VeiligheidsnormSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Veiligheidsnorm

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Veiligheidsnorm

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Veiligheidsnorm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Veiligheidsnorm

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Veiligheidsnorm

Result = Wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Veiligheidsnorm

Result = Basispeil VN, Beschermingsniveau VN, Dijkring VN, Hoogwaterrichtlijn VN, Maatgevende waterstand VN, Modelfactor VN, Stochast VN, Waterstandsnorm VN, Werklijn VN

End Set VN link


1. Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige het waterkerend vermogen bepalende factoren. 2. De wettelijke bescherming van een dijkring tegen overstromen. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de waterkering. Ten behoeve van het ontwerpen en toetsen van waterkeringen leidt men per dijkringgebied, uitgaande van de norm, een maatgevende hoogwaterstand af. De waterkering moet tegen het optreden van deze waterstand bestand zijn.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Wetgeving
Bestaat uit 
Overhoogte, Overschrijdingskans, Toetsing op veiligheid
Gerelateerd concept 
Dijkring, Basispeil, Beschermingsniveau, Hoogwaterrichtlijn, Maatgevende waterstand, Modelfactor, Stochast, Waterstandsnorm, Werklijn

Zie ook


Veiligheidsnorm.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares