De Zuidwestelijke Delta


Context VN set links: model = ZWD De Zuidwestelijke Delta


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = ZWD De Zuidwestelijke Delta

Result = Beheer van watersystemen VN

End Set VN linkFiguur 1: Impressie van de veelzijdigheid van de Zuidwestelijke Delta (Foto's vlnr Siebe Swart, Edwin Paree, Jan Willem Bosch (2x)).

De Zuidwestelijke Delta omvat het gebied dat wordt gevormd door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant met de daarbij behorende wateren. De klimaatverandering en de maatschappelijke ontwikkelingen stellen de Zuidwestelijke Delta voor nieuwe opgaven op het gebied van waterveiligheid en watervoorziening. In de Zuidwestelijke Delta werken rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan een klimaatbestendige, veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige delta.

Drie omstandigheden maken planontwikkeling voor de Zuidwestelijke Delta urgent (Slabbers en Sorée 2014):

  • Met de aanleg van de deltawerken in de tweede helft van de vorige eeuw is de waterveiligheid sterk verbeterd, echter de klimaatverandering stelt de Zuidwestelijke Delta voor nieuwe opgaven, nu niet alleen ten aanzien van de waterveiligheid maar ook ten aanzien van de beschikbaarheid van zoet water;
  • De aanleg van de deltawerken heeft naast grote positieve effecten ook een aantal schaduwkanten gebracht, zoals het verlies aan ecologische kwaliteit, een verminderde waterkwaliteit en een verstoorde nutriënthuishouding en stofstroomdynamiek;
  • De economische vitaliteit van de regio staat onder druk, onder andere vanwege demografische krimp.

Bestuurlijk overleg

In het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta overleggen bestuurders en/of vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een vertegenwoordiger van de gemeenten uit het gebied. De Zuidwestelijke Delta is een van de negen deelprogramma’s van het Deltaprogramma.

Verder lezen

Onder de referenties ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over deze context. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op de pagina Leeswijzer conceptmap.Referenties
OS De ontwikkeling van het watersysteem na aanleg Oosterscheldewerken VN OS De Oosterschelde VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Het Grevelingenmeer VN ZWD Planvorming en afstemming voor de gehele Zuidwestelijke Delta VN ZWD Doelstelling ZWD VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN ZWD Plannen en onderzoeken over de ZW-Delta VN ZWD Structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN VM Het Veerse Meer VN ZWD De Zuidwestelijke Delta VNZuidwestelijke Delta 20190207
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares