Ontzilten van zout of brak waterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = ZW Water ontzilten

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = ZW Water ontzilten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = ZW Water ontzilten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = ZW Water ontzilten

Result = ZW Versterken zoetwatersituatie in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = ZW Water ontzilten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = ZW Water ontzilten

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Experimentele opstelling voor omgekeerde osmose in het lab van de HZ (uit:(Medonca et al. 2022)).

Voor een provincie als Zeeland die omsloten is door zoutwatergebieden en waarin veel van het interne oppervlaktewater brak is lijkt het ontzilten van zout of brak water een interessante maatregel om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten. Het lectoraat Water Technology van HZ University of Applied Sciences heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van ontzilting voor agrarisch gebruik.

Als eerste is onderzocht welke ontziltingstechnieken beschikbaar zijn en er is een eerste analyse gemaakt van de technieken die mogelijk toepasbaar zijn in Zeeland (Anon. 2021). De onderzochte technieken zijn: reverse osmosis/ omgekeerde osmose, nanofiltratie, electrodialysis reversal, capacitive deionazation en forward osmosis.

Drie ontziltingstechnologieën, te weten omgekeerde osmose (RO), nanofiltratie (NF) en elektrodialyse (ED) zijn nader onderzocht op de haalbaarheid voor waterontzilting. Daartoe werd er gekeken naar de bereikte waterkwaliteit, de hoeveelheid water en de vereiste energie voor elke technologie (Medonca et al. 2022).

Daarnaast zijn op een aantal plaatsen in Zeeland metingen uitgevoerd naar het zoutgehalte van het oppervlaktewater. Aangezien de waterkwaliteit verandert gedurende het seizoen verandert daarmee ook de voedingswaterkwaliteit voor ontzilting. Om een goed beeld te krijgen van deze variatie is gedurende 10 maanden (dec 2021 – sept 2022) op wekelijkse of tweewekelijkse basis het elektrisch geleidend vermogen (EGV of elektrische conductiviteit, EC) gemeten in een aantal waterlopen op uiteenlopende locaties (Cappon en Martens 2022).

Vervolgens is een praktijkonderzoek uitgevoerd bij vier agrarische bedrijven in de Provincie. Daaruit komen de volgende conclusies naar voren (Cappon et al. 2023):

  • Ontzilting is op de onderzochte locaties rendabel als gedurende een groot deel (meer dan 10 maanden) van het jaar water geproduceerd wordt. Bij voldoende geproduceerd watervolume is irrigatie met ontzilt water rendabel, doordat de winst, namelijk afgewend droogteverlies en meeropbrengst bij (druppel)irrigatie, opweegt tegen de kostprijs van ontzilting;
  • Ontzilting vraagt een substantiële opslag van water (ongeveer de helft van het benodigde jaarvolume);
  • Het concentraat dat bij ontzilting ontstaat moet op het (zoute) buitenwater geloosd worden. Vanwege de kosten is dat alleen rendabel bij een bedrijf dat op minder dan twee km van het buitenwater ligt;
  • De benodigde toevoer van water voor ontzilting wordt op veel plaatsen in Zeeland niet gehaald.

Cappon et al. (2023) concluderen hieruit dat opvang van het neerslagoverschot in de winter een beter uitvoerbare optie is dan ontzilting.

Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar de economische haalbaarheid van ontzilting. De algemene conclusie is dat ontzilting van brak water op sommige locaties en onder bepaalde omstandigheden haalbaar is, maar dat de vereiste vergunningen het praktische gebruik uiteindelijk in de weg kunnen staan (Buijs 2022).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares