Zeegrasverspreiding in Nederland


Context VN set links: model = Zeegras Zeegras in de Oosterschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Zeegras in de Oosterschelde

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN link
Een pluk drooggevallen zeegras in de Oosterschelde (uit: (Tolman en Pranger 2016)).

In het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) worden de arealen zeegras vanaf de jaren 1980 gekarteerd in de Oosterschelde en Waddenzee. Het is daarmee mogelijk om de toestand en trends van zeegrassen in Nederland te volgen. De monitoring van zeegras leveren gegevens op die voor het beheer van de gebieden onontbeerlijk zijn, onder andere ten behoeve van het herstel van zeegrasvelden.

Het doel van de karteringen is om nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de ligging (locaties van zeegras-voorkomen), het areaal (bruto-oppervlakte van de zeegrasvelden), de bedekking (netto-oppervlakte van de zeegrasvelden) en de biomassa van zeegrasvelden door de jaren heen.

De standaardmethode voor de zeegrasmonitoring in Zuidwest-Nederland was de ‘vlakkenmethode’ die uitgaat van luchtfoto-interpretatie ondersteund door veldwerk, waarmee grenzen van homogene vlakken met een bepaalde bedekkingsklasse worden gekarteerd. Omdat deze methode duur is vanwege de luchtfotografie, en in zekere zin subjectief, is men de rastermethode gaan gebruiken die objectiever is en geen luchtfoto's nodig heeft (Coops, 2012).

In de referenties staat een aantal van de meetrapporten.


.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares