Waterdunen


Context VN set links: model = Waterdunen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Waterdunen

Result = Building with Nature VN, Gebiedsontwikkeling Zeeuws Vlaanderen VN

End Set VN link


Figuur 1: Illustratie van Waterdunen zoals het er in de toekomst uit komt te zien (illustratie Eric van Rootselaar, afbeelding Provincie Zeeland).

Het project Waterdunen combineert natuurontwikkeling, kustversterking en recreatie. Waterdunen is gelegen aan de kust van Zeeuws Vlaanderen in de buurt van Groede, tussen Breskens en Cadzand. Het gebied is ongeveer 350 hectare groot. Via een getijdenduiker stroomt zout water het gebied in en uit, waardoor binnendijkse zilte natuur tot ontwikkeling zal komen. De recreatie bestaat uit een duincamping van 300 plaatsen van 14 hectare, 400 recreatieverblijven (40 ha) en een hotel. Door het project Waterdunen wordt tevens de zwakke schakel in de Zeeuws Vlaamse kust versterkt. Meer informatie over het project is te vinden op de website van project Waterdunen.

Analyse van het vergunning- en beleidsproces Waterdunen

De beleidsmatige voorbereiding van het project Waterdunen heeft ongeveer zeven jaar in beslag genomen. Het is begonnen met het opstellen van een startnotitie m.e.r. in 2006 en de eerste werkzaamheden zijn gestart in september 2013. In de tussenliggende tijd zijn er verschillende activiteiten geweest die de benodigde vergunningen en het beleidsmatige kader hebben opgeleverd. De activiteiten zijn door de de onderzoeksgroep Building with Nature van de HZ onderzocht en in schema's inzichtelijk gemaakt. Op deze manier fungeert het project Waterdunen als een case voor een natuurontwikkelingsproject die in het onderwijs en het beroepenveld gebruikt kan worden om lering uit te trekken.

Figuur 2: Waterdunen in 2017 vanuit het westen (afbeelding Provincie Zeeland).

Verder lezen

Hieronder staat een zogenaamde conceptmap die het hoofdschema van het proces van beleid en vergunningverlening weergeeft. Door op de verschillende onderdelen te klikken, vindt u detailinformatie over de diverse stappen in het vergunning- en beleidsproces die hebben geleid tot de beleidsmatige onderbouwing van het project Waterdunen. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.
New Node VN Opstellen startnotitie m.e.r. Waterdunen VN Opstellen milieueffectrapportage (m.e.r.) Waterdunen VN Opstellen kustversterkingsplan Waterdunen VN Maken inrichtingsplan Waterdunen VN Opstellen inpassingsplan Waterdunen VN Onteigenen gronden voor project Waterdunen VN Coördineren van de ontwerpbesluiten Waterdunen VN Herzien van inpassingsplan Waterdunen VN Starten uitvoering project Waterdunen VN Opstellen definitieve m.e.r. Waterdunen incl. aanvulling VN Vergunning- en beleidsproces Waterdunen VN Waterdunen VN Interveniëren VN Omgaan met verstoringen VN UItvoerend orgaan uitvoeren VN Minimaliseren van de gevolgen van verstoringen VN Omgaan met verstoringen VN Hoogwaterbescherming VN1 Waterdunen hoofdproces
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares