Water vasthouden


Context VN set links: model = ZW Water vasthouden


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = ZW Water vasthouden

Result =

End Set VN linkFiguur 1: De drainagebuizen komen niet uit in een sloot, maar op een zogeheten verzameldrain. Deze verzameldrain mondt uit in een verzamelput met daarin een verstelbare overstort waarmee de afwatering van de drainage actief gestuurd wordt Waterschap Limburg.

In plaats van het afvoeren van overtollig water is het vasthouden en bergen van water tegenwoordig minstens zo belangrijk. Het water in de sloten wordt op het juiste peil gehouden met stuwen, sluizen, duikers en gemalen. Daarmee wordt op verschillende schaalniveaus water afgevoerd, vastgehouden en op sommige plaatsen ook ingelaten. Ook op kavelniveau kunnen maatregelen genomen worden om water langer vast te houden. Het aanpassen van de drainage is daarvoor één van de belangrijkste mogelijkheden (Provincie Zeeland, 2021).

Een uitbreiding van het traditionele drainagesysteem is het peilgestuurde drainagesysteem. Het afgevoerde drainwater wordt dan niet rechtstreeks op de sloot geloosd, maar stroomt eerst via een verzameldrain naar een regelput. Met de regelput kan het afvoerniveau aangepast worden zodat het waterpeil in het perceel afgestemd kan worden op de weers- en productieomstandigheden van dat moment.

In de zogenaamde tertiaire en secundaire watergangen houden waterconserveringsstuwen extra water vast. Door het waterpeil in deze watergangen te verhogen wordt de drainagebasis van de aangrenzende percelen verhoogd. Op die manier zorgt de stuw er dus voor dat er naast extra waterberging in de watergang ook extra water in de percelen vastgehouden wordt.

Het waterschap houdt al enkele winters de oppervlaktewaterpeilen hoger, waardoor ook het grondwater langer op een hoger peil wordt vastgehouden. Een hoger peil kan de verdroging verminderen, van de landbouwpercelen en ook van eventuele nabijgelegen natuurterreinen. Belangrijk is te onderzoeken hoe de eventuele natschade bij een hoger peil zich verhoudt tot de droogteschade bij het behouden van de bestaande peilen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares