Tweede Bathpolder


Context VN set links: model = Tweede Bathpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Tweede Bathpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 
Strekdam
Voorland 
Schor, Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2010
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 25' 58", 4° 9' 12"
Dijktraject 
1225,6 - 1272,5Het dijktraject ligt aan de Oosterschelde in Zuid- Beveland, ten oosten van Krabbendijke en in de gemeente Reimerswaal en beschermt de Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder en Roelshoek. Later is ook het meest westelijk stukje van de Eerste Bathpolder toegevoegd (dp 1225,6 tot dp 1227). Het is deels eigendom van Waterschap Zeeuwse Eilanden en deels is het in particulier bezit. De beheerder van het dijktraject was het Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dijkpaal (dp) 1225,6 en dijkpaal (dp) 1272,5 en heeft een lengte van ongeveer 4,7 km. Voor het dijktraject is schor aanwezig dat in beheer is bij Natuurmonumenten.

Bijzonderheden:

  • Verwacht wordt dat de slikken en de schorren de komende 50 jaar zullen afnemen. Hiermee is in het ontwerp rekening gehouden.

Kaart werkgebied

Werkgebied Tweede Bathpolder.JPG


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detail advies is een inventarisatie opgenomen van de op de aanwezige bekleding voorkomende flora. Verder wordt een advies verstrekt over de soort bekleding die moet worden toegepast. Op de nieuwe bekleding moet zich minstens een zelfde kwaliteit vegetatie kunnen ontwikkelen als op de vroegere bekleding.

Op het slik dat voor dit dijkvak ligt is in de jaren 2010 en 2011 met wisselend succes zeegras geplaatst. Bijgevoegde documenten gaan hier nader op in.
Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt een aanmelding gedaan bij de Provincie voor een mer beoordeling. Ook wordt Verzoek tot goedkeuring Wet op de waterkering aan de provincie verzonden. De provincie acht een Milieueffectrapport niet noodzakelijk en geeft goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering. Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. In verband met gewijzigde inzichten t.a.v. de praktische faseringsmogelijkheden is de planning van de fasering van werkzaamheden beperkt gewijzigd. Deze wijziging is nader bezien in een erratum van de Passende beoordeling. Er zijn geen beschermde natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet aanwezig in het gebied of de directe omgeving, waarop effecten mogelijk zijn. Een vergunning is in dit kader dan ook niet noodzakelijk. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend. Deze voorwaarden beogen het beperken van nadelige effecten voor de natuur door uitvoering van het werk.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. In deze soortentoets is geconstateerd dat bij uitvoering van de aangegeven mitigerende maatregelen geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.
Referenties

Communicatie
steiger en onbruikbare trap
steiger en nieuwe trap
oude bekleding nabij huizen
nieuwe situatie nabij bewoning

Voor dit project wordt een omgevingsplan opgesteld. Hierin wordt verwoord op welke manier de communicatie met de diverse doelgroepen moet worden onderhouden. Later volgt een communicatie matrix waarin de contacten nader worden gespecificeerd.

Op 12 januari 2010 wordt een informatie avond gehouden. Deze is aangekondigd in de plaatselijke media. Er worden diverse vragen gesteld, waaronder de vraag of er ter plaatse van de steiger een nieuwe trap wordt aangelegd. Omdat de oude trap deels onder her steiger ligt en de nieuw trap dus eigenlijk niet als vervanging kan worden gezien dient hier intern overleg over te worden gevoerd. Ook is er een omwonende die belangstelling heeft voor een bouwkundige vooropname. Aangezien de ligging van de woning niet voldoet aan de vastgestelde criteria zal geen vooropname worden uitgevoerd op kosten van het projectbureau.

De bewoners van de buitendijkse woningen nabij Roelshoek hebben hun ongenoegen uitgesproken dat zij niet uitgenodigd zijn voor de informatieavond in Krabbendijke. De uitnodiging tot het bijwonen van een informatieavond loopt via de lokale kranten, het is niet gebruikelijk dat mensen hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen. Op de informatieavond is geen nieuwe informatie verstrekt. In dit geval zijn de bewoners echter vooraf uitgebreid persoonlijk geïnformeerd. Zij hebben zowel aandacht bij de gemeente Reimerswaal als bij het projectbureau, waar ook overleg uit is voortgekomen.

Half april komen er, op uitnodiging van het projectbureau, een aantal klassen van een drietal basisscholen uit Krabbendijke om een kijkje te nemen op de dijk.


Referenties

Juridische zaken

Een deel van de dijk langs de Tweede Bathpolder is particulier eigendom. Namens het waterschap is met een eigenaar overleg gevoerd over een mogelijke aankoop van de betreffende gronden. Tijdens deze onderhandelingen is gebleken dat de eigenaar niet bereid was om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de dijkversterking in de vorm van verkoop dan wel in de vorm van een toestemming om de grond te gebruiken en betreden ten behoeve van de uitvoering van het werk. Op grond van de Keur waterschap Zeeuwse Eilanden 2007 zijn eigenaren van waterstaatswerken (waartoe dijken ook behoren) verplicht om werken ter behartiging van de aan het waterschap reglementair opgedragen taken te gedogen. Het waterschap zal indien nodig gebruik maken van deze op de dijk rustende gedoogverplichting. In de beginfase van het werk was er nog een onvriendelijk contact tussen de eigenaar en de aannemer. Ondertussen is door het Waterschap een calculatie opgesteld op basis waarvan men tot overeenstemming hoopt te komen. Over de hoogte van de vergoeding is nader overleg gepleegd.

Een andere eigenaar heeft zelf al eerder contact opgenomen met het waterschap Zeeuwse Eilanden met betrekking tot de brief die hij van het waterschap ontvangen heeft. Hij verschilt van mening over de voorgestelde vergoeding en geeft een korte toelichting. Daarnaast geeft hij aan dat de communicatie met het waterschap naar zijn mening te wensen overlaat.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Bathpolder schor
oude kreukelberm van dakpannen

Voor een groot deel ligt de dijk achter schor en slik. De bekleding ligt grotendeels boven Gemiddeld Hoog Water (GHW) en bestaat voor een groot deel uit basalt afgewisseld met Vilvoordse steen, beiden zijn deels gepenetreerd met beton. Het bovenste gedeelte van de glooiing van een groot deel van het dijktraject bestaat uit Fixstone (open steenasfalt). Verder komen kleinere vakken voor bestaande uit vlakke betonblokken, Haringmanblokken, Basalton, dakpannen in beton en een glooiing van muralt, welke geen cultuurhistorische waarde heeft. De bovengrens van de bekleding ligt overal op de bermknik en varieert tussen NAP + 3,9 m en NAP + 4,9 m. Een klein gedeelte bij Roelshoek ligt lager, op NAP + 3,5 m, onder ontwerppeil. Slechts op een klein gedeelte is een onderhoudspad aanwezig en het grootste deel van het dijktraject is gesloten voor recreatie.Toetsing
oude bekleding systeem De Muralt
afgekeurde begroeide bekleding
afgekeurde bekleding van Fixstone
oude bekleding, vierkante blokken en basalt

De geactualiseerde toetsing door het waterschap is in twee rapporten weergegeven. In een aparte notitie is de reden weergegeven waarom de oude Fixstone bekleding niet kan worden gehandhaafd. De geactualiseerde toetsing is gecontroleerd door het projectbureau.

Het grootste gedeelte van de steenbekleding dient verbeterd te worden, uitgezonderd enkele kleine vakken met een bekleding van basalt en Basalton. Deze vakken zijn dermate klein dat deze in het ontwerp niet gehandhaafd worden.


Referenties

Ontwerp
Bathpolder overlaging gepenetreerde breuksteen
nieuwe trailerhelling

Voordat met het ontwerp wordt begonnen zijn de golfrandvoorwaarden in detail gecontroleerd. De vrijgegeven waarden zijn in de ontwerpnota verwerkt.

De laagdikte van de gezette bekledingen is extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.

De ontwerpnota is twee maal aangepast, de eerste keer om het meest westelijke deel van de Eerste Bathpolder toe te voegen en vervolgens nadat voor een deel de randvoorwaarden zijn aangepast in verband met een te verwachten grotere teruggang van het schor gebied.

De kreukelberm is ingegraven in het schor. Hierboven is een nieuwe bekleding aangelegd. Ongeveer de helft van het dijkvak is bekleed met zuilen, de andere helft is voorzien van een overlaging met gepenetreerde breuksteen. Bij Roelshoek is een verborgen glooiing aangebracht ter plaatse van het strandje. Ook is de waterkering rechtgetrokken om een kommetje waar zich wier ophoopte af te snijden.

Op de stormvloedberm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die grotendeels ontoegankelijk zal zijn voor fietsers. De toplaag van het toegankelijke deel wordt in grindasfaltbeton uitgevoerd. Het afgesloten deel wordt uitgevoerd in open steenasfalt afgestrooid met grond.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

De bekleding is getoetst door het waterschap en gecontroleerd door het projectbureau.

Omdat in de uitvoering het werk Bathpolder 2 en Stroodorpepolder is samengevoegd met de aanzet Oesterdam, Eerste en Tweede Bathpolder zijn ze samen overgedragen aan het waterschap.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
luchtfoto tijdens aanleg

Het bestek Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek (2010) is samen met het bestek Eerste en Tweede Bathpolder en Oesterdam (2009) op de markt gebracht. De uitvoering heeft in genoemde jaren plaatsgevonden.

Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken. In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur. Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties. Door middel van uit te voeren toetsen zal de controle door de directie worden uitgevoerd.Uitvoering
verwijderen oude bekleding, systeem De Muralt
Dijkversterking met nieuwe zuilen
aanbrengen overlaging nabij bewoning
Bathpolder aanbrengen penetratie

Bij de eerste vergadering over dit traject is een ecoloog van het projectbureau uitgenodigd. Er zijn twee schelpenbankjes op het schor of slik aanwezig. De schelpenbankjes worden gebruikt als broedgebied en dienen, om het broeden van vogels tegen te gaan, te worden verwijderd. Het is nog niet duidelijk of de schelpenbankjes onder het slik verdwenen zijn, dit dient nog te worden vastgesteld. Indien ze in de werkstrook liggen dienen de schelpen in depot gezet te worden en na afronding van het werk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Er is een klacht binnengekomen over de snelheid op de transportroute, gedeelte Dwarsweg. De betreffende chauffeurs zijn hierop aangesproken.

Er is politie op het werkterrein geweest omdat baldadige jeugd na werktijd de machines beklimt en de bouwhekken omgooit. Het materieel wordt nu 's avonds op de dijk geparkeerd zodat aanwonenden enige zicht hebben op het materieel. Later is nabij het strand brand gesticht door derden. Politie en brandweer zijn ter plaatse geweest. Daarnaast is buiten werktijd de markering van de tijdelijke toegangsweg voor de buitendijkse bewoners, bestaande uit houten palen met linten, gestolen.

De ecoloog van het projectbureau heeft het dijkvak eind mei en begin juni bezocht en tussen dp 122.4 en dp 125.5 geen broedende vogels waargenomen. Tussen dp. 125.5 en Roelshoek mag nog niet buitendijks worden gewerkt. Met name op het hogere schor (met schelpen en stenen) rond dp 126.4 zijn diverse broedvogels gezien, Scholekster, Bontbekplevier, Strandplevier en Kleine Plevier. Hier moet rond 1 juli opnieuw gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedvogels. De aannemer vraagt of er eerder begonnen op het gedeelte van dp 1244 tot dp 1255, bij voorkeur op 15 juni. De provincie geeft hiervoor geen toestemming.

De aannemer is door een particulier aangesproken over schade aan de afrastering langs zijn perceel aan de Noordschans als gevolg van het werkverkeer. De aannemer heeft de schade hersteld.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares