon gepenetreerd (stippen). Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die toegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag wordt in grindasfaltbeton uitgevoerd.

De nol (uitstulping) nabij dijkpaal 1065 zal worden gehandhaafd, inclusief de goed getoetste bekleding van basalt.

Over de mate waarin de havendam van Strijenham onder maatgevende omstandigheden functioneert is een kennisnotitie opgesteld waarin wordt gesteld dat rekening moet worden gehouden met aanzienlijke schade. Ter plaatse van het plateautje van het haventje wordt een verborgen glooiingsconstructie aangelegd bestaande uit breuksteen 5-40 kg vol en zat gepenetreerd met gietasfalt. Deze bekleding sluit aan op de naastliggende bekledingen. Het havenplateau wordt voorzien van asfalt met streetprint om het aanzien te verbeteren.

De strekdammetjes ter plaatse van het gemaal "Loo Hoek" blijven gehandhaafd in verband met de stabiliteit, onder GHW worden ze voorzien van een overlaging.

De controle door de toetsgroep leidt niet tot veranderingen in het ontwerp. Wel wordt gewaarschuwd dat door verminderd toezicht door de directie tijdens de uitvoering de kwaliteit van gepenetreerde breuksteen mogelijk minder kan zijn.






Referenties





Revisietoetsing en overdracht

De rapportage door het waterschap en de revisietoetsing door het projectbureau zijn opgesteld, waarna dit dijkvak officieel is overgedragen aan het waterschap.







Referenties


Contractmanagement werkprocessen





Contract
herstel kleilaag
resten filtermateriaal
gevonden voorwerp

Op basis van afwijkingsrapporten wordt aangegeven welke extra werkzaamheden zijn verricht. Deze worden vergoed in vaststellings-overeenkomsten. Het ging over materialen die niet goed in het bestek waren beschreven en het uitbreken van een extra stuk oude glooiing.

Op 22 april 2008 is door projectbureau Zeeweringen en waterschap Zeeuwse Eilanden een nadere schouw gedaan betreffende het inzaaien en steenvrij opleveren van het dijkvak Tholen 2. Hieruit bleek dat deze werkzaamheden niet in voldoende mate zijn uitgevoerd. De aannemer is verzocht om op korte termijn deze tekortkomingen te herstellen. Ook andere punten uit de eerder opgestelde lijst (technische opname 27 oktober 2007) te worden hersteld. In maart 2011 zijn op deze dijk oploop- en overslagproeven uitgevoerd. Hier bleek schade te ontstaan die kon worden toegeschreven aan de aanwezigheid van veel stenen in de klei. Het bleek dus dat de gepleegde schoonmaakacties niet in voldoende mate hebben plaatsgevonden. De resultaten van de proeven zijn in een rapportage samengevat. Ook is in een notitie aangegeven op welke wijze deze verontreiniging is tot stand kunnen komen. Nadat tijdens de proeven bleek dat er veel stenen in de klei aanwezig waren is een verkenning uitgevoerd naar de dikte van de kleilaag op het bovenbeloop van de dijk en om te beoordelen hoeveel steenachtig materiaal in de klei aanwezig is. Op 6 locaties zijn met een mobiele kraan sleuven getrokken loodrecht op de dijk, vanaf het bovenbeloop tot aan de onderhoudsstrook. Daarbij is de zone die bij de werken van 2007 vergraven is, geheel ontgraven. Vervolgens is doorgegraven tot aan de zandkern van de dijk om de dikte van de kleilaag vast te stellen. Op het bovenbeloop is op het hele traject een kleilaag aanwezig met een dikte van minimaal bijna 1 m. Bij dijkpaal 1045 en 1053 is een meer dan normale hoeveelheid steenachtig materiaal in de kleilaag naast de onderhoudsweg aangetroffen. Bij dijkpaal 1048+50m is in feite geen echte kleilaag meer aanwezig, maar is sprake van een zeer stenige grondlaag op een dunne kleilaag. Op basis van deze onderzoeken is besloten om de sterk verontreinigde delen zo snel mogelijk te vervangen door nieuwe klei. Op basis van een controle op de aanwezigheid van broedvogels en een ecologische beoordeling is door de provincie aangegeven dat in het kader van de Natuurbeschermingswet geen vergunning nodig is. Hierna zijn in september de benodigde werkzaamheden aangevat, de oude verontreinigde klei is verwijderd en vervangen door goede klei.


Lesson Learned

Naar aanleiding van de problematiek van de aangetroffen stenen in de dijk, deed het projectbureau onderzoek en stelde het een memo op. De volgende mogelijke oorzaken werden geïdentificeerd:

- De klei die wordt ontgraven en op de kruin wordt gezet, kan reeds puin bevatten. Denk hierbij aan een mogelijk puinpad op de bestaande berm of een kleilaag welke puinresten bevat. Indien dit het geval is, bestaat de kans dat het oppervlak van de kleilaag in het boventalud en de kruin ook puinresten bevat welke achterblijven uit de hier in depot gezette klei.

- De vrijkomende materialen en nieuwe materialen komen in contact met de kleilaag waarin de inkassing is gemaakt. Ook kan het oppervlak van het bovenliggend talud in contact komen met deze materialen waardoor hierop mogelijk restanten achter blijven.

- Voorafgaand aan het aanvullen van de grond kunnen er resten materialen achter blijven als deze strook niet goed wordt opgeschoond.

- Er kan moedwillig materiaal worden achtergelaten.










Referenties





Uitvoering
schade haringmanblokken op klei
tijdelijke reparatie schade basalton
aanbrengen asfalt op onderhoudsstrook

Het door de aannemer ingeleverde projectkwaliteitsplan en de planning van het project verbetering glooiingsconstructie worden in de derde versie door de directie geaccepteerd. Verder is aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat een melding in het kader van het bouwstoffenbesluit verzonden.

Tijdens de storm halverwege januari 2007 is schade ontstaan aan de bestaande bekleding van basaltonzuilen en haringmablokken. Dit is hersteld door middel van plaatselijke aanvulling met breuksteen 10-60 kg vol en zat gepenetreerd met beton. Tevens is de glooiing plaatselijk ingegoten met beton.

Een paddenscherm is geplaatst van de Oesterdam tot aan dijkpaal 1070. Tijdens een bezoek van een ecoloog is de aannemer verzocht om het paddenscherm ter controle na te lopen.

Door de aannemer is geconstateerd dat, ondanks de borden, er toch duikers en fietsers op het werk komen. De aannemer verwacht dat dit een probleem is dat de hele periode zal duren. Bij de duiklocatie nabij de Oesterdam is dit gevaarlijk omdat stortsteen wordt aangevoerd.

Er wordt een proefvak uitgevoerd om Vilvoordse - en Lessinese steen her te gebruiken als afstrooimateriaal voor de overlagingsconstructie. Het materiaal wordt gebroken tot een sortering 45-125 mm steen.

Er is een overleg geweest met de duikvereniging over de constructie van de duiktrappen. De door de aannemer voorgestelde oplossing (betontrap) is besproken en er zijn aanvullende afspraken gemaakt.

De aannemer deelt mee dat in de schaftkeet is ingebroken en diverse spullen zijn meegenomen. Ook wordt gemeld dat de ruiten van de keetwagen kapot zijn geslagen.




Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten






















































Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares