Waarde- en Westveerpolder


Context VN set links: model = Waarde- en Westveerpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Waarde- en Westveerpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Gekantelde blokken, Betonzuil met ecotop
Specifieke constructie 
Nol, Haven
Voorland 
Schor, Slik, Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2001
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 24' 51", 4° 3' 49"
Dijktraject 
146 - 185Het dijktraject van de Waarde Westveerpolder ligt in Zuid-Beveland, in het beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen, tijdens de aanleg in het Waterschap Zeeuwse Eilanden. De dijk is gelegen aan de Westerschelde, ten oosten van de voormalige veerhaven van Kruiningen, bij het dorpje Waarde. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering heeft een lengte van ongeveer 3900 m. Het traject ligt tussen dp 146 + 25 bij het schor van Waarde (oostelijke begrenzing) en dp 185 + 10 bij de aansluiting op de Oost Inkelenpolder (noordwestelijke begrenzing). Ter hoogte van dijkpaal 158 ligt het getijde haventje van Waarde met daar in een uitwateringssluis. Het aangrenzende dijktraject ten westen wordt in een later stadium verbeterd. Het aangrenzende gedeelte ten oosten werd volgens de destijds geldende scope niet verbeterd omdat er geen bekleding lag (groene dijk, schor van Waarde). In 2015 is dit deel evenwel aangepakt.

Bijzonderheden:

  • Grote stukken zijn geavanceerd getoetst. Op basis daarvan zijn gedeelten goedgekeurd en andere delen definitief afgekeurd en binnen dit project vervangen.
  • Er zijn enige strekkingen waar alternatieve teenconstructies worden aangelegd. Het gaat om betonnen teenelementen, betonnen balkelementen en betonnen damwandelementen.
  • Tijdens de dijkversterking is op een deel van de dijk een proefvak aangelegd van breuksteen en beton. Gedurende een tiental jaren is deze bekleding gemonitord en het blijkt dat het resultaat niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Daarom heeft het projectbureau dit gedeelte in 2012 opnieuw aangepakt.
Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detail advies wordt geadviseerd op enige lokaties betonzuilen met eco toplaag toe te passen. Verder wordt er op gewezen dat bij het schor van Waarde verstoring van vogels vanaf de dijk ongewenst is. Voor het dijkvak dat in voorbereiding is genomen heeft dit consequenties voor het meest oostelijke deel.

Referenties

Vergunningen

De planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden.

De provincie Zeeland keurt de vastgestelde plannen ter verbetering van de steenbekleding voor het dijkvak Waarde- en Westveerpolder goed. Wel wordt opgemerkt dat de gerealiseerde onderhoudswegen het gebruik in sterke mate doen toenemen. De eventueel te treffen maatregelen om de toegankelijkheid te beperken dienen dan ook met dat aspect rekening te houden. De provincie neemt aan dat de in de aanbiedingsbrief genoemde maatregelen deel uitmaken van de planuitvoering en dat over deze maatregelen overleg zal worden gevoerd met de ZMF.

Omdat wordt verwacht dat in een eventueel benodigde vergunning bepalingen zullen zijn opgenomen met betrekking tot werktijd en werkwijze wordt de NB vergunning vroegtijdig aangevraagd. In het antwoord wordt gesteld, dat als het gehele werk zich binnen het ontworpen plandeel met de bestemming "Dijk met waterstaatkundige functie" afspeelt, het werk niet aanlegvergunningplichtig is. Naast een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt bij de gemeente geïnformeerd naar de noodzaak van een aanleg vergunning. Ook deze blijkt niet nodig te zijn.

Referenties

Communicatie

Voordat de werkzaamheden aan dit dijkvak ter inzage zijn gelegd is een overzicht van het plan opgesteld. Ook is er een informatieavond georganiseerd voor de direct betrokkenen en geïnteresseerden. Hier wordt de verkeersveiligheid onderwerp van gesprek. De weg onderlangs de dijk wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. In 2012 worden enige werkzaamheden aan de dijk verricht. Voornamelijk gaat het om aanpassingen aan een proefvak dat in 2992 is aangelegd en dat niet aan de verwachtingen voldoet. Door middel van een persbericht worden de naburige bewoners op de hoogte gebracht. Woningen die minder dan tien meter van de transportroute of het werkgebied liggen ontvangen een verzoek voor een bouwkundige vooropname die namens het projectbureau wordt uitgevoerd. Overige woningen komen hier niet voor in aanmerking.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
gepenetreerde basalt en Haringmanblokken

Zowel de inventarisatie als de (eenvoudige en gedetailleerde) toetsing zijn door het Waterschap Zeeuwse Eilanden uitgevoerd en gedocumenteerd. De bekleding is gekarakteriseerd als een lappendeken. Er was bovendien nauwelijks sprake van een scheiding tussen onder- en boventafel. Globaal beschreven bestond de bekleding van de onderste zone voor het overgrote deel uit Vilvoordse steen en basalt, al dan niet ingegoten met beton of gietasfalt. Verder kwamen hierin diverse vakjes graniet, Doornikse steen, gebakken steen, betonblokken en overlagingen van stortsteen ingegoten met gietasfalt voor. De bovenste zone van de bekleding (tot ca. NAP+ 4,2 m) bestond voornamelijk uit Haringmanblokken met daarboven een smal strookje Vilvoordse steen, verder kwamen hier ook basalt, vlakke betonblokken en doorgroeistenen voor. Tot aan het bermniveau (variërend rond NAP+ 5,5 m) was de glooiing begroeid met gras. Globaal over het traject werd de basis van de dijk tot aan het huidige bermniveau gevormd door de oude dijk, zodat tot hier een kleikern aanwezig was. Boven dit niveau dekte een kleilaag van meer dan 70 cm dik het zandlichaam af. Het niveau van de teen varieerde zeer sterk tussen NAP-2 m en NAP+1 m. Her en der was een teenbestorting aanwezig. Plaatselijk lag het voorland wat hoger door slikken of zand. Tussen dijkpaal 146 en 148 lag het schor tot een hoog niveau (NAP+ 2,80 m).

Referenties

Toetsing
onderzoek t.b.v. toetsing

Toetsing van de bekleding van het dijkvak is nodig om vast te stellen welke delen van de bekleding moeten worden verbeterd. Deze toetsing is door het Waterschap Zeeuwse Eilanden uitgevoerd conform de leidraad Toetsen op Veiligheid. Omdat dit het eerste jaar was waarin het waterschap de toetsing uitvoerde en aan het projectbureau ter hand stelde, ging dat nog enigszins moeizaam. Er is rekening gehouden met de aspecten beheerdersoordeel, afschuiving, materiaaltransport, stabiliteit toplaag onder golfaanval en reststerkte. Nadat een eerder concept van de toetsing van commentaar door het projectbureau was voorzien is de rapportage van de toetsing gereedgekomen. Naar aanleiding van deze versie is enig commentaar van het projectbureau gekomen. Later verscheen toetsing bekleding supplementen, uitgevoerd in een nieuwere versie van steentoets. De bekleding van de boventafel is over het gehele traject onvoldoende. Bij de toetsing van de ondertafel zijn verschillende vakken als "foutief" of "twijfelachtig" beoordeeld. Voor deze glooiingstafels heeft het projectbureau een geavanceerde toetsing uit laten voeren. Deze geavanceerde toetsing heeft in eerste instantie bestaan uit het bestuderen van de aanwezige gegevens, het brengen van een locatiebezoek en het op basis hiervan bezien of een eindoordeel mogelijk is (fase 1 van de geavanceerde toetsing). Voor een deel van de getoetste bekledingen bleek dit inderdaad het geval. Een tweetal bekledingen van met asfalt gepenetreerd basalt bleek nog niet van een eindscore te voorzien. Op deze twee vakken zijn in januari 2000 in totaal 4 getij metingen uitgevoerd en geanalyseerd (fase 2b van de geavanceerde toetsing). Interpretatie en extrapolatie van de metingen hebben voor deze bekledingen tot een eindoordeel geleid. Het bleek dat deze bekledingen na toepassing van een overlaging kunnen worden gehandhaafd. Het huidige bermniveau ligt te laag; dit vereist óf ophoging tot minimaal NAP+ 6,1 m óf het aanbrengen van een stenen bekleding op de berm en het bovenbeloop.

Referenties

Ontwerp
hydroblokken
overlaging
gekantelde betonblokken
overlaging en kreukelberm

Aangrenzend aan het schor van Waarde wordt een bekleding aangebracht van gekantelde betonblokken. Vanaf dp 148 + 60 tot dp 152 + 40m wordt over de bestaande overlaging op de ondertafel, een met asfaltmastiek gepenetreerde breuksteenoverlaging (80/200 mm) aangebracht, en afgestrooid met steenslag. Op de boventafel worden betonzuilen toegepast. Vanaf dp 152 +40 tot dp 162 + 60 (m.u.v. de getijdehaven Waarde) worden op de ondertafel betonzuilen toegepast. Op de boventafel worden in dit gedeelte betonzuilen toegepast. Ter plaatse van de getijdehaven wordt op de ondertafel een verborgen glooiing van gebroken betonblokken of vrijkomende basalt gepenetreerd met colloïdaal beton toegepast. Van dp 162 + 60 tot dp 164 worden zowel onder- als boventafel betonzuilen toegepast. Van dp 164 tot dp 170 + 80 wordt op de ondertafel de bestaande bekleding overlaagd met losse breuksteen (60-300 kg, 3100 kg/m3) tot NAP -1,0 m, daarboven tot NAP + 1,5 m wordt een overlaging van breuksteen (5-40kg) vol en zat gepenetreerd met gietasfalt. Op de boventafel worden betonzuilen toegepast. De sortering breuksteen (60-300 kg, 3100 kg/m3) komt vrij bij het overlagingsbestek Zeeuwsch-Vlaanderen. Van dp 170 + 80 tot dp 175 worden op de ondertafel betonzuilen toegepast en op de boventafel betonzuilen. Van dp 175 tot dp 180 + 80 wordt op de ondertafel de bestaande bekleding overlaagd met breuksteen vol en zat gepenetreerd met colloïdaal beton. Op de boventafel worden betonzuilen met eco toplaag toegepast. Op het laatste stuk worden zowel op de onder als boventafel betonzuilen met eco toplaag toegepast. Het bermniveau wordt verhoogd tot NAP + 6,2 m. Nadat de ontwerpnota in concept gereed kwam heeft de Toetsgroep zich positief uitgesproken. Voornamelijk tekstuele opmerkingen en verzoek om verduidelijking kwamen aan de orde. Het commentaar is verwerkt.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Revisietoetsing

In 2010 is door het waterschap een Rapportage toetsing t.b.v. overdracht uitgebracht. Volgens deze toetsing met steentoets 4.04 en alle relevante rekenregels wordt het traject goed getoetst. Tijdens een bezoek zijn enige onvolkomenheden aan het licht gekomen die nog kunnen worden aangepast. Het gaat om het overlagen met breuksteen van de tafel petit graniet tussen dijkpaal 168+40m en 168+95m, het ingieten met asfalt van de locaties bij dijkpaal 173 en 181 waar veel ruimten is tussen de hydroblokken en het ingieten met asfalt van de overgang tussen de hydroblokken met en zonder ecotoplaag (dijkpaal 175). Over deze herstelmaatregelen is een aparte toets verschenen. De revisietoetsing is na het aanbrengen van de verbeteringen compleet. Hij wordt goedgekeurd en ter voorbereiding van de overdracht in 2013 ondertekend.

Overdracht

De overdracht heeft plaatsgevonden in 2013.

Contractmanagement werkprocessen

Contract

Door de directie Zeeland is een verbijzonderde interne controle uitgevoerd. Op grond van de bevindingen wordt geconcludeerd dat het financieel beheer ten aanzien van het contract voldoende is. Wel kan de archivering worden verbeterd en de verantwoordelijke personen die voor het eerst een bepaalde functie bekleden dienen meer interne steun te krijgen.Uitvoering

Er zijn geen nieuwe gevallen van MKZ meer geconstateerd. Desondanks zijn er nog diverse maatregelen van kracht. Versoepeling van de regels is er wel. er mogen nu schapen worden verweid. Er mogen echter geen werkzaamheden worden uitgevoerd waar schapen lopen. Er wordt gesproken over een viertal uit te voeren proeven. Een proef met FSC-hout is verricht in het teenschot Het ziet er uitstekend uit en het hout is zeer goed behandelbaar gebleken. Tevens komt er een infiltratieproef. Deze proef wordt uitgevoerd in overleg met DWW en Waterschap ZE. Aan de aannemer wordt verzocht enige medewerking hieraan te verlenen. Verder is geëxperimenteerd met colloïdaal beton en met een nieuw geotextiel Tijdens de winterstop is door de harde wind en hoge golfslag veel veek op de ingezaaide berm terecht gekomen. Het opruimen hiervan geeft wat problemen. Binnenkort zal het veek worden opgeruimd. Bij een controlebezoek in het kader van het projectplan "Handhaving Bouwstoffenbesluit Zeeland Noord" door verschillende overheidsinstanties is steekproefsgewijs gecontroleerd of de toegepaste bouwstoffen aan het bevoegd gezag zijn gemeld, op een juiste wijze zijn toegepast en zijn voorzien van een geldige kwaliteitsverklaring en afgiftebon, dan wel transportbon. Hierbij is geconstateerd dat breuksteen 10-60 kg en een fosforslakkenmengsel zonder te melden zijn toegepast. Tevens bleek BSA-granulaat te zijn toegepast tot een hoogte van 0,80 meter, terwijl de maximale toepassingshoogte volgens het productcertificaat 0,40 meter is. Dit zijn overtredingen van het 'Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming'. Alle kwaliteitsverklaringen en afgiftebonnen bleken verder in orde. Daar er geen direct gevaar voor het milieu is wordt volstaan met een waarschuwing.

Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Planning

Gelet op de voortgang van de diverse werkzaamheden en de noodzaak om tijdig (voor 1 april 2001) te kunnen aanbesteden en gunnen, is besloten de planning Waarde-Westveerpolder enigszins aan te passen.

ReferentiesKerndocumenten


Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares