Water voor de landbouw en industrieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result = ZW Zoet water in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = ZW Water voor de landbouw en industrie

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Beregeningsinstallatie (foto: Provincie Zeeland)

Om ook in de toekomst voldoende water te hebben voor de landbouw en industrie is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is bedoeld om de voorgestelde maatregelen in de strategie tot concrete uitvoering te laten komen. Het uitvoeringsprogramma loopt van 2022 tot en met 2027 (Provincie Zeeland, 2021). Tussentijds wordt bekeken of de ingeslagen routes nog steeds de juiste zijn. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft een sterke relatie met een andere opgave die momenteel wordt uitgevoerd binnen de Provincie Zeeland; de klimaatadaptatie strategie Zeeland (KasZ) (Provincie Zeeland, 2021). Beide projecten lopen vrijwel parallel, waardoor de uitvoeringsprogramma’s op elkaar kunnen worden afgestemd. Bij deze afstemming is de conclusie dat beide strategieën complementair aan elkaar zijn en een aantal maatregelen zowel terugkomt in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water als de Klimaatadaptatie strategie Zeeland.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares