Water aanvoerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = ZW Water aanvoeren

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = ZW Water aanvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = ZW Water aanvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = ZW Water aanvoeren

Result = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = ZW Water aanvoeren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = ZW Water aanvoeren

Result =

End Set VN link

Een veelbesproken onderwerp is het aanvoeren van zoet water van buiten Zeeland naar gebieden in Zeeland. Voor het Zeeuws Deltaplan Zoet Water (Provincie Zeeland, 2021) zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

Het eerste onderzoek heeft betrekking op de aanvoer van zoet water met buisleidingen of een open systeem naar Schouwen-Duiveland (Witteveen & Bos, 2021). Voor Schouwen-Duiveland is de aanvoermogelijkheid van zoet water onderzocht aan de hand van drie bronlocaties voor aanvoer van het water naar het eiland en twee distributiesystemen voor de verdeling over het eiland. De conclusie is dat externe aanvoer van zoet water naar Schouwen-Duiveland vooralsnog economisch niet rendabel is.

In het tweede onderzoek zijn de mogelijkheden voor de aanvoer van zoet water naar Zuid-Beveland, Walcheren en Noord-Beveland verkend (Witteveen & Bos 2021). Onderzocht is de mogelijkheid van aanvoer vanuit de bronlocatie Volkerak-Zoommeer waarbij onderscheid is gemaakt in wel of geen opslag in Walcheren en Noord-Beveland en wel of geen distributie van het water met pijpleidingen. Daarnaast is ook in drie varianten verkend wat de mogelijkheden zijn voor het uitbreiden van het bereik van de bestaande landbouwwaterleiding. De conclusie voor de verkenning van aanvoer van water uit het Volkerak-Zoommeer is dat de aanvoer van extern zoet water vooralsnog economisch niet haalbaar is. De kosten van alle varianten zijn per hectare irrigeerbare landbouwgrond even hoog. Behalve de investeringskosten betreft dit ook de jaarlijks terugkerende beheer- en onderhoudskosten. Dit zijn doorlopende kosten, die ook in minder droge jaren waarin geen externe aanvoer van water nodig is terugkomen. Ook de uitbreiding van de landbouwwaterleiding is economisch niet rendabel.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares