Westkapelle fase 2 (Westkappelse Zeedijk)


Context VN set links: model = Westkapelle fase 2


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Westkapelle fase 2

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 

Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2008
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 32' 58", 3° 27' 29"
Dijktraject 
169 - 185Het dijkvak Westkapelle fase 2 (richting Domburg) ligt aan de Noordzee, aan de noordwestzijde van Walcheren. Het heeft een lengte van ongeveer 1,6 km en viel onder het beheer van het Waterschap Zeeuwse Eilanden dat nu deel uitmaakt van Waterschap Scheldestromen. Het dijkvak grenst aan het duingebied van noordwest Walcheren en sluit aan op de in 2006 en 2007 uitgevoerde versterking van de Westkapelse zeedijk. Westkapelle fase 2 (richting Domburg) is een zogenaamde prioritaire Zwakke Schakel van de noordwestelijke kust van Walcheren. In overleg tussen het Projectbureau Zeeweringen, het Projectbureau Zwakke Schakels en waterschap Zeeuwse Eilanden is besloten de voorbereiding van de werkzaamheden integraal aan te pakken. Daartoe zal het ontwerp van Projectbureau Zeeweringen voor de taludbekledingen door Waterschap Zeeuwse Eilanden in het op te stellen kustversterkingsplan op grond van de Wet op de waterkering in het kader van Project Zwakke Schakels worden meegenomen. In dit kustversterkingsplan worden voor de dijk en op een deel van de steenbekleding zandsuppleties uitgevoerd. De omvang en strekking van de zandsuppleties worden beschreven in het kustversterkingsplan. De verbetering van de steenbekleding dient te worden uitgevoerd voordat de zandsuppleties worden aangebracht, aangezien anders grote ontgravingen van het zand nodig zijn.

Bijzonderheden:

  • Binnen het dijkvak Westkapelle fase 2 (richting Domburg) is een overgang van de steenbekleding naar het duingebied gerealiseerd.
  • Dit werk is in hetzelfde project uitgevoerd als de Onrustplder.

Lessons learned
Lesson learned: Dode vogels door heet asfalt

Achterwege blijven van verstoring zorgt voor dode vogels door heet asfalt
Tijdens de uitvoering kwamen enkele vogels om, doordat ze in nog vloeibaar asfalt belanden. De aannemer had na het aanbrengen van het gietasfalt op vrijdagmiddag het werkgebied onbeheerd achtergelaten. Doordat er geen verstoring was door kranen en werkverkeer, waren de vogels op het warme, zachte asfalt geland. Hier bleven ze plakken en stierven ze. Voortaan bepaalde het projectbureau dat de aannemer bij dit soort werkzaamheden moest zorgen voor voldoende verstorende activiteiten om vogels te weren totdat het gietasfalt voldoende hard was.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

Lessons Learned

Tijdens de uitvoering kwamen enkele vogels om, doordat ze in nog vloeibaar asfalt belanden. De aannemer had na het aanbrengen van het gietasfalt op vrijdagmiddag het werkgebied onbeheerd achtergelaten. Doordat er geen verstoring was door kranen en werkverkeer, waren de vogels op het warme, zachte asfalt geland. Hier bleven ze plakken en stierven ze. Voortaan bepaalde het projectbureau dat de aannemer bij dit soort werkzaamheden moest zorgen voor voldoende verstorende activiteiten om vogels te weren totdat het gietasfalt voldoende hard was.


Vergunningen

Het ontwerp-kustversterkingsplan Westkapelse zeedijk is het document waarmee een aanvraag voor een mer beoordeling en goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering worden aangevraagd. Een mer beoordeling is niet noodzakelijk en goedkeuring wordt verleend. Ook de aanvraag voor de vergunning natuurbeschermingswet wordt verzonden. Bijgevoegd ter onderbouwing zijn het "Kustversterkingsplan Westkapelse Zeedijk" en het "Natuuronderzoek Zwakke schakels Westkapelse zeedijk". Het natuuronderzoek wordt beschouwd als een passende beoordeling zoals bedoeld in artikel19f van de Natuurbeschermingswet 1998.Referenties

Communicatie

Ten gevolge van de werkzaamheden aan de Westkappelse Zeedijk zijn enige klachten ontvangen van horeca ondernemers die schade hebben geleden. Het waterschap heeft op verzoeken om nadeelcompensatie de "Verordening Nadeelcompensatie project Zwakke Schakels" van toepassing verklaard. Volgens deze verordening wordt een verzoek om nadeelcompensatie voorgelegd aan een daartoe ingestelde commissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. In eenvoudige gevallen kan worden volstaan met het benoemen van één deskundige. De commissie geeft het waterschap advies over de te nemen beslissing.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude bekleding nabij Domburg

De steenbekleding op de dijk bestond uit een groot vak met basalt, gepenetreerd met gietasfalt, een vak met gepenetreerde breuksteen en vakken van (waterbouw)asfalt. De onderhoudsstrook bestond grotendeels uit asfalt. Een klein gedeelte bestond uit koperslakblokken. Het bovenbeloop bestond ter plaatse van het duin uit zand en was ter plaatse van de dijk met asfalt bekleed. De stormvloedberm lag over het gehele dijkvak op ca. NAP +6,5 m.Toetsing
oude paalrij, te handhaven

De actualisatie van de toetsing is uitgevoerd door het waterschap. De controle hiervan is uitgevoerd door het projectbureau, waarna het dijkvak is vrijgegeven voor het maken van een nieuw ontwerp. Dit ontwerp dient deel uit te maken van het totaal plan wat voor dit gebied wordt opgesteld in het kader van het project 'Zwakke Schakels'.

De steenbekleding van basalt moet geheel worden verbeterd. Het vak met gepenetreerde breuksteen op het onderbeloop is goedgekeurd.Referenties

Ontwerp
aansluiting dijk en duin
aanbrengen open steenasfalt en zandafdekking
asfaltcentrale
overlaging gepenetreerde breuksteen

Uit de berekeningen blijkt dat gezette steenbekledingen, mede door de zware randvoorwaarden, niet toepasbaar zijn. Daarom is een ontwerp gemaakt met een bekleding van met asfalt gepenetreerde breuksteen. Doordat voor de dijk en op de steenbekleding zandsuppleties worden uitgevoerd, is het niet nodig een nieuwe kreukelberm aan te brengen. Er worden ook geen nieuwe teenconstructies aangebracht. De onderkant van de overlaging wordt aangesloten op de bestaande kreukelberm. Op de stormvloedberm wordt geen nieuwe onderhoudsstrook aangelegd. Op deze berm en op het bovenbeloop liggen van dp 172 (+62m) tot dp 184 (+83m) harde bekledingen van gepenetreerde breuksteen, asfaltbeton of waterbouwasfaltbeton. Zowel de berm hoogte als de harde bekledingen op de berm en het bovenbeloop hoeven niet te worden gewijzigd.

Op het westelijk deel wordt het bovenbeloop, de kruin en het binnenbeloop bekleed met open steenasfalt, toegedekt met een laag zand.

Er dient een aansluitingsconstructie gerealiseerd te worden tussen de steenbekleding en de aansluitende kustverdediging van duin. Deze overgang komt te liggen aansluitend aan het goedgekeurde vak van gepenetreerde breuksteen, bij dp 172 (+62m).Referenties

Revisietoetsing en overdracht
nieuw aangebrachte overlaging van gepenetreerde breuksteen
overzicht overlaging

De nieuwe bekleding wordt gecontroleerd door het waterschap. Dit is de basis van de door het projectbureau uitgevoerde revisietoetsing. De bekledingen zijn goed getoetst waarna een overdrachtsprotocol is opgesteld en ondertekend.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract

Meer- en minderwerk ten opzichte van het geldende bestek worden beschreven in afwijkingsrapporten. Nadat deze zijn goedgekeurd door de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de kosten worden verrekend.Uitvoering
aansluiting dijk en duin
aanbrengen open steenasfalt en grondafdekking
aanbrengen open steenasfalt op binnentalud
aanbrengen penetratie
asfaltcentrale uit de lucht

In het kader van het bouwstoffenbesluit worden meldingen verricht door de aannemer. De directie deelt mede dat het tijdig en juist melden van bouwstoffen een aandachtspunt zal zijn voor de directie.

Tijdens de eerste bouwvergadering zijn de ecologen van het projectbureau aanwezig. Voor het werk te Westkapelle is een NB-vergunning afgegeven. In de nabijheid van het werk is inmiddels een paddenscherm geplaatst in het kader van het project Zwakke Schakels. Om te voorkomen dat vogels gaan broeden dienen de gewassen te worden gemaaid voor 15 maart. Daarnaast dienen er tijdens de uitvoering, en er na, maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat er vogels in het (hete)asfalt belanden. Gevraagd wordt of het ook noodzakelijk is om het helmgras te verwijderen nabij de beëindiging (overgang dijk-duin). Voor zover bekend is alleen de aanwezigheid van de Graspieper op deze locatie bekend. Het maaien van het aanwezige struikgewas is voldoende. De ecologen zullen gedurende de uitvoering van het werk met regelmaat een bezoek brengen aan de dijkvakken om te kijken of er op een juiste wijze wordt omgegaan met de mitigerende maatregelen. Daarnaast kan de adviseur ecologie altijd benaderd worden voor aanvullende informatie of advies.

Er is een klacht gekomen over het uitvoeren van werkzaamheden voor 7 uur 's ochtends. Gezien het vroege tijdstip waarop het komende week laag water is, zal er gekeken worden of er voor 7 uur toch werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Voor de directie is het niet bezwaarlijk mits hierbij geen (geluids)overlast ontstaat voor de omgeving. De aannemer zal hiervoor naar de bewoners gaan waar de klacht vandaan is gekomen om daar de ideeën voor de komende week toe te lichten.Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares