BodemgesteldheidSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = WS Bodemgesteldheid

Result =

End Set VN linkFoto van grond.jpg

De bodem is één van de belangrijkste factoren voor een toekomstbestendige landbouw. Een waterbergende bodem heeft door sponswerking het vermogen water onder het maaiveld te bergen. In droge perioden levert een goede, waterbergende bodem langer water aan planten en bodemleven. Daarnaast neemt in periodes van overvloedige neerslag een gezonde bodem meer water op, wat de wateroverlast helpt beperken. Vitale bodems dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het verminderen van uit- en afspoeling van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

De volgende maatregelen verbeteren het waterbergend vermogen van de bodem (Provincie Zeeland, 2021):

  • Het zo veel mogelijk bedekt houden van de bodem, bijvoorbeeld met klaver, mengteelten en vanggewassen;
  • Het verhogen van het organischstofgehalte van de bodem, met behulp van de bodembedekking of het inzetten van compost;
  • Het gebruiken van diepwortelende gewassen en rustgewassen wat gunstig is voor de waterinfiltratie, het waterbufferend vermogen en het vasthouden van nutriënten in de winter;
  • Het toepassen van niet kerende grondbewerking (NKG) waardoor de bodem niet dieper dan 12 cm wordt bewerkt. Natuurlijke processen worden zo min mogelijk verstoord, het bodemleven blijft hiermee gespaard, er treedt minder bodemverdichting op en het gehalte organische stof neemt toe en daarmee de sponswerking van de bodem.
  • Het toepassen van vaste rijpaden.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares