Water hergebruiken


Context VN set links: model = ZW Water hergebruiken


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = ZW Water hergebruiken

Result =

End Set VN linkOnder hergebruik van water wordt hier verstaan, het gebruik van overtollig regenwater in de stad, het hergebruik van gezuiverd afvalwater en het gebruik van ontzilt water.

Stedelijk water

Om stedelijk regenwater te kunnen benutten, is allereerst een goede scheiding van regen en afvalwater nodig. Het is vaak nog onduidelijk of er in stedelijk gebied echt water over is. Mogelijk is het water juist met toenemende droogte en hitte nodig om het grondwaterpeil, het oppervlaktewater en het groen in het bebouwd gebied in stand te houden. Omdat neerslag vaak valt op momenten dat het voor agrarische gebruiksdoelen en voor de natuur niet nodig is, kan het opslaan van water ook hier de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten. In Middelburg wordt onderzoek gedaan naar berging van regenwater in kreekruggen in en nabij het centrum van de stad.

Hergebruik van afvalwater

Onderzocht wordt ook of en onder welke voorwaarden water van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en afvalwaterzuiveringen van industriële complexen (AWZI’s) kan worden hergebruikt voor irrigatie. Van sommige zuiveringen wordt een groot deel van het gezuiverd afvalwater (effluent) gebruikt voor het peilbeheer. Dit draagt op zichzelf ook bij aan droogtebestrijding. Een aanzienlijk deel van het effluent wordt echter nog niet hergebruikt. Bij het hergebruiken van effluent als irrigatiewater spelen de volgende aspecten een rol:

  • De regelgeving, met name over de kwaliteitseisen van het water;
  • De uitkomende kwaliteit en eventueel benodigde nazuivering;
  • Het bereik en de distributie van het water.

Behalve de complexiteit en onduidelijkheid in wet- en regelgeving speelt ook de economische haalbaarheid een rol. Het behalen van de gewenste kwaliteitscriteria is mogelijk, maar nu nog niet rendabel. Vooral de distributie van het water van de plaats van zuivering naar de plaats van afname leidt tot hoge kosten.

Voorbeeld Coroos

Conservenproducent Coroos produceert zo’n 600.000 m3 effluent per jaar dat zonder extra behandeling nagenoeg beantwoordt aan de eisen voor agrarisch gebruik. Onderzocht is hoe het effluent benut kan worden voor irrigatie- of gietwater. Geconcludeerd is dat de distributie van het water nog verder moet worden uitgewerkt en mogelijk het meest uitdagende aspect is de economische rendabiliteit. Als eerste stap wordt met een groep geïnteresseerden een pilot uitgevoerd waarbij de deelnemers bij een afnamepunt zelf water innemen om dat met een tank naar hun percelen te brengen (Vierwind, 2021).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares