Viane


Context VN set links: model = Viane


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Viane

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Keerwand, Haven
Voorland 
Slik, Stroomgeul, Vis- of mosselperceel
Ruimtegebruik 
Cultuurhistorie, Ecologie
Jaar 
2014
Locatie 
Schouwen-Duiveland
Coördinaten 
51° 37' 5", 4° 0' 29"
Dijktraject 
dijkpaal 303+90 meter - 323+80 meterHet dijktraject Viane bestaat uit de dijken van de Polder Vierbannen van Duiveland en de Klein Beijerenpolder. Het ligt aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland ten zuiden van het dorp Ouwerkerk, tussen dijkpaal 303+90 meter en dijkpaal 323+80 meter. De lengte van het dijktraject is 1,4 kilometer. Waterschap Scheldestromen tekent voor het beheer en ondehoud van het dijktraject. De gemeente Schouwen-Duiveland is eigenaar van de havenplateaus in het dijktraject.

Bijzonderheden

 • Op één van de havenplateaus staat een woonhuis op een perceel dat particulier bezit is. Het dijklichaam, het talud met steenbekleding, het haventje en de oprit naar het woonhuis zijn eigendom van waterschap Scheldestromen.
 • Tijdens de uitvoering trof de aannemer een bom aan in de kreukelberm. Omdat het dijktraject niet als verdacht gebied gold, had het projectbureau deze bom vooraf niet gedetecteerd. Het verwijderen van de bom en de extra detectiewerkzaamheden daarna leidden tot een week vertraging.

Kaart werkgebied

Werkgebied Viane.jpg

Lessons learned
Lesson learned: Werkzaamheden combineren

Aanleg vispassage op verzoek van waterschap
Zeeweringen werkte vaak samen met andere partijen (gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, lokale ondernemers) om de dijkversterking efficiënt uit te voeren, kosten te besparen en overlast te beperken. Zo voerde het projectbureau regelmatig op verzoek van het waterschap onderhoudswerkzaamheden uit tijdens een dijkversterking.

Lesson learned: Hillblocks

Eerste toepassing Hillblocks
In 2012 zette Zeeweringen voor het eerst Hillblocks op de dijk bij de Stavenissepolder. Dit nieuwe model bleek in het begin niet geheel vrij te zijn van kinderziektes. Lopende de toepassing op volgende werken is het model verbeterd. Op verzoek van PbZ zijn in overleg met de beheerder en de fabrikant afspraken gemaakt over herstel/vervanging voor de komende jaren.


Andere pagina's met deze lesson learned: Burghsluis, Stavenisse, Stavenissepolder

Omgevingsmanagement werkprocessen

Stakeholders

Omwonenden

Al in de ontwerpfase heeft projectbureau Zeeweringen rekening gehouden met de omwonenden van dijktraject Viane. Dat waren de eigenaar van de camping aan de westkant van het dijktraject en de eigenaar van de woning op de dijk ten oosten van het dijkvak. Om de overlast voor de camping te beperken tot één jaar besloot projectbureau Zeeweringen een deel van dijktraject Viane samen te voegen met dijktraject Vierbannen, dat in 2008 werd versterkt. De woning op de dijk werd gesloopt en opnieuw opgebouwd. Projectbureau Zeeweringen paste de planning van het oostelijk deel van het dijktraject daarop aan en heeft het deelgebied achter de woning direct na de sloop en voorafgaand aan de nieuwbouw versterkt.Cultuurhistorie

Op het voorland liggen restanten van een oude strekdam uit 1912, die deels nog zichtbaar zijn. Een deel van deze dam was voorzien van steenbekleding en een deel bestond uit vlechtwerk van zogenaamde wiepen, een techniek die vroeger veel werd toegepast en nu hier en daar nog zichtbaar is. De strekdam lag buiten de werkgrens.Ecologie
Gele hoornpapaver
2014 Viane afsluiting voor fietsen

In het ecologisch detailadvies worden de aanwezige planten geïnventariseerd, zowel in de getijzone als ter plaatse van de boventafel. Op basis hiervan wordt een advies verstrekt over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om minstens een gelijkwaardige begroeiing in de toekomst te verkrijgen. Dit detailadvies is opgenomen als bijlage van de ontwerpnota.

Gele hoornpapaver

Aan de oostkant grenst het dijkvak aan een strandje. Daar groeit een bijzonder en beschermd plantje: de gele hoornpapaver. Om de gele hoornpapaver te sparen maakte projectbureau Zeeweringen duidelijke afspraken met de aannemer dat hij niet buiten zijn werkgrens kwam bij de uitvoering en zo het strandje ongemoeid liet.


Onderhoudspad

De gemeente Schouwen-Duiveland wilde graag dat het onderhoudspad op dijktraject Viane opengesteld zou worden voor fietsers. Projectbureau Zeeweringen is niet aan deze wens tegemoet gekomen. Voor het dijkvak liggen droogvallende slikken, waar veel vogels foerageren. Om daar de rust te bewaren besloot Zeeweringen het onderhoudspad voor fietsers gesloten te houden.Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. De planbeschrijving is ter inzage gelegd. Een verzoek tot goedkeuring Waterwet wordt aan de provincie verzonden. Deze geeft goedkeuring. Een aparte vergunning wordt opgesteld voor de verborgen glooiing in de haven van Viane.

Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. Op basis van de Passende Beoordeling wordt een vergunning Natuurbeschermingswet afgegeven.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze vergunning is niet nodig, de toets voldoet indien de genoemde mitigerende maatregelen worden nagekomen.

Aan het einde van het werk is een ecologische eindcontrole uitgevoerd. Hieruit bleek dat de werkzaamheden op een goede wijze hebben plaatsgevonden.


Referenties

Projectplan

Voor dit dijktraject zijn verschillende vergunningen aangevraagd in het kader van natuurbescherming.

Referenties

Transportroutes

De transportroutes voor de aan- en afvoer van materiaal waren zo vastgesteld, dat de overlast voor de camping en de drie woningen in de omgeving minimaal was.
Referenties

Communicatie
2014 Viane getijdepoelen tijdens gastles

In het omgevingsplan zijn alle stakeholders met bijbehorende communicatiemiddelen en deadlines opgenomen. Het projectbureau heeft voor dit dijktraject verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals informatieborden, social media en persoonlijke gesprekken.

Tijdens een gastles van dit dijkvak is ook het eerder uitgevoerde werk van het project Rijke dijk bezocht. Hier is tijdens het huidige project een goed begaanbare trap aangelegd.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
2014 Viane oude prent van Viane
2014 Viane Haventerrein

Bijzonderheden

 • Aan de westkant van het dijkvak, ter hoogte van dijkpaal 305 tot dijkpaal 310 ligt camping Vierbannen.
 • Ten westen van het dijkvak is het uitstroomgemaal Duiveland aanwezig. Twee korte, met basalt beklede, dammen beschermen de uitlaat van het gemaal.
 • Ter hoogte van dijkpaal 317+50 en dijkpaal 322+50 meter liggen twee strekdammen. Beide dammen maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en zijn daarom niet in het ontwerp van de dijkversterking meegenomen.
 • Aan de oostzijde van het dijkvak ligt het haventje van Viane. Deze haven was vroeger in gebruik als landbouwhaven. Daarna was er tot 1985 een scheepssloperij gevestigd. Een betonnen keermuur vormt de begrenzing van het havenplateau.
 • Binnendijks ter plaatse van het haventje is een oude spuiboezem aanwezig van het in 1963 buiten gebruik gestelde stoomgemaal Viane.
 • Het hele dijkvak heeft een hoog voorland, de Slikken van Vianen. Voor het dijkvak ligt de geul Keeten-Mastgat. Verwacht wordt dat de slikken de komende vijftig jaar door erosie zullen afnemen.
 • Op het voorland, ter hoogte van dijkpaal 322+50 meter liggen op enige afstand buiten de werkgrenzen mosselpercelen.
 • Ter hoogte van dijkpaal 310 en dijkpaal 322 zijn er dijkovergangen in het traject.
 • De buitenberm van dijktraject Viane is onverhard, maar wel toegankelijk voor recreanten. Ter hoogte van dijkpaal 322 ligt een parkeerterrein, waarvan recreanten veel gebruik maken.

Aan het begin van het dijkvak, vanaf dijkpaal 309+60 meter tot dijkpaal 310+60 meter bestond de dijkbekleding uit basaltzuilen, die vanwege het daar aanwezige zandstrandje niet zichtbaar waren. Ter hoogte van dijkpaal 310+40 meter is een uitstroomgemaal aanwezig. De beide dammen van dat gemaal waren ook bekleed met basaltzuilen. De basaltzuilen in dit deelgebied waren voor het grootste deel ingegoten in asfaltmastiek. Vanaf dijkpaal 310+60 meter tot dijkpaal 317 was het talud onderverdeeld in drie zones. De ondertafel van het talud was bekleed met Vilvoordse steen, ingegoten met beton. Boven de Vilvoordse steen lag een strook met asfalt ingegoten gepenetreerde graniet. Daarboven bevond zich tot op de berm een smalle strook graniet, eveneens ingegoten met asfalt. Vanaf dijkpaal 317 tot dijkpaal 322+70 meter was het talud onderverdeeld in vier zones. De ondertafel van het talud was voorzien van een bekleding van Vilvoordse steen, die plaatselijk was ingegoten met beton. Op het talud boven de Vilvoordse steen lag een strook basaltzuilen. Daarboven was een strook Vilvoordse steen aanwezig. De bovengrens werd gevormd door een smalle strook dijkbekleding die afwisselend uit diaboolblokken, Vilvoordse steen en doorgroeistenen bestond. Dit deelgebied kende geen berm. Tussen dijkpaal 322+70 meter en het einde van het dijkvak bij dijkpaal 323+80 meter ligt het haventje van Viane. De bekleding op de havenplateaus daar bestond uit basaltzuilen, betonblokken en diaboolblokken. Op sommige delen van de havenplateaus waren delen van een keermuur aanwezig. De kadeconstructie in het haventje van Viane was opgebouwd uit betonnen en stalen damwandplanken, voorzien van een betonnen deksloof. Op de berm lag een smalle strook vlakke betonblokken. De buitenberm van dijktraject Viane was onverhard, maar wel toegankelijk voor recreanten.Toetsing
2014 Viane oude bekleding basaltonzuilen en blokken systeem Leendertse

Waterschap Scheldestromen heeft het dijktraject getoetst aan de veiligheidsnorm, zoals die is voorgeschreven in de Waterwet. Volgens deze norm heeft het waterschap de met asfaltmastiek ingegoten graniet tussen dijkpaal 310+60 meter en dijkpaal 317 afgekeurd. De smalle strook basaltbekleding tussen dijkpaal 317 en dijkpaal 322+17 meter voldeed wel aan de norm, maar was te klein om in te passen in het nieuwe ontwerp. Het waterschap heeft de ingegoten basalt tussen dijkpaal 309 + 90 meter en dijkpaal 310+60 meter goed getoetst. Projectbureau Zeeweringen heeft de goed getoetste basalt dan ook ingepast in het nieuwe ontwerp. Alle overige bekledingen, de keerwanden en de kadeconstructie zijn afgekeurd. Op dit dijktraject constateerde het waterschap bovendien dat de kruinhoogte van de dijk te laag was.


Referenties

Ontwerp
2014 Viane aanbrengen onderhoudstrook
2014 Viane bij ontbreken berm wordt bekleding hoger doorgetrokken
2014 Viane bekleding van Hillblocks
2014 Viane verborgen glooiing tpv haven
2014 Viane nabij haven
2014 Viane nieuwe trap naar getijdepoel

Het voorontwerp, de variantenafweging en het definitieve ontwerp van het dijktraject zijn uitgebreid omschreven in de ontwerpnota. Volgens deze nota is het dijktraject Viane opgedeeld in twee deelgebieden:

 • deelgebied 1: van dijkpaal 309+90 meter tot dijkpaal 317.
 • deelgebied 2: van dijkpaal 317 tot dijkpaal 322+50 meter.

De ondertafel in deelgebied 1 en 2 is overlaagd met gepenetreerde breuksteen, die vervolgens is ingegoten met asfalt en afgestrooid met lavasteen. De boventafel in beide gebieden is bekleed met betonzuilen. Ter hoogte van het haventje van Viane is een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen gemaakt. Het hele dijktraject heeft een nieuwe kreukelberm gekregen. Tussen dijkpaal 317 en dijkpaal 322+50 meter is een buitenberm gemaakt, voor de dijkversterking was die er niet. Ook is hier de hoogte van de kruin vergroot met 0,5m tot NAP +6,40 om de overslag onder maatgevende omstandigheden te beperken. Op de buitenberm van het hele dijktraject is een nieuw onderhoudspad aangelegd met een toplaag van open steenasfalt. Het pad is afgesloten voor fietsers, maar wel toegankelijk voor recreanten. Ter hoogte van het havenplateau is geen buitenberm aanwezig.

Bijzonderheden

Dijktraject Viane was een relatief klein dijkversterkingstraject. Al in de ontwerpfase besloot projectbureau Zeeweringen de dijkversterking in de laatste driehonderd meter aan de west- en de oostzijde van het dijkvak eerder uit te voeren . Het laatste gedeelte aan de westkant werd tegelijk met het naastgelegen dijktraject Vierbannen in 2008 versterkt. Op die manier had de camping, die aan de westzijde van het dijkvak ligt, maar één in plaats van twee jaar overlast van de werkzaamheden. Aan de oostzijde van het dijkvak stond een huis op de dijk. Vroeger was dit pand in gebruik als maritiem museum en was op die plek een scheepssloopbedrijf gevestigd. Toen projectbureau Zeeweringen met het ontwerp van dijktraject Viane begon, was het huis net verkocht. De nieuwe eigenaar wilde de woning slopen en op dezelfde locatie een nieuw huis bouwen. Zeeweringen besloot toen in overleg met de nieuwe eigenaar de dijkversterking achter de woning een jaar eerder uit te voeren, voordat met de bouw van de nieuwe woning werd gestart.

Werk met werk

Vispassage

Aan de westkant van het dijkvak sluit de dijk aan op de uitstroom van een klein gemaal, dat aan de binnenkant van de dijk staat. Waterschap Scheldestroom wilde dat gemaal geschikt maken als vispassage. Projectbureau Zeeweringen legde gelijktijdig met de dijkversterkingswerkzaamheden hiervoor het leidingwerk en de ontvangstput voor de vissen aan.


Trap naar getijdenpoel

Aan de westkant sluit dijktraject Viane aan op dijkvak Vierbannenpolder dat projectbureau Zeeweringen in 2008 versterkt had. Gelijktijdig met de dijkversterking in 2008 maakte het projectbureau in samenwerking met Hogeschool Zeeland op dat dijkvak getijdepoelen. Dat zijn betonnen bakken die in de kreukelberm staan. Bij hoogwater stromen ze vol. Bij laagwater blijft er water in deze bakken staan en blijven er allerlei visjes, garnalen, krabbetjes en andere beestjes achter. Om de bereikbaarheid van de getijdepoelen te verbeteren maakte projectbureau Zeeweringen een trap vanaf het onderhoudspad daarnaartoe. Met het Watersnoodmuseum dat tegen de dijk aanligt maakte Zeeweringen afspraken over het onderhoud van de trap. In samenwerking met het museum paste Zeeweringen de bewegwijzering naar en het bord bij de getijdepoel aan in de huisstijl van het museum. Op die manier maken de getijdepoelen nu deel uit van het buitengebied van het museum.

Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na afloop van het werk is een toetsing uitgevoerd en is het dijkvak overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Uitvoering
2014 Viane verwijderen bom
2014 Viane aanbrengen verborgen glooiing
2014 Viane overlaging van gepenetreerde breuksteen met ecolaag

Viane was een klein dijktraject met weinig bijzonderheden. De aannemer startte begin april en kon half juli de werkzaamheden afronden.

Hillblocks

Dijktraject Viane was één van de eerste dijkvakken waar op grote schaal Hillblocks werden toegepast. In de uitvoering leidde dit in het begin tot problemen. Voor het plaatsen van Hillblocks had de kraan een speciale tang nodig. Bovendien kostte het tijd om te ervaren hoeveel kracht nodig was om de Hillblocks met deze tang vast te grijpen. Daarbij vielen geregeld Hillblocks uit de tang of werden ze kapot geknepen. In het begin van het dijktraject is het gebrek aan ervaring terug te zien. Daar liggen de Hillblocks minder netjes dan in de rest van het dijkvak.

Vervuilde grond

Aan de oostkant van het dijktraject zaten olieresten in de ondergrond. Projectbureau Zeeweringen had deze vervuiling vooraf in kaart gebracht en in het contract met de aannemer opgenomen. De aannemer heeft de vervuilde grond ontgraven en afgevoerd.

Explosieven

Bij elk dijktraject bepaalt projectbureau Zeeweringen op basis van historisch vooronderzoek hoe groot de kans is dat er explosieven in de dijk zitten. En bij zogenaamde verdachte gebieden treft het projectbureau vooraf maatregelen. Dijktraject Viane gold niet als verdacht gebied. Desondanks vond de aannemer al bij aanvang van de werkzaamheden een bom in de kreukelberm. De EOD (explosievenopruimingsdienst) verwijderde de bom en maakte hem onschadelijk. Halverwege het dijktraject stuitte de aannemer nog een keer op iets verdachts. Dat bleek een expansievat te zijn. Als gevolg van het vinden van de bom heeft de aannemer de grond die vrijkwam bij het werk onder begeleiding van de EOD moeten zeven voordat deze naar het depot kon.

Basalt herzetten

In het dijkvak zit ter hoogte van dijkpaal 310+40 meter een uitstroomgemaal. De beide dammen van dat gemaal waren bekleed met basaltzuilen, waarvan volgens het contract slechts een deel herzet moest worden. Tijdens de uitvoering bleek echter meer basalt beschadigd te zijn, dan vooraf ingeschat was. Daardoor moest de aannemer uiteindelijk meer basalt herzetten dan contractueel was vastgelegd.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Projectbeheersing

Bij de uitvoering van dijkversterking Viane bleek in de kreukelberm een bom te zitten, die projectbureau Zeeweringen vooraf niet gedetecteerd had. Het verwijderen van de bom en de extra detectiewerkzaamheden daarna leidden tot een week vertraging. Aan de oostkant van het dijktraject lag vervuilde grond, die afgevoerd moest worden. Dat was met onderzoek vooraf al in kaart gebracht en meegenomen in de begroting. Ondanks de vertraging vanwege de bom leverde de aannemer het project op tijd en binnen budget op.

Kerndocumenten

Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares