De Westerschelde


Context VN set links: model = WS De Westerschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = WS De Westerschelde

Result = ZWD De Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN linkDe Westerschelde is een uniek gebied binnen de delta van Zuidwest Nederland. De Westerschelde is het enige Deltawater waar de rivier en de zee elkaar onbelemmerd ontmoeten. Samen met de Zeeschelde (tot Gent) is ze daardoor nog steeds een estuarium. Estuaria zijn van grote waarde voor de natuur omdat ze door hun geleidelijke overgangen veel verschillende soorten van leven herbergen. Het getij levert de energie voor sedimentatie- en erosieprocessen. Getij, wind en golfslag zorgen in een gecompliceerd samenspel voor een continu veranderend patroon van geulen, platen, ondiepwatergebieden, slikken en schorren. Deze patronen bepalen op hun beurt in hoge mate de aard en het karakter van de leefgebieden van tientallen soorten planten en dieren.


Het Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium heeft een totale oppervlakte van zo’n 33.000 ha en is daarmee een van de grootste estuaria van Europa. Het estuarium is 160 km lang en heeft de volledige gradiënt van zout naar brak en zoet. Het strekt zich uit van de monding, zeewaarts van de lijn Vlissingen-Breskens tot aan de getijdensluis bij Merelbeke (zie Figuur 1). Ook zijrivieren met getijdenwerking van de Zeeschelde (Dender, Durme, Rupel) horen bij het estuarium. Het estuarium heeft de vorm van een trechter: de getijgolf komt vanuit zee in een steeds smaller gebied, waardoor de hoogwaterstanden opgestuwd worden. De getijslag, het verschil tussen hoog- en laagwater, neemt eveneens stroomopwaarts toe.

Figuur 1: Overzicht van het gehele Schelde-estuarium: de monding, de Westerschelde en de Zeeschelde (Barneveld et al. 2018a).

Invloed van menselijke ingrepen

De afgelopen eeuwen hebben inpolderingen, bedijkingen en verdiepingen grote invloed gehad op de waterbeweging, de veiligheid tegen overstromingen, de morfologie en de natuur van het Schelde-estuarium. Het estuarium is door deze ingrepen smaller geworden, waarbij vooral veel oeverzones verloren zijn gegaan. De loop van de Zeeschelde is rechter geworden en daardoor korter. Deze ingrepen hebben onder meer geresulteerd in hogere hoogwaterstanden. Ook is het verschil tussen hoog- en laagwater toegenomen. Aan de andere kant hebben de bedijkingen de waterveiligheid verhoogd. Voor de natuur hebben de ingrepen geleid tot aanzienlijk verlies van leefgebied. De effecten van deze ingrepen werken nog steeds door.
In de negentiende en twintigste eeuw vonden in het hele estuarium aanzienlijke lozingen van verontreinigingen plaats vanwege de toenemende industrialisatie en stedelijke expansie. Aan het eind van de vorige eeuw was de Zeeschelde een van de meest vervuilde rivieren van Noordwest-Europa. Dat had grote gevolgen voor de natuur: er was bijna geen leven in de rivier. Door grote investeringen in het zuiveren van afvalwater en strengere normen voor huishoudens, landbouw en industrie is de waterkwaliteit sinds 2000 sterk verbeterd. De grootste vooruitgang deed zich voor in de jaren 2003-2010, toen het zuurstofgehalte toenam en het leven terugkeerde in de Zeeschelde (Barneveld et al. 2018a).

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • verdwijnen van schorren en slikken: met name veroorzaakt door de inpolderingen in het verleden;
  • vermindering van de komberging: door de inpolderingen kan het estuarium steeds minder water bergen. Hoogwater wordt daardoor met name in het oosten extra hoog opgestuwd;
  • platen worden hoger en ondiep water verdwijnt: de oorzaak is de continue verdieping van de vaargeul die de natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen verstoort;
  • verstarring van de geulen: door de verdieping van de vaargeul vindt er geen functiewisseling plaats tussen hoofd- en nevengeul;
  • versnelde erosie: de versnelling van de getijstroom in de scheepvaartgeul veroorzaakt in de buitenbochten een versnelde erosie van slikken en schorren.

Kerndocumenten

Verder lezen

Onder de referenties vindt u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over de Westerschelde. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende pagina’s met informatie beschikbaar komen. Uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de deze pagina.Referenties
WS Baggeren VN WS Transport van sediment VN WS Getij VN WS Scheepvaart VN WS Ontpolderen VN WS Zeespiegelstijging VN WS Bestorten van plaatranden VN WS Ontwikkeling platen slikken schorren en geulen VN WS Versteiling en verstarring VN WS Ontwikkeling aantal exoten VN WS Ontwikkeling benthos VN WS Ontwikkeling vegetatie VN WS Troebelheid VN WS Ontwikkeling vogelpopulatie VN WS Toxische stoffen VN WS Ontwikkeling vispopulatie VN WS Ontwikkeling populatie zeehonden VN WS Waterkwaliteit VN WS Ontwikkelingen in het Schelde-estuarium VN WS De Westerschelde VNWesterschelde
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares