Verzilting in Nederland


Context VN set links: model = Verz Verzilting hoofdwatersystemen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Verz Verzilting hoofdwatersystemen

Result = Beheer van watersystemen VN

End Set VN link


Figuur 1: Zilte vegetatie op de oevers van het Grevelingenmeer.

Inleiding

Na de voltooiing van de Deltawerken en de rivierregulering in de Rijn en de Maas heeft de waterhuishouding van het hoofdwatersysteem zijn huidige vorm gekregen. Beheren en beheersen met een toenemende kennis van de stroming, waterstanden en zoutindringing vormde de basis voor de waterhuishouding. Naast de belangen voor scheepvaart en landbouw werd in de jaren 70 ook de aandacht voor ecologie en visserij steeds belangrijker. Het besluit tot de aanleg van Oosterscheldekering en de compartimenteringswerken was het sluitstuk van een grootscheepse aanpassing in de Nederlandse waterhuishouding. Waterverdeling, peilbeheer, doorspoelen en verziltingsbestrijding waren en zijn nog steeds de belangrijkste kenmerken van het waterkwantiteitsbeheer.

Vanuit de historische context is duidelijk geworden dat de huidige waterhuishouding in Nederland zijn wortels kent in de vorige eeuw. De groei en ontwikkeling van de havens in combinatie met de eveneens sterke groei en ontwikkeling van de land- en tuinbouw in West-Nederland leidden tot een sterke aandacht voor verzilting. In het Rijnmondgebied was dit overduidelijk het geval, maar ook in andere delen van West-Nederland nam de aandacht voor verzilting toe. In de eerste nota waterhuishouding kwam Rijkswaterstaat met concrete maatregelen om de verzilting in West-Nederland te beheersen.

Deze wiki-pagina's over verzilting geven op basis van de historisch context een overzicht van het verziltingsvraagstuk in het Hoofdwatersysteem van Nederland. Uiteraard is dit onlosmakelijk verbonden met het beheer van het regionale watersysteem. Dit komt zijdelings wel aan de orde of in specifieke cases. Daar wordt dieper ingegaan op de problematiek binnen het beschreven watersysteem. De conceptmap beschrijft de samenhang van verzilting met de belangrijkste condities, randvoorwaarden en activiteiten die daarmee samenhangen. Zie ook 'verder lezen' voor meer toelichting.

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.


Verz Eisen gebruikers VN Verz Getij VN Zeespiegel VN Klimaatverandering VN Verz Rivierafvoer VN Verz Estuariene dynamiek VN Verz Verdeling van het water VN Verz Functie van kunstwerken VN Verz Zoutlast VN Verz Verzilting VN Verz Zoute kwel VN Verz Maatregelen om zoutlast te beperken VN Verz Verziltingsbestrijding van het hoofdwatersysteem VN Verz Doelstelling RWS VN Verz Verzilting hoofdwatersystemen VN Verz Ontwikkeling van het thema verzilting in het waterbeheer VN Verz Geschiedenis van de verzilting in Nederland VNVerzilting hoofdwatersystemen
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares