Zeegras


Context VN set links: model = Zeegras Zeegras


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Zeegras

Result = Natuurbescherming VN

End Set VN linkFiguur 1: Veld van klein zeegras (Zostera noltii) langs de teen van een dijk in de Oosterschelde.

Zeegrassen zijn de enige zaadplanten zijn die volledig zijn aangepast aan een permanent overstroomd zoutwatermilieu, waardoor ze een sterke concurrentiepositie hebben. Zeegrasecosystemen hebben hoge natuurwaarden: de velden vervullen een aantal functies die erg waardevol zijn. Zo stabiliseert een zeegrasveld het sediment. Doordat de velden vaak hoge dichtheden bereiken, wordt de erosie sterk gereduceerd. Daarnaast worden de zeegrasvelden ook wel gezien als kraamkamer en schuilplaats voor vissen en andere mariene macrofauna (Wijgergangs en de Jong, 1999).

Zeegrasecosystemen staan wereldwijd onder druk door eutrofiƫring, erosie en andere menselijke activiteiten. Ook in Nederland is het areaal aan zeegras in de tweede helft van de twintigste eeuw sterk achteruitgegaan. Vanwege de hoge natuurwaarden van zeegras en omdat het een beschermde soort is, zijn er veel onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang en de mogelijke herstelmaatregelen.

Op verzoek van Rijkswaterstaat Zeeland is de informatie over zeegrassen en zeegrasherstel die in de loop van enkele decennia is verzameld op de DeltaExpertise-site geplaatst.

Website Zeegrasherstel

Een aantal organisaties die zich inzetten voor zeegrasherstel in de Waddenzee, zoals Rijkswaterstaat, de Radboud Universiteit Nijmegen en Natuurmonumenten, onderhouden een website met blogs en nieuwsbrieven over het onderzoek naar zeegras. Lees meer....

Verder lezen

Hieronder ziet u een zogenaamde conceptmap die als navigatiemiddel fungeert om toegang te krijgen tot de informatie over zeegras. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt. Meer uitleg over het gebruik van de conceptmaps vindt u op deze pagina: Leeswijzer conceptmap.Referenties
Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Inzaaien groot zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van groot zeegras in het Grevelingenmeer VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in het Grevelingenmeer VN Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Verspreiding en biomassa van zeegras in Zuidwest Nederland en de Waddenzee VN Zeegras Zeegrasverspreiding in Nederland VN Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van zeegras VN Zeegras Aanplanten van zeegras VN Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN Zeegras Verplaatsen van zeegras VN Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten VN Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN Zeegras Zeegras VNBescherming zeegraspopulatie V20190416
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares