Toetsing dijken met ecologische concepten


Context VN set links: model = Toetsing dijken met ecologische concepten


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Toetsing dijken met ecologische concepten

Result = Building with Nature VN, Uitvoerend orgaan toetsen VN

End Set VN link


Een dijk met een ecologisch concept is een waterkering waarbij de waterveiligheid centraal staat en waarbij ecologie wordt ingezet om doelen gerelateerd aan waterbouw en waterveiligheid te kunnen verwezenlijken of om meerwaarde gerelateerd aan ecologie, landschap en recreatie te genereren.


De toetsing van de veiligheid van dijken met ecologische concepten VN Bepalen invloed ecologische concepten VN Kwantificeren invloed ecologische concepten VN Beoordelen cruciale eigenschappen VN Vormen toetsoordeel VN Opstellen toetsmethode VN Methodiek VTV VN Toetsen dijken met ecologische concepten VN Waterwet VN Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Toetsen Noordwaard VN Toetsen dijk met griend VN Toetsing dijken met ecologische concepten VN Building with Nature VNToetsen ecologische concepten
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares