Zoutelande


Context VN set links: model = Zoutelande


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zoutelande

Result = Dijkvakken Zeeland VN

End Set VN link


Bekleding 
Asfalt, Breuksteen gepenetreerd
Specifieke constructie 

Voorland 
Strand
Ruimtegebruik 

Jaar 
2009
Locatie 
Walcheren
Coördinaten 
51° 30' 0", 3° 28' 53"
Dijktraject 
254 - 263Het dijkvak ligt op het eiland Walcheren en beschermt het dorp Zoutelande. Het is gelegen tussen dp 254 tot dp 263 en was in beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, dat nu deel uitmaakt van het waterschap Scheldestromen. Omdat de dijk een hard object is ten opzichte van de duinkust is deze in de loop van de tijd enigszins buiten de kustlijn komen te liggen.

Bijzonderheden:

  • Dit werk is uitgevoerd als design en construct project. De aannemer heeft in samenwerking met een ingenieursbureau het gehele project uitgevoerd, inclusief het maken van de ontwerpnota. Dit is gefaseerd gebeurd om de opdrachtgever voldoende invloed te geven op het ontwerp.
  • Om de aansluiting op de duinenrij een voldoende veiligheid te geven worden hier aansluitconstructies aangebracht. Hier buigt de bekleding tot diep in het duinmassief, hiervoor is een bekleding van asfalt gekozen.

Kaart werkgebied

Werkgebied Zoutelande.jpg


Omgevingsmanagement werkprocessen

Ecologie

In het detailadvies wordt de vegetatie van de oorspronkelijke dijk geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over de soort nieuwe bekleding waarbij een zelfde soort vegetatie kan worden verwacht. Op dit dijkvak zijn weinig mogelijkheden voor een uitbundige vegetatie.

Referenties

Vergunningen
nieuwe situatie

Voordat een project kan worden aangemeld in het kader van een mer procedure en voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, wordt in opdracht van de aannemer een planbeschrijving opgesteld. Deze wordt door het waterschap aan de provincie, de gemeente, Vogelbescherming Nederland, Stichting Zeeuws Landschap en Zeeuwse Milieufederatie verzonden. Een mer procedure is niet nodig en de goedkeuring in het kader van de Wet op de waterkering wordt verleend. Voor de uitvoering van de voorgenomen werken is geen vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist zo wordt door de provincie gemeld.
Referenties

Communicatie
bord omtrent veiligheidsmaatregelen
voorlichting Zoutelande
speeltoestel geschonken door PBZ
excursie
nieuwe trap met strook voor strandkarren
tijdelijke overgang voor voetgangers

Om zeker te zijn dat de belanghebbende partijen op een goede manier worden geïnformeerd wordt het Communicatieplan dijktraject Zoutelande opgesteld.

Op 23 september 2008 wordt door het Projectbureau Zeeweringen en de aannemer tijdens de openbare dorpsraadvergadering een toelichting gegeven worden op de werkzaamheden. Daarnaast zijn zowel Nederlands- als Duitstalige folders beschikbaar m.b.t. de werkzaamheden die t.b.v. gasten zijn samengesteld. Tijdens de informatie avond worden veel vragen gesteld, die samen met de gegeven antwoorden in een overzicht zijn samengevat. Een aantal bewoners langs de transportroute krijgt een bos bloemen aangeboden voor de jarenlange overlast, die de transporten meebrengen. Kort voor aanvang van de werkzaamheden worden de dorpsraad en omwonenden zoals de eigenaar van Hotel De Tien Torens nogmaals van de stand van zaken op de hoogte gebracht.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, verspreidt het projectbureau een huis-aan-huiskrant in het voorjaar en in het najaar.

Met de Stichting Duinbehoud (werkgroep Midden Zeeland) worden de ecologische aspecten besproken. De stichting is het eens met de voorgestelde maatregelen ter plaatse van de overgangsconstructies en zorgt voor lijsten met inventarisaties van de vegetatie in de duingebieden. Ook is contact onderhouden met een vertegenwoordiging van de Zoutelandse Middenstandsvereniging (ZOMlD). Dit ging onder andere over de aanleg van een rolstoelvriendelijke dijkovergang en zaken die van belang zijn voor de middenstand en het toerisme. Verder is contact opgenomen met particuliere belanghebbenden,

Vanaf 2007 zijn besprekingen gaande met diverse personen van de gemeente Veere, ook nog tijdens de werkzaamheden worden aanpassingen besproken. De gemeente heeft aanvullende aandachtspunten ten aanzien van de uitvoering. Zo wordt het voetpad op de kruin voorzien van een slijtlaag van wit parelgrind. Ook het aanpassen van de buitendijkse oprit aan de zuidzijde wordt meegenomen in de plannen. Sommige plannen van de gemeente kunnen niet worden verwezenlijkt of vallen buiten de mogelijkheden van het Projectbureau Zeeweringen.

Als blijkt dat de geplande doorlooptijd van het aanbrengen van de overgangsconstructies in de planning te krap is wordt de gemeente gevraagd naar mogelijkheden om de eisen te versoepelen. Gedacht wordt aan het werken op zaterdagen in de periode tot en met 15 mei 2009 en het verruimen van de werktijden vanaf 07.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.

Tijdens de uitvoering blijkt dat inderdaad de planning niet wordt gehaald. Aan het college van burgemeester en wethouders, de eigenaren van strandhuisjes, de Stichting Strandexploitatie Walcheren en de eigenaar van hotel De Tien Torens is in een brief uitleg gegeven over de oorzaak van het niet halen van de planning. Een eigenaar van een strandhuisje heeft in een brief zijn onbegrip voor de vertraging geuit.

Aan het projectbureau is verzocht een bijdrage te leveren aan de inrichting van de nieuwe speelplaats die wordt ingericht.

Referenties

Juridische zaken

Verzoeken waarin nadeelcompensatie wordt geclaimd, bijvoorbeeld voor inkomstenderving, worden door het waterschap behandeld. Het waterschap heeft de "Verordening Nadeelcompensatie project Zwakke Schakels van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen" van toepassing verklaard. Volgens deze verordening wordt een verzoek om nadeelcompensatie voorgelegd aan een daartoe in te stellen commissie. Deze commissie bestaat uit één of drie onafhankelijke deskundigen, afhankelijk van de omvang van de schadeclaim. De commissie geeft advies over de op het verzoek te nemen beslissing. Door de uitbater van een strandpaviljoen wordt aanzienlijke schade door omzetvermindering geclaimd. Eveneens door een Verhuur- & Exploitatiebedrijf wordt aangegeven dat schade is ontstaan doordat diverse huurders van vakantiewoningen er de voorkeur aan gaven hun vakantie elders door te brengen. Hierover is door de schadecommissie een bijeenkomst georganiseerd.
Technisch management werkprocessen

Inventarisatie
oude situatie centrale trap
oude situatie bij strandpaviljoen

De steenbekleding van dit dijklichaam was grofweg als volgt opgebouwd: Ter plaatse van de teen was gepenetreerde breuksteen aanwezig, plaatselijk ondersteund door een kreukelberm (teenbestorting). Boven deze constructie was een bekleding aanwezig van basalt al dan niet gepenetreerd met gietasfalt of beton. Hierboven bevond zich de stormvloedberm die bestaat uit betonblokken. Tussen de stormvloedberm en de aanwezige basalt was een karakteristieke palenrij gesitueerd. Boven de stormvloedberm bevond zich het bovenbeloop wat deels bekleed was met zogenaamde “beverkopblokken”. Deze bekleding was voor een groot gedeelte overstoven met zand en begroeid met vegetatie (helmgras). Het overige gedeelte van het bovenbeloop bestond uit een kleibekleding begroeid met gras en bedekt met zand. Op de kruin van de dijk bevond zich een pad bestaande uit betontegels en stelconplaten. Aan zowel de oostelijke als de westelijke zijde van het dijklichaam waren dijkovergangen aanwezig. Daarnaast waren in dit onderdeel diverse trapconstructies en voorzieningen aanwezig, om het strand te kunnen bereiken.Toetsing
overzicht oude situatie
aansluitende duinen oostzijde

De actualisatie van de toetsing wordt uitgevoerd door het waterschap. Deze actualisatie is gecontroleerd dor het projectbureau, waarbij het traject is vrijgegeven om de verbetering aan te brengen. In een erratum wordt verder aangegeven dat op verzoek van het waterschap een erosiebestendige kruin de voorkeur verdient, waardoor de goedgekeurde bekleding van het wandelpad op de kruin zal worden aangepast.

Het onderste deel van de bekleding bestaat uit gepenetreerde breuksteen, is aangelegd in 1988 en wordt goed gekeurd. Daarnaast maakt dit deel van de kust onderdeel uit van de Basiskustlijn (BKL) waardoor het beschermd wordt door de zandsuppleties die één maal per 4 jaar worden uitgevoerd. De hoger gelegen bekleding, bestaande uit basalt en betonblokken, wordt afgekeurd.Referenties

Ontwerp
aansluiting met duin
aanbrengen waterbouw asfaltbeton nabij strandpaviljoen
verborgen bekleding van ingegoten basalt
palenrij en doek ter plaatse van overgangsconstructie
aanbrengen asfalt op berm
bovenbeloop met golfoploopremmende elementen
aanbrengen parelgrind op wandelpad

In het detailadvies worden de hydraulische randvoorwaarden bepaald waarbij is uitgegaan van reducerende werking op de randvoorwaarden als gevolg van de aanwezigheid van het "Bankje van Zoutelande". Later is door het waterschap een notitie opgesteld waarin golfrandvoorwaarden bij ongunstiger bodemligging zijn opgenomen. Deze hydraulische randvoorwaarden zijn overgenomen in een kennisnotitie en in de ontwerpnota.

Voor de kust van Zoutelande liggen palenrijen (paalhoofden). De palenrijen maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en worden dus niet als reducerend voor de randvoorwaarden verondersteld.

In het erratum controle toetsing Zoutelande wordt al aangegeven dat de kruinhoogte enigszins tekortkomt. Het waterschap stelt voor om het gehele buitentalud en de kruin van een bekleding te voorzien en aan de bovenzijde van het binnenbeloop af te werken met een goede overgangsconstructie. Dit kruinhoogtetekort wordt meegenomen in het ontwerp, in 2009 wordt dit vastgelegd in een advies van Dienst Getijdewateren. Ook voor de nieuwe overgang tussen de dijk en de naastliggende duinen worden ideeën naar voren gebracht. De aanwezige constructie bestond uit het geleidelijk beëindigen van de bekleding aan de zeezijde. Gedacht wordt aan een robuust ontwerp voor de overgangen van dijk naar duin waarbij de harde constructie door loopt tot achter het grensprofiel ter plaatse van het dwarsprofiel van het onverdedigde duin.

Op de ondertafel wordt vol en zat (gietasfalt) gepenetreerde breuksteen toegepast, beginnend vanaf de aanwezige, goedgekeurde vol en zat gepenetreerde breuksteen. Vanwege de aanwezigheid van de kleibekleding onder de steenbekleding kan worden volstaan met een relatief lichte sortering en laagdikte (10-60 kg met een laagdikte van tenminste 0,50 m). Onder de breuksteen komt op de klei een woven geotextiel met opgestikt non woven om beschadiging van de woven geotextiel te voorkomen. Hierbij wordt opgemerkt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de vrijkomende materialen (basalt en gebroken beton elementen) i.p.v. standaard breuksteen zodat aan- en afvoer van materialen wordt geminimaliseerd. Op die plaatsen waar de 10-60 kg dient te worden gepenetreerd zal een mengsel worden toegepast van ca. 50% vrijkomende basaltzuilen en ca. 50% vrijkomend betonpuin. Het betonpuin wordt gemaakt door de aanwezige bekleding van beverkopblokken en betonblokken ter plaatse met een sloophamer aan een rupskraan kapot te prikken. De brokken worden hierdoor in grofweg 4 kleinere delen gebroken. Na het kapot prikken worden de brokken met behulp van een puinriek uit glooiing gehaald en gemengd met de vrijkomende basalt. Door met een puinriek te werken worden de fijne delen uit het beton verwijderd. De betonbrokken zullen nu de kleine gradatie in de breuksteen vormen en de basaltzuilen de grote gradatie. Tijdens opbreken en verwerken zullen ook stenen breken waardoor ook nog fijn materiaal in de sortering komt. Door deze manier van werken zal de ontstane steensortering een vrij grove 10-60 kg vormen. Dit komt door het ontbreken van een deel van de fijne fractie zoals deze voorkomt in een standaardsortering 10-60 kg. Door deze grovere steen zal het penetratiemateriaal zeer goed in de holle ruimtes kunnen dringen. Er zullen minder holle ruimtes zijn die worden opgevuld door fijn materiaal dan bij een standaard sortering 10-60 kg. Hierdoor ontstaat een volledig gepenetreerde constructie. De stormvloedberm, waarop nu betonblokken liggen, wordt in de nieuwe situatie uitgevoerd in asfalt. Op het gedeelte tussen de stormvloed berm en de kruin lagen zogenaamde "beverkopblokken" . Hier wordt in de nieuwe situatie een golfoploop remmende bekleding aangebracht van betonzuilen. Deze bekleding wordt afgedekt met zand en ingeplant om de huidige aanblik te herstellen. Op de kruin komt een nieuw asfaltpad wat breder wordt dan het huidige paadje van betontegels. Deze asfalt wordt afgestrooid met parelgrind.
Referenties

Revisietoetsing en overdracht
nieuwe trap naar uitzichtpunt
nieuw aangelegd terrasje

Het waterschap heeft de waterkering getoetst en in orde bevonden. Deze toets is door het projectbureau gecontroleerd, waarna het overdrachtsprotocol kon worden ondertekend.
Referenties


Contractmanagement werkprocessen

Contract
overzicht werk uit de lucht
plaatsen stuifschermen
opnieuw aangebrachte palenrij
herstelde keermuur

Omdat het hier een Design en Construct project is wordt het ontwerp niet door het projectbureau uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat in een vroege fase al bekend moet zijn wie het werk gaat uitvoeren en welk ingenieursbureau wordt ingehuurd om het ontwerp te maken. Eind 2007 is de opdracht gegund op basis van een aanbiedingsontwerp met daarin opgenomen de toe te passen principe-oplossingen, dus geen volledig uitgewerkt ontwerp, dat eind 2008 verscheen. Dit aanbiedingsontwerp is beoordeeld op de aspecten duurzaamheid en onderhoudbaarheid. Het aanbiedingsontwerp, dient derhalve na opdracht van het werk zodanig uitgewerkt te worden dat aan de eisen uit de Overeenkomst wordt voldaan. Aan de inschrijvende aannemers aan wie het werk niet wordt gegund wordt een ontwerpkosten vergoeding uitbetaald. Een eis van de opdrachtgever was dat de aansluiting tussen de dijk en de aanliggende duinen binnen zes weken moet plaatsvinden. Dit was voor één van de aannemers reden om verder af te zien van deelname aan deze inschrijving. Tijdens de uitvoering bleek inderdaad dat het tijdig beëindigen van de werkzaamheden ter plaatse van de aansluitingen ter plaatse van de duinen op problemen stuitte. Dit had tot gevolg dat de werkzaamheden uitliepen.

Ook binnen dit contract zijn tijdens de uitvoering een aantal aanpassingen gepleegd die niet duidelijk waren in de voorbereidende fase. Het gaat om de afdichting van de aansluitconstructies, het doorzetten van de palenrij op de stormvloedberm, het verhogen van de kruin en het aanpassen van de golfoploop remmende zuilencombinatie op het bovenbeloop.Uitvoering
ontgraving en nog niet gepenetreerde ondertafel
schoonspoelen voor aanbrengen asfaltpenetratie
controle laagdikte en mate van penetratie
vol en zat, nog aan te vullen plek
penetratie breuksteen en paaltjes voor strandhuisjes
strandhuisjes op nieuwe glooiing

De opdrachtnemer heeft op 15-4-2009 een opname van Hotel Tien Torens laten uitvoeren. De rapportage van de bouwkundige opname van hotel Tien torens is opgestuurd. Voor de bereikbaarheid van het strand is de oprit bij de zuidelijke dijkovergang blijven liggen.

Tijdens de projectvergadering op 12 mei werd door de aannemer medegedeeld dat de geplande datum (15 mei) niet zal worden gehaald, de uitloop van de werkzaamheden wordt ingeschat op een halve week waarna ook nog zand teruggebracht moet worden. De strandhuisjes kunnen nog niet geplaatst worden. De directie heeft dit naar de omgeving gecommuniceerd.

Er is een discussie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de definitie van vol en zat bij de met asfalt ingegoten breuksteenbekleding. Op meerdere locaties voldoet de penetratie naar het oordeel van de opdrachtgever niet aan deze eisen. Op andere locaties is het wel gelukt om een goed resultaat te verkrijgen. De eisen in de technische bijsluiter vermelden met betrekking tot een gepenetreerde bekleding dat deze vol en zat dient te worden ingegoten waarbij de laag steen over de volledige hoogte moet worden gepenetreerd. Andere definities, zoals vermeld in de standaard RAW bepalingen zijn niet van toepassing. De directie en de aannemer zijn het er over eens dat zij op korte termijn geen volledige overeenstemming bereiken. Later worden de stukken waarvan duidelijk was dat de ingieting onvoldoende was aangevuld zodat de constructie voldoet aan de gestelde eisen.

De uitbater van strandpaviljoen de Branding heeft gemeld over de slechte bereikbaarheid van het paviljoen, dit probleem is snel opgelost.

Er is contact met de eigenaar van een woning over schade aan een keermuurtje. Uit metingen blijkt dat het muurtje naar binnen is gekomen. Afgesproken is dat het muurtje gestut wordt tijdens het asfalteren van de dijkovergang. De aannemer heeft opdracht gekregen om een nieuwe constructie aan te brengen. Het duin zal worden tegengehouden door een betonnen L wand, die bekleed zal worden met metselwerk.

De directie geeft aan dat er op 1 juli een stratenloop is over de boulevard. Dit kan niet over de buitenberm. Dit zal aan de organisatie worden gemeld.

De aannemer heeft gemeld dat er tijdens de werkzaamheden een granaat is gevonden. De directie verzoekt om dit soort zaken in het vervolg direct te melden bij constatering.
Projectbeheer controleprocessen


Kerndocumenten
Referenties
Bezig met het laden van de kaart...


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares