Voorhaven Hansweert


Context VN set links: model = Voorhaven Hansweert


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Voorhaven Hansweert

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam, Haven
Voorland 

Ruimtegebruik 

Jaar 
2006
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 26' 57", 4° 0' 45"
Dijktraject 
226 - 255,1Dit dijkvak omvat het ontwerp van de nieuwe bekledingen voor de Zuidelijke Voorhaven te Hansweert dat aan de noordzijde van de Westerschelde ligt. De Zuidelijke Voorhaven Hansweert is gelegen in de gemeente Reimerswaal. De totale lengte van het traject bedraagt circa 3200 meter. De voorhaven vormt de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland en wordt begrensd door de Sluizen van Hansweert. Het dijktraject is gelegen tussen dp 226 en dp 255,1. Het traject sluit aan de oostzijde aan op het in 2002 verbeterde dijktraject Kruiningenpolder-west en aan de westzijde wordt het werk beëindigd ter plaatse waar het slibdepot begint. Het aansluitende korte dijkvak aan de westzijde van het depot wordt in 2015 aangepakt. Aan de oostzijde van de havenmonding bevindt zich een havendam. Deze dam oefent een golfreducerende invloed uit op de golfcondities in de voorhaven.

Bijzonderheden:

  • De West- en Oosthavendijk en de Oosthavendam zijn eigendom van en in beheer bij Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland, District Schelde-Rijn.
  • Er zijn enige proefvakken aangelegd om te bezien met welk materiaal het best gepenetreerde breuksteen kan worden afgestrooid als alternatief van het schoonmaken van koppen.
  • Ook wordt een proefvak aangelegd van gepenetreerde breuksteen om te bezien of hierdoor de kwaliteit van de radarbeelden negatief wordt beïnvloed.


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Op basis van het detailadvies wordt de bekleding gekozen die nodig is om de ecologische waarden te handhaven of te verbeteren.


Referenties

Vergunningen

Ten behoeve van de geldende m.e.r.-beoordelingsplicht wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de Wet op de waterkering, de planbeschrijving aangeboden. Op basis van deze notitie besluit het college van Gedeputeerde Staten of het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de milieu-effectrapportage te doorlopen. Geconcludeerd wordt dat de verbeteringswerken geen aanzienlijke milieu-effecten teweeg brengen. Het opstellen van een milieu-effectrapport is daarom niet nodig. Hierna wordt goedkeuring gevraagd en verleend in het kader van de Wet op de Waterkering

De Toetsing dijkverbetering Voorhaven Hansweert aan de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawettoets dijkverbeteringsproject Voorhaven Hansweert worden opgesteld om in het kader van de Flora- en faunawet toestemming te verkrijgen om de dijkverbetering te kunnen uitvoeren.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een aanvraag om vergunning tot baggeren van slib in de voorhaven ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Dit college zal advies inwinnen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reimerswaal en zullen belanghebbenden in de gelegenheid gesteld worden een zienswijze ten aanzien van het verzoek naar voren te brengen. De gemeente verleent instemming en plaatst enkele kanttekeningen die voor de uitvoering van het werk van belang zijn. Daarna wordt de vergunning verleend.Communicatie

Voor een toelichting op de werkzaamheden worden betrokken organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gebouw van Rijkswaterstaat en de KLPD aan de oostzijde van het sluizencomplex te Hansweert.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude Haringman bekleding Westelijke havendijk

Vanaf het reeds verbeterde dijktraject Kruiningenpolder-west nabij dijkpaal 226, rondom de oostelijke havendam tot dijkpaal 227+65 aan de binnenzijde van de voorhaven, bestond de steenbekleding uit basaltonzuilen. Aansluitend op de basalton bestond de bekleding op de oostelijke havendijk tot aan de sluizen, uit vlakke betonblokken en uit Haringmanblokken. Langs de oostelijke havendijk bevonden zich op twee locaties blusplateau's die als nollen tegen het dijklichaam zijn aangebracht. De blusplateaus waren bekleed met basaltonzuilen. De bekleding op de westelijke havendijk, vanaf de sluizen tot dijkpaal 256, bestond uit vlakke betonblokken en uit Haringmanblokken. Ook op de westelijke havendijk was een blusplateau aanwezig. Het vlakke gedeelte van dit blusplateau bestond uit grindasfaltbeton. Het talud boven het blusplateau bestond uit basaltonzuilen. Tussen dijkpaal 256 en 261 ligt een slibdepot voor de zeedijk. De steenbekleding op de kades daaromheen behoort niet tot de primaire waterkering. Dit gedeelte is in het vrijgavedocument uitgesloten van het projectgebied en is daarom niet in het ontwerp meegenomen.Toetsing
onderzoek ten behoeve van toetsing

De controle van de toetsing is uitgevoerd. In de eerste versie worden alle bekledingen afgekeurd. In de volgende versie wordt nader onderzocht in hoeverre mogelijke golfreducering leidt tot het goedkeuren van delen van de bekleding. Latere onderzoeken op het gebied van hydraulische randvoorwaarden leidden tot de conclusie dat de bestaande bekledingen geheel vervangen dienen te worden. De vrijgave wordt opgesteld waarbij de westelijke grens in tweede instantie wordt bepaald op de plek waar het slibdepot begint.
Referenties

Ontwerp
aanbrengen hydroblocks met en zonder eco-toplaag
aansluiting op sluis
Oostelijke havendam

Tijdens de voorbereiding van dit werk bleek uit een studie bij RIKZ dat de golfgrootte bij aan diep water gelegen dijkvakken door het gebruikte golfontwikkelingsprogramma werden onderschat. Aanbevolen werd on de berekende waarden te verhogen. Bij het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden in de voorhaven is ook aandacht besteed aan het naastliggende slibdepot. De bekleding om dit depot voldoet niet aan de eisen zoals die voor primaire waterkeringen gelden. Bij de methode voor de berekening van de golfbelasting in de haven is bij de schematisatie het slibdepot als (stabiele) havendam beschouwd. Aan de hand van de resultaten van enkele afslagberekeningen wordt geconcludeerd dat de vervorming van het slibdepot onder maatgevende omstandigheden relatief beperkt zal zijn. Er zal slechts een beperkte erosie plaatsvinden en daarbij zal de vervuilde specie niet bloot komen te liggen. Verder zal de aanwezigheid van het slibdepot ook na vervorming leiden tot een maximale reductie van de resterende golfaanval richting Voorhaven.

Op de oostelijke havendam worden de bestaande basaltonzuilen deels overlaagd met ingegoten breuksteen waarvan een gedeelte wordt uitgevoerd met schone koppen en het resterende deel basaltonzuilen wordt vervangen door zwaardere betonzuilen. Op de oostelijke havendijk worden de bestaande vlakke betonblokken en Haringmanblokken vervangen door eco-betonzuilen en betonzuilen. Op de westelijke havendijk worden de vlakke blokken en Haringmanblokken deels gekanteld en aangevuld met de op de oostelijke havendam vrijkomende blokken en met nieuwe betonzuilen. De aanwezige blusplateaus, uitgevoerd in betonzuilen, worden teruggebracht in zwaardere betonzuilen. De onderhoudsweg en buitenberm worden uitgevoerd in asfaltbeton. Langs de havendijken wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd met een toplaag van 40-200 kg. Rond de havendam wordt de bestaande kreukelberm overlaagd met 60-300 kg.

De toetsgroep, die de ontwerpen beoordeelt, had geen overwegende bezwaren, het ontwerp is goedgekeurd.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Ondanks dat het traject in eigendom, beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta, is de rapportage van de revisietoetsing uitgevoerd door het Waterschap. Er zijn geengebreken gebleken, de gehele nieuwe bekleding is goedgekeurd. De revisietoetsing is uitgevoerd door het Projectbureau en Waterdistrict Zeeuwse Delta. De overdracht aan Waterdistrict Zeeuwse Delta heeft plaatsgevonden, ondertekend door de dijkgraaf van het Waterschap.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditioneel door de Rijkswaterstaat te gebruiken activiteit- of productgerichte bestekken. In het kader van innovatief aanbesteden wil de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven op andere wijze betrekken bij het realiseren van projecten ten behoeve van de Nederlandse infrastructuur. Door de toepassing van andere contractvormen dan de traditionele wenst de Rijkswaterstaat het bedrijfsleven bij de uitvoering van werken in staat te stellen tot het doorvoeren van product- en procesinnovaties. Er zijn twee nota's van inlichtingen uitgegeven. Op basis van een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld dat het meerwerk kan worden voldaan. Onder andere het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling en het aanbrengen van biggenruggen is hiermee gefinancierd.Referenties

Uitvoering
proefvak lavasteen
proefvakken alternatief voor gepenetreerde breuksteen met schone koppen
aanbrengen zuilen met eco-toplaag
aanbrengen van gekantelde blokken

De start-up bijeenkomst wordt gehouden. Deze wordt gezien als officiële vergadering, zo wordt besloten tijdens de eerste bouwvergadering. Er wordt een proef uitgevoerd met verschillende materialen bij het verwerken van afstrooimaterialen van de overlaging. Hierbij wordt breuksteen 90/180 mm, lavasteen 40/150 mm en betonpuin 90/180 mm toegepast. Er is door Projectbureau Zeeweringen nog een evaluatie gehouden om te bepalen welk materiaal in het vervolg toegepast gaat worden. Hieruit blijkt dat lavasteen de beste resultaten geeft. Wel dient een overmaat aan los materiaal te worden voorkomen omdat door schurende werking van losliggend materiaal de aangroei wordt beperkt. De aannemer merkt op dat hij een officiële waarschuwing heeft gekregen voor het roken in de keten en dat hij niet de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het roken in de directiekeet. Er zijn vier meldingen bouwstoffenbesluit verzonden, het valt vooral op dat alle meldingen niet tijdig zijn verzonden.


Projectbeheer controleprocessen

risicobeheer
radar kantoor

Het Beheer en Exploitatieteam Schelderadar is bevreesd voor verstoring van de radarbeelden onder invloed van de nieuw aan te brengen bekleding. Met verzoekt om de aanleg van een proefvak met de toekomstige bekleding om te bezien of de nieuwe bekleding al dan niet verstorend uitwerkt. Na een periode van evaluatie wordt gemeld dat na het bestorten en ingieten met gietasfalt van het proefvak aan de oostzijde van de oostelijke havendam van Hansweert geen negatieve effecten op het radarwaarneming systeem zijn geconstateerd.


ReferentiesKerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares