Walsoorden


Context VN set links: model = Walsoorden


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Walsoorden

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Open steenasfalt
Specifieke constructie 
Haven
Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Coördinaten 
51° 22' 52", 4° 1' 56"
Dijktraject 
236,3 - 244,3Walsoorden luchtfoto.jpg

Dit dijkvak ligt aan de zuidzijde van de Westerschelde nabij de dorpskern van het Zeeuws-Vlaamse Walsoorden en viel onder het beheer van het waterschap Zeeuws Vlaanderen, dat nu deel uitmaakt van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen de zuidelijke havendam (dp236+30m) en de noordelijke havendam (dp244+30m) van de haven Walsoorden en heeft een totale lengte van ca 830m.

Bijzonderheden:

  • De voor dit dijkvak liggende havendammen zijn reeds in 2003 en 2004 verbeterd. Binnen dit dijkvak zijn meerdere damwandconstructies aanwezig, zowel van beton als van staal.

Kaart werkgebied

Werkgebied Walsoorden.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Aangezien alleen het bovenbeloop wordt verbeterd en er voor is gekozen om de bestaande grasbekleding te vervangen door open steenasfalt, afgedekt met een laag grond zal weinig of geen verschil ontstaan tussen de oude en de nieuwe situatie. In cultuurhistorisch opzicht is het behoud van het sluisje bij de betonnen keermuur positief.

Referenties

Ecologie

In de ontwerpfase zijn aandachtspunten aangegeven waar in de ontwerpnotitie rekening mee is gehouden. Zo wordt gekozen voor het aanbrengen van open steenasfalt als bekleding op het bovenbeloop en wordt de toplaag van de tijdelijk te verwijderen grond weer terug aangebracht zodat de hierin aanwezige zaden zodat de oorspronkelijk aanwezige begroeiing weer zal terugkomen. Deze zijn weergegeven in de Memo ecologische voorkeur toplaag die is opgenomen als bijlage in de ontwerpnota.

Binnen het project moet de aanwezige bebouwing die tegen en deels in de dijk is gebouwd, worden gesloopt. Voordat het sloopwerk kan worden uitgevoerd, zijn de panden onderzocht op de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en/of vogels. Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de aanwezigheid van vogels en vleermuizen, vogelnesten en uitwerpselen. Gezien dit onderzoek kan de aanwezigheid van vogels en/of vleermuizen in de panden worden uitgesloten.
Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Deze is ter inzage gelegd.

Een aantal van de werkzaamheden die door het projectbureau voor waterschap en gemeente zouden worden meegenomen worden uit het bestek gehaald. Omdat het werk op de markt wordt gezet moet het goed zijn omschreven. Omdat er meerdere zienswijzen zijn ingediend, met name over het fietspad en de minder valide opgang zou hierdoor de planning in gevaar komen. Later zijn de plannen gewijzigd waardoor de ingediende zienswijzen niet meer aan de orde zijn. Voor het realiseren van een doorgaande fietsverbinding wordt op het buitendijkse havenplateau de klinkerverharding met een breedte van 3,0 meter vervangen door een asfaltverharding. Hierdoor blijft de Nieuwediep een doodlopende weg, waardoor er geen doorgaand fietsverkeer langs de woningen zal plaatsvinden. De overgang voor minder validen wordt, in plaats van ten zuiden van de Walsoordensestraat, ten noorden van de trap aangelegd. Hierdoor komt de overgang niet tegenover de woningen te liggen waardoor er geen inbreuk is op de privacy in de woningen en aanliggende tuinen. De overgang kan bovendien worden gebruikt voor het transporteren van zeil- en motorjachten van het bedrijfsterrein in de kern van Walsoorden naar de haven en omgekeerd.

Op basis van de planbeschrijving wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Sinds 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd, waardoor Gedeputeerde Staten hiervoor niet meer de verantwoordelijke instantie is maar de waterkering beheerder. Een verzoek tot goedkeuring Waterwet wordt aan de provincie verzonden. Deze geeft goedkeuring.

Verder wordt de planbeschrijving gebruikt bij de aanvraag van vergunningen in het kader van verschillende wetgeving. Op basis van de Quickscan Restant Walsoorden wordt geconcludeerd dat geen Natuurbeschermingswet vergunning wordt vereist omdat geen beschermde natuurwaarden in het projectgebied aanwezig zijn en/of beïnvloed kunnen worden. Gezien deze conclusie bestaat geen aanleiding verder onderzoek in de vorm van een Passende beoordeling uit te voeren. De leeflaag (25 cm) van de hoogwaterkering en overige onverharde delen die vergraven worden, wordt apart gezet, zodat deze na afloop weer teruggebracht kan worden (i.v.m. zadenbank). De oorspronkelijke situatie van het haventerrein en de hoogwaterkering wordt hersteld na afloop. Het haventerrein wordt vooraf opgenomen en in een vergelijkbare rommelige staat terug gebracht. Resterende materialen die over zijn na de werkzaamheden worden verwijderd. De leeflaag wordt teruggezet op hoogwaterkering en eventueel andere onverharde delen waar de bodem vergraven is.

Aan het einde van het werk is een ecologische eindcontrole uitgevoerd. Deze beperkte zich tot een visuele beoordeling omdat er voor dit project geen NB vergunning nodig was.

Een melding ingevolge Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is voldoende en een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is niet vereist, met uitzondering voor de sloop van de bebouwing. Hierbij dient onder andere aandacht te worden besteed aan eventueel aanwezige asbest.


Referenties

Communicatie
Walsoorden, haven
Walsoorden, havenkade
Walsoorden, binnentalud met museum glooiing aangelegd in 2002

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Om er zeker van te zijn dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de komende werkzaamheden wordt een omgevingsplan opgesteld. In verband met de versterking van dijktraject organiseert projectbureau Zeeweringen een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden op 24 januari 2012r. In de PZC en Zeeuws Vlaams Advertentieblad wordt deze openbare bijeenkomst nader aangekondigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de komende werkzaamheden besproken en wordt ingegaan op vragen uit de zaal. Veel vragen gaan over de werkzaamheden die binnen het project worden uitgevoerd ten behoeve van de gemeente en het waterschap.

Met de gemeente Hulst zijn diverse afstemmingsbesprekingen. Hierin komen veranderingen aan de orde waar het oordeel van de gemeente van groot belang is. Ook komen meer algemene punten met betrekking tot de infrastructuur van het dorp aan de orde. Het blijkt dat de uitgewerkte plannen niet meer in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke plannen, hetgeen de betrokken bedrijven betreuren.

Op verzoek van de dorpsraad Walsoorden wordt onderzocht naar mogelijkheden een dijkovergang voor minder validen aan te leggen, ter plaatse van de trap en museumglooiing nabij de veerstoep. Verder wordt de dorpsraad uitgebreid geïnformeerd over de komende werkzaamheden.

Waar mogelijk worden initiatieven van derden in de uitvoering van de plannen voor de dijkverbetering meegenomen (het zogenaamde werk-met-werk maken). De aanleg van het fietspad en de dijkovergang voor minder-validen is zo'n initiatief. In dit geval zijn daarbij de gemeente Hulst en het waterschap Scheldestromen de initiatiefnemers. Vanuit deze partijen is aan het projectbureau verzocht om deze voorzieningen in het dijkverbeteringswerk mee te nemen. Besloten is om aan dit verzoek gehoor te geven. Hierover wordt met betrokkenen gecommuniceerd.

Met belanghebbenden wordt overleg gepleegd over de komende werkzaamheden. Het gaat om de watersportvereniging, scheepswerf de Klerk, Tradewind Yachts, bewoners van het lichtschip, mouterij Kloosterzande en Bleijko Betonindustrie BV. De laatste twee genoemden gebruiken de havenfaciliteiten en hebben veel belang bij een goede toegankelijkheid van de haven, zowel tijdens de uitvoering als later. Belanghebbenden wordt gewezen op de mogelijkheid om tot en met 17 april 2011 een zienswijze in te dienen op de plannen die van 7 maart 2011 tot en met 17 april 2011 ter inzage liggen. In genoemde periode kunnen de plannen ook van de website van het projectbureau worden gedownload.

Ook bij dit dijkvak wordt door het projectbureau een gastles verzorgd..


Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Walsoorden, oude situatie
Walsoorden, haven en opslagterrein betonfabriek

De steenbekleding in dit dijkvak bestond voornamelijk uit betonstraatstenen en kinderkopjes op het havenplateau. Op het bovenbeloop waren diverse kleine vakken vilvoordse steen en vlakke betonblokken aanwezig. De hoogte van het haven plateau varieerde van NAP+3,00m tot NAP+5,0m. De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP+3,5m tot NAP+5,0m. De kade van de haven wordt gevormd door een stalen of betonnen damwand. Het boven beloop van de waterkering was met klei en gras bekleed.Toetsing
Walsoorden, oude situatie haventerrein
Walsoorden, oude situatie woning havenmeester

De toetsing is uitgevoerd door het projectbureau.

De bekleding op het haventerrein en bovenbeloop is afgekeurd. Het dijkvak wordt vrijgegeven om te worden verbeterd. De betonnen en stalen damwanden zijn niet door het projectbureau getoetst, wel is geconcludeerd dat deze onder maatgevende omstandigheden niet zullen bezwijken, en behouden kunnen blijven. Eventuele aanpassingen in het kader van onderhoud vallen buiten de opdracht van het projectbureau.


Referenties

Ontwerp
Walsoorden, hoog water op de kade
Walsoorden, haventerrein
Walsoorden, bovenbeloop open steenasfalt

In het detailadvies worden de hydraulische randvoorwaarden aangegeven. Hierbij is uitgegaan van het behoud van de havendammen onder maatgevende omstandigheden. In een vroeg stadium is het ontwerp doorgenomen met het waterschap. De waarden in de ontwerpnota zijn afkomstig uit de revisie.

De afgekeurde bekleding ligt voor het overgrote deel op het haventerrein. Deze bekleding kan worden versterkt, echter omdat er op het haventerrein veel bebouwing en particulier eigendom aanwezig zijn wordt deze optie niet haalbaar geacht. Uitgangspunt van het ontwerp is het toestaan van beperkte erosie op het haventerrein tot maximaal 1 m. De teenconstructie van de nieuwe bekleding op het bovenbeloop zal daarom verdiept worden aangebracht. Daar waar een stormvloedberm op ontwerppeil ontbreekt wordt de bekleding normaliter doorgezet tot aan ontwerppeil + ½ Hs. Omdat de kruin ongeveer op deze hoogte ligt wordt de bekleding doorgezet tot de buitenknik van de kruin.

In de huidige situatie komt de weg aan de zuidzijde van de haven (nabij het gebouw van de havenmeester) meerdere malen per jaar onder water te staan en vormt daardoor een belemmering voor de bereikbaarheid door o.a. de beheerder. De gehele weg zal over een lengte van ca. 300m worden opgehoogd tot ontwerppeil (NAP +6,80m). De toegang naar het haventerrein nabij dp238 komt hierdoor te vervallen. Gemeente Hulst wordt als medegebruiker gevraagd of deze afrit/oprit kan vervallen.

Plaatselijk wordt de kruin verhoogd met 1,0 tot 1,5m. Om een minimaal ruimtebeslag te realiseren worden taludhellingen zo steil mogelijk (1:2,5) opgezet en wordt de wegconstructie versmald van 5,90m naar 4,0m. Dit is mogelijk omdat vrachtverkeer (door het ontbreken van een afrit) geen gebruik meer zal maken van deze weg.

Het gebouw van de havenmeester staat in het talud van het dijklichaam. De aanwezigheid van een gebouw in het talud is een onwenselijke situatie, het zal daarom worden gesloopt.

Er wordt alleen een bekleding aangebracht op het boven beloop van de achterliggende hoogwaterkering. Deze bekleding dient uit ecologisch oogpunt van open structuur te zijn en na afdekken met grond te worden voorzien van een grasbekleding. Alleen het materiaal open steenasfalt is geschikt om op het boven beloop te worden toegepast. Derhalve zijn er geen bekledingsalternatieven opgesteld.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na controle wordt het dijkvak overgedragen.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
Walsoorden, overzicht haventerrein
Walsoorden, aanbrengen open steenasfalt
Walsoorden, afwerken bovenbeloop

Het bestek inclusief de bijbehorende tekeningen en de nota van inlichtingen is als kerndocument bijgevoegd.

De aannemer dient een verzoek in om de kostenverhoging van bitumineus gebonden materialen en brandstof te compenseren.Uitvoering
Walsoorden, sloop woning havenmeester
Walsoorden, aansluiting bekleding aan loods
Walsoorden, aanbrengen betonvloer in loods
Walsoorden, aanbrengen houten damwand

De materialen die binnen het project vrijkomen dienen te worden afgevoerd. Hiervoor wordt een plan opgesteld door de opdrachtnemer.

Er wordt een Project Start Up (PSU) gehouden. Het doel hiervan is het uitspreken van wederzijdse verwachtingen betreffende het project. Verder worden aspecten besproken als het beperken van overlast voor de omgeving, het opsporen van leidingen en kabels en het naleven van veiligheidsvoorschriften om incidenten te voorkomen. In de praktijk blijkt het moeilijk om wielrijders van het project te weren. Aan de politie is verzocht om meer toezicht te houden. Ook komen bijkomende werkzaamheden aan de orde. De havenmeesterswoning zal worden verwijderd. Het waterschap zal de stormschuif in de suatiesluis vernieuwen.

Op het haventerrein staat een loods, waarvan de bodem moet worden aangepast. Er wordt een betonvloer aangebracht, waarvoor de loods moet worden ontruimd.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares