Wilhelminapolder Oost-Bevelandpolder


Context VN set links: model = Wilhelminapolder Oost-Bevelandpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Wilhelminapolder Oost-Bevelandpolder

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Basalt, Breuksteen gepenetreerd, Betonblok, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam, Keersluis, Nol
Voorland 
Schor, Slik, Stroomgeul, Valgevoelig
Ruimtegebruik 

Jaar 
2012
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 32' 15", 3° 55' 37"
Dijktraject 
dp 1621,5 - dp 1679Kaart werkgebied

Werkgebied Wilhelminapolder.JPG
Wilhelminapolder luchtfoto.jpg

Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, ten noorden van Goes. Het ligt langs de Wilhelminapolder vanaf Kattendijke en de Oost-Beveland polder en heeft een lengte van ongeveer 5,75km. Het valt onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het dijkvak eindigt bij schor Nummer Eén.

Bijzonderheden:

  • Op het slik voor Kattendijke bevinden zich restanten van een oude muraltmuur. Vroeger heeft hier buitendijks een dijk gelopen. Deze is door een dijkval in 1943 verdwenen. Er waren plannen de muraltmuur te herstellen als hoogwatervluchtplaats en dit werk binnen het bestek van dit dijkvak mee te nemen, maar later bleek de noodzaak niet aanwezig om hier een vluchtplaats te creëren en werd het interessanter gevonden om de situatie niet te wijzigen. Hierdoor blijft het een duidelijke herinnering aan de verloren gegane dijk.
  • Binnen dit project wordt een proefvak aangelegd met Ronatonzuilen


Omgevingsmanagement werkprocessen

Landschap

Het betreft een zeer afwisselend dijkgedeelte met diverse specifieke objecten zoals een sluisterrein, getijdenpoel, monument en als voorland waardevol Oosterschelde slik en schor. Ook het binnendijks gebied kent een afwisselend karakter en een behoorlijk recreatief medegebruik met name rond Kattendijke en rond de sluis. In het voorgestelde nieuwe profiel wordt niet overal recht gedaan aan het gewenste beeld uit de landschapsvisie Oosterschelde: donkere materialen onder: licht boven en een doorlopende lijn ondertafel- boventafel. Gezien het grillig verloop van de dijk en de verschillende functies en medegebruik is dit in dit geval in landschappelijk opzicht geen groot probleem.

Referenties

Ecologie

In het ecologisch detailadvies worden de aanwezige planten geïnventariseerd, zowel in de getijzone als ter plaatse van de boventafel. Op basis hiervan wordt een advies verstrekt over de soort nieuwe bekleding die moet worden gekozen om minstens een gelijkwaardige begroeiing in de toekomst te verkrijgen. Dit detailadvies is opgenomen als bijlage van de ontwerpnota.

Tussen circa dp1622+50m en circa dp 1639 is op de slikken die grenzen aan de dijk klein zeegras aangetroffen, in Nederland een bedreigde plantensoort. Dit betreft vooral groepen van enkele planten, dat wil zeggen geen aaneengesloten zeegrasvelden. In 2011 wordt het klein zeegras verplaatst middels het contract zeegrasverplaatsingen 2011. Na uitvoering moeten er in de werkstrook schelpen worden aangebracht ter hoogte van de zeegrasvelden.


Het dijkvak Wilhelminapolder is aan de westkant met 200 m verlengd (van dp 1677 tot dp 1679), in verband met het aanwezige schor voor de dijk. Het schor wordt op deze manier maar eenmalig belast gedurende de dijkverbeteringswerkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden is het onvermijdelijk dat ook in de broedtijd wordt gewerkt nabij het Schor Wilhelminapolder, waar meestal één of enkele paren Bontbekplevieren broeden. Het is wenselijk om deze vogels een tijdelijk vervangend broedgebied aan te bieden. Dit is met de Maatschap de Koninklijke Wilhelminapolder besproken en zal worden geregeld.


Referenties

Vergunningen

In 2007 werd bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland een verzoek tot vergunning ingediend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het opwaarderen van een hoogwatervluchtplaats in de Oosterschelde, te weten de zogenaamde gebroken dijk bij Kattendijke. Later werd het verzoek ingetrokken omdat uit nader overleg met belanghebbenden is gebleken dat de aanleg beter op een later tijdstip kan plaatsvinden. Deze plannen worden hier verder niet besproken.

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. Op basis hiervan wordt door het waterschap vastgesteld dat een milieueffectrapport niet behoeft te worden opgesteld. Sinds 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd, waardoor Gedeputeerde Staten hiervoor niet meer de verantwoordelijke instantie is. Een Verzoek tot goedkeuring Wet op de waterkering wordt aan de provincie verzonden. De provincie geeft goedkeuring in het kader van de Waterwet. Er wordt een aantal zienswijzen ingezonden. De Maatschap de Koninklijke Wilhelminapolder heeft bezwaar tegen het niet volledig benutten van de onderhoudsstrook door wielrijders omdat fietsers en landbouwverkeer slecht te combineren zijn op de smalle polderwegen en hier de mogelijkheid bestaat om deze op de buitenberm ta laten rijden. Een tegengestelde zienswijze is ontvangen van Vogelbescherming Nederland, die pleit voor afsluiting met een hek en een onderhoudspad van open steenasfalt, afgedekt met grond. Dit om een toename van wielrijders te voorkomen. De gemeente Goes stelt dat op delen die worden opengesteld voor wielrijders juist gevaar ontstaat voor andere recreanten. Zij verzoekt om de wielrijders door middel van de keuze van de bekleding van het onderhoudspad te dwingen om de binnendijkse weg te benutten. Het waterschap heeft de zienswijzen weerlegd met instemming van de provincie die hierna de waterwetvergunning heeft verleend.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunningaanvraag en de Passende beoordeling voor de aanpassingen van het dijktraject hebben een discrepantie. De bedoeling is om het onderhoudspad ten westen van dp 1665 af te sluiten door middel van een schapenraster met een klaphek. De verharding van het onderhoudspad leidt mogelijk tot een toename van het aantal wandelaars langs het dijktraject en mogelijk westelijk van het dijktraject. Het schor blijft ontoegankelijk. Het aanvullende effect van deze toename is zeer gering en leidt niet tot significante effecten. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend. Deze voorwaarden dienen om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen. Later is besloten om een deel van de geplande bekleding van gekantelde blokken te wijzigen in een bekleding van betonzuilen. Omdat deze bekleding meer kansen biedt tot begroeiing en dus gunstiger is wordt geen wijziging in de vergunning aangebracht. Om te toetsen in hoeverre de aannemer zich tijdens de werkzaamheden houdt aan de bepalingen die bij de vergunning zijn verstrekt, worden ecologische controles uitgevoerd. De eerste controle vond plaats tijdens de werkzaamheden, helaas niet bij laag water. Voor zover mogelijk heeft de controle plaatsgevonden en zijn geen nalatigheden bemerkt. Bij de eindcontrole bleek dat het werk volgens de voorschriften is uitgevoerd en netjes is achtergelaten.

Door de aanwezigheid van munitie tijdens de werkzaamheden is de geplande einddatum niet haalbaar. Om te bezien of de uitloop van de werkzaamheden zullen leiden tot extra belasting van het milieu wordt een memo opgesteld. Hierin wordt beschreven dat door de verlengde periode van werkzaamheden slechts beperkt negatieve effecten zijn voorzien, deze zijn niet significant Het gebruik van puinbrekers op twee depotlocaties leidt niet tot een cumulatie van effecten. In de omgeving liggen voldoende uitwijkmogelijkheden voor verstoorde vogels. Op basis van dit memo heeft het waterschap aan de provincie gevraagd of een wijziging van de NB vergunning wordt vereist. De provincie onderschrijft de conclusies uit het memo en vindt een wijziging van de vergunning niet nodig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform de beschrijving plaatsvinden. Door grote hoeveelheden neerslag tijdens de uitloopperiode was het nier mogelijk alle werkzaamheden tijdig af te ronden, de extra uitloop betreft een week. Dit is gemeld aan de provincie die geen verdere actie onderneemt.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze vergunning is niet nodig, de toets voldoet indien de genoemde mitigerende maatregelen worden nagekomen.
Referenties

Communicatie
nieuwe trap met roosters
kreukelberm tpv poeltje
werk Wilhelminapolder

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. In verband met de versterking van dijktraject Wilhelminapolder in 2012 organiseert projectbureau Zeeweringen een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Na uitleg over het werk kunnen vragen worden gesteld. Hierbij komt ook de bekleding van de werkweg aan de orde. In de plannen wordt deze nu geasfalteerd, ook op het deel dat is afgesloten voor wielrijders. Dit vindt zijn oorzaak in nieuw inzicht bij het waterschap. Een geasfalteerd pad is veiliger dan een groene laag erop. Dit is vooral van belang als het waterschap onder slechte weersomstandigheden onderhoud aan de dijk moet plegen. Door een aanwezige is het verzoek ingediend om een oude trap voor zwemliefhebbers ook na dijkverbetering te handhaven. Aan dit verzoek is voldaan.

Nadat enige niet ontplofte munitie is gevonden is een persbericht verschenen waarin de hierdoor opgelopen vertraging wordt aangekondigd. Om het asfalt van de Oude Zeedijk te repareren wordt deze gedurende een dag afgesloten voor het verkeer. Ook gedurende de nacht zal worden gewerkt om het ongemak zo kort als mogelijk te laten duren. De bewoners worden hiervan op de hoogte gebracht.

Ook bij dit dijkvak wordt een gastles en rondleiding verzorgd voor leerlingen van de plaatselijke basisschool.

Met de gemeente Goes wordt in een vroeg stadium een bespreking gehouden, waarna een bezoek aan het dijkvak wordt gebracht.

Er vindt overleg plaats met de pachter van delen van de dijk. Deze zal worden gecompenseerd voor verminderde opbrengst gedurende het werk. Verder heeft hij problemen met het kleiner worden van het te pachten gebied door de aanleg van enige opritten. Om dit probleem op te lossen wordt een extern adviseur aan de pachter ter beschikking gesteld. Begin 2012 wordt een bedrag overeengekomen waarmee de schade wordt vergoed. In dit bedrag is de schade die in 2012 en 2014 met de naschade van het daarop volgende jaar als gevolg van het tijdelijk niet kunnen gebruiken van het verpachte en het, na afloop van het werk, definitief uit de pacht nemen van een gedeelte van de verpachte percelen begrepen.

Er vindt overleg plaats met de Maatschap de Koninklijke Wilhelminapolder. Deze Maatschap beheert een deel van het voorland ter plaatse van dit dijkvak. De huidige eigendomsgrens van de kadastrale percelen van de Maatschap) en het waterschap Zeeuwse Eilanden ligt aan de buitenzijde ca. op de huidige teen van de dijk. In de nieuwe situatie zal over het gedeelte tussen dp1658 en dp1676 de teen verschuiven richting Oosterschelde, waarmee de nieuwe teen op het grondgebied van de Maatschap komt te liggen. Het Waterschap streeft er naar om de dijken die zij in beheer heeft, ook in eigendom te krijgen. De Maatschap staat hier voor open, maar geeft aan dat vermindering van het areaal van de Maatschap erg moeilijk ligt bij de aandeelhouders. Het uitgangspunt is dan ook dat het Waterschap zorgt voor vervangende grond en zorgt voor een stuk financiële compensatie. Ten behoeve van alternatief broedgebied is het verzoek van het projectbureau Zeeweringen aan de Maatschap om tegen vergoeding één of twee hectare braak te laten liggen in het jaar van uitvoering.

Tijdens een bespreking met een zagerkwekerij die aan de binnenzijde is gelegen komt aan de orde dat het bedrijf ten behoeve van het verversen van het water in de vijvers een in en een uitstroombuis langs het talud heeft liggen. Tijdens de uitvoering zullen de buizen tijdelijk verwijderd moeten worden. Ook zal de nieuwe overgang die gemaakt wordt ter plaatse van de buizen, dusdanig moeten zijn dat de buizen niet beschadigd raken als gevolg van het werkverkeer. In het bestek zal worden opgenomen dat de buizen voor maximaal 12 uur per etmaal uit bedrijf mogen.

Voor dit dijkvak liggen mosselpercelen. Met de uitbater hiervan wordt een bespreking gevoerd. Deze verwacht schade te zullen ondervinden wanneer er transport over de mosselpercelen plaats vindt en door stenen die bij de werkzaamheden vrijkomen en door stroming naar dieper water rollen en mogelijk de netten beschadigen. Hij heeft voorkeur voor het verkrijgen van een vervangend perceel. Dit voorstel wordt binnen het projectbureau Zeeweringen besproken en op korte termijn terug gemeld aan de uitbater zodat deze eventueel nog kan reageren op de voorgenomen plannen.

Met een duivenmelker wordt overlegd op welke wijze hinder zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De uitbater verwacht dat de kranen op de dijk gevolgen zullen hebben voor de snelheid van binnenkomen van duiven na een wedstrijdvlucht. Vooral de hoogte van de giek van de kraan en de oranje kleur ervan kan hierop van invloed zijn. De wedstrijden vinden vooral plaats in het weekend. Als de giek op die dagen platgelegd kan worden zal dit wellicht al een vermindering van de overlast betekenen. Het projectbureau zal dit opnemen met de aannemer.

De eigenaren van een horeca onderneming worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Zij zijn op de hoogte van de regeling nadeelcompensatie en daar wordt ook gebruik van gemaakt.

Seamarco is een bedrijf dat toegepast onderzoek doet aan zeezoogdieren, zeevissen en lagere zeedieren. Het lawaai, dat de werkzaamheden veroorzaken, zal mogelijk overlast betekenen voor de geluidsonderzoeken die Seamarco doet met bruinvissen en zeehonden waardoor binnengehaalde opdrachten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van de bestaande nadeelcompensatie regeling. Het bedrijf deelt mede dat alle mogelijke maatregelen worden getroffen om schade zo veel mogelijk te beperken..


Referenties

Transportroutes

In de besteksfase dient overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaren van de dijk en de achterliggende wegen, aangezien een deel van het wegennet achter de dijk in particulier bezit is en als transportroute moet dienen. Bij de vaststelling van transportroutes dient rekening gehouden te worden met broedlocaties of hoogwatervluchtplaatsen van bepaalde vogelsoorten.Explosieven

Tijdens de werkzaamheden is een mortiergranaat aangetroffen. Naar aanleiding hiervan is een inspectie uitgevoerd door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar aanleiding van deze vondst, is door Rijkswaterstaat de Stichting Bunkerbehoud Zeeland ingeschakeld. Deze stichting heeft naar aanleiding van meldingen over de eventuele aanwezigheid van twee kleine mitrailleurbunkers en het vinden van betreffende granaat archiefonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat de twee kleine bunkers direct na de Tweede Wereldoorlog in kaart zijn gebracht en geruimd. Volgens de stichting is er geen reden aan te nemen dat er zware munitie ter plaatse aanwezig zou zijn. In theorie zou er door een vliegtuig een bom kunnen zijn geworpen die niet is afgegaan of kan er door aanaarding iets in de grond zitten. Beide veronderstellingen acht de stichting op basis van het archiefonderzoek echter zo goed als uitgesloten. Om zeker te zijn wordt een literatuurstudie uitgevoerd, waaruit blijkt dat in dit gebied geen verdere oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Wel zijn tijdens de bevrijding van het gebied door de Duitse strijdkrachten drie in de buitenhaven gelegen schepen, die waren geladen met munitie, opgeblazen. Munitie van deze schepen kan zijn weggeslingerd.Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
Wilhelminapolder oude bekleding tpv ingang kanaal
Wilhelminapolder oude bekledingen

De steenbekleding op de dijk bestaat uit een zeer divers beeld aan bekledingen. Vanaf dp1621,5 tot aan dp1647 komen grote vakken Vilvoordse steen, Haringmanblokken en Basalt voor, met plaatselijk vlakke blokken, doorgroeistenen en Lessinische steen. Tussen dp1647 en dp1679 bestaat de bekleding eveneens uit Vilvoordse, Haringmanblokken en Basalt, maar komen ook grote vakken Doornikse en Petit Graniet voor. Plaatselijk afgewisseld door stukjes vlakke blokken, Lessinische en Ecozuilen. De bovengrens van de steenbekleding varieert van NAP + 2,8 m tot NAP + 4,2 m. Op de buitenberm tussen dp1629 en dp1644 bevindt zich een betonnen fietspad. Van dp1644 tot dp1647 loopt het fietspad over de kruin.Toetsing
restanten oude dijk
Wilhelminapolder afgekeurde Vilvoordse steen

Door het waterschap is de oude toetsing geactualiseerd. Deze actualisatie is in drie rapporten weergegeven. Voorafgaand hieraan zijn veldbezoeken uitgevoerd. De controle van de actualisatie door het projectbureau en de vrijgave wordt weergegeven in twee rapporten.

Conclusie van de toetsing van de bekleding is dat het grootste deel van de gezette steenbekleding afgekeurd is. De meeste goedgekeurde delen zijn zo klein dat ze niet in het nieuwe ontwerp kunnen worden gehandhaafd. Alleen het basalt tussen dp1638 en dp1644 kan gehandhaafd blijven. Op dit deel van ingegoten basalt heeft een geavanceerde toetsing plaatsgevonden waarbij ook valgewicht-deflectiemetingen zijn uitgevoerd. Dit heeft geleid tot goedkeuring van dit vak. De kreukelberm tussen dp1640 en dp1652 en tussen dp1662 en dp1666 is goed getoetst. De overige delen zijn onvoldoende getoetst.
Ontwerp
Westelijke havendam dijkverbetering met verborgen bekleding
proefvak Ronaton
Wilhelminapolder asfalteren onderhoudsstrook
Wilhelminapolder herzetten gekantelde haringmanblokken

De hydraulische randvoorwaarden waarmee het ontwerp is gedimensioneerd zijn grotendeels weergegeven in Revisie Detailadvies Wilhelminapolder, Oost-Beveland polder, een klein deel in Detailadvies Wilhelminapolder Zandkreekdam.

In het startoverleg komen allerlei punten aan de orde die zo mogelijk in het ontwerp zullen worden verwezenlijkt, het zijn vaak punten op het gebied van natuurbehoud en behoud van historische elementen. In het voorontwerpverslag wordt duidelijk welke plannen verder in het ontwerp worden meegenomen om natuur en cultuur te sparen. De oude havendammen van de voormalige toegang tot het Goese havenkanaal worden gespaard. Eén dam bestaat uit wat puin op het slik. De tweede dam is nog volledig intact en zal met de dijkverzwaring achterlangs worden gepasseerd. Ter plaatse van de nieuwe ingang van het havenkanaal naar Goes sluit de dijkverzwaring aan op de damwandconstructie van de sluis. De bekleding boven de damwanden blijft gehandhaafd. Verder wordt de nieuwe bekleding ter plaatse van de gedempte landbouwhaven van Kattendijke achterlangs met een verborgen bekleding gerealiseerd. Ter plaatse van Schorretje Nummer Eén wordt geen schorrandverdediging aangebracht, dit op basis van een ecologische afweging.

Ter plaatse van dp1638 bevindt zich in het voorland een restant van een oude dijk met een muraltmuur. De muraltmuur stond op de dijk, die in 1943 is bezweken. Het idee om tijdens de uitvoering op de plek van de gebroken dijk een stortsteenbed aan te brengen, met daarop de muraltmuurtjes als hoogwatervluchtplaats voor de vogels is niet tot uitvoer gebracht.

Het ontwerp wordt door de toetsgroep gecontroleerd. Zij beoordeelt het ontwerp in detail op kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid. In de bijgevoegde versie van de nota zijn hun bevindingen verwerkt. In het Erratum Ontwerpnota Wilhelmina polder Oost-Beveland polder is de eerder gedimensioneerde zuilhoogte aangepast. Met het oog op een veranderend sluitingsregime van de Oosterscheldekering geldt dat onder gemiddeld hoogwater geen zuilen mogen voorkomen die lager zijn dan de onderliggende zuilen.

Na afweging van een viertal varianten zijn op de ondertafel de volgende bekledingen gekozen: Breuksteen, gepenetreerd met asfalt, al dan niet afgestrooid met lavasteen, gekantelde (Haringman)blokken, basalt en betonzuilen, al dan niet met eco-toplaag. Op de boventafel breuksteen, gepenetreerd met asfalt, gekantelde (Haringman)blokken, basalt en betonzuilen. Het eerste stuk van dit traject wordt niet voorzien van verharding op de berm, hier loopt de openbare weg op de kruin van de dijk. Op de verdere stormvloed berm wordt een nieuwe onderhoudsstrook aangelegd, die tussen dp1629 en dp1658 wordt uitgevoerd in dicht asfaltbeton of steenslag asfaltbeton. In de ontwerpnota wordt er van uitgegaan dat de onderhoudsstrook tussen dp1658 en dp1679 wordt uitgevoerd in open steenasfalt, afgestrooid met grond. Omdat het waterschap minder goede ervaringen heeft met deze constructie zal ook dit deel van de onderhoudsstrook worden uitgevoerd met een dichte asfaltbekleding. Er komt geen slagboom. Om het fietsen op dit deel echter te ontmoedigen wordt het onderhoudspad over 75m (vanaf dp1652) voorzien van open steenasfalt, dat vervolgens wordt afgestrooid met een laagje grond, ingezaaid met gras.

Binnen dit project wordt een proefvak aangelegd met Ronatonzuilen
Referenties

Revisietoetsing en overdracht

Na de eindtoetsing wordt het dijkvak door het projectbureau overgedragen aan het waterschap.

Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
blootleggen oude bekleding
dijkverbetering tpv zagerkwekerij
ronaton zuilen en hydroblocks met ecologische toplaag

Nadat het contract was vastgesteld wordt een deel van de bekleding van zuilen specifiek ingevuld met Ronatonzuilen, het is bedoeld als een proefvak met een nieuwe betonzuil.

De aannemer dient een verzoek in om de kostenverhoging van bitumineus gebonden materialen en brandstof te compenseren.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier voornamelijk om kosten die het gevolg zijn van de gevonden explosieven, met name de detectie, de periode dat het werk is stilgelegd en het inhalen van verloren tijd door het uitvoeren van werkzaamheden in de bouwvakperiode en de versnelling van de uitvoering na de bouwvak.Uitvoering
afwerken betonzuilen mbv band
inwerken afstrooimateriaal mbv band
nieuwe trap tpv hydroblocks

Tijdens de start up bijeenkomst worden zaken m.b.t. ecologie en de mitigerende maatregelen toegelicht. Voor het dijktraject zijn in het kader van ecologie twee rapporten geschreven. Een Passende Beoordeling en een soortenbeschermingstoets. Deze rapporten behandelen de effecten en mitigerende maatregelen van belang voor de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Deze maatregelen moeten worden nageleefd om te voldoen aan de NB vergunning. Naast de algemeen geldende maatregelen zijn er specifiek voor dit traject geldende maatregelen. Zo mag water dat uit de werkstrook geloosd moet worden, niet geloosd worden op en afstromen over het voorland ter hoogte van dijk tussen de dijkpalen 1628 en 1638 ivm het daar aanwezige zeegras..

De directie geeft aan dat de aantoonbaarheid van de kwaliteit dit jaar erg belangrijk is. De contract beheersing zal middels systeem, proces en producttoetsen plaatsvinden, de zogenaamde mix van toetsen. Er wordt beoordeeld op kwaliteit en betaalbaarheid van het geleverde product, in dit geval een glooiingsconstructie.

Door de vondst van explosieven en het detecteren van het werkgebied is er stagnatie opgetreden en loopt de opdrachtnemer achter op de planning. Het Noordelijke gedeelte van het werk zal waarschijnlijk, met extra inspanning, nog tijdig gereed zijn. Voor wat betreft het Zuidelijk gedeelte heeft de opdrachtnemer verzocht een maand langer te mogen doorwerken, dit verzoek is voorgelegd aan het Waterschap.

Door de regiohandhaver van de afdeling vergunningverlening en handhaving (WSE) van Rijkswaterstaat Zeeland is geconstateerd dat grond is toegepast langs de zeedijk ter hoogte van Kattendijke die niet in het kader van het Besluit bodem kwaliteit was gemeld. Tevens was de benodigde kwaliteitsverklaring niet beschikbaar op het werk. De benodigde melding is alsnog gedaan en de kwaliteitsverklaringen zijn toegestuurd. Om herhaling van de overtredingen te voorkomen dient in het proces een wijziging te worden doorgevoerd waarmee wordt voorkomen dat herhaling van de overtreding kan plaatsvinden
Projectbeheer controleprocessen

Planning

Vanwege de vondst van munitie is de planning uitgelopen en is meerwerk gedeclareerd.

Kerndocumenten

Referenties

Context VN set links: model =

Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares