Westkapelle fase 1


Context VN set links: model = Westkapelle fase 1


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Westkapelle fase 1

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 

Voorland 
Stroomgeul
Ruimtegebruik 

Jaar 
2006 - 2007
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 32' 14", 3° 26' 9"
Dijktraject 
184,8 - 212,3De Westkapelse Zeedijk ligt aan de kust van Walcheren in de gemeente Veere en valt tijdens de werkzaamheden onder het beheer van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, nu onderdeel van Waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp 184,8 aan de kant van Domburg, en dp 212,3, de toegang tot het badstrand van Westkapelle, en heeft een lengte van ongeveer 2750 m. De aangrenzende dijktrajecten aan de noordzijde en de zuidzijde, waarvan de bekledingen bestaan uit, respectievelijk, ingegoten basaltzuilen en vlakke betonblokken, zijn nog niet verbeterd. De blokken bekleding aan de zuidzijde ligt grotendeels onder en achter het strand.

Bijzonderheden:

  • Het lag in de bedoeling om dit dijkvak in 2004 aan te pakken. Omdat de kennisleemte met betrekking tot dimensionering van ingegoten basalt nog niet voldoende was ingevuld, werd tot uitstel tot 2006 besloten.
  • Op de buitenberm van het traject bevindt zich een paviljoen.
  • Over een lengte van 700m is de buitenberm opengesteld voor verkeer (inclusief autoverkeer).
  • Op het dijktraject wordt, met name in de zomermaanden, veelvuldig gerecreëerd.

Lessons learned
Lesson learned: Aansluiting kreukelberm op gepenetreerde glooiing

Verbeterde aansluiting kreukelberm op gepenetreerde glooiing nav schade
Nav schade werd geconcludeerd dat de waterdrukken bij grote golven niet goed werden geleid tussen de losse breuksteen van de kreukelberm en de met asfalt ingegoten breuksteen. Hierdoor konden de stenen worden uitgelicht. Dit leidde tot een aanpassing aan deze overgang. Volledig opvullen van de holle ruimte in het pakket 1-3 ton, tegen de reeds aangebrachte overlaging 10-60kg. Hierbij wordt niet alleen de stabiliteit tegen golfaanval en retourstroom verhoogd, maar ook de aanval op de breuksteen verlaagd door de energie van de golf uit de steenlaag te lichten.
Lesson learned: Aangroei wier op asfalt mogelijk

Mogelijkheden voor aangroei van wier op asfalt
In 2012 is een onderzoek gepleegd naar de begroeiing van de bekleding na de dijkverbetering. Hieruit zijn de volgende conclusies overgenomen. Op het eerste gezicht lijkt het asfalt bij Westkapelle rechtstreeks begroeid. Bij nadere beschouwing blijkt dat dit genuanceerd moet worden: Darmwier (Enteromorpha) en klein roodwier (Polysiphonia, Gelidium) komen behalve op schone steen ook rechtstreeks op asfalt gehecht voor. Op asfalt vormen de groenwieren dan een monocultuur. Ook zeepokken en mosselen kunnen rechtstreeks op asfalt hechten, deze soorten vinden daarnaast een plaats in rimpels en scheuren in het asfalt en op schone koppen die uit het asfalt steken. De zeepokken en mosselen vormen a.h.w. een secundaire substraat waarop wieren zich kunnen hechten. Alle andere (veelal grotere) wiersoorten dan darmwier en de kleine roodwieren komen alleen op schone steen hetzij op secundair substraat voor. Met name zeepokken vormen een substraat waarop zich een groot deel van de groenwieren (zowel darmwier als zeesla) hechten. Door warmte-koude verschillen en expositie vindt opkrullen van het asfalt plaats rondom stenen. Op het steenoppervlak in de daarbij ontstane spleten hechten zich zowel fauna (zeepokken, mosselen, Schaalhoorn) als wieren.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Cultuurhistorie.
restant City of Benares
City of Benares in betere tijden
oud paalhoofd

Op 1 oktober 1911 is een ijzeren driemastbark vergaan. Het schip, de ”City of Benares” was in 1882 gebouwd in Glasgow. Van de 21 opvarenden werden er 10 gered.

Ondanks de bijzondere ligging van de dijk zijn er geen speciale eisen op het gebied van landschappelijke vormgeving. Nabij dp 196 staat een vuurtorentje. Op diverse plaatsen langs het traject bevinden zich dwars op de dijk dammen van houten paalhoofden. Hieraan ontstond tijdens het werk enige schade die is hersteld.

Referenties

Ecologie

Het dijktraject wordt door de paarse strandloper en steenloper gebruikt als foerageergebied, terwijl de vogels er eveneens overtijen. Op het dijktraject zijn naar verwachting altijd mogelijkheden om te overtijen aanwezig voor beide soorten. Wel kunnen de foerageermogelijkheden op het dijktraject aangetast worden. Naar verwachting zijn er wel uitwijkmogelijkheden voor de steenloper in de directe omgeving, maar voor de paarse strandloper is dit naar verwachting minder het geval. Voor de paarse strandlopers die op het dijktraject blijven overwinteren, zal het voedselaanbod gedurende minstens twee jaar minder gunstig zijn dan nu het geval is. In de loop van 2008 is naar verwachting het herstel van het in 2006 overlaagde deel en de ontwikkeling op de stortstenen zover gevorderd dat er weer voldoende foerageermogelijkheden aanwezig zijn.

Op basis van het detailadvies wordt een bekleding gekozen waarvan wordt verwacht dat de begroeiing zich zal herstellen. Ten aanzien van de Nooddijk wordt een apart advies gegeven. Bij inventarisatie voor de Flora en fauna wet is de beschermde Blauwe Zeedistel is aangetroffen. Verwacht wordt dat deze na herstelwerkzaamheden zal terugkeren. Het is zelfs mogelijk dat na de werkzaamheden het aantal planten toeneemt omdat het vergraven van zand te vergelijken is met natuurlijke verstuiving juist op die plekken vestigt zich vaak de Blauwe zeedistel. Aangezien het duin een behoorlijk dynamisch systeem is valt te verwachten dat het zich na de werkzaamheden snel weer zal herstellen. Dit betekent wel dat er een ontheffing aangevraagd moet worden voor de verstoring van de Blauwe zeedistel.

In 2012 is een onderzoek gepleegd naar de begroeiing van de bekleding na de dijkverbetering. Hieruit zijn de volgende conclusies overgenomen. Op het eerste gezicht lijkt het asfalt bij Westkapelle rechtstreeks begroeid. Bij nadere beschouwing blijkt dat dit genuanceerd moet worden: Darmwier (Enteromorpha) en klein roodwier (Polysiphonia, Gelidium) komen behalve op schone steen ook rechtstreeks op asfalt gehecht voor. Op asfalt vormen de groenwieren dan een monocultuur. Ook zeepokken en mosselen kunnen rechtstreeks op asfalt hechten, deze soorten vinden daarnaast een plaats in rimpels en scheuren in het asfalt en op schone koppen die uit het asfalt steken. De zeepokken en mosselen vormen a.h.w. een secundaire substraat waarop wieren zich kunnen hechten. Alle andere (veelal grotere) wiersoorten dan darmwier en de kleine roodwieren komen alleen op schone steen hetzij op secundair substraat voor. Met name zeepokken vormen een substraat waarop zich een groot deel van de groenwieren (zowel darmwier als zeesla) hechten. Door warmte-koude verschillen en expositie vindt opkrullen van het asfalt plaats rondom stenen. Op het steenoppervlak in de daarbij ontstane spleten hechten zich zowel fauna (zeepokken, mosselen, Schaalhoorn) als wieren.
Referenties

Vergunningen en projectplan

De aanvraag bij de provincie voor een mer beoordeling wordt onderbouwd door de planbeschrijving. Een beoordeling is niet benodigd en de provincie verzoekt het waterschap om het vastgestelde plan tot wijziging van de primaire waterkering ingevolge artikel 7 van de Wet op de waterkering ter goedkeuring aan het college voor te leggen. Deze goedkeuring wordt verleend.

Ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet worden de Habitattoets voor effecten dijkverbeteringsproject en de Flora- en faunawettoets opgesteld. Voor de benodigde werkzaamheden ten gevolge van de schade aan de kreukelberm is een aanvullende aanvraag ingediend.


Transportroutes

Voordat de werkzaamheden in 2007 beginnen zijn de bewoners van de transportweg nogmaals op de hoogte gebracht.

Referenties

Communicatie

Om inwoners van Westkapelle te informeren over de dijkversterking, organiseert het projectbureau een informatieavond. Tijdens deze openbare bijeenkomst wordt informatie gegeven over wat er gaat gebeuren. Om omwonenden en andere belangstellenden verder te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Hengelsportvereniging Westkapelle heeft problemen met de aanpassingen aan de dijk en verzoekt om paadjes aan te leggen waardoor de kreukelberm kan worden gepasseerd. De kosten van aanleg zijn echter zo hoog dat Zeeweringen hieraan geen gevolg kan geven.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
restaurant op voor verkeer toegankelijk deel buitenberm
oude bekleding, betonblokken met herstelde schade

Langs bijna het gehele dijktraject lag de teen van het talud tussen NAP - 1 m en NAP - 1,5 m. Nabij de zuidgrens van het traject steeg de teen naar NAP. De ondertafel en een gedeelte van de boventafel van de dijk waren bekleed met basaltzuilen, ingegoten met asfalt, plaatselijk afgewisseld door Doornikse steen, ingegoten met asfalt, vlakke betonblokken (1,0 x 1,0 m2 en 3,0 x 3,0 m2) en basaltzuilen. Het niveau van de bovengrens van deze bekleding lag in het midden van het dijktraject op circa NAP + 4,9 m en langs de grote delen daarnaast op circa NAP + 3,6 m à NAP + 4,0 m. Het overige deel van de boventafel en de eerste drie meter van de berm waren bekleed met breuksteen, die is ingegoten met asfalt. De berm begon op een hoogte van circa NAP + 6,5 m. Op de rest van de berm en op het bovenbeloop van de dijk bevond zich een bekleding van asfaltbeton en waterbouwasfaltbeton. In 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de bekledingen op meerdere plaatsen door bommen beschadigd. De ontstane bomkraters werden later met puin opgevuld. Op de zuidgrens van het dijktraject, vanaf dp 211 (+75m), sloten de ingegoten bekledingen van basaltzuilen en breuksteen aan op de afrit naar het strand, die een toplaag had van asfalt en basaltzuilen. Aan de zuidzijde van de afrit bevond zich een bekleding van vlakke betonblokken, die grotendeels onder het zand lag. Ter hoogte van dp 211 en dp 212 lag schuin voor de dijk een dam met een lengte van circa 150 m (de overgang van de Deltadijk naar de Nooddijk). De dam was opgebouwd uit betonpuin (bunkerpuin) en vrijgekomen bekledingsmaterialen. De toplaag was met asfalt ingegoten. De kruin van de dam, op circa NAP + 3,7 m, was bekleed met waterbouwasfalt.Toetsing
oude bekleding nabij vuurtoren
strekdam

In 2000 en 2003 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden de gezette bekledingen getoetst. Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als 'twijfelachtig', 'geavanceerd' of 'onvoldoende' beoordeeld. In juli 2003 heeft het Projectbureau de toetsingen van het waterschap gecontroleerd. In oktober 2003 heeft het Projectbureau nog een aantal veldmetingen verricht, waarvoor de basaltbekledingen op meerdere plaatsen zijn opengebroken en waarvan de resultaten zijn vergeleken met de toetsingen van het waterschap. De basaltzuilen uit de metingen zijn over de gehele hoogte met asfalt ingegoten. Lokaal is de ingegoten asfalt tussen de zuilen tot ongeveer 5 cm onder de kop weggesleten. Onder alle opengebroken basaltbekledingen zijn filterlagen en/of vlijlagen aangetroffen, bestaande uit steenslag, puin, Vilvoordse steen of baksteen. De onderlagen onder de bekleding, die bij de veldmetingen zijn aangetroffen komen niet altijd overeen met de toetsingen. Op meerdere plaatsen ontbreekt de klei en ligt de bekleding direct op zand (laag op het talud), puin, mijnsteen of ander steenachtig materiaal. Vervolgens is door het Projectbureau een vrijgavedocument opgesteld, waaruit bleek dat een aantal vakken opnieuw moest worden getoetst. Het eindoordeel van de toetsingen is opgenomen in het herziene vrijgavedocument. Het uitgestrekte vak met ingegoten breuksteen, twee kleinere vakken met ingegoten basalt, en de asfaltbekledingen op het bovenbeloop zijn goedgekeurd. De overige bekledingen moeten worden verbeterd. Op basis van de apart uitgevoerde toetsing van de bekleding van de strekdam (banaan)is geconcludeerd dat de nieuwe bekleding in dit dijkvak niet achterlangs de dam behoeft te worden doorgetrokken maar dat aansluiting aan de bekleding van de dam volstaat.

Referenties

Ontwerp
luchtfoto, aanbrengen breuksteen overlaging
penetratie overlaging
tijdens storm verplaatste stenen uit de kreukelberm
breuksteen ingegoten met asfalt en kreukelberm

Op het grootste deel van het traject wordt een overlaging toegepast van gepenetreerde breuksteen die begint bij de teen en aan de bovenzijde aansluit op de goedgekeurde bekleding van gepenetreerde breuksteen. Er waren drie overwegingen om te neigen naar een overlaging. Ten eerste is de ligging van deze dijk zeer geprononceerd en daardoor meer vatbaar voor schade tijdens de uitvoering dan dijken langs de Scheldestromen. Ten tweede is er na de bombardementen in de oorlog geen zekerheid in de aanwezigheid van een voldoende kleilaag waardoor hiernaar tijdens aanleg van een zuilenbekleding gedetailleerd zou moeten worden gekeken. Ten derde zijn de hydraulische randvoorwaarden zodanig, dat plaatselijk zuilen met hoge dichtheid en maximale lengte (0,50m) niet voldoen.

Het gedeelte ten zuiden van de strekdam valt niet binnen de grenzen van het project.

Ook de kreukelberm wordt aanzienlijk verzwaard. Tijdens stormen in 2006 zijn stenen uit de nieuw aangelegde kreukelberm gelicht, deze zijn deels hoger op het talud terecht gekomen. Naar aanleiding hiervan is in een kennisnotitie aandacht besteed aan de stabiliteit van de kreukelberm. Hierin werd geconcludeerd dat de waterdrukken bij grote golven niet goed werden geleid tussen de losse breuksteen van de kreukelberm en de met asfalt ingegoten breuksteen. Hierdoor konden de stenen worden uitgelicht. Dit leidde tot een aanpassing aan deze overgang. Volledig opvullen van de holle ruimte in het pakket 1-3 ton, tegen de reeds aangebrachte overlaging 10-60kg. Hierbij wordt niet alleen de stabiliteit tegen golfaanval en retourstroom verhoogd, maar ook de aanval op de breuksteen verlaagd door de energie van de golf uit de steenlaag te lichten. Verder zeewaarts een patroon penetratie om de stabiliteit van de steenlaag te verhogen. Hierbij worden de grotere holle ruimten geselecteerd en volledig gevuld(stippen patroon). Bij deze penetratietechniek blijft het aanhechtingsoppervlak voor vegetatie hoog.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Om te bezien of het werk volgens het ontwerp en kwalitatief op een goede manier is uitgevoerd is door het waterschap een toetsing uitgevoerd. Deze toetsing is de basis van de door het projectbureau opgestelde revisie. Dit document geeft aan dat het dijkvak in orde is en kan worden teruggegeven aan het waterschap. De kreukelberm wordt aangemerkt als aandachtspunt. Deze is gedimensioneerd volgens de ontwerpregels van het projectbureau Zeeweringen, maar door de relatief scherpe overgang en de lage ligging van de vooroever worden golven sterk geflecteerd. Hierdoor ontstaan mogelijk lokale instabiliteit van de kreukelberm. Deze situatie is aanleiding om zowel de kreukelberm als de vooroever de komende jaren nauwlettend in de gaten te houden.

Het overdrachtsprotocol wordt ondertekend waarna beheer en onderhoud weer tot de taak van het waterschap behoort.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
stormschade aan nieuwe kreukelberm

In een aparte vaststellingsovereenkomst is de aanpassing aan de kreukelberm geregeld die nodig was om te voorkomen dat stenen uit de kreukelberm worden gelicht tijdens stormperioden. Bij het bekend worden van de voorgenomen locatie van de asfaltcentrale werden klachten uit omgeving ontvangen. De locatie is gewijzigd, hetgeen meerkosten meebracht. Ook hiervoor is een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Ook het uitbreiden van de overlagings constructie met ca 75 m richting Domburg is geregeld met een vaststellingsovereenkomst.Uitvoering
aanleg dam voor aanvoer breuksteen
drijvende bak om kreukelberm aan te vullen
aanbrengen kreukelberm vanaf dijk
asfaltcentrale t.b.v. gietasfalt
transport te water

In het kader van het bouwstoffenbesluit zijn enige meldingen gepleegd. Soms was de wettelijke termijn niet in acht genomen, gelukkig leidde dit niet tot vertraging of afkeuring van het gebruikte materiaal.

Veel breuksteen zal over water worden aangevoerd. Onder voorwaarden mag breuksteen over de weg worden aangevoerd. De breuksteen wordt in de Buitenhaven Vlissingen overgeslagen en daarna aangevoerd met behulp van 3 of 4 bakken en 2 sleepboten. Een kraanschip lost de breuksteen 1-3 ton rechtstreeks in de kreukelberm. Ter hoogte van het vuurtorentje wordt een bak afgezonken en van daaruit wordt een aanlandingspunt aangelegd van breuksteen 10/60 kg en fijnere steen. Soms vindt transport over de weg plaats. Hiertegen zijn klachten binnengekomen, ook werden snelheidsovertredingen begaan. Op de platberm zal de menginstallatie voor gietasfalt geïnstalleerd worden.

De directie deelt mede dat van het museum Polderhuis een verzoek is binnengekomen om de restanten van de City of Benares, een zeilschip dat in 1911 is vergaan en waarvan de restanten op de kreukelberm liggen, te bergen en aan hen over te dragen. Het projectbureau zeeweringen stemt hiermee in en vraagt de aannemer om restanten van het stalen zeilschip te bergen t.b.v. het museum. De aannemer heeft de restanten verzameld en wordt hiervoor door het museum bedankt.

In mei is geconstateerd dat na de storm grote stenen, 1-3 ton, vanuit de kreukelberm op de gepenetreerde breuksteen lagen. Wanneer het weer wat rustiger is zal een en ander nader worden geïnventariseerd en worden besproken met de deskundigen van het Projectbureau Zeeweringen. Een en ander zou kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp. Deze aanpassing heeft in 2007 plaatsgevonden en is uitgevoerd binnen Vaststellingsovereenkomst ZLR-5895A.

Er is een vrachtauto te water geraakt maar er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De aannemer deelt mede dat bij een Interne Audit door veiligheidsmensen van de aannemer is vastgesteld dat het werkterrein nog beter dient te worden afgesloten voor het publiek. c.q. sportvissers. De vergadering is het er over eens dat er alles aan is gedaan om de veiligheid te garanderen d.m.v. hekwerk en bebording. Het enig wat nog gedaan kan worden is de politie te vragen extra toezicht te houden en eventueel op te treden. Er is door de aannemer speciale aandacht besteed aan het werken met heet asfalt en de mensen (o.a. vissers) die zich op het werkterrein bevinden.

Aan enige oude paalhoofden is schade ontstaan, veroorzaakt door de aannemer. Deze schade zal in overleg met het waterschap worden gerepareerd.

De bekleding ter plaatse van de dam wordt aangesloten op de bestaande, goedgekeurde bekleding van de strekdam.
Referenties


Projectbeheer controleprocessen

Financieel beheer

Om onderbesteding in 2005 te voorkomen is bezien of dit dijkvak alsnog in het najaar 2005 voor een belangrijk deel kon worden uitgevoerd. Dit bleek niet mogelijk.

ReferentiesKerndocumenten


Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares