Yerseke


Context VN set links: model = Yerseke


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Yerseke

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Betonzuil, Breuksteen gepenetreerd, Open steenasfalt, Gekantelde blokken, Betonzuil met ecotop, Overlaging met ecotop
Specifieke constructie 
Havendam
Voorland 
Slik
Ruimtegebruik 

Jaar 
2010
Locatie 
Zuid-Beveland
Coördinaten 
51° 30' 11", 4° 3' 8"
Dijktraject 
1350,7 - 1396Het dijkvak ligt voor de Molenpolder, de kern van het dorp Yerseke, de havendam en polder de Breede Watering Bewesten Yerseke. Dit dijkvak ligt aan de Oosterschelde, aan de noordzijde van Zuid Beveland, heeft een lengte van ongeveer 4,5 km en viel onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van waterschap Scheldestromen.

Bijzonderheden:

  • De primaire waterkering in het traject rond Yerseke bestaat grotendeels uit damwanden, een kistdam en havens. Van deze delen die tot de primaire kering behoren heeft slechts een deel een steenbekleding die binnen Project Zeeweringen valt.
  • Buitendijks liggen diverse oesterputten en een kreeftenpark.
  • Door toedoen van de gemeente Reimerswaal worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het Damse Strandje.
  • Op een locatie waar de grondslag erg slap was is een proef met grondverbetering uitgevoerd met het product GeoCrete.

Kaart werkgebied

Werkgebied Yerseke.JPG

Lessons learned
Lesson learned: Betere controle op toepassing lavasteen

Betere controle nodig op de kwaliteit van de ecotoplaag
Bij oplevering constateerde het projectbureau dat het gietasfalt niet voldoende was afgestrooid met lavasteen. Er moest een minimale bedekking van 60% zijn, wat zeker niet het geval was. Veel lavasteen bleek weggespoeld, doordat het van tevoren niet was gewassen (stoffig lavasteen hecht slecht). Tijdens de ecologische eindcheck was dit niet opgemerkt door de traject-ecoloog. Het projectbureau had bij de mitigerende maatregelen en in de bestekvoorwaarden kunnen opnemen dat het lavasteen gewassen (in plaats van stofvrij) moest worden aangebracht. Daarnaast had de trajectecoloog tijdens de eindcontrole niet alleen moeten toetsen op de voorgestelde mitigerende maatregelen uit de toetsen, maar ook moeten letten op de ontwerpvoorwaarden die gerelateerd waren aan natuuraspecten.

Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detailadvies wordt de aanwezige flora geïnventariseerd. Verder wordt geadviseerd welke bekleding toegepast moet worden om de vegetatie weer een kans te geven om terug te komen of mogelijk de omstandigheden te verbeteren.

Om de vogels zo min mogelijk te verstoren gelden de volgende maatregelen:

  • Het werk bij de inlaag Koude- en Kaarspolder moet uiterlijk 1 maart van start gaan. Dit verstoort de Kluut en de Tureluur, zodat ze niet dicht op het werk zullen broeden.
  • Bij de havens en de oesterkwekerijen mag niet gewerkt worden tussen 1 april en 1 juni vanwege rustende en foeragerende Steenlopers.


Lessons Learned

Bij oplevering constateerde het projectbureau dat het gietasfalt niet voldoende was afgestrooid met lavasteen. Er moest een minimale bedekking van 60% zijn, wat zeker niet het geval was. Veel lavasteen bleek weggespoeld, doordat het van tevoren niet was gewassen (stoffig lavasteen hecht slecht). Tijdens de ecologische eindcheck was dit niet opgemerkt door de traject-ecoloog. Het projectbureau had bij de mitigerende maatregelen en in de bestekvoorwaarden kunnen opnemen dat het lavasteen gewassen (in plaats van stofvrij) moest worden aangebracht. Daarnaast had de trajectecoloog tijdens de eindcontrole niet alleen moeten toetsen op de voorgestelde mitigerende maatregelen uit de toetsen, maar ook moeten letten op de ontwerpvoorwaarden die gerelateerd waren aan natuuraspecten.

Referenties

Vergunningen

Door het projectbureau is een planbeschrijving opgesteld. In een erratum worden de werkzaamheden ten behoeve van het Damse Strandje beschreven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van een ingebrachte zienswijze van de gemeente Reimerswaal. De algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft ingestemd met de door de gemeente ingediende zienswijze (behalve verbreding van het fietspad) en de gewijzigde planbeschrijving vastgesteld en deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Op basis van de planbeschrijvingen wordt door het waterschap een aanmelding gedaan voor een mer beoordeling en er worden vergunningen aangevraagd in het kader van wetgeving.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt een Passende beoordeling natuurtoets opgesteld. De vergunning wordt onder voorwaarden verleend. Deze voorwaarden dienen om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen. Aan het begin van de werkzaamheden blijkt dat een werkstrook van 15 meter op het Damse strand te Yerseke niet haalbaar is. De oorzaak hiervan is de grote hoeveelheid zand welke vrijkomt bij het vrij graven van de teenconstructie. Verzocht wordt om ter plaatse een werkstrookbreedte van 35 meter toe te staan in plaats van de in de vergunning opgenomen 15 meter. Het verzoek wordt ingewilligd zonder dat hiervoor een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet benodigd is. Aan het eind van het werk wordt bericht dat er tijdens controlebezoeken geen onregelmatigheden zijn opgemerkt.

Verder wordt in het kader van een mogelijk benodigde vergunning in het kader van de Flora- en faunawet een Soortenbeschermingstoets opgesteld. Deze vergunning is niet nodig, de toets voldoet indien de genoemde mitigerende maatregelen worden nagekomen.


Referenties

Communicatie
betonzuilen, open steenasfalt en bekisting betontrap
aanbrengen breuksteen in jachthaven

Om zeker te zijn dat de communicatie met alle betrokkenen en omwonenden volledig is, worden een omgevingsplan en een communicatiematrix opgesteld.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar. Ook wordt door het projectbureau op 19 januari een informatieavond over dit werk georganiseerd. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum De Zaete in Yerseke. Het werk nabij het strandje wordt zo vroeg mogelijk afgerond. Het werk tussen dijkpalen 1369 en 1371 (in de Koningen Julianahaven) wordt in verband met recreatie na 1 juni uitgevoerd. De gebruikers van de steiger in de Beatrixhaven worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die tussen 1 maart en 1 april 2010 ter plaatse van het havenplateau zullen plaatsvinden. Gedurende de werkzaamheden blijft de steiger bereikbaar, wel zal er sprake zijn van overlast voor de gebruikers..
Referenties


Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
beeld op dam Julianahaven
oesterputten met op achtergrond primaire waterkering

De steenbekledingen op de dijk bestond uit een aantal grote vakken met Haringmanblokken, een groot vak met Vilvoordse steen met daarboven Fixstone en enkele kleinere vakken met basaltzuilen. De bovengrens van de steenbekleding varieerde van NAP + 2,8 m tot NAP + 4,9 m. De delen van het onderbeloop die daarboven lagen, het grootste deel van de berm en het boven beloop waren met klei en gras bekleed. Lokaal waren op de berm stroken van vlakke betonblokken aangebracht. Grote delen van dit traject hebben geen bekledingen van gezette steen, daar zijn geen werkzaamheden verricht. Hier zijn haventerreinen met damwanden en kistdammen.Toetsing
oude glooiing jachthaven als primaire waterkering
oude bekleding van haringmanblokken tpv strand

De actualisatie van de toetsing is in twee rapporten uitgevoerd door het waterschap. Deze toetsingen zijn door het projectbureau gecontroleerd, eveneens in delen. Het dijkvak is vrijgegeven om te verbeteren. De conclusie van de toetsing is dat de steenbekledingen afgekeurd zijn. De steenbekledingen van het gehele dijkvak moeten dus worden verbeterd.
Referenties

Ontwerp
overzicht Julianahaven
oude blokkenglooiing met slagen
berm van open steenasfalt tpv strandje

De geldende hydraulische randvoorwaarden worden in het detailadvies weergegeven. De havendammen van de Prinses Beatrixhaven en de Prins Willem-Alexanderhaven maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en worden bij een maatgevende storm als verloren beschouwd. Bij de Kon. Julianahaven maakt de havendam wel deel uit van het ontwerp. In een aanvulling wordt de exacte ligging van de randvoorwaardevakken aangeduid waardoor het duidelijk wordt welke randvoorwaarden gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van de buitenzijde van de havendam. Ook binnen de haven wordt de waterkering aangepakt.

De dikten van de gezette bekledingen zijn extra vergroot, omdat de waterstanden op de Oosterschelde tijdens de maatgevende stormen minder variëren dan op de Westerschelde, waardoor de golfaanval langer op één niveau blijft.

Op twee locaties bij Yerseke wordt een bekleding van klinkers aangetroffen die onderdeel uitmaakt van de waterkering. De klinkers zijn toegepast als parkeerterrein. Voor deze terreinen is geen standaard toets t.a.v. stabiliteit voorhanden. In een kennisnotitie wordt bezien of deze klinkers stabiel zijn en zo niet, hoe er met deze bekleding in het ontwerp voor een nieuwe bekleding kan worden omgegaan.

Ter hoogte van dp 1383 en dp 1385 zitten flinke verzakkingen in de bekleding. De bekleding alhier was uitgevoerd in Haringmanblokken. Deze verzakkingen zijn in 2006 onderzocht door de werkgroep Kennis, die hier een memo over heeft geschreven met aandachtspunten voor een nieuw ontwerp.

Met financiële middelen van de gemeente Reimerswaal worden in de werkzaamheden van het project Zeeweringen tevens werkzaamheden ten behoeve van het Damse Strandje geïntegreerd. Het betreft het met zand ophogen van het strandje en het aan weerszijden van het strandje aanbrengen van dammetjes met vrijkomende natuursteen om dit zand beter te kunnen vasthouden. Om schade aan de grasbekleding ter plaatse van het strandje door opstuivend zand te voorkomen wordt op het buitentalud boven de berm een bekleding van open steenasfalt aangebracht.

Volgens het ontwerp bestaat de bekledingen op de ondertafel deels uit een overlaging, deels afgestrooid met lavasteen, gekantelde blokken en zuilen met een eco toplaag. De boventafel wordt voor een klein deel voorzien van gekantelde blokken en voornamelijk worden zuilen geplaatst.


Referenties

Revisietoetsing en overdracht
overgang tussen basalton en hydroblocks

Na uitvoering van het werk wordt de nieuwe bekleding getoetst door het waterschap. Deze toetsing wordt door het projectbureau gecontroleerd, waarna de overdracht via een protocol heeft plaatsgevonden.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
aanbrengen instrooilaag in basaltonbekleding
breuksteen kreukelberm, teenconstructie en basalton met eco toplaag
nieuwe bekleding gekantelde blokken
nieuwe bekleding basalton, onderhoudstrook en biggenruggen

De uitvoering van dit project vindt plaats volgens het principe van Systeemgerichte Contract Beheersing. Dit houdt in dat de directie meer dan voorheen op de kwaliteitsborging toetst en minder dan voorheen zich directief, sturend en controlerend op het werk manifesteert. De werkzaamheden voor de aannemer nemen hierdoor toe, omdat op papier duidelijk gemaakt moet worden dat de in het bestek gedefinieerde werkzaamheden op een goede, bewijsbare manier zijn uitgevoerd. Dit geldt voor de verbetering van de glooiingen van de Molenpolder, de Stormesandepolder en de Van Haaftenpolder. Omdat pas nadat de overeenkomsten met de aannemer waren tot stand gekomen door de directie is aangekondigd dat via het nieuwe systeem voor contractbeheersing wordt gewerkt heeft de aannemer voor de extra kosten die dit heeft meegebracht een rekening ingediend. Na discussie is een totaalbedrag vastgesteld, dat is uitbetaald op het bestek van de Stormesandepolder.

Tijdens de uitvoering zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die het nodig maken dat wordt afgeweken van het bestek. Deze wijzigingen worden door de aannemer vastgelegd in afwijkingsrapporten. Na goedkeuring van de directie wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld de kosten van meer- en minderwerk worden benoemd. Hierna kan de aannemer een rekening indienen. Het gaat hier onder meer over extra breuksteen ter plaatse van slappe bodem, het aanbrengen van een kleilaag die niet aanwezig bleek te zijn, het plaatsen van biggenruggen ter plaatse van de haven, de afvoer van vervuilde mijnsteen en het inkorten van begrootte trappen (minderwerk)Uitvoering
walsen GeoCrete
mengen GeoCrete
aanbrengen GeoCrete
nieuwe bekleding bij De Zaete
werkzaamheden nabij De Zaete
aanvoer basalton per schip

Bij het Kick off overleg wordt benadrukt dat de verantwoording voor de kwaliteit van het werk bij de aannemer komt te liggen. De aannemer moet aantoonbaar maken richting de directie dat de kwaliteit van het geleverde product voldoet. In april wordt een evaluatie moment gepland om te kijken hoe een en ander loopt.

Ter plaatse van de aanlegplaats voor de Adriana zijn aanpassingen aan de kreukelberm verricht om te voorkomen dat de Adriana met laag water op deze stenen rust. Om zorgvuldig te werk te gaan zijn duikers naar beneden gegaan om nog enkele stenen die naar beneden zijn gerold op te ruimen.

Er is een discussie over ELO slakken e.d. De aannemer uit zijn ongenoegen over het feit dat er zoveel onduidelijkheid is voor het toepassen van ELO slakken, betonpuin en fixtone in de fundering van de onderhoudsstrook. Voor aanbesteding was uitgegaan van toepassing van materialen die al jaren zijn toegestaan en nu blijkt dat sommige materialen niet meer mogen worden toegepast, zoals betonpuin. Ook van het niet meer mogen toepassen van ELO slakken zegt de aannemer niet op de hoogte te zijn geweest tijdens de aanbesteding.

Er heeft een proef plaatsgevonden met GeoCrete. Het doel van deze proef is om in plaats van een grondverbetering een soort cement te mengen met de slechte grond, zodat deze grond gewoon kan blijven liggen. De uitvoering van de proef was enigszins problematisch omdat verscheidene werktuigen wegzakten en eruit getrokken moesten worden. Echter het resultaat is dat de grond nu erg hard is, wat ook de bedoeling was. De directie zal nagaan hoe omgegaan moet worden met de proefresultaten. De conclusie is dat de betonzuilen gewoon kunnen worden geplaatst op de het proefstuk.

De gemeente geeft aan dat de loswal te zwaar wordt belast bij het lossen van de basalton zuilen. Deze worden 2 pallets hoog gestapeld en dit is volgens de gemeente te veel. Het blijkt een dwingende eis van de gemeente te zijn, er mag één palet geplaatst worden over een breedte van 3 pallets.

Door vernieling is schade ontstaan aan kranen die stonden op het gedeelte bij de Breedsen dijk. Ook is een spiegel (t.b.v. verkeer) gestolen

De eigenaar van een perceel nabij de Zaete heeft een probleem met de werkzaamheden. Het gaat over het gebruik van dit perceel dat gedeeltelijk ligt binnen het aan de aannemer toegewezen werkterrein. Ook wordt door de aannemer een gedeelte van dit perceel gebruikt dat buiten het toegewezen werkterrein ligt als depotlocatie. RWS en de aannemer hebben hier beiden niet correct gehandeld. Er wordt een brief verzonden aan de eigenaar.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten

Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares